Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2510

Na temelju članka 169. stavak 6. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U OVRŠNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, način dostave podataka te način zaštite identiteta stranke.

Članak 2.

(1) Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (u daljnjem tekstu: Očevidnik) vodi se u elektroničkom obliku i predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku.

(2) Očevidnik vodi Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Komora). Unos podataka u Očevidnik vrši se u Županijskim komorama i Komori Zagreb, za ovršna tijela s njihovog područja.

(3) Izvješća i analize upisanih podataka na zahtjev ovlaštenih tijela izrađuje Centar za poslovne informacije u Središnjici Komore.

II. SADRŽAJ ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 3.

(1) Elektronički očevidnik nekretnina sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– sud

– broj ovršnog predmeta

– tip ovrhovoditelja (javna uprava, pravna osoba, fizička osoba)

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj/OIB)

– tipu ovršenika (javna uprava, pravna osoba, fizička osoba)

– ovršenik (ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj/OIB)

– katastarska općina

– zemljišnoknjižni uložak

– oznaka katastarske čestice

– opis nekretnine (što nekretnina predstavlja u naravi)

– površina

– vrijednost

– mjesto i adresa gdje se nekretnina nalazi

– napomena

– tip ročišta

– datum odluke o prodaji

– uvjeti prodaje

– jamčevina

– datum ročišta za prodaju

– adresa dražbe

– razgledavanje

– datum primitka obavijesti u Komori

– status.

(2) Elektronički očevidnik pokretnina sadrži rubrike za upis sljedećih podataka:

– sud/javni komisionar

– broj ovršnog predmeta

– tip ovrhovoditelja (javna uprava, pravna osoba, fizička osoba)

– ovrhovoditelj (ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj/OIB)

– tipu ovršenika (javna uprava, pravna osoba, fizička osoba)

– ovršenik (ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj/ OIB)

– vrsta pokretnine

– marka

– tip

– model

– godina proizvodnje

– identifikacija pokretnine

– količina

– vrijednost u kunama

– kvaliteta

– mjesto i adresa gdje se pokretnina nalazi

– napomena

– tip ročišta

– datum odluke o prodaji

– uvjeti prodaje

– jamčevina

– datum ročišta za prodaju

– adresa dražbe

– razgledavanje

– datum primitka obavijesti u Komori

– status.

Članak 4.

(1) Sudovi i javni komisionari dužni su podatke za Očevidnik dostaviti na obrascima koji se nalaze u privitku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Obrazac 1. i 2.).

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti radi unosa u Očevidnik u elektroničkom ili drugom obliku.

III. NAČIN VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 5.

Elektronički očevidnik iz članka 2. ovoga Pravilnika vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifri ustanovljenih za vođenje podataka u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 6.

Podatci u elektroničkom očevidniku vode se na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka stranaka u ovršnom postupku.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/11.)

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/106

Urbroj: 514-04-01-02-01-12

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

115 18.10.2012 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku