Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 118/2012 (26.10.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2576

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12 i 57/12) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 18. rujna 2012. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra zdravlja donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« broj 1/11, 6/11, 31/11, 78/11, 153/11, 38/12 i 61/12) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika Zavod iznimno sklapa ugovore i sa državnim zdravstvenim zavodima te zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade samo u dijagnostičkim laboratorijima tih ustanova.«

Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3, 4. i 5.

Članak 2.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Cijene specifične zdravstvene zaštite u ordinaciji medicine rada za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2012. godine iskazane su u Tablici 1. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada« kako slijedi:

Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.

Oznaka pregleda

Naziv pregleda

Cijena u kn

0

1

2

3

1.

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

225,00

2.

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji

225,00

3.

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

225,00

4.

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

225,00

5.

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

225,00

6.

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

225,00

7.

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

225,00

8.

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

225,00

9.

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

225,00

10.

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

225,00

11.

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju

225,00

12.

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

225,00

13.

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju

225,00

14.

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu

225,00

15.

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

225,00

16.

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)

225,00

17.

MR017

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

225,00

18.

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru

225,00

19.

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

225,00

20.

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen...., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,…)

225,00

21.

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

225,00

22.

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

225,00

23.

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

225,00

24.

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

225,00

25.

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu

225,00

26.

MR026

Pregled radnika izloženihi organskim prašinama

225,00

27.

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

225,00

28.

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

225,00

29.

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

225,00

30.

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

225,00

31.

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

225,00

32.

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

225,00

33.

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

225,00

34.

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

225,00

35.

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

225,00

36.

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

225,00

37.

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

225,00

38.

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

225,00

39.

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu

225,00

40.

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)

225,00

41.

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)

225,00

42.

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima

225,00

43.

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima

225,00

44.

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena

110,00

45.

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

225,00

46.

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu

225,00

47.

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

225,00

48.

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima

225,00

49.

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari

225,00

50.

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

225,00

51.

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari

225,00

52.

MR052

Pregled radnika pomoraca

225,00

53.

MR053

Pregled radnika ronioca

225,00

54.

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi

225,00

55.

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

135,00

56.

MR056

Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)

150,00

57.

MR057

Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijaliste medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa

50,00 kn po radnom mjestu

58.

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti

80,00

59.

MR065

Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

225,00

«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Iznimno od stavka 2. ovog članka, na ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorne specijaliste medicine rada u privatnoj praksi, osnovom mjerila utvrđenih posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda, primjenjuju se cijene specifične zdravstvene zaštite (po posebnom standardu) koje se iskazuju na način da Zavod za navedene ordinacije medicine rada plaća:

– mjesečni iznos naknade koja obuhvaća fiksne troškove ordinacije medicine rada u visini od 35% od 1/12 iznosa utvrđenog u stavku 4. ovog članka

– cijene izvršenog pregleda i postupka utvrđenog u Tablici 2. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada (po posebnom standardu)«, kako slijedi:

Tablica 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.

Oznaka pregleda

Naziv pregleda

Cijena u kn

0

1

2

3

1.

MR001

Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme

125,00

2.

MR002

Pregled radnika izloženih električnoj struji

125,00

3.

MR003

Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija

125,00

4.

MR004

Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada

125,00

5.

MR005

Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima

125,00

6.

MR006

Pregled radnika koji rade pod zemljom

125,00

7.

MR007

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima

125,00

8.

MR008

Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima

125,00

9.

MR009

Pregled radnika izloženih spojevima žive

125,00

10.

MR010

Pregled radnika izloženih manganu

125,00

11.

MR011

Pregled radnika izloženih beriliju

125,00

12.

MR012

Pregled radnika izloženih kromu i niklu

125,00

13.

MR013

Pregled radnika izloženih kadmiju

125,00

14.

MR014

Pregled radnika izloženih arsenu

125,00

15.

MR015

Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora

125,00

16.

MR016

Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)

125,00

17.

MR017

Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)

125,00

18.

MR018

Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru

125,00

19.

MR019

Pregled radnika izloženih benzenu

125,00

20.

MR020

Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen...., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,…)

125,00

21.

MR021

Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)

125,00

22.

MR022

Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima

125,00

23.

MR023

Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima

125,00

24.

MR024

Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati

125,00

25.

MR025

Pregled radnika izloženih tvrdom metalu

125,00

26.

MR026

Pregled radnika izloženihi organskim prašinama

125,00

27.

MR027

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav

125,00

28.

MR028

Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu

125,00

29.

MR029

Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima

125,00

30.

MR030

Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

125,00

31.

MR031

Pregled radnika izloženih citostaticima

125,00

32.

MR032

Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci

125,00

33.

MR033

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku

125,00

34.

MR034

Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala

125,00

35.

MR035

Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima

125,00

36.

MR036

Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi

125,00

37.

MR037

Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature

125,00

38.

MR038

Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima

125,00

39.

MR039

Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu

125,00

40.

MR040

Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)

125,00

41.

MR041

Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)

125,00

42.

MR042

Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima

125,00

43.

MR043

Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima

125,00

44.

MR044

Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena

80,00

45.

MR045

Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima

125,00

46.

MR046

Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu

125,00

47.

MR047

Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza

125,00

48.

MR048

Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima

125,00

49.

MR049

Pregled radnika koji rade kao čuvari

125,00

50.

MR050

Pregled radnika koji rade kao zaštitari

125,00

51.

MR051

Pregled radnika koji rade kao pirotehničari

125,00

52.

MR052

Pregled radnika pomoraca

125,00

53.

MR053

Pregled radnika ronioca

125,00

54.

MR054

Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi

125,00

55.

MR055

Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti

125,00

56.

MR056

Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)

150,00

57.

MR057

Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa

50,00 kn po radnom mjestu

58.

MR061

Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti

80,00

59.

MR065

Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

225,00

Ordinacija medicine rada može na osnovi cijena iz stavka 2. ovoga članka ispostaviti račune za izvršenu specifičnu zdravstvenu zaštitu maksimalno godišnje u iznosu od 520.000,00 kuna, a računi koji prelaze utvrđeni iznos bit će vraćeni ugovornom subjektu iz članka 7. stavka 1. ove Odluke bez plaćanja.

Maksimalni godišnji iznos izvršenja rada za specifičnu zdravstvenu zaštitu za ordinacije medicine rada za koje se primjenjuju cijene iz stavka 3. ovog članka iznosi također 520.000,00 kuna, a u koji se uračunava: mjesečni iznos naknade iz stavka 3. podstavka 1. kao i iznos po ispostavljenim računima po cijenama iz Tablice 2. iz stavka 3. podstavka 2. ovog članka, te će računi koji prelaze utvrđeni iznos biti vraćeni ugovornom subjektu iz članka 7. stavka 1. ove Odluke bez plaćanja.

Praćenje izvršenja rada iz stavaka 4. i 5. ovog članka za ugovorne subjekte iz članka 7. stavka 1. ove Odluke vodi se mjesečno, a konačno usklađenje sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine.

Ugovorni subjekti iz stavka 6. ovog članka obvezuju se provoditi ugovorenu zdravstvenu zaštitu na način koji omogućuje kontinuirano provođenje specifične zdravstvene zaštite.»

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 8., iza riječi: »iz stavka 2.«, dodaju se riječi: »odnosno stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 9. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »8«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 10., iza riječi »stavkom 2.« dodaju se riječi: »odnosno stavkom 3.«.

Članak 3.

Ova Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2012. godine.

Klasa: 025-04/12-01/187

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 18. rujna 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.