Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2511

Na temelju članka 209. stavka 2. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Zahtjev za izravnu naplatu podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu, popunjen jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja.

Na zahtjevu se ne smije ništa brisati ili precrtavati.

Članak 3.

Obrazac zahtjeva sadrži:

1. naziv »zahtjev za izravnu naplatu«

2. podatke o ovrhovoditelju/podnositelju zahtjeva: ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i podatke o punomoćniku, ako ga ima: ime i prezime, adresa

3. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB)

4. podatke o vrsti/nazivu ovršne isprave, izdavatelju, poslovnom broju, nadnevku donošenja, nadnevku ovršnosti.

5. naznaku da li se zahtijeva naplata tražbine u cijelosti ili djelomično

6. podatke o računu ovrhovoditelja, SWIFT, IBAN, poziv na broj

7. izjavu ovrhovoditelja/podnositelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti.

8. potpis ovrhovoditelja/podnositelja/punomoćnika, pečat, nadnevak i mjesto.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/12-01/107

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

115 18.10.2012 Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu