Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2509

Na temelju članka 215. stavka 4. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice s naznakom najviših iznosa koji se mogu upisati u pojedine vrste te isprave.

Članak 2.

Obrazac bjanko zadužnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Bjanko zadužnica se izdaje na tiskanom obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pitanja. Na bjanko zadužnici se ne smije ništa brisati ili precrtavati.

Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca.

Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. U slučaju neslaganja, vrijedi iznos napisan slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuje. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Članak 3.

Obrazac bjanko zadužnice sastoji se od četiri stranice na kojima je otisnut tekst propisan ovim Pravilnikom.

Oznaka stranice obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac bjanko zadužnice – stranica (od 1 do 4)«.

Članak 4.

Na prvoj stranici bjanko zadužnice nalazi se naziv obrasca: »Bjanko zadužnica« te izjava dužnika koja se sastoji od:

1. naznake jednog od najviših iznosa bjanko zadužnice iz članka 9. ovoga Pravilnika koji se može u nju upisati,

2. podataka o dužniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

3. izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine u iznosu koji će naknadno odrediti vjerovnik, sa zateznom kamatom koja teče od dana koji će naknadno odrediti vjerovnik, ali najranije od dana izdavanja zadužnice do dana isplate, po stopi koju će naknadno odrediti vjerovnik a koja ne može biti viša od stope propisane zakonom zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

4. podataka o vjerovniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

5. naznaka:

– da se isprava izdaje u jednom primjerku i da ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja,

– da bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika, te naznaku da se dostavom te bjanko zadužnice zapljenjuje tražbina po računu i da se prenosi na vjerovnika,

– da na toj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika,

– da vjerovnik može svoja prava iz te bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik,

– da na temelju te bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca,

– da vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati tu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema toj bjanko zadužnici Agencija obavijestit će o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

– da bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe,

– da je bjanko zadužnica istinita u pogledu sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku,

6. izjave dužnika odnosno jamca platca da je suglasan i da pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik bjanko zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07 i 75/09.)

7. mjesto i datum izdavanja bjanko zadužnice,

8. potpisa dužnika.

Na dnu prve stranice bjanko zadužnice nalaze se napomene o načinu popunjavanja te stranice bjanko zadužnice.

Članak 5.

Podatke iz članka 4. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 7. ovoga Pravilnika popunjava dužnik prigodom izdavanja bjanko zadužnice, a podatke iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika može popuniti dužnik prigodom izdavanja bjanko zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Članak 6.

Na drugoj stranici bjanko zadužnice nalazi se izjava jamca platca, koja se sastoji od:

1. podataka o jamcu platcu:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište, odnosno mjesto i adresa,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

2. izjave jamca platca da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

3. mjesto i datum davanja jamstva,

4. potpisa jamca platca.

Ispod teksta iz stavka 1. ovoga članka nalaze se napomene o načinu popunjavanja ove stranice bjanko zadužnice.

Članak 7.

Na trećoj i četvrtoj stranici bjanko zadužnice nalazi se prazno mjesto za potvrdu privatne isprave dužnika i jamca, za izjave o prijenosu isprave i ovjeru potpisa u tu svrhu, te naknadne zabilježbe o računu (ili računima) s kojeg je djelomično ili u cijelosti isplaćen iznos troškova, kamata i glavnice.

U slučaju da treća i četvrta stranica bjanko zadužnice budu popunjene prije naplate tražbine iz nje u cijelosti, četvrta stranica će se proširiti (prošiti) novim praznim listom ili listovima čije će stranice biti označene oznakom: »Obrazac bjanko zadužnice – stranica 4A«, »Obrazac bjanko zadužnice – stranica 4B« itd. Proširenje (prošivanje) četvrte stranice novim praznim listovima obavit će javni bilježnik na zahtjev vjerovnika tako što će nove listove jamstvenikom povezati (prošiti vrpcom) s bjanko zadužnicom, a oba kraja jamstvenika na posljednjoj stranici svojim žigom pričvrstiti, te će parafirati svaku novu stranicu bjanko zadužnice.

Članak 8.

Bjanko zadužnica može se izdati i bez preuzimanja obveze iz nje od strane jamca platca.

Jamac platac može naknadno preuzeti obvezu iz bjanko zadužnice tako što će popuniti i potpisati drugu stranicu bjanko zadužnice, a može istodobno ili naknadno u dodatnoj ispravi preuzeti obvezu iz bjanko zadužnice. Dodatna se isprava može spojiti (prošiti) s bjanko zadužnicom na odgovarajući način propisan u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Dužnik može izdati bjanko zadužnicu na obrascu iz ovoga Pravilnika s naznakom najvišeg iznosa:

– do 5.000,00 kuna,

– do 10.000,00 kuna,

– do 50.000,00 kuna,

– do 100.000,00 kuna,

– do 500.000,00 kuna i

– do 1,000.000,00 kuna.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 147/10. i 16/11.)

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/111

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.
115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice 115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice 115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice