Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu

NN 118/2012 (26.10.2012.), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu

118 26.10.2012 Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2562

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj: 34/11.) i članka 16. Zakona o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, broj: 33/02. i 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UPUĆIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U MIROVNE OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izbora, osposobljavanje, priprema, upućivanje i sudjelovanje policijskih službenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, njihova prava, obveze te nadzor nad njihovim radom.

Članak 2.

Policijski službenici upućuju se u inozemstvo radi sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (u daljnjem tekstu: mirovne operacije) koje provode Organizacija ujedinjenih naroda, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, Europska unija i druge međunarodne organizacije odnosno drugim aktivnostima na koje se Republika Hrvatska obvezala na temelju posebnog međunarodnog ugovora.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz prethodnu suglasnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova, donosi Odluku o sudjelovanju policijskih službenika u pojedinoj mirovnoj operaciji.

Članak 3.

Način i opseg sudjelovanja policijskog službenika u mirovnoj operaciji ovisi o okviru mandata i pravilima pojedine mirovne operacije.

Policijski službenici upućeni u mirovne operacije dužni su poštivati unutarnji pravni poredak države u kojoj djeluju te ugovore, propise i pravila koja je za provođenje pojedine mirovne operacije propisala međunarodna organizacija.

Policijski službenici tijekom angažmana u mirovnim operacijama postupaju u skladu s Etičkim kodeksom policijskih službenika i štiteći ugled Republike Hrvatske i hrvatske policije.

Članak 4.

U mirovnu operaciju mogu se uputiti oni policijski službenici koji ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika i koji su primjereno osposobljeni i pripremljeni za sudjelovanje u pojedinoj mirovnoj operaciji.

II. IZBORNI POSTUPAK

Članak 5.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, kao i radi provođenja obveza na koje se Republika Hrvatska obvezala na temelju posebnoga međunarodnog ugovora, ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale, na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za europske integracije i međunarodne poslove, raspisat će interni natječaj za odabir kandidata za upućivanje u mirovne operacije.

Članak 6.

Na natječaj se može prijaviti policijski službenik koji zadovoljava sljedeće opće uvjete:

– najmanje 7 godina neprekidnog rada na radnom mjestu policijskog službenika,

– znanje stranog jezika zahtijevane razine,

– da je tri godine koje prethode prijavi na natječaj ocijenjen i to najmanje ocjenom dobar,

– da nije bio disciplinski kažnjavan za težu povredu radne discipline i da se protiv njega ne vodi disciplinski postupak za težu povredu radne discipline,

– da nije bio kažnjavan ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

– da posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije.

Članak 7.

Natječaj iz članka 5. ovoga Pravilnika sadrži:

– popis mirovnih operacija u koje će se policijski službenici upućivati,

– opće uvjete koje kandidat mora ispunjavati,

– podatke o dokazima koje kandidat mora priložiti prijavi,

– rok i adresu za podnošenje prijave i rok u kojem će se dostaviti obavijest o izboru.

Kandidat mora prijavu na natječaj iz stavka 1. ovoga članka podnijeti pisanim putem u natječajnom roku te joj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kao i detaljni životopis na engleskom ili drugom zahtijevanom stranom jeziku.

Prijava se prosljeđuje, uz suglasnost neposredno nadređenog rukovoditelja, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale.

Članak 8.

Pravodobne prijave, zajedno sa suglasnostima nadležnih rukovoditelja, dopunjene podacima iz kadrovske evidencije, ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za mirovne misije i policijske časnike za vezu u roku od 7 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave.

Ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu će iz dostavljenih prijava izdvojiti nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja te će sastaviti listu kandidata koji će pristupiti daljnjim provjerama radi utvrđivanja njihove sposobnosti i spremnosti za upućivanje u mirovne operacije, o čemu će pisanim putem obavijestiti rukovoditelje ustrojstvenih jedinica koji su dali suglasnost iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Provjera iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika sastoji se od:

– psihologijskog testiranja,

– testiranja znanja stranog jezika koje će obuhvaćati pismeni test i intervju na stranom jeziku,

– testiranja poznavanja rada na računalu.

Članak 10.

S kandidatima koji su na provjeri iz članka 9. ovoga Pravilnika pokazali zadovoljavajući rezultat, Izborno povjerenstvo osnovano radi utvrđivanja njihove sposobnosti i spremnosti za upućivanje u mirovne operacije (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) obavlja razgovor.

Izborno povjerenstvo tijekom obavljanja razgovora iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuje kandidate prema sljedećim kriterijima:

– prezentacijske vještine i urednost vanjskog izgleda,

– vještina komuniciranja, primjerenog izražavanja, uspostave kontakata i samostalnog prosuđivanja,

– motivacija,

– sklonost timskom radu i mogućnost samostalnog donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti,

– otpornost na stres, samodisciplinu i stabilnost,

– sposobnost prilagodbe na kompleksne i otežane situacije.

Članak 11.

Izborno povjerenstvo imenuje ministar.

U Izborno povjerenstvo imenuje se jedan predstavnik Ravnateljstva policije, predstavnik ustrojstvene jedinice nadležne za pravne poslove i ljudske potencijale, predstavnik ustrojstvene jedinice nadležne mirovne misije i policijske časnike za vezu s iskustvom iz mirovnih operacija te psiholog iz ustrojstvene jedinice nadležne za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu.

Članak 12.

Po obavljenom razgovoru pred Izbornim povjerenstvom, ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu sastavlja listu kandidata prema postignutim rezultatima.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice nadležne za mirovne misije i policijske časnike za vezu, o rezultatima natječaja pisanim putem obavještava rukovoditelje ustrojstvenih jedinica koji su dali suglasnost iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

III. PRIPREME ZA UPUĆIVANJE

Članak 13.

Kandidati za upućivanje u mirovne operacije dužni su prisustvovati svim oblicima obuke, treninga i ostalim aktivnostima potrebnim za njihovo osposobljavanje za rad u mirovnoj operaciji.

Osposobljavanje se provodi u Republici Hrvatskoj i/ili u inozemstvu i ovisi o konkretnim potrebama za dodatnim ili specijalističkim znanjima za rad u mirovnim operacijama.

Članak 14.

Kandidatima iz članka 13. ovoga Pravilnika ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu osigurava pravodobno provođenje postupka prijave za rad u pojedinoj mirovnoj operaciji.

Prije započinjanja postupka prijave iz stavka 1. ovoga članka, ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu, o tome će obavijestiti neposredno nadređenog rukovoditelja odabranog kandidata.

Akreditacijska dokumentacija (pisana prijava, životopis i drugi zahtijevani dokumenti) prosljeđuje se nadležnoj službi međunarodne organizacije ili drugog tijela koje provodi postupak odabira, u pravilu putem ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove.

Članak 15.

Prije upućivanja u mirovnu operaciju ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale, na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za mirovne misije i policijske časnike za vezu, uputit će kandidata na obavljanje zdravstvenog pregleda u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja njegove zdravstvene sposobnosti za upućivanje u mirovnu operaciju.

O rezultatima utvrđene zdravstvene sposobnosti nadležna zdravstvena ustanova izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upućivanje na rad u inozemstvo uz priloženu zdravstvenu dokumentaciju predviđenu međunarodnim propisima.

Kandidat za upućivanje u mirovnu operaciju dužan je u sklopu obavljanja zdravstvenog pregleda pristupiti psihologijskoj opservaciji i razgovoru sa psihologom u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu u svrhu utvrđivanja psihološke spremnosti za upućivanje u mirovnu operaciju.

Članak 16.

Prije upućivanja u mirovnu operaciju kandidate koji su ocijenjeni kao zdravstveno i psihološki sposobni, ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale uputit će na preventivna cijepljenja u skladu s preporukama organizatora rada u mirovnoj operaciji i epidemiološkom situacijom u državi (regiji) u koju se upućuje, sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Članak 17.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, ministar unutarnjih poslova donosi Odluku o upućivanju policijskog službenika u mirovnu operaciju.

IV. UPUĆIVANJE

Članak 18.

U svrhu uspješne pripreme i pravodobnog upućivanja policijskog službenika u mirovnu operaciju ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu izrađuje plan aktivnosti.

Plan aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće aktivnosti:

– osiguravanje putne isprave i drugih dokumenata,

– materijalno-tehničko opremanje,

– sklapanje ugovora o radu u inozemstvu,

– zaključivanje police osiguranja u slučaju nezgode,

– osiguravanje zdravstvene zaštite,

– dodatne pripreme za djelovanje u pojedinoj mirovnoj operaciji koje se pokažu potrebnim,

– medijsku potporu.

Plan aktivnosti provodi ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 19.

Policijskom službeniku se za nesmetan rad u inozemstvu i službena putovanja izdaje službena putovnica, ovisno o pravilima mirovne operacije i vrsti zadaća koje će obavljati te viza, kao i drugi potrebni dokumenti.

Po povratku iz mirovne operacije, putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik predaje u ustrojstvenu jedinicu nadležnu za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Članak 20.

Policijski službenik oprema se materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s uputama pojedine mirovne operacije.

Članak 21.

S policijskim službenikom koji se upućuje u mirovnu operaciju Ministarstvo sklapa Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se plaća, dodaci na plaću, naknada putnih troškova, drugi troškovi i druga materijalna prava, radno vrijeme, korištenje godišnjeg odmora i drugi oblici odsutnosti s rada, disciplinska odgovornost i odgovornost za štetu, razlozi za otkaz ugovora te druga prava i obveze sukladno propisima o državnim službenicima i Zakonu o policiji.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme koje ovisno o pravilima pojedine mirovne operacije ne može biti kraće od šest niti duže od 12 mjeseci.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se na temelju preporuke voditelja kontingenta i uz suglasnost policijskog službenika, ukoliko je isto u interesu Ministarstva, produžiti za najviše 6 mjeseci o čemu odluku donosi ministar.

Članak 22.

Za policijske službenike koji se upućuju u mirovnu operaciju Ministarstvo zaključuje policu osiguranja od nezgode (nesretnog slučaja) za vrijeme trajanja ugovora iz članka 21. ovoga Pravilnika.

Polica osiguranja od nezgode pokriva ratne i druge rizike, a obuhvaća smrt kao posljedicu nezgode ili nesretnog slučaja, potpunu ili djelomičnu invalidnost te naknadu za dane provedene u bolnici.

Članak 23.

Za policijske službenike koji se upućuju u mirovnu operaciju Ministarstvo osigurava zdravstvenu zaštitu za vrijeme rada u inozemstvu, i to:

– liječnički pregled i zdravstvenu obradu tijekom boravka i izravno nakon povratka iz inozemstva te za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i dopusta u Republici Hrvatskoj,

– liječnički pregled, zdravstvenu obradu i liječenje vezano uz rad u inozemstvu, do izlječenja,

– prema potrebi ustrojstvena jedinica nadležna za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu osigurat će odgovarajuću psihološku pomoć obiteljima policijskih službenika.

Osim osnovnog zdravstvenoga osiguranja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, za policijske službenike upućene na rad u inozemstvo može se ugovoriti i dopunska inozemna zdravstvena zaštita.

Članak 24.

Za policijske službenike koji se upućuju u mirovne operacije mogu se osigurati dodatne potrebne pripreme, koje mogu sadržavati:

– tečajeve engleskog ili drugoga zahtijevanog stranog jezika,

– pripremni seminar.

Pripremni seminar provodi ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu neposredno prije odlaska policijskog službenika u mirovnu operaciju, samostalno ili u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim državnim tijelima i organizacijama.

Seminar iz stavka 2. ovoga članka može obuhvatiti:

– upoznavanje sa značenjem i ciljevima mirovne operacije u koju su upućeni,

– upoznavanje s operativnim planom, ovlaštenjima, mandatom i zadaćama mirovne operacije,

– informacije o državi i sigurnosnim prilikama u državi u kojoj se provodi mirovna operacija,

– način komuniciranja s matičnom državom i ustrojstvenom jedinicom nadležnom za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Članak 25.

Ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu osigurava pravodobno izvješćivanje javnosti, putem ustrojstvene jedinice nadležne za odnose s javnošću, o svakom upućivanju policijskih službenika u mirovnu operaciju i njihovom povratku, provedbi osposobljavanja te o njihovim zadaćama, radu te drugim aktivnostima u mirovnoj operaciji.

V. PRAVA I OBVEZE

Članak 26.

Policijski službenik za vrijeme boravka u mirovnoj operaciji ima pravo na plaću, dodatke na plaću te druge naknade sukladno propisima o državnim službenicima i Zakonu o policiji.

Članak 27.

Prilikom odlaska policijskog službenika u mirovnu operaciju i njegova povratka u Republiku Hrvatsku, Ministarstvo će prema priloženim originalnim računima nadoknaditi policijskom službeniku putne troškove koji se odnose na troškove transporta prtljage i izdavanja viza i druge opravdane troškove nastale tijekom putovanja.

Članak 28.

Policijskom službeniku koji je upućen u mirovnu operaciju pripadaju ostala materijalna prava u određenom novčanom iznosu radi osiguravanja plaćanja troškova života (stanovanje, hrana i dr.).

Iznos ostalih materijalnih prava utvrđuje ministar odlukom o ostalim materijalnim pravima za svaku pojedinu mirovnu operaciju.

Prilikom utvrđivanja visine iznosa ostalih materijalnih prava iz stavka 2. ovoga članka uzet će se u obzir troškovi života (cijena stanovanja, hrane i dr.) te uvjeti života i rada u misiji (opasnost od ratnog rizika, opasnost od zaraznih i drugih bolesti i dr.).

Članak 29.

Policijski službenik upućen u mirovnu operaciju ima pravo na plaćene troškove jednog dolaska u Republiku Hrvatsku za vrijeme trajanja ugovora iz članka 21. ovoga Pravilnika.

Radi ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenik putem voditelja kontingenta podnosi obrazloženi zahtjev ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za mirovne misije i policijske časnike za vezu, najkasnije 30 dana prije putovanja.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obrazloženi zahtjev se može uputiti i izvan zadanog roka ukoliko se radi o iznenadnom događaju, što je potrebno posebno obrazložiti.

Članak 30.

Policijski službenik koji je upućen u mirovnu operaciju ima pravo na jednokratnu naknadu troškova za obilježavanje Dana državnosti, o čemu je dužan podnijeti obrazloženo pisano izvješće te priložiti račun.

Policijski službenik koji je upućen u mirovnu operaciju ima pravo na jednokratnu naknadu troškova prilikom dodjele medalje za učešće u mirovnoj operaciji na temelju pisanoga obrazloženog izvješća te priloženog računa.

Ministar će u odluci iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika odrediti gornju granicu novčanih iznosa koja će se nadoknaditi, u situacijama iz stavka 1. i 2. ovoga članka, za svaku pojedinu mirovnu operaciju.

Članak 31.

Radno vrijeme policijskog službenika upućenog u mirovnu operaciju određuje se ovisno o opsegu i zahtjevima poslova određenih konkretnim mandatom pojedine mirovne operacije.

Radno vrijeme ne mora biti određeno sukladno dnevnom, tjednom, mjesečnom ili godišnjem prosjeku sati rada utvrđenom propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Po povratku u Republiku Hrvatsku policijski službenik za ostvarene sate rada u mirovnoj operaciji ne može koristiti slobodne dane, niti će mu se isplatiti dodaci ili naknade za rad u manje povoljnom radnom vremenu.

Članak 32.

Policijski službenik koji je upućen u mirovnu operaciju ima pravo na toliko dana plaćenog odmora na mjesec, koliko mu pripada prema pravilima mirovne operacije i policijski službenik ga može koristiti za vrijeme kada je upućen u mirovnu operaciju.

Ukoliko policijskom službeniku prema pravilima mirovne operacije ne pripada pravo na plaćeni odmor ili ga nije u mogućnosti koristiti, policijski službenik ima pravo, po povratku u Republiku Hrvatsku, na dva dana plaćenog odmora za svaki mjesec rada u mirovnoj operaciji.

Odmor iz stavka 2. ovoga članka policijski službenik mora iskoristiti odmah po povratku u Republiku Hrvatsku.

Odmor iz stavka 1., 2., i 3. ovoga članka ne utječe na dužinu godišnjeg odmora utvrđenu propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Godišnji odmor koji zbog boravka u mirovnoj operaciji nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, policijski službenik ima pravo iskoristiti po povratku iz mirovne operacije prema propisu kojim se uređuju radni odnosi.

VI. VOĐENJE KONTINGENTA

Članak 33.

Voditelj kontingenta:

– održava redovitu komunikaciju sa ustrojstvenom jedinicom nadležnom za mirovne misije i policijske časnike za vezu,

– predstavlja kontingent u mirovnoj operaciji,

– skrbi o radu i disciplini policijskih službenika,

– daje poticaje i preporuke za raspoređivanje policajaca u okviru mirovne operacije,

– daje preporuke za produženje mandata policijskog službenika u mirovnoj operaciji,

– vodi financijsko i materijalno poslovanje kontingenta,

– izvješćuje o disciplinskim i drugim povredama policijskih službenika,

– u slučaju povratka policijskog službenika iz mirovne operacije prije isteka ugovorenog roka izvješćuje Ministarstvo o svim aktivnostima te vodi postupak njegova povratka u Republiku Hrvatsku.

– koordinira aktivnosti prilikom službenih posjeta delegacija iz Republike Hrvatske,

– provodi druge zadatke određene od strane rukovoditelja ustrojstvene jedinice nadležne za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Voditelja kontingenta imenuje ministar odlukom.

Kod odlučivanja o voditelju kontingenta uzet će se u obzir osobno zvanje policijskog službenika, njegova pozicija u mirovnoj operaciji te druge okolnosti koje mogu biti značajne za uspješnost obavljanja posla voditelja kontingenta.

Voditelju kontingenta za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada poseban mjesečni dodatak u iznosu 10% na osnovnu plaću radnog mjesta s kojeg je upućen u mirovnu operaciju.

Voditelj kontingenta imenuje zamjenika koji ga zamjenjuje za vrijeme njegove odsutnosti o čemu je dužan izvijestiti rukovoditelja ustrojstvene jedinice nadležne za mirovne misije i policijske časnike za vezu posebnim izvješćem najmanje 30 dana prije početka zamjene.

Zamjeniku voditelja kontingenta pripada poseban dodatak na plaću samo za vrijeme kada je stvarno obavljao poslove vođenja kontingenta radi odsutnosti voditelja.

VII. NADZOR

Članak 34.

Nadzor nad radom policijskih službenika upućenih u mirovne operacije provodi ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Nadzor nad radom policijskih službenika provodit će se kroz redovita mjesečna izvješća o radu koja dostavljaju voditelji kontingenata, a ustrojstvena jedinica nadležna za mirovne misije i policijske časnike za vezu može zahtijevati i dodatna pisana izvješća od pojedinoga policijskog službenika.

Nadzor se može obaviti i na terenu uz prethodnu najavu i u koordinaciji s vodstvom operacije.

Ako se u obavljanju nadzora utvrdi da postoje određene nezakonitosti ili nepravilnosti u radu, poduzet će se mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, a osobito:

– davanje uputa kako se navedeni poslovi obavljaju,

– zahtijevanje izvješća i drugih obavijesti o obavljanju pojedinih poslova,

– predlaganje pokretanja postupka za utvrđivanje odgovornosti,

– poduzimanje drugih mjera.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE I KOMUNICIRANJE

Članak 35.

Policijski službenik upućen u mirovnu operaciju podnosi redovno mjesečno pisano izvješće o radu i stanju na području operacije.

Policijski službenik upućen u mirovnu operaciju dužan je odmah usmeno izvijestiti o svim izvanrednim i značajnijim sigurnosnim događanjima i vlastitim aktivnostima, te naknadno dostaviti i posebno pisano izvješće.

Policijski službenik izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka upućuje putem voditelja kontingenta.

Članak 36.

Policijski službenik dužan je o svakoj odsutnosti s rada u najkraćem roku izvijestiti voditelja kontingenta.

Članak 37.

O svakom boravku izvan područja misije policijski službenik dužan je u najkraćem roku izvijestiti voditelja kontingenta koji će o tome izvijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Članak 38.

Voditelj kontingenta:

– podnosi redovno mjesečno pisano izvješće o radu, stanju i odnosima u kontingentu te radu i stanju na području operacije,

– odmah usmeno izvješćuje o svim izvanrednim i značajnijim sigurnosnim događanjima i vlastitim aktivnostima, te naknadno dostavlja i posebno pisano izvješće,

– izvješćuje ustrojstvenu jedinicu nadležnu za mirovne misije i policijske časnike za vezu koji u slučaju potrebe skrbi o distribuciji izvješća drugim korisnicima.

Članak 39.

Slanje službenih izvješća i informacija te neposredno službeno komuniciranje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva dopušteno je samo uz znanje voditelja kontingenta.

Službena komunikacija u operaciji obavlja se u skladu s pravilima određenim za konkretnu operaciju.

IX. PRESTANAK UPUĆIVANJA U MIROVNU OPERACIJU

Članak 40.

Upućivanje u mirovnu operaciju prestaje:

– istekom ugovorenog roka,

– otkazom ugovora,

– sporazumom,

– završetkom mandata mirovne operacije.

Ministarstvo može policijskom službeniku otkazati ugovor o upućivanju u mirovnu operaciju:

– ako organizator rada u inozemstvu, međunarodna organizacija ili država upućivanja traži opoziv,

– ako mu prestane radni odnos,

– zbog zdravstvenih razloga,

– zbog povrede radne discipline.

Članak 41.

Policijski službenik u roku od mjesec dana nakon povratka iz mirovne operacije obavlja zaključne aktivnosti, i to:

– podnosi zaključno pisano izvješće o svom radu, radne ocjene te druge dokumente koje su o njegovom radu sačinili vodstvo i druga nadležna tijela mirovne operacije,

– vraća materijalno-tehnička sredstva i opremu za rad u mirovnoj operaciji,

– obavlja zdravstveni pregled, psihologijsku opservaciju i razgovor sa psihologom u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu,

– obavlja druge aktivnosti po nalogu rukovoditelja ustrojstvene jedinice nadležne za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Članak 42.

Po povratku policijski službenik rasporedit će se na isto radno mjesto u ustrojstvenoj jedinici iz koje je upućen u mirovnu operaciju.

Članak 43.

Policijski službenik može se ponovno kandidirati za upućivanje u mirovnu operaciju po isteku dvanaest mjeseci od dana povratka s rada u inozemstvu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, policijski službenik može se ponovno kandidirati za upućivanje u mirovnu operaciju i prije isteka roka od dvanaest mjeseci ako mu je iz objektivnih razloga prekinut rad u inozemstvu i prije isteka ugovorenog roka te kada je to u interesu Ministarstva.

Policijski službenik koji se ponovno kandidirao za rad u inozemstvu mora ispunjavati uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika te imati potrebnu suglasnost nadležnog rukovoditelja sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 44.

Podaci o izboru, upućivanju i povratku policijskog službenika iz mirovne operacije, te drugi podaci relevantni za njegov radno-
-pravni status, kao i pripadajuća dokumentacija, dostavljaju se bez odgode ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale i unose u osobni očevidnik.

X. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 45.

Troškove upućivanja policijskog službenika u mirovnu operaciju snosi Ministarstvo.

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upućivanju policijskih službenika na rad u inozemstvo (»Narodne novine« br. 179/04, 21/06 i 5/2010).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-50522/2-2012

Zagreb, 18. listopada 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.