Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2513

Na temelju članka 155. stavka 3. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O TARIFI ZA NAKNADU TROŠKOVA I NAGRADU ZA OBAVLJANJE JAVNE KOMISIONE DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se tarifa, odnosno način i mjerila za utvrđivanje visine naknade troškova i nagrade za obavljanje poslova javnog komisionara (u daljnjem tekstu: komisionar).

Članak 2.

(1) Visina naknade troškova i nagrade za obavljanje poslova komisionara određuje se, u pravilu, pisanim ugovorom između ovrhovoditelja i komisionara.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka određuju se između ostalog i visina predvidivih troškova i nagrade komisionara, a po završenom postupku komisione prodaje obračunavaju se stvarni troškovi i iznos nagrade komisionara u skladu s ovim Pravilnikom, ako ugovorne strane nisu drugačije odredile.

(3) Ako ugovor iz stavka 1. ovoga članka nije sklopljen, a komisionar je preuzeo od ovrhovoditelja pokretnine za prodaju, naknada troškova i nagrada komisionara ne može biti obračunata u iznosu višem od iznosa utvrđenih u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Komisionar ima pravo na predujam za naknadu troškova, i to u iznosu do visine 1% procijenjene vrijednosti pokretnina koje su komisionaru povjerene za prodaju.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovrhovoditelj i komisionar mogu ugovoriti predujam u većem iznosu, ako to zahtijevaju posebnosti u pogledu vrste i količine robe, načina pohrane i skladištenja pokretnina i drugih uvjeta prodaje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovrhovoditelj i komisionar mogu ugovoriti oslobođenje plaćanja predujma.

(4) Ako je na zahtjev ovrhovoditelja, a za potrebe otpreme oduzetih pokretnina, komisionar osigurao prometna sredstva i radnu snagu, iznos predujma iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za troškove tog prijevoza, odnosno osiguranih prometnih sredstava i radne snage.

(5) Ovrhovoditelj je dužan platiti predujam nakon što su pokretnine predane komisionaru i uredno smještene na čuvanje, na način i u roku određenom ugovorom.

Članak 4.

(1) Visina naknade troškova komisionara utvrđuje se prema stvarnim troškovima koje je komisionar imao u vezi čuvanja i prodaje određenih pokretnina.

(2) U obračunu za naknadu troškova komisionar je dužan iskazati specifikaciju troškova koji se odnose na prodaju određenih pokretnina, uz koji obračun prilaže kopije računa, ugovora i/ili drugih vjerodostojnih dokumenata kojima su evidentirani ti troškovi.

(3) Za obračun putnih troškova, odnosno obračuna dnevnica i naknada za službeno putovanje komisionara, primjenjuju se iznosi dnevnica i naknada troškova koji se odnose na korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

(4) Troškovi komunikacijskih usluga i drugih troškova tekućeg poslovanja proizašlog iz poslova komisionara u vezi s prodajom pokretnina (telefon, telefaks, internet, poštanske usluge, papir, fotokopiranje i sl.) utvrđuju se u paušalnom iznosu, i to ukupno do najviše 500,00 kuna po pojedinom ovršnom postupku.

(5) Ako je ovršni postupak obustavljen ili povjerena pokretnina nije prodana, komisionar ima pravo na naknadu troškova koje je imao u vezi s pohranom i prodajom te robe.

Članak 5.

(1) Ukupan iznos za naknadu troškova može se odobriti komisionaru u skladu s obračunom troškova najviše do iznosa u visini 4% procijenjene vrijednosti pokretnina koje su mu bile povjerene za prodaju. Komisionaru se priznaju opravdani troškovi poslovanja nastali u cilju prodaje robe.

(2) Najviši iznos za naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na ukupnost pokretnina koje su predmet ovrhe u određenom ovršnom postupku, odnosno koje su komisionaru povjerene za prodaju.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležni sud može u opravdanim slučajevima odobriti i veći iznos za naknadu troškova komisionara, ako ti troškovi nesporno proizlaze iz prirode, odnosno vrste i količine pokretnina, te posebnih uvjeta i potreba u vezi s pohranom i prodajom te robe.

Članak 6.

(1) Nagrada pripada komisionaru na ime izvršene usluge za uspješnu prodaju pokretnine, a predstavlja naknadu koja obuhvaća sve radnje koje je komisionar izvršio u vezi s prodajom pokretnina koje nisu obuhvaćene naknadom troškova.

(2) Nagrada komisionara utvrđuje se nakon prodaje pokretnine u odnosu na iznos kupovnine, odnosno visinu sredstava ostvarenih prodajom robe.

(3) Visina nagrade komisionara za uspješno obavljenu prodaju određuje se razmjerno iznosu ostvarene kupovnine, i to prema sljedećoj tablici:

(4) Ovrhovoditelj i komisionar mogu ugovoriti visinu nagrade komisionara i drukčiju od iznosa utvrđenog prema stavku 3. ovoga članka, razmjerno ostvarenom iznosu kupovnine, roku prodaje i drugim uvjetima u vezi s prodajom pokretnina, a koji su od značaja za ovrhovoditelja.

(5) Ako je ovršni postupak obustavljen ili povjerena pokretnina nije prodana, komisionar nema pravo na nagradu.

Članak 7.

Kod naplate naknade troškova i nagrade komisionara utvrđenih prema ovome Pravilniku obračunava se porez na dodanu vrijednost, u skladu s posebnim propisima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (»Narodne novine«, broj 43/11.)

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/108

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

115 18.10.2012 Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti 115 18.10.2012 Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti