Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN 117/2012 (24.10.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2532

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. stavka 1. točke (f) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

I.

U Odluci o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, broj 26/2012), u točki II. stavku 2. riječi: »Marija Tufekčić« zamjenjuju se riječima: »Nataša Mikuš Žigman«.

II.

U točki III. stavku 1. iza riječi: »Prekogranična suradnja« dodaju se riječi: »i koordinatorom za prekograničnu suradnju«.

III.

U točki IV. stavku 2. riječi: »Darko Peričić, HŽ Infrastruktura d.o.o.« zamjenjuju se riječima: »Darko Peričić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o.«.

U stavku 3. riječi: »Marija Tufekčić« zamjenjuju se riječima: »Nataša Mikuš Žigman«.

IV.

U točki V. stavku 1. riječ: »ministrice« zamjenjuje se riječju: »ministra«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša obavlja Služba za pripremu i provedbu EU projekata Ministarstva zaštite okoliša i prirode, imenuje se Vedrana Aužina, voditeljica Službe.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »Zlatko Ivaniš« zamjenjuju se riječima: »Dinko Polić«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »Siniša Širac, zamjenik direktora« zamjenjuju se riječima: »mr. sc. Ivica Plišić, generalni direktor«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »Marija Tufekčić« zamjenjuju se riječima: »Nataša Mikuš Žigman«.

V.

U točki VI. stavku 5. riječi: »Marija Tufekčić« zamjenjuju se riječima: »Nataša Mikuš Žigman«.

VI.

U točki VII. stavku 4. riječi: »vršiteljica dužnosti ravnatelja« zamjenjuju se riječju: »ravnateljica«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Ured za udruge, imenuje se dr. sc. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, imenuje se Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.«.

VII.

U točki IX. stavku 2. riječi: »vršitelj dužnosti ravnatelja«, zamjenjuju se riječju: »ravnatelj«.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/11

Urbroj: 50301-25/25-12-3

Zagreb, 17. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.