Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

NN 118/2012 (26.10.2012.), Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2568

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 25. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ KINE

Članak 1.

U Naredbi o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine (»Narodne novine«, br. 107/12), u točki III. alineji 8. riječi » – meso peradi« zamjenjuju se riječima »– proizvodi od mesa peradi«.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/170

Urbroj: 525-10/0488-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.