Uredba o dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN 117/2012 (24.10.2012.), Uredba o dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2523

Na temelju članaka 4. i 5. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/2006) i u svezi članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Članak 1.

U Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, broj 29/2012), u članku 15. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»U okviru prioriteta 5. Jačanje uloge civilnoga društva u boljem upravljanju, tijelo nadležno za upravljanje mjerom 5.1 Promicanje socijalnog dijaloga je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti, a tijelo nadležno za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustrojstvena jedinica zadužena za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

U okviru prioriteta 5. Jačanje uloge civilnoga društva u boljem upravljanju, tijelo nadležno za upravljanje mjerom 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj je Ured za udruge, a tijelo nadležno za provedbu je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/10

Urbroj: 50301-25/25-12-3

Zagreb, 17. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.