Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NN 117/2012 (24.10.2012.), Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

117 24.10.2012 Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2536

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011 i 50/2012) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju sadržaj i obvezni prostorni pokazatelji izvješća o stanju u prostoru (dalje u tekstu: Izvješće) te drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornoga uređenja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju u postupku izrade Izvješća na razini Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.

(3) Izvješće se izrađuje:

a) na razini Republike Hrvatske u odnosu na Strategiju prostornoga uređenja Republike Hrvatske i Program prostornoga uređenja Republike Hrvatske, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru državne razine, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornoga uređenja do uključivo županijske razine,

b) na razini županije odnosno Grada Zagreba u odnosu na Strategiju i Program prostornoga uređenja Republike Hrvatske, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru županije odnosno Grada Zagreba, prethodno izvješće o stanju u prostoru, županijski prostorni plan i prostorne planove uređenja velikih gradova, gradova, općina, odnosno prostorni plan uređenja Grada Zagreba i dokumente prostornoga uređenja Grada Zagreba,

c) na razini velikog grada, grada i općine u odnosu na županijski prostorni plan, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru velikog grada, grada i općine, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornoga uređenja velikog grada, grada i općine.

Članak 2.

Za izradu Izvješća koriste se podaci iz dokumenata prostornoga uređenja, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, te podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata, koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru.

II. OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Članak 3.

Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema potrebi dodatno obrazložiti, argumentirati i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te grafičkim i drugim prikazima.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja, provedbe i trendova razvoja u prostoru, analizu provedbe dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata i prijedloge za unaprjeđenje razvoja s osnovnim preporukama za naredno razdoblje.

(2) Polazišta obuhvaćaju pregled osnova i ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.

(3) Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja osnovnih prostorno-planskih ciljeva, usmjerenja i određenja koja su sadržana u Strategiji i Programu prostornoga uređenja Republike Hrvatske, dokumentima prostornoga uređenja županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina, te ukazuje na trendove i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.

(4) Analiza provedbe dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata obuhvaća prikaz pokrivenosti područja dokumentima prostornoga uređenja, daje podatke o važećim dokumentima prostornoga uređenja i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima od važnosti za održiv razvoj u prostoru, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodno usvojenog izvješća o stanju u prostoru.

(5) Prijedlozi za unaprjeđenje razvoja u prostoru s osnovnim preporukama za naredno razdoblje razrađuju se u cilju odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih dokumenata, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju prijedlog potrebnih i prioritetnih aktivnosti u narednom razdoblju.

Članak 5.

Izvješće na razini Republike Hrvatske se izrađuje prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno – institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja Republike Hrvatske

4. Republika Hrvatska u međunarodnom okviru prostornoga uređenja

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina Republike Hrvatske

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za Republiku Hrvatsku

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnoga značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA

1. Organizacija, uspostava i provedba sustava prostornoga uređenja

2. Strategija i Program prostornoga uređenja u odnosu na druge strateške, razvojne i programske dokumente od važnosti za Republiku Hrvatsku

3. Izrada dokumenata prostornoga uređenja

4. Provedba dokumenata prostornoga uređenja

IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI

1. Mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru, u funkciji državnih i regionalnih razvojnih potreba obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja državne razine

3. Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru

V. IZVORI PODATAKA

Članak 6.

Izvješće na razini županija i Grada Zagreba izrađuje se prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno-institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja županije, odnosno Grada Zagreba

4. Županija, odnosno Grad Zagreb u okviru prostornoga uređenja Države

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina županije, odnosno Grada Zagreba

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za županiju, odnosno Grad Zagreb

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Izrada dokumenata prostornoga uređenja

2. Provedba dokumenata prostornoga uređenja

3. Dokumenti prostornoga uređenja u odnosu na druge strateške, razvojne i programske dokumente od važnosti za županiju, odnosno Grad Zagreb

4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru županije, odnosno Grada Zagreba

IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI

1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru županije, odnosno Grada Zagreba obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja na razini županije, odnosno Grada Zagreba

3. Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru

V. IZVORI PODATAKA

Članak 7.

Izvješće na razini jedinica lokalne samouprave izrađuje se prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno-institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave

4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA

1. Izrada dokumenata prostornoga uređenja

2. Provedba dokumenata prostornoga uređenja

3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata

4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru jedinice lokalne samouprave

IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI

1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja na razini jedinice lokalne samouprave

3. Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru

V. IZVORI PODATAKA

Članak 8.

Popis obveznih prostornih pokazatelja za izradu Izvješća u prilogu je ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Razina obrade i prikaza obveznih prostornih pokazatelja određeni su člankom 1. stavkom (3) ovoga Pravilnika.

III. IZRADA IZVJEŠĆA

Izrada Izvješća i sudionici u izradi

Članak 9.

(1) Izvješće na razini Republike Hrvatske izrađuje Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a do njegove uspostave Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

(2) Izvješće na razini županija, odnosno Grada Zagreba izrađuju zavodi za prostorno uređenje županija, odnosno Grada Zagreba.

(3) Izvješće na razini velikog grada, grada i općine izrađuju upravna tijela velikog grada, grada i općine nadležna za prostorno uređenje, odnosno zavodi za prostorno uređenje velikog grada ukoliko su ustrojeni.

(4) Nacrt Izvješća na svim razinama mogu izrađivati i pravne osobe, odnosno ovlašteni arhitekti, registrirani za obavljanje stručnih poslova prostornoga uređenja, te zavodi za prostorno uređenje županija i zavodi za prostorno uređenje velikih gradova ukoliko su isti ustrojeni.

(5) U izradi Izvješća sudjeluju nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća.

Pristup podacima za potrebe izrade Izvješća

Članak 10.

(1) Nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove te druge pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća, dužna su omogućiti elektronički i drugi pristup potrebnim podacima, odnosno dostaviti tražene podatke iz članka 2. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana na zahtjev izrađivača Izvješća.

(2) Nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove te druge pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima iz stavka (1), dužna su dostaviti obrazloženje problematike provedbe dokumenata prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na njihov djelokrug nadležnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Izvješće na razini Republike Hrvatske potrebno je izraditi najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Za županije, Grad Zagreb, velike gradove, gradove i općine za koje je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika proteklo četverogodišnje razdoblje od usvajanja prethodnog Izvješća, potrebno je izraditi novo Izvješće u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Za županije, Grad Zagreb, velike gradove, gradove i općine za koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije proteklo četverogodišnje razdoblje od usvajanja prethodnog Izvješća, potrebno je izraditi novo Izvješće najduže u roku od godine dana od dana isteka tog četverogodišnjeg razdoblja.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine« br. 114/10 i 141/10).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-09/12-01/32

Urbroj: 531-01-12-12

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Osnovna tematska cjelina

Skupina pokazatelja

Pokazatelj

Način
prikaza

Izvor
podataka

1.

OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA

1.1.

DEMOGRAFSKA STRUKTURA

A. Razmještaj i

struktura

stanovništva

1.

2.

3.

Broj stanovnika

Indeks kretanja broja stanovnika

Prirodni prirast stanovništva

broj

broj

broj

DZS

B. Razmještaj i

struktura

domaćinstava

1.

2.

3.

Broj domaćinstava

Indeks rasta broja domaćinstava

Prosječna veličina domaćinstva

broj

broj

broj

DZS

1.2.

SOCIJALNO-GOSPODARSKA STRUKTURA

Ekonomski razvoj

1.

2.

Indeks razvijenosti

Stupanj razvijenosti

broj

broj

MRREI

2.

STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA

2.1.

OBILJEŽJA SUSTAVA NASELJA

Razmještaj, gustoća

naselja i naseljenosti

1.

2.

3.

Broj naselja

Gustoća naselja

Gustoća naseljenosti

broj

broj naselja/1000 km2

broj stanovnika/km2

DZS

2.2.

KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U NASELJIMA

A. Površina naselja

1.

Površina naselja

ha

PPŽ, PPUG/O

GUP, UPU,

DPU

B. Građevinska područja (GP)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Površina GP naselja – ukupno planirana


Udio GP u odnosu na ukupnu površinu JLS

Udio izgrađenog GP u odnosu na ukupnu površinu JLS

Udio neizgrađenog GP u odnosu na ukupno GP

Broj stanovnika/ukupna površina GP

Broj stanovnika/izgrađena površina GP

ha

%

%

%

stanovnika/ha

stanovnika/ha

PPŽ,

PPUG/O

GUP, UPU, DPU

2.3.

IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA (IZVAN NASELJA)

Izdvojena građevinska

područja (IGP)

1.


2.

2.a.

2.b.


2.c.

2.d.

2.e.

3.

4.

Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – ukupno planirana


Površina i udio površine IGP pojedine namjene u odnosu na ukupnu površinu IGP :

Ugostiteljsko-turistička namjena

Gospodarska namjena – ukupna (proizvodna, poslovna, infrastrukturna, OIE i dr.)

Sport i rekreacija

Područja posebne namjene

Površina groblja

Ukupni planirani smještajni kapacitet u TRP

Broj turističkih postelja po km’ obalne crte

ha, ha/st.
ha, %

ha, %, ha/st.


ha, %, ha/st.

ha, %

ha, %

broj postelja

broj/km'

PPŽ,

PPUG/O

GUP,

UPU,

DPUMINT

3.

POSTOJEĆA INFRASTUKTURNA OPREMLJENOST

3.1.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

A. Cestovni promet

1.

2.

3.

Duljina cesta po vrstama

Udio pojedinih vrsta cesta

Cestovna gustoća (dužina cesta / površina područja)

km

%

km/km2

HAC, HC,

ŽUC

B. Željeznički promet

1.

2.


3.

Duljina pruge prema vrsti

Udio pojedinih vrsta željezničkih pruga

Gustoća željezničkih pruga (dužina / površina područja)

km

%


km/km2

C. Zračni promet

1.

2.

Broj zračnih luka prema vrstama

Površina zračnih luka

broj

ha

MPPI

D. Pomorski promet

1.

2.

3.

Broj luka prema vrsti

Površina kopnenog dijela luke

Luke nautičkog turizma prema broju vezova

broj

ha

broj

MPPI

E. Riječni promet

1.

2.

Broj riječnih luka prema veličini i rijeci

Klasa i duljina plovnih putova

broj,

klasa, km

MPPI

F. Elektroničke

komunikacije

1.

Broj postojećih baznih stanica na 100 stanovnika

broj/100 st.

HAKOM

3.2.

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

A. Opskrba električnom

energijom

1.

2.

Duljina elektroopskrbnih vodova

Udio i duljina elektroopskrbnih vodova prema vrsti

km

%, km

HEP

B. Opskrba plinom

1.

2.

Duljina plinovoda

Udio prema vrsti plinovoda

km

%

PLINACRO

lok.distr.

C. Opskrba naftom

1.

Duljina naftovoda

km

JANAF, INA

3.3.

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA

A. Opskrba pitkom i

tehnološkom vodom

1.

2.

Duljina javne vodoopskrbne mreže

Potrošnja pitke vode

km

l / stanovniku

HRV.

VODE lok.distr.

B. Pročišćavanje

otpadnih voda

1.

2.

Duljina kanalizacijske mreže

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – broj i kapacitet

km

broj, broj ES

HRV.

VODE, lok.distr.

3.4.

GOSPODARENJE OTPADOM

Odlagališta otpada

1.

2.

Broj i površina odlagališta prema vrsti

Sanacija neuređenih odlagališta (broj, površina)

broj, ha

broj, ha

AZO

4.

KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA

4.1.

KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA

A. Poljoprivreda

1.


2.

3.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta

Udio poljoprivrednog zemljišta

Površina poljoprivrednog zemljišta po stanovniku

ha

%

ha/stanovniku

PPŽ,

PPUG/O

GUP,

UPU,

DPU

B. Šumarstvo

1.

2.

3.

Ukupna površina šumskog zemljišta

Udio šumskog zemljišta

Površina šumskog zemljišta po stanovniku

ha

%

ha/stanovniku

C. Vode

1.2.


3.

Površine površinskih voda prema vrsti (jezero, ribnjak, umjetni bazeni, more ...)

Udio površina površinskih voda u odnosu na površinu JLS/županije/države

Dužina vodotoka

ha%


km

D. Morska obala

1.

Morska obala – dužina obalne crte

km

E. Mineralne sirovine

1.

Broj i površina eksploatacijskih polja po vrstama mineralnih sirovina

broj, ha

4.2.

ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Zaštićena područja prirode

1.


2.


3.

Broj i površina zaštićenih objekata prirodnih vrijednosti prema vrsti

Broj ekološki značajnih područja i površina ekološke mreže

Broj i površina posebno zaštićenih područja (NATURA 2000)

broj, ha


broj, ha


broj, ha

MZOIP

4.3.

KULTURNA DOBRA

Struktura registriranih kulturnih dobara

1.


2.


3.

Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara

Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara

Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara

broj


broj, %


broj, %

MK

4.4.

PODRUČJA POSEBNIH KARAKTERISTIKA*

Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

* opisati u tekstualnom dijelu Izvješća

5.

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

5.1.

POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA

Pokrivenost PP prema razini planova i

izvješća

1.

2.

3.

Broj donesenih PP

Broj donesenih izmjena i dopuna PP

Broj PP u izradi

broj

broj

broj

ZPU

5.2.

PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA

1.

Broj izdanih pojedinačnih akata prostornog uređenja po vrstama

broj

UO za prostorno uređenje

5.3.

INSPEKCIJSKI NADZOR

1.


2.

Nadzor urbanističke inspekcije (broj rješenja)

Nadzor građevinske inspekcije (broj rješenja)

broj


broj

MGIPU