Zakon o osobnom imenu

NN 118/2012 (26.10.2012.), Zakon o osobnom imenu

HRVATSKI SABOR

2550

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Proglašavam Zakon o osobnom imenu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. listopada 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/124

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 17. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O OSOBNOM IMENU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana.

Svaki građanin ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom.

II. SADRŽAJ I NAČIN ODREĐIVANJA OSOBNOG IMENA

Članak 2.

Osobno ime se sastoji od imena i prezimena.

Ime, odnosno prezime može se sastojati od više riječi.

Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu.

Ako osoba ima u matici rođenih upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.

Ako se određeno osobno ime djeteta sastoji od više riječi, izjavu o osobnom imenu kojim će se dijete služiti u pravnom prometu daju roditelji djeteta, odnosno druge osobe ovlaštene za određivanje osobnog imena djeteta, sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Izjava o tome s kojim će se osobnim imenom osoba služiti u pravnom prometu, može se jedanput opozvati.

Izjava i opoziv izjave upisuje se u maticu rođenih i primjenjuje danom upisa.

Određivanje osobnog imena djetetu

Članak 3.

Osobno ime djeteta određuju roditelji sporazumno. Dijete može imati prezime jednog ili oba roditelja.

Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime određuje nadležni centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja.

Ako jedan roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime djetetu određuje drugi roditelj.

Ako roditelji djeteta nisu živi, proglašeni su umrlim, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime djetetu određuje, u skladu s odredbom stavka 2. ovog članka, skrbnik djeteta uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osobno ime djetetu čiji su roditelji nepoznati, određuje nadležni centar za socijalnu skrb.

Posvojenom djetetu osobno ime određuje se sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Članak 4.

Djetetu kome je do 18 godina utvrđeno majčinstvo ili očinstvo, roditelji mogu sporazumno odrediti novo osobno ime.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka roditelji daju izjavu na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom.

Za određivanje novog osobnog imena djetetu starijem od 10 godina potreban je pristanak djeteta.

Izjava roditelja o određivanju novog osobnog imena djetetu upisuje se u maticu rođenih.

Vraćanje na prezime prije sklapanja braka

Članak 5.

Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime, u slučaju prestanka braka sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, može se u roku od godinu dana od dana prestanka braka vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka.

Izjava iz stavka 1. ovog članka daje se pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.

III. PROMJENA OSOBNOG IMENA

Članak 6.

Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime.

Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

O zahtjevu za promjenu osobnog imena rješava nadležni ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Nadležni ured dužan je u postupku promjene osobnog imena za podnositelja zahtjeva zatražiti dostavu uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije.

Promjene osobnog imena koje su hrvatskim državljanima odobrene po propisima drugih država, a kojim se više ne služe jer su stekli novo osobno ime, upisuju se u maticu rođenih bez provođenja postupka promjene osobnog imena.

Članak 7.

Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili kojemu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja.

U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz stavaka 1. i 2. ovog članka, nadležni centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja koji traži promjenu osobnog imena, utvrditi je li zatražena promjena osobnog imena u interesu djeteta. Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.

Suglasnost iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije potrebna kad prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kad je lišen roditeljske skrbi ili potpuno lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja.

Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban je njegov pristanak.

Izuzetak od prava na promjenu osobnog imena

Članak 8.

Promjena osobnog imena neće se odobriti ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral, odnosno ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime u smislu članka 2. ovog Zakona.

Promjena osobnog imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Rješavanje o promjeni osobnog imena

Članak 9.

Rješenje o promjeni osobnog imena dostavlja se odmah po njegovoj izvršnosti nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih.

Nakon izvršenog upisa promjene osobnog imena u matici rođenih, matičar je dužan dostaviti obavijest o promjeni osobnog imena tijelima koja vode evidencije o građanima, a za osuđene osobe kod kojih traje rehabilitacijski rok obavijest o promjeni osobnog imena dostavlja se i kaznenoj evidenciji.

Korištenje novim osobnim imenom

Članak 10.

Osoba je dužna koristiti se novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja se ne koristi novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Postupci pokrenuti na temelju Zakona o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92.), a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će se prema odredbama ovog Zakona.

Osobe koje su na temelju odredbi Zakona o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92.) dale izjavu o korištenju osobnim imenom u pravnom prometu, istu izjavu mogu opozvati. Na opoziv izjave primjenjuje se članak 2. stavak 6. ovog Zakona.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 136. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 26/93.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 222-01/12-01/01

Zagreb, 12. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.