Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2508

Na temelju članka 214. stavka 8. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zadužnice, koju u skladu s člankom 214. Ovršnog zakona izdaje dužnik za tražbine u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti.

Članak 2.

Obrazac zadužnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Zadužnica se izdaje na tiskanom obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja. Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca.

Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. U slučaju neslaganja, vrijedi iznos napisan slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Članak 3.

Obrazac zadužnice sastoji se od četiri stranice na kojima je otisnut tekst propisan ovim Pravilnikom.

Oznaka stranice obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac zadužnice – stranica (od 1 – 4)«.

Oznaka dodatne strane obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac zadužnice – dodatna stranica (npr. 2/a, 3/a, 4/a, 2/b, 3/b, 4/b i dalje).

Članak 4.

Na prvoj stranici zadužnice nalazi se naziv obrasca: »Zadužnica« te izjava dužnika koja se sastoji od:

1. podataka o dužniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

2. izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika u iznosu glavnice kojeg odredi uvećanom za ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine, ako ih ima, te sa zateznom kamatom koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu do namirenja, po stopi koja ne može biti viša od stope propisane zakonom, zaplijene svi računi koje dužnik ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici, isplaćuje vjerovniku. Vjerovnik je ovlašten odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu.

3. podataka o vjerovniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

4. naznaka:

– da se zadužnica izdaje u jednom primjerku i da ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja,

– da na toj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika,

– da zadužnicu ili dodatnu ispravu uz tu ispravu Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavlja vjerovnik s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko odnosno javnog bilježnika,

– da vjerovnik može svoja prava iz te zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj zadužnici imao vjerovnik,

– da na temelju zadužnice i dodatnih isprava uz tu ispravu vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca,

– da vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati tu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema toj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz tu ispravu, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati,

– da zadužnica ili dodatne isprave uz tu ispravu ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe,

5. izjave dužnika odnosno jamca platca da je suglasan i da pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07 i 75/09.)

6. mjesto i datum izdavanja zadužnice,

7. potpisa dužnika.

Na dnu prve stranice zadužnice nalaze se napomene o načinu popunjavanje te stranice zadužnice.

Članak 5.

Na drugoj stranici zadužnice nalazi se izjava jamca/aca platca/aca, koja se sastoji od:

1. podataka o jamcu platcu:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

2. izjave jamca/aca platca/aca da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

3. mjesto i datum davanja jamstva,

4. potpisa jamca/aca platca/aca.

Članak 6.

Na trećoj stranici zadužnice nalazi se prazno mjesto za potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave, a na četvrtoj stranici zadužnice prazno mjesto za naknadne zabilježbe o računu (ili računima) s kojeg je djelomično ili u cijelosti isplaćen iznos troškova, kamata i glavnice koju ispisuje Agencija te za izjave o prijenosu isprave i ovjeru potpisa u tu svrhu.

U slučaju da druga, treća i četvrta stranica zadužnice budu popunjene prije naplate tražbine iz nje u cijelosti, obrazac se proširuje dodatnom stranicom označenom ovisno o tome kakav se sadržaj dopisuje (npr. 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c, itd.). Proširenje novim praznim listovima sa sadržajem stranice broj 2 i 3, obavit će javni bilježnik na zahtjev jamca platca koji pristupi i zatraži potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave. Proširenje novim praznim listovima sa sadržajem stranice broj 4, obavit će javni bilježnik na zahtjev vjerovnika.

Sve dodatne listove, kronološki poredane prema datumu prošivanja nastavno na stranicu broj 4, bez obzira na sadržaj i oznaku stranice, javni bilježnik će povezati jamstvenikom (prošiti vrpcom) sa zadužnicom, a oba kraja jamstvenika na posljednjoj stranici pričvrstiti naljepnicom i žigom.

Članak 7.

Zadužnica se može izdati i bez preuzimanja obveze iz nje od strane jamca platca i u tom slučaju se stranica druga ne popunjava.

Jamac platac može naknadno preuzeti obvezu iz zadužnice tako što će popuniti i potpisati drugu stranicu zadužnice, a može istodobno ili naknadno na dodatnoj ispravi, sa sadržajem kao druga stranica zadužnice i oznakom 2/a, 2/b, 2/c itd. Dodatna se stranica mora spojiti (prošiti) sa zadužnicom na odgovarajući način propisan u članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 16/11.)

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/112

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.


115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice 115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice 115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice