Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

NN 118/2012 (26.10.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2567

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009 i 130/2011) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (»Narodne novine«, broj 1/2011) u članku 2. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. da ima najmanje jednog zaposlenika zaposlenoga na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili VSS građevinske, strojarske, tehnologije prometno i transportne, kemijsko inženjerske, biološke, biotehnološke, prehrambeno – tehnološke, sanitarno inženjerske, rudarsko, naftno i geološko inženjerske struke s najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem ili VŠS građevinske, strojarske, tehnologije prometno i transportne, kemijsko inženjerske, biološke, biotehnološke, prehrambeno – tehnološke, sanitarno inženjerske, rudarsko, naftno i geološko inženjerske struke s najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i da ima završen tečaj za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama,«

U točkama 6. i 7. riječi: »tehničke struke« zamjenjuju se riječima: »građevinske, strojarske, tehnologije prometno i transportne, kemijsko inženjerske, biološke, biotehnološke, prehrambeno – tehnološke, sanitarno inženjerske, rudarsko, naftno i geološko inženjerske struke«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Upravni postupci započeti po odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja i širenja otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (»Narodne novine«, broj 1/2011) dovršit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/03

Urbroj: 525-12/0920-12-3

Zagreb, 9. listopada 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.