Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

NN 118/2012 (26.10.2012.), Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2563

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj: 130/2011), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta i ministrice kulture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva.

Članak 2.

U postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva na temelju članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati:

– potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na visokom učilištu, srednjoškolskoj ustanovi ili ustanovi za obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika;

– svjedodžbom o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj;

– svjedodžbom inozemne obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da je obrazovanje provedeno po programu na hrvatskom jeziku ili svjedodžbom o završenom tečaju najmanje B1 stupnja znanja hrvatskog jezika.

Članak 3.

Stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.

Izbjeglički status i status korisnika programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice.

Članak 4.

Stranci koji zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju članka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.

Članak 5.

Stranci iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjavaju pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), odnosno službenikom diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, koji zaprima zahtjev.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka popunjava se samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah, na licu mjesta, prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Članak 6.

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Članak 7.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja sastoji se od 15 pitanja iz područja društvenog uređenja, povijesti, kulture, običaja, umjetnosti, književnosti, sporta, gospodarstva, turizma i zemljopisnog položaja Republike Hrvatske.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja, određen nasumičnim odabirom službene osobe, popunjava podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva, odnosno službenikom diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, koji zaprima zahtjev.

Upitnik se popunjava na način da se na postavljeno pitanje zaokruži samo jedan odgovor ili se pitanje dopuni traženim.

Službena osoba odmah ocjenjuje upitnik, te podnositelja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva obavještava je li ili nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Smatra se da je stranac dokazao svoje poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske ukoliko je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika.

Podnositelju zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva koji nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja ocijenjeni upitnik službena osoba može, na njegov zahtjev, dati na uvid. Stranac ne može kopirati i iznositi upitnik iz službenih prostorija Ministarstva odnosno diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 8.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čini Prilog 1 koji sadrži 100 pitanja pomoću kojih se vrši provjera poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Pitanja sadržana u Prilogu 1 se razvrstavaju po upitnicima koje stranci popunjavaju prilikom podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-45570/4-2012.

Zagreb, 19. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

                                                PRILOG 1

1. Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

______________________________________________

2. U Republici Hrvatskoj svatko je dužan:

a) držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

b) držati se samo zakona

c) držati se samo Ustava

d) samo poštivati pravni poredak Republike Hrvatske

3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:

a) Praznik rada

b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

c) Svi Sveti

d) Dan antifašističke borbe

4. Himna Republike Hrvatske je

______________________________________________

5. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih ___________________________________ manjina.

6. U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:

______________________________________________

7. Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:

a) Puli

b) Zagrebu

c) Osijeku

d) Zadru

8. Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se

______________________________________________

9. Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:

______________________________________________

10. Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:

a) Robert Frangeš

b) Ivan Meštrović

c) Antun Augustinčić

d) Frano Kršinić

11. Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:

a) katedrala

b) amfiteatar

c) dvorac Trakošćan

d) morske orgulje

12. Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:

a) Juraj Dobrila

b) Josip Jelačić

c) Josip Juraj Strossmayer

d) Juraj Jezerinac

13. Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:

a) Karlovac

b) Dubrovnik

c) Varaždin

d) Rijeka

14. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:

a) Juraj Dobrila

b) Ruđer Bošković

c) Lavoslav Ružička

d) Ivan Vučetić

15. Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili

a) tenisom

b) skijanjem

c) atletikom

d) košarkom

16. Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

a) Vlada Republike Hrvatske

b) Vrhovni sud Republike Hrvatske

c) Hrvatski sabor

d) Pučki pravobranitelj

17. Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:

a) koje prikupe dovoljan broj osnivača, bez ikakvih zakonskih ograničenja

b) koje prikupe dovoljna financijska sredstva za ostvarivanje programa i djelovanja

c) koje svojim programom jamče da će moći sudjelovati u parlamentu

d) osim onih koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka

18. Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:

a) Praznik rada

b) Dan neovisnosti

c) Svi Sveti

d) Dan antifašističke borbe

19. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:

a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu

b) izvršnu i sudbenu

c) zakonodavnu i sudbenu

d) zakonodavnu i izvršnu

20. Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj:

______________________________________________

21. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:

a) galeb

b) golub

c) roda

d) bjeloglavi sup

22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:

a) Stari Grad

b) Trakošćan

c) Dioklecijanova palača

d) Eufrazijeva bazilika

23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)? ____________

24. S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara? ____________________

25. Prvi hrvatski roman Planine 1536. godine napisao je:

a) Silvije Strahimir Kranjčević

b) August Šenoa

c) Petar Zoranić

d) Petar Preradović

26. Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:

a) Ranko Marinković

b) Dimitrije Demeter

c) Ljudevit Gaj

d) Antun Šoljan

27. Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:

a) Hanibala Lucića

b) Šiška Menčetića

c) Andrije Kačića Miošića

d) Vladimira Vidrića

28. Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:

a) Splitu

b) Zagrebu

c) Puli

d) Šibeniku

29. Središnja banka Republike Hrvatske je:

a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj

b) Hrvatska gospodarska banka

c) Hrvatska narodna banka

d) Hrvatska poštanska banka

30. Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili

a) tenisom

b) skijanjem

c) atletikom

d) boksom

31. Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava:

a) Visoki upravni sud Republike Hrvatske

b) Vrhovni sud Republike Hrvatske

c) Vlada Republike Hrvatske

d) Pučki pravobranitelj

32. Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:

a) s navršenih 16 godina života

b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života

c) s navršenih 18 godina života

d) s navršenom 21 godinom života

33. Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:

a) Praznik rada

b) Dan neovisnosti

c) Svi Sveti

d) Dan državnosti

34. Lijepa naša domovino…, je početak teksta:

______________________________________________

35. Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je:

______________________________________________

36. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:

a) književnica

b) balerina

c) slikarica

d) liječnica

37. Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:

a) Stjepan Radić

b) Josip Jelačić

c) Petar Zrinski

d) Franjo Rački

38. Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:

a) Zadra

b) Osijeka

c) Varaždina

d) Pule

39. Marija Jurić Zagorka bila je:

a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica

b) operna pjevačica

c) sportašica

d) skladateljica

40. Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:

a) Svjetsko nogometno prvenstvo za mlade igrače do 21 godine

b) Univerzijada

c) Svjetsko atletsko prvenstvo

d) Olimpijske igre mladih

41. Poznati park prirode u Baranji je:

a) Velebit

b) Kopački rit

c) Brijuni

d) Kornati

42. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:

a) »Osman« i »Dubravka«

b) »Zlatarevo zlato« i »Čuvaj se senjske ruke«

c) »Smrt Smail-age Čengića« i »Ribanje i ribarsko prigovaranje«

d) »Zagrepčanka« i »Na Drini ćuprija«

43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sačuvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je:

a) Ljetopis popa Dukljanina

b) Baščanska ploča

c) Vinodolski zakonik

d) Judita

44. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u:

a) nogometu

b) vaterpolu

c) rukometu

d) odbojci

45. S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?

______________________________________________

46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:

a) 2 godine

b) 3 godine

c) 4 godine

d) 5 godine

47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:

a) ne postoji

b) postoji, ali se ne primjenjuje

c) postoji samo za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti

d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti

48. Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:

______________________________________________

49. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:

a) 9. svibnja

b) 15. svibnja

c) 22. lipnja

d) 5. kolovoza

50. Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača? ______________

51. Katolički svećenik, zagrebački nadbiskup koji je bio proganjan u bivšoj državi, nakon II. svjetskog rata, zvao se:

a) Josip Juraj Strossmayer

b) Alojzije Stepinac

c) Maksimilijan Vrhovac

d) Franjo Kuharić

52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:

a) Maslenica

b) Bljesak

c) Oluja

d) Ljeto

53. Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smješten je nedaleko Šibenika je:

a) Cetina

b) Krka

c) Biokovo

d) Kopački rit

54. Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska:

a) književnica

b) glumica

c) slikarica

d) liječnica

55. Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere:

a) »Ljubavi i zloba« i »Porin«

b) »Ero s onoga svijeta« i »Hasanaginica«

c) »Gubec beg« i »Nikola Šubić Zrinski«

d) »Još Horvatska nij’ propala« i »Lijepa naša domovino«

56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je ______________

57. Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. – 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je:

a) Matija Vlačić

b) Ruđer Bošković

c) Marin Držić

d) Marin Getaldić

58. Dalmacija je poznata po uzgoju:

a) maslina i smokvi

b) šljiva i jabuka

c) ananasa i banana

d) jagoda i malina

59. U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura __________________

60. Ustav Republike Hrvatske proglašen je:

a) 29. svibnja 1990.

b) 22. prosinca 1990.

c) 25. lipnja 1991.

d) 15. siječnja 1992.

61. Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se _________________________

62. Opišite zastavu Republike Hrvatske:

Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):

______________, ______________ i ______________, a u sredini zastave nalazi se__________________________ .

63. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je: _________________________

64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je:

a) Trpimir

b) Zdeslav

c) Tomislav

d) Držislav

65. Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?

______________________________________________

66. Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetković-:

a) Tito

b) Trumbić

c) Tuđman

d) Maček

67. Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove ___________________________.

68. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, jest:

a) Medvednica

b) Ivančica

c) Plješivica

d) Dinara

69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se:

a) Edo Murtić

b) Julije Klović

c) Vlaho Bukovac

d) Ivan Lacković Croata

70. »Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je:

a) Boris Papandopulo

b) Krešo Golik

c) Vatroslav Lisinski

d) Krsto Hegedušić

71. Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je __________________________

72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je _______________ jezik i _________________ pismo.

73. U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se ____________, a njezin stoti dio je __________________ .

74. Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se:

a) Sanda Dubravčić Šimunjak

b) Janica Kostelić

c) Ana Jelušić

d) Nika Fleiss

75. Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu

______________________________________________

77. Koji je glavni grad Republike Hrvatske? ________________

78. Najviše vrednote ustavnog poretka su:

a) vladavina radnika, državno vlasništvo, jednostranački sustav

b) načelo samoodrživosti, nesvrstanosti, oslonca na vlastite snage i radničko samoupravljanje

c) sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, nepovredivost vlasništva

d) univerzalnost Katoličke crkve, kršćanski odgoj, jednakost pred Bogom i narodom, solidarnost s drugim kršćanskim narodima

79. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanima kod Gospića po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:

a) Ruđer Bošković

b) Nikola Tesla

c) Ivan Supek

d) Slavoljub Penkala

80. Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine

______________________________________________

(navesti mjesto)

81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je:

a) sjeverni Velebit

b) sjeverno Biokovo

c) sjeverna Medvednica

d) sjeverna Plješivica

82. Poznati hrvatski pjesnik, pripovjedač i esejist, autor poeme Jama, je:

a) Miroslav Krleža

b) Ivan Goran Kovačić

c) Mate Lovrak

d) Ivan Meštrović

83. Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:

______________________________________________

84. Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?

______________________________________________

85. Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim proizvodom je _______

______________________________________________

86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri:

a) Poreča

b) Koprivnice

c) Biograda

d) Gospića

87. Ivo Robić, Mišo Kovač i Oliver Dragojević, poznati su hrvatski:

a) pisci

b) pjevači

c) slikari

d) sportaši

88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske:

Lijepa naša domovino

______________________________________________

______________________________________________

Da bi vazda sretna bila.

89. Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima

a) samo predsjednik Republike Hrvatske

b) samo političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru

c) svaki državljanin Republike Hrvatske

d) svaki zastupnik u Hrvatskom saboru

90. O udruživanju u saveze s drugim državama prethodno:

a) odlučuju građani putem referenduma

b) odlučuje Predsjednik Republike Hrvatske

c) odlučuje Hrvatski sabor

d) odlučuje Vlada Republike Hrvatske

91. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi:

a) iznad zakona Republike Hrvatske

b) izjednačeni s pravnom snagom zakona, a Hrvatski sabor arbitrira kod primjene ako su im odredbe u suprotnosti

c) ispod zakona Republike Hrvatske

d) primjenjuju se samo ako to zakonom nije drugačije uređeno

92. Bitka na Mohačkom polju, između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je:

a) 426. godine

b) 1026. godine

c) 1526. godine

d) 1926. godine

93. Ime poznate hrvatske glumice tragično preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Treća žena i Tri muškarca Melite Žganjer, je:

a) Mia Oremović

b) Vida Jerman

c) Ena Begović

d) Zdravka Krstulović

94. Kako se zove uspješna hrvatska atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis?

______________________________________________

95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:

a) mažuran

b) vegeta

c) papar

d) origano

96. Kako se zove najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Republici Hrvatskoj?

______________________________________________

97. Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se

______________________________________________

98. Krešimir Ćosić, velikan hrvatskog sporta ‘60-ih, ‘70-ih i početka ‘80-ih godina prošlog stoljeća, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio?

______________________________________________

99. Poznatu slikarsku školu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar:

a) Josip Račić

b) Hrvoje Hegedušić

c) Krsto Hegedušić

d) Ljubo Babić

100. Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kuća »Zagreb film«, kao osnivači, pokrenuli su svjetski filmski festival:

a) igranog filma

b) dokumentarnog filma

c) kratkometražnog filma

d) animiranog filma.

118 26.10.2012 Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva 118 26.10.2012 Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva