Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

NN 117/2012 (24.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

2546

Na temelju članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), a na prijedlog Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA U KONZERVATORSKO-

-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 59/09) članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stručno zvanje viši konzervator i viši konzervator-restaurator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog stručnog zvanja konzervatora ili konzervatora-restauratora, najmanje pet godina radila u struci te je u tom razdoblju dala vrijedan stručni doprinos te objavila zapažene stručne radove iz područja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koji se mogu izraziti s najmanje 150 bodova«

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. alineje 2. i 5., mijenjaju se i glase:

»– stručno zvanje s navedenom užom specijalnosti za koju se prijavljuje stručni ispit;

– popis obavljenih konzervatorsko-restauratorskih poslova sa sažetim opisom izvedenih radova i fotodokumentacijom jednoga rada po izboru, uz potvrdu poslodavaca i nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, odnosno Hrvatskog restauratorskog zavoda, o obavljanju konzervatorsko-restauratorskim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje dvije godine u prijavljenoj užoj specijalnosti s mišljenjem osobe koja je obavljala konzervatorsko-

-restauratorski nadzor;«

Članak 3.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dopunski stručni ispit koji se polaže zbog novostečene stručne spreme ili stjecanja druge uže specijalnosti sastoji se od posebnog dijela ispita i to iz poglavlja B.2. Znanja uže specijalnosti Programa stručnog ispita priloženog ovom Pravilniku.«

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Mentori i izvjestitelji iz ovog Pravilnika imaju pravo na naknadu po svakom pristupniku i kandidatu.

Visinu naknada iz ovoga članka utvrđuje ministar kulture.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/12-16/0022

Urbroj: 532-04-02-01/4-12-1

Zagreb, 11. listopada 2012.

Zamjenik ministrice

prof. Berislav Šipuš, v. r.