Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

NN 115/2012 (18.10.2012.), Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2516

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 38/94 i 82/94) donosim

IZMJENE I DOPUNE

JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Javnobilježničkom poslovniku (Narodne novine br. 38/94, 82/94, 37/96 i 151/05) u članku 5. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Javni bilježnik je obvezan koristiti računalni program prihvaćen i odobren od Hrvatske javnobilježničke komore.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., a riječ: »kompjutorske« zamjenjuje se riječju: »elektroničke«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., a riječi: »može voditi« zamjenjuju se riječju: »vodi«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »vodi« dodaju se riječi: »isključivo u elektroničkom obliku«, a iza riječi: »upisnike« dodaje se zarez (»,«) i riječi: »i druge knjige« zamjenjuju riječima: »imenike i knjige«.

U članku 6. dodaje se stavak 2., koji glasi:

»(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka Javni bilježnik ručno vodi:

1) upisnik (registar) o protestima »PR«

2) pomoćnu knjigu uz upisnik o ovjerama i potvrdama (pk OV).«

Članak 3.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. mijenjaju se i glase:

»Potvrđivanje pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama

Članak 7.

»(1) Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama uvezuju se, stranice se označuju rednim brojevima, a listovi jamstvenikom prošiju.

(2) Pomoćnu knjigu uz upisnik o ovjerama i potvrdama potvrđuje predsjednik Komore. Potvrda se prije početka uporabe stavlja na gornjem dijelu posljednje stranice upisnika štambiljom o potvrdi (Obrazac broj I) čiju vjerodostojnost potvrđuje svojim potpisom i suhim žigom Komore otisnutim preko završnih rubova jamstvenika.

(3) U potvrdi se, iz stavka 2 ovoga članka, naznačuje ukupan broj stranica pomoćne knjige, datum potvrde i predaje javnom bilježniku. Ti će se podaci unijeti i u upisnik izdanih pomoćnih knjiga. Za izdane pomoćne knjige vodi se upisnik pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (Obrazac broj 2)

(4) Javni bilježnik snosi troškove pribavljanja upisnika i pomoćne knjige iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi:

»Vođenje upisnika i pomoćne knjige uz upisnik o ovjerama i potvrdama«

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javni bilježnik će početi koristiti novi upisnik ili pomoćnu knjigu iz čl. 6. stavka 2. kada postojeće ispuni.«

Stavak 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 2. riječi: »ili« zamjenjuju se riječju: »i«, a riječ: «imenika« zamjenjuje se riječima: »pomoćne knjige«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3, te se mijenja i glasi:

»(3) S upisima u upisniku i pomoćnoj knjizi u novoj kalendarskoj godini započet će se uvijek na novoj stranici.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi:

»Postupak s ispunjenom pomoćnom knjigom uz upisnik o ovjerama i potvrdama«

Članak 7.

U članku 9. riječi: »upisnik i depozitna knjiga će se zaključiti«, zamjenjuju se riječima: »pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama zaključit će se«.

Članak 8.

Članak 10. briše se.

Članak 9.

Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Opći poslovni upisnik sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, datum upisa, prezime i ime, OIB i adresu odnosno naziv ili tvrtku i sjedište stranke, naziv isprave ili radnje i oznaka vrijednosti, iznos pristojbe, iznos javnobilježničke nagrade i primjedba (Obrazac broj 4).«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »potvrde (solemnizacije) privatnih isprava,« brišu se.

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upisnik o ovjerama i potvrdama sadrži rubrike za upis slijedećih podataka: redni broj, datum ovjere ili potvrde, prezime, ime, OIB i adresa stranke, odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke, podaci o zastupniku stranke, potpis odnosno rukoznak stranke, naznaka je li potpis ili rukoznak priznat ili dan pred javnim bilježnikom, naznaka o načinu utvrđivanja istovjetnosti stranke, vrsta ovjere ili potvrde, naziv isprave, a kod ovjere preslike i prijepisa, broj, datum i naziv izdavatelja, iznos pristojbe, iznos javnobilježničke nagrade, te primjedbu (Obrazac broj 5).«

U stavku 3. riječ: »potpisivanja« zamjenjuje se riječju: »upisivanja«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»U upisniku će se navesti odgovarajući tarifni broj Tarife Zakona o javnobilježničkim pristojbama i iznos naplaćene pristojbe. Ako je ovjera oslobođena od plaćanja pristojbe, navest će se propis na temelju kojega je ovjera oslobođena od plaćanja pristojbe.«

Članak 11.

Iza članka 12. dodaje se novi naslov i članak 12.a koji glasi:

»Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama (pkOV)

Članak 12.a

Pomoćna knjiga uz upisnik o ovjerama i potvrdama "pk OV", sadrži sljedeće rubrike: redni broj, datum ovjere ili potvrde, prezime i ime stranke/svjedoka, odnosno naziv ili tvrtka stranke, i potpis odnosno rukoznak stranke/svjedoka. Javni će bilježnik na dnu svake ispunjene stranice staviti svoj potpis (Obrazac broj 5b).«

Članak 12.

U članku 13. riječi: »uredit će se posebnim pravilnikom« zamjenjuju se riječima: »vodi se sukladno odredbama posebnog pravilnika.«

Članak 13.

U članku 13.a iza riječi: »ime« stavlja se zarez (», «) i dodaje riječ: »OIB«.

Članak 14.

U članku 14. briše se riječ: »zanimanje« i zamjenjuje se riječju: »OIB«.

Članak 15.

U članku 15. iza riječi: »ime« stavlja se zarez (», «) i dodaje riječ: »OIB«.

Članak 16.

U članku 16. iza riječi: »prezime« stavlja se zarez (», «) i dodaje riječ: »OIB«.

Članak 17.

U članku 17. iza riječi: »ime« stavlja se zarez (», «) i dodaje riječ »OIB«.

Članak 18.

U članku 18. stavku 1. iza brojke: »13.« stavlja se zarez (», «) i dodaje se brojka: »13.a«.

U stavku 2. iza riječi: »ime« stavlja se zarez (», «) i dodaje riječ: »OIB«.

Članak 19.

Članak 18.a briše se.

Članak 20.

Ove izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika stupaju na snagu 15 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 714-02/12-02/1

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 17. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.