Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

NN 120/2012 (31.10.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

HRVATSKI SABOR

2587

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. listopada 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/134

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10. i 50/12.) u članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. poljoprivredna djelatnost obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti.«.

Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja jedna fizička ili pravna osoba, nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, a organizirano je kao:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba,

4. OPG je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. riječi: »i ruralni razvoj« brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. brojka: »22.« zamjenjuje se brojkom: »23.«.

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Integrirana proizvodnja podliježe stručnom nadzoru koji provodi Poljoprivredna savjetodavna služba.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. koji postaju stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Proizvodi iz integrirane proizvodnje označavaju se znakom integrirane proizvodnje i riječima »poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje« ukoliko ispunjavaju posebne uvjete.

(5) Uvjete proizvodnje kojima moraju udovoljavati proizvođači proizvoda iz integrirane proizvodnje, sadržaj, oblik, način vođenja i uvjete upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, način i metodologiju provođenja stručnog nadzora, način plaćanja stručnog nadzora te označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda propisuje ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u, način i uvjete za njihovo obavljanje propisat će ministar pravilnikom uz mišljenje ministarstva nadležnih za turizam i gospodarstvo.«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Javnu poljoprivredno-savjetodavnu službu obavlja Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) osnovana Zakonom o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi (»Narodne novine«, br. 50/12.).«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Poslove ovlašćivanja agronoma za obavljanje poslova privatne savjetodavne službe, provođenje stručnih ispita za ovlaštene agronome te vođenje Popisa ovlaštenih agronoma obavlja Hrvatska agronomska komora.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 7.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) VIP čine predstavnici:

1. Ministarstva (3 člana, jedan član je predsjednik),

2. obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (1 član) i ostalih poljoprivrednih gospodarstava (1 član), na prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore,

3. Poljoprivredne savjetodavne službe (1 član),

4. Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (1 član),

5. Predstavnici akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (4 člana),

6. Hrvatske poljoprivredne agencije (1 član),

7. Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (1 član),

8. Agencije za poljoprivredno zemljište (1 član),

9. prehrambeno prerađivačke industrije (1 član), na prijedlog Hrvatske gospodarske komore.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 22. koji glasi: »Nacionalno vijeće« mijenja se i glasi: »Hrvatska agronomska komora«.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska agronomska komora (HAK) jest samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih agronoma (svojih članova), skrbi da ovlašteni agronomi obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

(2) Ovlašćivanje agronoma jest postupak u kojem HAK u posebnomu postupku potvrđuje da agronom ispunjava propisane strukovne kriterije koji ga čine stručno kvalificiranim i poslovno sposobnim za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova, a za što mu se izdaje strukovno ovlaštenje.

(3) Hrvatska agronomska komora osniva se posebnim Zakonom.«.

Članak 10.

U članku 23. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. poljoprivredna gospodarstva u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koje podnose zahtjev za potpore u sklopu mjera poljoprivredne politike,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Članovi istoga kućanstva mogu upisati u Upisnik samo jedno poljoprivredno gospodarstvo.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 11.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Ministarstvo je nadležno za Upisnik dopunskih djelatnosti, a poslovi njegova vođenja povjeravaju se Agenciji za plaćanja.

(2) Upis u Upisnik dopunskih djelatnosti obvezan je za OPG-e koji se bave dopunskom djelatnošću.

(3) U Upisnik dopunskih djelatnosti kao nositelj dopunske djelatnosti može se upisati:

1. nositelj OPG-a ili

2. član OPG-a upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Uvjete upisa u Upisnik iz ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.«.

Članak 12.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zeleno izvješće javno je i objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.«.

Članak 13.

U članku 28. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Inspekcijske poslove iz nadležnosti inspekcija Ministarstva u prvom stupnju obavljaju inspektori u Ministarstvu i inspektori u područnim jedinicama Ministarstva, odnosno inspektori kao samostalni izvršitelji s mjestima rada sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: inspektori Ministarstva), a u drugom stupnju poslove obavlja Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu čije članove imenuje Vlada.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima predsjednika i dva člana od kojih dvoje mora biti agronomske ili prehrambeno-tehnološke struke s položenim državnim stručnim ispitom za inspektora te jedan pravne struke s položenim državnim stručnim ispitom.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka radi i djeluje na osnovi donesenog Poslovnika o radu.«.

Članak 14.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Žalbu protiv rješenja inspektora Ministarstva rješava Povjerenstvo za rješavanje po žalbama iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Protiv rješenja iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Povjerenstvu Agencije za plaćanja za rješavanje po žalbama u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.«.

U stavku 5. riječi: »ravnatelj Agencije za plaćanja« zamjenjuju se s riječi: »Vlada«.

Stavak 6. se mijenja i glasi:

»(6) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka radi i djeluje na osnovi donesenog Poslovnika o radu.«.

Članak 15.

Naziv glave 7. koji glasi: »7. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »7. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do imenovanja članova VIP-a, sukladno odredbama ovoga Zakona, poslove iz članka 19. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10. i 50/12.) obavljat će članovi VIP-a imenovani sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10. i 50/12.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 15. dodanog stavka 3. koji stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 320-01/12-01/05

Zagreb, 19. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.