Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2514

Na temelju članka 13. stavak l. točka 9. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« broj 78/93, 29/94, 16/07 i 75/09) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

Članak 1.

U Pravilniku o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine« broj 123/11) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Javnobilježnički ured mora se nalaziti najviše do 1. kata ako u stambenoj ili poslovnoj zgradi nema dizala«.

Članak 2.

U članku 7. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Svaki javnobilježnički ured obvezan je za elektroničko vođenje upisnika koristiti informacijski sustav (ili računalni sustav) prihvaćen i odobren od Hrvatske javnobilježničke komore.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaest dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/99

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 17. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.