Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima

NN 117/2012 (24.10.2012.), Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima

MINISTARSTVO KULTURE

2545

Na temelju članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA TE NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj službene iskaznice, oblik i sadržaj značke koju nose inspektori zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture, način izdavanja i zamjene iskaznice i značke, vođenje evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama te način vođenja očevidnika o obavljenim pregledima.

Iskaznica i značka inspektora zaštite kulturnih dobara

Članak 2.

Iskaznica inspektora zaštite kulturnih dobara, odnosno službenika Ministarstva kulture ovlaštenog za poslove inspekcije zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika, bijelo sivih tonova, dimenzija 85x55 mm.

Inspektor zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: inspektor), odnosno ovlašteni službenik za poslove inspekcije zaštite kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: ovlašteni službenik) u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu i značku u crnom kožnatom povezu na kojem je s prednje strane zlatnom bojom utisnut grb Republike Hrvatske.

Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznicu inspektora i ovlaštenog službenika potpisuje ministar kulture.

Članak 4.

Službena značka inspektora zaštite kulturnih dobara izrađuje se od metala sa mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okruglog je oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga.

Članak 5.

U središnjem krugu značke na zrakastoj podlozi nalazi se grb Republike Hrvatske, sa poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom.

Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s utisnutim tekstom u neserifnom suženom verzalu »ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA«. Slovni znakovi su u emajlu tamno plave boje.

Vanjski krug značke je niklani prsten s prikazom pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze ispupčena i pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska) u neserifnom proširenom verzalu.

U donjoj četvrtini značke je niklana lenta koja djelomično prekriva pleter i nešto je šira od vanjskog kruga. Na lenti je utisnut troznamenkasti broj značke. Brojevi su u emajlu tamno plave boje.

Ispod lente nalazi se ploha (dimenzijom u okviru vanjskog kruga značke) s utisnutim tekstom u neserifnom suženom verzalu »INSPEKCIJA«. Slovni znakovi su u emajlu tamno plave boje.

Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Značka inspektora zaštite kulturnih dobara se izrađuje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Inspektor zaštite kulturnih dobara u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu i značku u kožnatom povezu, kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Iskaznica i značka ulažu se u kožnate korice crne boje, trodijelne s dvostrukim pregibom i veličine svakog dijela najviše 8x12 cm.

Na prednjoj strani kožnatog poveza iz stavka 1. ovog članka utisnut je u reljef grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku inspektora zaštite kulturnih dobara izdaje Ministarstvo kulture koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova inspekcije zaštite kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Svaka zlouporaba iskaznice i značke povlači stegovnu i kaznenu odgovornost. Iskaznicu i značku je zabranjeno davati drugim osobama na korištenje.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana njihovog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspekcije zaštite kulturnih dobara.

Članak 10.

Inspektor, odnosno ovlašteni službenik kojem prestane radni odnos ili koji bude razriješen dužnosti ili ovlasti inspektora, dužan je iskaznicu i značku predati nadležnom pomoćniku ministra kulture odmah po primitku rješenja o prestanku radnog odnosa ili razrješenja dužnosti ili ovlasti.

Vraćena iskaznica i značka se poništavaju i pohranjuju.

Članak 11.

Inspektoru odnosno ovlaštenom službeniku će se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, do okončanja postupka.

Članak 12.

Inspektor odnosno ovlašteni službenik koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez njih, dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti nadležnog pomoćnika ministra.

Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica i/ili značka oglase nevažećima u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

O izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu kulture.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime inspektora odnosno ovlaštenog službenika kojem je izdana iskaznica i značka, broj iskaznice i značke i evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice i značke, potpis inspektora odnosno ovlaštenog službenika te odjeljak za napomenu.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima

Članak 14.

Svaki inspektor dužan je voditi očevidnik o pregledima koje je obavio i mjerama i radnjama koje je poduzeo.

Očevidnik iz stavka 1. ovog članka inspektor vodi kronološki prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Obrazac je dimenzija 29,7 × 21 cm.

Članak 15.

U očevidnik se upisuju podaci o provedbi inspekcijskog pregleda na neuvezane obrasce iz članka 14. ovog Pravilnika na dan i redoslijedom obavljanja inspekcijskih pregleda, odnosno drugih radnji koje podliježu upisu.

Upis za svaki mjesec započinje na novom obrascu.

Članak 16.

Očevidnik se zaključuje i uvezuje sukladno propisima o uredskom poslovanju krajem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.

Očevidnik nosi naslov: Očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama i radnjama za godinu _________. U lijevom gornjem kutu upisuje se ime i prezime inspektora, odnosno ovlaštenog službenika, a u desnom naziv ustrojstvene jedinice Ministarstva kulture u kojoj inspektor obavlja poslove.

Članak 17.

Način upisa podataka u očevidnik:

stupac 1. – broj

– daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi očevidnik pri svakom inspekcijskom pregledu, odnosno drugoj radnji koja podliježe upisu,

stupac 2. – datum

– upisuje se datum obavljanja inspekcijskog pregleda, odnosno druge radnje koja podliježe upisu,

stupac 3. – oznaka

– upisuje se oznaka za inspekcijski pregled, odnosno drugu radnju koja podliježe upisu i to za inspekciju povodom:


– planiranih obveza provedbe inspekcije (program rada)

1


– prijave koja ukazuje na potrebu pokretanja inspekcije

2


– drugih razloga za pokretanje inspekcije

3


– radnje u dokaznom postupku (uvid u službene evidencije, saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i dr.)

4


– donošenja upravnih akata

5


– dostave žalbe nadležnom drugostupanjskom tijelu ili tužbe nadležnom sudu

7


– ostalo

8

stupac 4. – klasa, urudžbeni broj

– upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj pismena u svezi s inspekcijskim pregledom odnosno drugom radnjom koja podliježe upisu iz stupca 1.

stupac 5. – oznaka pismena

– upisuje se oznaka zakona ZZOKD (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara), ZUP (Zakon o općem upravnom postupku), ZP (Zakon o prekršajima), KZ (Kazneni zakon) koji uređuju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, upravno postupanje, prekršaje i kaznena djela iznad oznake odredbe zakona na temelju koje je donesen upravni akt iz stupca 4. ili propisan prekršaj, odnosno kazneno djelo zbog kojeg je podnesena prijava iz stupca 4.

– oznaka se sastoji od: broja članka i stavka zakona – broja alineje, odnosno točke.

stupac 6. – rok

– upisuje se rok u danima koji određuje upravni akt iz stupca 4.

stupac 7. – datum otpreme

– upisuje se datum otpreme akta, odnosno prekršajne ili kaznene prijave iz stupca 4.

stupac 8. – k. č. i k. o., adresa

– upisuje se broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se nepokretno kulturno dobro nalazi, adresa ili drugo odgovarajuće prostorno određenje, a za pokretno kulturno dobro adresa na kojoj se dobro nalazi ili adresa nadzirane osobe.

stupac 9. – vlasnik ili investitor (izvođač radova)

– upisuje se ime i prezime vlasnika kulturnog dobra, ili investitora, odnosno izvođača radova na kulturnom dobru, te osobni identifikacijski broj (OIB) za fizičku odnosno pravnu osobu.

stupac 10. – oznaka vrste kulturnog dobra

– upisuje se oznaka vrste kulturnog dobra koje je predmet inspekcije i to oznaka PK (za pokretno kulturno dobro) ili NK (za nepokretno kulturno dobro).

stupac 11. – oznaka vrste radova (VR)

– upisuje se oznaka za vrstu radova i to za:

– izvođenje konzervatorskih radova K

– izvođenje restauratorskih radova R

– izvođenje drugih radova D

– arheološka iskopavanja i istraživanja A

– promet kulturnim dobrima P

stupac 12. – napomene

– upisuju se podaci ako su značajni za izvršenu inspekciju, odnosno kulturno dobro (npr. sudionici u radovima, prijavitelj itd.).

Članak 18.

Očevidnik iz članka 14. ovog Pravilnika može se voditi i uz pomoć računala, a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju odgovarati obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 19.

Podacima sadržanim u očevidniku koristit će se inspekcija Ministarstva kulture za izradu izvješća o radu.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (»Narodne novine«, broj 129/99).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/12-01/1734

Urbroj: 532-10-03/2-12-02

Zagreb, 9. listopada 2012.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.


ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

prednja strana

poleđina


ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA


Očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama i radnjama

117 24.10.2012 Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima 117 24.10.2012 Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima