Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

NN 118/2012 (26.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

118 26.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

2569

Na temelju članka 40. stavka 3. i članka 61. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, uz prethodno pribavljeno mišljenje središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, unutarnjih poslova, obrane, pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, br. 38/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Procjena je polazni dokument za izradu Planova, Operativnih planova i Planova CZ, a izrađuje se i donosi za područje općina, gradova, Grada Zagreba, županija i Republike Hrvatske.

Procjenu su dužne donijeti pravne osobe iz stavka 5., 6. i 10. ovog članka i pravne osobe čija je djelatnost vezana uz objekte kritične infrastrukture, odnosno objekte bitne za funkcioniranje zajednice i gospodarstva u područjima koja predstavljaju poseban prioritet u planiranju zaštite i spašavanja s ciljem očuvanja i zaštite njihovih funkcija ili što bržeg oporavka i ponovnog uspostavljanja funkcija u punom obimu i u što kraćem razdoblju nakon velikih nesreća i katastrofa.

Procjene pravnih osoba iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korištenju te prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen opasnim učincima nesreća na postrojenjima u kojima obavljaju djelatnost, odnosno negativne posljedice po širu zajednicu (okolinu) u slučajevima prekida rada ili značajnijih poremećaja u radu objekata kritične infrastrukture.

Planovi se izrađuju za područje općina, gradova, Grada Zagreba, županija i Republike Hrvatske.

Operativne planove izrađuju pravne ili fizičke osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom te pravne osobe kojima su Planovima određene razine utvrđene obveze razrade provođenja zadaća na području zaštite i spašavanja.

Pored pravnih i fizičkih osoba iz stavka 5. ovog članka, operativne planove zaštite i spašavanja izrađuju i pravne i fizičke osobe koje u postrojenju utvrde prisutnost opasnih tvari u količinama manjim od onih koje su propisane u Popisu u dijelovima 1. i 2. u stupcima 2. iz Priloga I. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, br. 114/08), koje proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze, skupljaju i obavljanju druge radnje s opasnim tvarima iz kojih proizlazi stvarna ili potencijalna opasnost, odnosno koje:

– u procesu proizvodnje koriste opasne tvari,

– posjeduju i/ili upravljaju skladištima opasnih tvari,

– posjeduju ili upravljaju dokovima, pristaništima i ranžirnim kolodvorima ili drugom lokacijom za pretovar opasnih tvari,

– iskorištavaju, odnosno eksploatiraju (istražuju, vade i obrađuju) mineralne sirovine u rudnicima, kamenolomima i bušotinama,

– istražuju i vade mineralne sirovine na platformama, uključujući ugljikovodike,

– upravljaju odlagalištima otpada, sukladno kriterijima iz članka 31. ovog Pravilnika.

Operativne planove zaštite i spašavanja iz stavka 6. ovog članka izrađuju sve pravne i fizičke osobe ukoliko su na lokacijama izvedeni maksimalni kapaciteti postrojenja za manipulaciju opasnim tvarima u količinama u rasponu od minimalno 1% do maksimalno 100% od graničnih količina iz Popisa u dijelovima 1. i 2. u stupcima 2. iz. Priloga I. Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Pravne i fizičke osobe koje obavezno izrađuju operativne planove zaštite i spašavanja dužne su pri njihovoj izradi uvažavati kriterije iz članka 31. ovog Pravilnika te ostale lokalne uvjete (naseljenost, vodozaštitna područja, zaštićene dijelove prirode, gospodarsko, prometno, kulturno i turističko značenje, zaštitne udaljenosti i dr.).

Pravne i fizičke osobe koje posjeduju benzinske postaje nisu dužne izraditi operativni plan, ali za te postaje obvezne su izraditi procjene koje su na zahtjev jedinice lokalne samouprave (općine i grada) na čijem se području postaje nalaze dužne dostaviti za potrebe izrade plana zaštite i spašavanja koje te jedinice izrađuju temeljem odredbi članka 25. ovog Pravilnika.

Pravne osobe – operateri koji posjeduju ili upravljaju postrojenjem ili pogonom u kojem su prisutne opasne tvari po vrstama i količinama iz Priloga I. u dijelu 1. i 2. u stupcu 3. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, umjesto operativnih planova izrađuju unutarnje planove prema metodologiji koju propisuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

Planove CZ, kao dio vlastitog Plana izrađuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S).

Vanjske planove, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i ovog Pravilnika izrađuju županije i Grad Zagreb.

Operativni plan djelovanja Državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske izrađuje Državna uprava.«

Članak 2.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 2.a i 2.b koji glase:

»Članak 2.a

Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske utvrđuju se nositelji, mjere i postupci u slučaju katastrofe i velike nesreće s opasnim tvarima takvih razmjera koji će tijekom provođenja aktivnosti operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja na saniranju nastalih posljedica zahtijevati koordiniranje Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

Ravnatelj Državne uprave uz potporu Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske postupat će po odredbama Plana zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske u pravilu kada izvanredni događaj zahvati područje dviju ili više županija i/ili prijeti mogućim prekograničnim učincima.

U provođenju aktivnosti iz stavka 2. ovog članka, ravnatelju Državne uprave župani i stožeri zaštite i spašavanja zahvaćenih županija potporu će pružati provođenjem mjera utvrđenih vanjskim planovima zaštite i spašavanja kod velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Članak 2.b

Polazeći od prava i obveza općina, gradova, Grada Zagreba i županija normativno uređenih Zakonom o zaštiti i spašavanju, djelovanje operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja u slučaju nesreća i izvanrednih događaja izazvanih opasnim tvarima razrađuje se planovima zaštite i spašavanja svake jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno procjeni ugroženosti o stvarnim i potencijalnim rizicima i opasnostima, JLP(R)S izrađuju dijelove planova zaštite i spašavanja kojima se uređuje postupanje u slučaju tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima u skladu s APELL procesom (skraćenica izvedena od početnih slova izvornog naziva na engleskom jeziku – »Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level«, A Process for Responding to Technological Accidents, United Nations Environment Programme /Industry and Environment Office, UNEP/IEO, Paris, 1988, sa značenjem »Budnost i pripravnost za izvanredne događaje na lokalnoj razini« (u daljnjem tekstu: APELL)).

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan uz potporu stožera zaštite i spašavanja i predstavnika pravne ili fizičke osobe u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima u kojoj se izvanredni događaj dogodio, postupat će po odredbama plana zaštite i spašavanja, odnosno dijelova plana zaštite kojim se razrađuje postupanje u tehničko – tehnološkim nesrećama na postrojenjima pravnih ili fizičkih osoba u kojima se koriste manje količine opasnih tvari i koji prema posebnom propisu nisu obveznici izrade izvješća o sigurnosti u svim izvanrednim događajima te vrste na području nadležnosti, kada pravne ili fizičke osobe ne mogu, postupajući po vlastitim operativnim planovima zaštite i spašavanja, vlastitim kapacitetima riješiti nastali izvanredni događaj unutar perimetra postrojenja u kojem se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima.«

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»4. proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima iz Priloga I. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja može izazvati iznenadni događaj s negativnim posljedicama po okoliš.«

Članak 4.

Iza članka 8. dodaju se novi članci 8.a i 8.b koji glase:

»Članak 8.a

Procjena pravnih osoba iz članka 2. stavaka 5., 6. i 10. obvezno sadrži:

1. opće podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi,

2. identifikaciju vrsta rizika i izračun opasnosti s graničnim količinama za koje se izrađuju operativni planovi zaštite i spašavanja,

3. procjenu posljedica od izvanrednog događaja, uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja (tzv. »Worst-case«, EPA 40 CFR 68) i proračun zona ugroženosti s podatcima o mogućim nesrećama koje uključuju opasne tvari, njihovom utjecaju i mogućim posljedicama po stanovništvo (broj žrtava) i okoliš (tlo, voda, zrak i druge sastavnice okoliša) u području izvan perimetra postrojenja, odnosno lokacije pravne osobe,

3. podatke o lokaciji, uključujući Gauss-Krügerove koordinate smještaja opasnih tvari te o okruženju lokacije postrojenja,

4. podatke o vrstama, količinama i skladištenju, odnosno pohrani opasnih tvari,

5. podatke o mogućem utjecaju prirodnih nesreća (potres, poplava) na lokaciju i mogućnost nastanak nesreće te procjenu posljedica utjecaja opasnih tvari po ljude, materijalna dobra i sastavnice okoliša,

6. veličinu zone ugroženosti i maksimalni doseg učinka nesreće, uključujući grafički prikaz,

7. podatke o vlastititim snagama i sredstvima za zaštitu i spašavanje te procjenu njihovih operativnih mogućnosti i dostatnosti za zaštitu i spašavanje.

Članak 8.b

Procjena pravnih osoba iz članka 2. stavka 13., pored sadržaja Izvješća o sigurnosti iz priloga III., IV. i V. Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, obvezno sadrži:

1. podatke o sadržajima u prostoru u okruženju lokacije postrojenja,

2. podatke o prometnoj povezanosti lokacije postrojenja,

3. podatke o prosječnom broju osoba koje se dnevno kreću/zadržavaju izvan lokacije postrojenja u zoni zahvata štetnih utjecaja nesreće na postrojenju operatera,

4. program suradnje s JLP(R)S koja, temeljem odluke ravnatelja Državne uprave, izrađuje vanjski plan zaštite i spašavanja,

5. procjenu operativnih mogućnosti vlastitih snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje za pomoć JLP(R)S u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari.«

Članak 5.

Članak 9. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»4. proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza, skupljanja i drugih radnji s opasnim tvarima iz Priloga I. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost koja može izazvati iznenadni događaj s negativnim posljedicama po okoliš,«

Članak 6.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Članak 25.

Dijelovi planova zaštite i spašavanja kojima se uređuje postupanje u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u postrojenjima u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima i u prometu, sadrže:

– identifikaciju zadaća nepokrivenih postojećim operativnim planovima zaštite i spašavanja pravnih i fizičkih osoba u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima,

– identifikaciju lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća iz prethodne alineje, na temelju identificiranih vrsta rizika i proračuna razina opasnosti,

– utvrđivanje ekspertnog tima za provođenje stručne prosudbe mogućih posljedica izvanrednog događaja, te predlaganje mjera zaštite i spašavanja i tehničkih intervencija (u procesu odlučivanja na dispoziciji čelniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i stožeru zaštite i spašavanja),

– obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće, pregled sposobnosti,

– pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti od rizika i opasnosti ove vrste, s posebno utvrđenim zadaćama za svaku od operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja (gašenje požara, reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija, pregled raspoloživih sredstava i mogućih lokacija za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara, organizaciju i mogućnosti pružanja prve medicinske pomoći, organizaciju veterinarske pomoći i animalne asanacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti, specijalizirane jedinice ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba, organizacija sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva),

– pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari,

– popis morskih luka i luka na unutarnjim vodama u kojima se obavlja ukrcaj/iskrcaj opasnih tvari

– organizaciju spašavanja materijalnih dobara i sastavnica okoliša (pravne osobe, redovne službe i djelatnosti, obveze drugih operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja, kao i provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite te djelovanje po mjerama civilne zaštite iz Plana CZ),

– analizu postojećih operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih i fizičkih osoba iz članka 2. stavaka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika i usklađenosti tih planova s odredbama ovog članka,

– uspostavu procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju plana zaštite i spašavanja u cijelosti, ali i posebno s naglaskom na dio plana iz ovog članka, planove organiziranja vježbe i provjera spremnosti, uspostavljanja veza, obavješćivanja te ostalih aktivnosti iz ovog dijela plana,

– ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanja osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja za potrebe provođenja ovog dijela plana,

– upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene dijela plana zaštite i spašavanja kojim je uređeno djelovanje u slučaju tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima u postrojenjima u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje s opasnim tvarima i u prometu,

– plan izvješćivanja javnosti o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama,

– financiranje provedbe ovog dijela plana (u županijskom proračunu, proračunu Grada Zagreba i proračunima jedinica lokalne samouprave, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom, sve pravne i fizičke osobe koje prouzroče izvanredni događaj odgovaraju za nastanak štete u skladu sa zakonom i dužne su podmiriti sve troškove mjera intervencije i sanacije, te troškove pravične naknade štete u skladu sa zakonom, ali do podmirivanja troškova prema prethodnom principu ili ako je počinitelj nepoznat, radi potrebe žurnog djelovanja intervencija će se financirati prvenstveno iz državnog proračuna, odnosno županijskog proračuna ili proračuna Grada Zagreba i jedinica lokalne samouprave).

Dijelovi planova zaštite i spašavanja u kojima se razrađuje djelovanje operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja na području nadležnosti svake jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima temelje se na podacima iz operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih i fizičkih osoba.«

Članak 7.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Članak 31.

Operativni plan zaštite i spašavanja pravnih i fizičkih osoba iz članka 2. stavka 10. ovog Pravilnika sastoji se od:

– popisa opasnih tvari, maksimalno očekivanih količina opasnih tvari na lokaciji, opisa lokacije i okruženja, popis mogućih izvora opasnosti, procjena mogućih uzroka i opasnosti od izvanrednog događaja,

– preventivnih mjera za sprečavanje izvanrednog događaja uključujući obavezno izvješćivanje (brojevi, adrese, prioriteti,

– organizacije provođenja operativnih mjera u slučaju izvanrednog događaja na temelju identifikacije i izračuna vrste rizika i razina opasnosti iz procjene iz članka 8.a ovog Pravilnika,

– pregleda odgovornih osoba i potrebnih stručnih djelatnika za provođenje potrebnih operativnih mjera zaštite i spašavanja, s kratkim uputama odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta kao i načinu ostvarivanja suradnje sa stožerom zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– plana sudjelovanja drugih fizičkih i pravnih osoba na temelju ugovora u provođenju operativnih mjera zaštite i spašavanja tijekom intervencija (prema potrebi),

– načina zbrinjavanja opasnih tvari iz medija i sanacije okoliša,

– program osposobljavanja za primjenu operativnog plana zaštite i spašavanja,

– programa održavanja vježbi (najmanje jedanput godišnje),

– informiranja odgovornih čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnosti o slučajevima izvanrednih događaja kod kojih posljedice izlaze izvan perimetra postrojenja pravne ili fizičke osobe,

– načina komuniciranja sa stožerom zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovarajuće razine,

– razrade provođenja zadaće iz plana zaštite i spašavanja određene razine,

– priprema za postupanje po informacijama upozorenja,

– priloga (npr.: odluke o usvajanju i reviziji, sheme, tabele, proračuni, adresari, popisi, procedure, veza s drugim planovima).«

Članak 8.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Pravne osobe dužne su, sukladno APELL procesu, dostaviti nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili neposredno sudjelovati u postupku izrade plana zaštite i spašavanja, određene podatke iz procjene iz članka 8.a i 8.b ovog Pravilnika i operativnog plana iz članka 31. ovog Pravilnika, relevantne za potrebe izrade plana zaštite i spašavanja.«

Članak 9.

Iza članka 36. dodaje se novi članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

Državna uprava neće dati suglasnost na procjene jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukoliko ne zadovoljavaju Zakonom i ovim Pravilnikom propisane uvjete i zahtjeve te će tražiti doradu i usklađivanje planova zaštite i spašavanja i operativnih planova zaštite i spašavanja do postizanja zahtijevane kvalitete sadržaja propisanog odredbama ovog Pravilnika.«

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/07

Urbroj: 543-01-08-01-12-7

Zagreb, 20. rujna 2012.

Ravnatelj
dr. sc. Jadran Perinić, v. r.