Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2512

Na temelju članka 216. stavak 3. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra zadužnica i bjanko zadužnica (u daljnjem tekstu: Registar).

Registar je elektronička baza podataka koji sadrži podatke o osobi koja je izdala zadužnicu ili bjanko zadužnicu, vrsti zadužnice, u čiju je korist izdana ako je riječ o zadužnici, je li preuzeto jamstvo za obvezu iz zadužnice ili bjanko zadužnice i tko ga je preuzeo, koji je iznos tražbine za koju je izdana, odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati, te podatke o javnom bilježniku koji je ispravu potvrdio, datumu i poslovnom broju potvrde.

Registar vodi Hrvatska javnobilježnička komora.

Članak 2.

Podatke o zadužnici ili bjanko zadužnici u Registar dostavlja javni bilježnik.

Javni bilježnik koji potvrdi zadužnicu ili bjanko zadužnicu dužan je podatke iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika odmah elektroničkim putem priopćiti službi Registra.

Javni bilježnik ovlašten je izvršiti naknadnu promjenu podataka dostavljenih Registru jedino u svrhu ispravka očite pogreške u pisanju, što će u Registru biti posebno naznačeno.

Javni bilježnik ima pristup samo onim podatcima koje je sam unio u Registar.

Ako Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimi zadužnicu ili bjanko zadužnicu koja je upisana u Registar s podatcima različitim od podataka upisanim u Registar, Agencija će prije daljnjeg postupanja izvršiti dodatnu provjeru zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika.

Podatci iz Registra su povjerljivi i njima se može koristiti samo Agencija radi provjere istinitosti zadužnica kad se na temelju njih zatraži naplata tražbina koje su u njima utvrđene.

Članak 3.

Podatke o izvršenoj naplati po zadužnici ili bjanko zadužnici, u cijelosti ili djelomično, u Registar dostavlja Agencija nakon izvršene naplate.

Članak 4.

Pohrana podataka u Registar obavlja se pomoću informatičkog sustava u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori.

Tehničke preduvjete za postupanje po ovom Pravilniku određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog Hrvatske javnobilježničke komore.

Formate podataka koji su potrebni kod upisa, promjena upisa, pretraživanja, upita i odgovora na upite, određuje Hrvatska javnobilježnička komora.

Svaka ovlaštena osoba mora se u okviru elektroničkog pravnog prometa predstaviti navođenjem svog korisničkog broja i sigurnosne šifre.

Korisnički broj i sigurnosnu šifru za pristup Registru odobrava Hrvatska javnobilježnička komora i o tome vodi evidenciju.

Sigurnosna šifra mora se čuvati u tajnosti i zaštititi od zlouporabe. Gubitak sigurnosne šifre mora se odmah prijaviti Hrvatskoj javnobilježničkoj komori.

Članak 5.

Zadužnice ili bjanko zadužnice registriraju se redoslijedom kojim ih javni bilježnik upisuje u Registar.

Članak 6.

Osobe koje rade na obradi podataka u Registru, kao i osobe zaposlene u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, koje imaju pristup podatcima u Registru, obvezne su čuvati tajnu o ovim podatcima.

Članak 7.

Podatke iz Registra dostavit će Hrvatska javnobilježnička komora na pisani zahtjev sudu ili drugom nadležnom tijelu u vezi s postupkom koji se pred njim vode.

Članak 8.

Zadužnice, odnosno bjanko zadužnice na kojima je javni bilježnik ovjerio potpis, odnosno koje je potvrdio prije stupanja na snagu Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12) upisuju se u Registar na zahtjev vjerovnika na temelju podataka iz Upisnika o ovjerama i potvrdama pod istim poslovnim brojem pod kojim je izvršena ovjera, odnosno potvrda. Javni bilježnik će nakon izvršenog upisa u Registar zabilježiti činjenicu upisa u Upisniku o ovjerama i potvrdama.

Članak 9.

Jednom upisana zadužnica, odnosno bjanko zadužnica ne može se ponovno upisati u Registar.

Na zahtjev stranke javni bilježnik će izdati potvrdu o izvršenom upisu. Javni bilježnik izdaje potvrdu sukladno odredbama Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 10.

Pristup korisnika Registru, koji se vodi u realnom vremenu, moguć je u svako doba uz navođenje svog korisničkog broja i sigurnosne šifre.

Članak 11.

Agencija pretražuje podatke o zadužnicama, odnosno bjanko zadužnicama upisanih u Registar na temelju podataka o javnom bilježniku koji je na zadužnici, odnosno bjanko zadužnici ovjerio potpis, odnosno koji je ispravu potvrdio.

Kada u Registru nije evidentirana zadužnica, odnosno bjanko zadužnica za koju je postavljen upit, ispis glasi: »nisu pronađeni odgovarajući podatci.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/115

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.