Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

NN 120/2012 (31.10.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2588

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. listopada 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/135

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09. i 22/11.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim odredbama za pojedine poljoprivredne proizvode (SL L 299 16. 11. 2007.).«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda.

2. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je pravna osoba nadležna za provedbu i praćenje mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

3. Evidencije korisnika su zbirke podataka koje se o korisnicima pojedinih mjera za poljoprivredne proizvode vode u Ministarstvu i Agenciji za plaćanja.

4. Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) je informacijski sustav u okviru kojega se obavlja prikupljanje, obrada i izvještavanje o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, a organizacijski predstavlja ustrojstvenu jedinicu ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

5. Korisnici mjera za uređenje tržišta su pravne i fizičke osobe koje na temelju djelatnosti koju obavljaju u sektorima iz članka 3. ovoga Zakona stječu prava na mjere za uređenje tržišta.

6. Tržišna godina je vremensko razdoblje u kojemu se provode mjere uređenja tržišta.

7. Tržišni standardi su propisani zahtjevi u odnosu na kvalitetu, klasiranje, masu, određivanje veličine, pakiranje, umatanje, skladištenje, prijevoz, prezentiranje, trženje, podrijetlo i označavanje proizvoda.

8. Otkup predstavlja kupnju proizvoda u sustavu intervencija.

9. Interventna cijena je cijena po kojoj Agencija za plaćanja otkupljuje proizvode u javnoj intervenciji.

10. Referentna cijena je jedinična vrijednost poljoprivrednih proizvoda na osnovu koje se donosi odluka o pokretanju, odnosno prestanku mjera intervencije.

11. Potpora privatnom skladištenju je potpora koja se odobrava korisnicima mjera za uređenje tržišta kao naknada troška skladištenja poljoprivrednih proizvoda kroz određeno razdoblje u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

12. Proizvođačka grupa ili proizvođačka organizacija je pravna osoba osnovana na inicijativu proizvođača u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stolnih maslina, vina, hmelja i mlijeka i mliječnih proizvoda i priznata od Ministarstva.

13. Sektorska organizacija je pravna osoba osnovana na inicijativu nekoliko ili svih organizacija ili udruženja i sastavljena od predstavnika gospodarskih aktivnosti vezanih za proizvodnju, trgovinu i/ili preradu proizvoda i priznata od Ministarstva.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »zemljama,« dodaju se riječi: »prethodno priznavanje proizvođačkih grupa,«.

U stavku 2. iza podstavka 14. dodaje se novi podstavak 15. koji glasi:

»– riža, sušena krma, sjeme, lan i konoplja, banana, sirovi duhan, etilni alkohol, dudov svilac i krumpir,«.

Dosadašnji podstavak 15. postaje podstavak 16.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »povrća« dodaju se riječi: »prerađenog voća i povrća i banana,«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »otkupa« dodaje se zarez i riječ: »skladištenja«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 3. iza riječi: »goveđeg mesa« dodaje se zarez i riječi: »mlijeka i mliječnih proizvoda«.

Članak 7.

U članku 11.a stavku 1. iza riječi: »intervencijama« dodaju se riječi: »i koje se stavlja na tržište«.

Članak 8.

Iza članka 13.a dodaje se članak 13.b koji glasi:

»Članak 13.b

(1) U slučaju da ukupna količina mlijeka stavljena na tržište premašuje nacionalnu mliječnu kvotu tijekom jedne kvotne godine, Agencija za plaćanja odlučit će o obvezi plaćanja pristojbe za prekoračenje količine.

(2) Pristojba iz stavka 1. ovoga članka iznosi 27,83 € za svakih 100 kilograma mlijeka iskazano u kunama na dan obračuna po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke i prihod je državnog proračuna te se uplaćuje na jedinstveni račun riznice.

(3) Pristojba za prekoračenje količine mliječne kvote određuje se posebno za kvotu za isporuku i kvotu za izravnu prodaju, a odlukom se raspodjeljuje onim proizvođačima koji su isporučili veću količinu mlijeka od dodijeljene im individualne kvote sukladno njihovom doprinosu prekoračenju kvote.

(4) Ministar će pravilnikom propisati detalje provedbe plaćanja pristojbe iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav posebnih pomoći iz članka 8. točke f) ovoga Zakona provodi se kroz potporu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, maslinovog ulja i stolnih maslina, hmelja, voća i povrća i vina te posebne mjere pomoći za sektor pčelarstva.

(2) Potpora u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda obuhvaća potporu za:

– obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno ishrani životinja,

– obrano mlijeko prerađeno u kazein i kazeinate,

– opskrbu redovitih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima,

– proizvođačke organizacije.

(3) Potpora u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina odnosi se na potpore za:

– aktivnosti proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorskih organizacija, koje su predviđene njihovim programom rada.

(4) Potpora u sektoru hmelja odnosi se na potporu za proizvođačke organizacije.

(5) Potpore u sektoru voća i povrća i banana odnose se na potporu za:

– aktivnosti proizvođačkih grupa, predviđene planom priznavanja,

– aktivnosti proizvođačkih organizacija, predviđene operativnim programom i

– provedbu sheme školskog voća.

(6) Potpore u sektoru voća i povrća uređuju se nacionalnim programom.

(7) Potpora u sektoru vina provodi se na temelju nacionalnog programa pomoći sektoru.

(8) Posebne mjere pomoći za sektor pčelarstva uređuju se nacionalnim programom, a odnose se na:

– unapređivanje uvjeta za proizvodnju i trženje pčelinjih proizvoda sukladno nacionalnom pčelarskom programu;

– nacionalnu pomoć zaštite pčelinjaka koji se nalaze u otežanim strukturnim ili prirodnim uvjetima, odnosno koji su uključeni u programe gospodarskog razvoja, osim u programe vezane za proizvodnju i trgovinu.

(9) Nacionalne programe iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu.«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 2. iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:

»– uvjete za određivanje tržišne cijene proizvoda u sektorima iz članka 3. ovoga Zakona,

– sustav provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.«.

Članak 11.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, obradu i izvješćivanje za nacionalne potrebe te izvješćivanje Europske komisije nadležan je TISUP.«.

U stavku 3. iza riječi: »podataka« dodaju se riječi: »te provedbu administrativne kontrole i kontrole na terenu«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi: »Pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište«.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Voće i povrće, prerađeno voće i povrće, banane, goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, mlijeko i mliječni proizvodi, mazive masti, jaja i meso peradi te maslinovo ulje i ulje komine maslina mogu se stavljati na tržište ukoliko udovoljavaju tržišnim standardima.

(2) Proizvodi sektora hmelja mogu se stavljati na tržište ili izvoziti samo ukoliko je za njih izdan certifikat.

(3) Pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kontrolu i način provođenja kontrole, uvjete ovlašćivanja i zadatke službenih i referentnih laboratorija za provođenje kontrole pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište na temelju ovoga Zakona i/ili Zakona o hrani propisuje ministar.

(4) Ministar rješenjem ovlašćuje laboratorije iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 18.c stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. iza riječi: »hmelja« dodaju se riječi: »i mlijeka i mliječnih proizvoda«.

U stavku 2. iza riječi: »vina« dodaju se riječi: »i mlijeka i mliječnih proizvoda«.

U stavku 4. iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

»– promociju poljoprivrednih proizvoda i njihove vrijednosti.«.

Članak 15.

U članku 27. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– uspostavu i provođenje sustava prava sadnje vinograda«.

Članak 16.

Iza članka 27. dodaju se članci 27.a i 27.b, te naslov iznad članka 27.a, koji glase: »Formiranje špekulativnih zaliha.

Članak 27.a

(1) Zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj, koje na dan pristupanja Europskoj uniji prelaze razinu koja se može smatrati uobičajenom razinom zaliha, smatraju se špekulativnim zalihama i mogu biti predmet kontrole.

(2) Svaka fizička i pravna osoba koja stvori špekulativne zalihe u smislu stavka 1. ovoga članka odgovara Republici Hrvatskoj za štetu koja joj time nastane.

(3) Mehanizme nadzora i kontrole uvoza te formiranje zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i kriterije za utvrđivanje špekulativnih zaliha te pravnih i fizičkih osoba koje su formirale špekulativne zalihe, naknade i načine naplate, mjere za sprječavanje špekulativnog formiranja zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u periodu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i druge potrebne mjere propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(4) Način i rok dostave podataka o uvozu i zalihama sirovina i gotovih proizvoda pravnih i fizičkih osoba čija djelatnost spada u domenu poljoprivredne i prehrambene industrije propisat će pravilnikom ministar.

Članak 27.b

(1) Smatra se da Republika Hrvatska trpi štetu u slučaju kad Europska komisija utvrdi da su do pristupanja Europskoj uniji u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj postojali viškovi zaliha određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te u slučaju kad Europska komisija naloži Republici Hrvatskoj plaćanje financijske nakade za nagomilane zalihe koje prelaze uobičajene okvire.

(2) Tražbina Republike Hrvatske za naknadu štete prema fizičkim i pravnim osobama zastarijeva za tri godine od dana saznanja za počinitelja štete, a u svakom slučaju tražbina zastarijeva za pet godina počevši od dana kad je Republika Hrvatska izvršila plaćanje naknade Europskoj komisiji.

(3) Republika Hrvatska protiv fizičkih i pravnih osoba koje su joj počinile štetu zbog stvorenih špekulativnih zaliha u smislu stavka 1. ovoga članka i članka 27.a stavka 2. ovoga Zakona ostvaruje naknadu štete u upravnom postupku pred upravnim tijelom koje će se utvrditi uredbom iz članka 27.a stavka 3. ovoga Zakona.

(4) U postupcima protiv fizičkih i pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka Republiku Hrvatsku zastupat će nadležno državno odvjetništvo.«

Članak 17.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »terenu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a koje prema potrebi uključuju i uzimanje uzoraka i analizu,«.

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim zahtjevima troškove uzorkovanja i analize uzoraka snosi korisnik mjera za uređenje tržišta, a ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju iz državnog proračuna. Naknada vrijednosti uzetog uzorka ne nadoknađuje se za uzorke koji su uzeti za potrebe ispitivanja.

(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, troškove uzorkovanja i analize kod otkupa proizvoda iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i prije odobravanja potpore za proizvode iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona snosi korisnik mjera za uređenje tržišta.«.

Članak 18.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na:

− tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća te živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda,

– tržišne standarde za voće i povrće stavljeno na tržište Republike Hrvatske i ono koje se uvozi ili izvozi iz Republike Hrvatske,

– priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana,

– posebne odredbe za sektor hmelja,

– prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda,

– Upisnik trgovaca voćem i povrćem,

te drugih odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje izrijekom nisu stavljene u nadležnost drugih inspektora, provode poljoprivredni inspektori Ministarstva te drugi državni službenici upravne organizacije u sastavu Ministarstva u čijem su djelokrugu poslovi poljoprivredne inspekcije koje za to ovlasti ministar (u daljnjem tekstu: poljoprivredni inspektori).«.

U stavku 4. iza riječi: »intervencije« dodaju se riječi: »i stavljanje na tržište«, a iza riječi: »peradi« dodaju se riječi: »te posebne pomoći u pčelarstvu«.

U stavku 6. podstavku 2. iza riječi: »proizvode« dodaju se riječi: »te mazive masti«.

Članak 19.

U članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Nadležni inspektori provode kontrolu tržišnih standarda i certificiranje na zahtjev stranke u svrhu izdavanja ovim Zakonom propisanih potvrda ili certifikata.«.

Članak 20.

U članku 33. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Žalbu protiv rješenja inspektora Ministarstva rješava posebno Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu čijeg predsjednika i dva člana imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka moraju biti agronomske/poljoprivredne ili prehrambeno-tehnološke struke s položenim državnim stručnim ispitom za inspektora ili pravne struke s položenim državnim stručnim ispitom te moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci.«.

Članak 21.

Naziv glave 8. iznad članka 35. mijenja se i glasi: »8. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 35. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 4. postaju podstavci 1. do 3.

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 4. riječi: »tržnim standardima« zamjenjuju se riječima: »pravilima za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište«.

Dosadašnji podstavci 6. do 8. postaju podstavci 5. do 7.

Iza dosadašnjeg podstavka 9. koji postaje podstavak 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»– postupi protivno članku 27. a ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 36. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– ne postupi po rješenju inspektora iz članka 32. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

Dodatak Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.) zamjenjuje se novim Dodatkom koji je tiskan uz ovaj Zakon i njegov je sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »prerađevine voća i povrća« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »prerađeno voće i povrće«.

Članak 25.

(1) Propise iz članka 8. ovoga Zakona o detaljima provedbe plaćanja pristojbi za prekoračenje količine mliječne kvote, članka 12. ovoga Zakona o pravilima za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište u sektoru hmelja i mesa peradi i članka 14. ovoga Zakona u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Radi usklađenja s propisima Europske unije iz područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda Vlada Republike Hrvatske, osim propisa predviđenih člancima ovoga Zakona, može donijeti i uredbe potrebne za provođenje ovoga Zakona i propisa Europske unije.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3. stavka 2. podstavka 15. ovoga Zakona, koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 320-01/12-01/03

Zagreb, 19. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

DODATAK

ŽITARICE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 99 60

Kukuruz šećerac, svježi ili rashlađeni

0712 90 19

Kukuruz šećerac, suhi, osim sjemenskih hibrida

1001

Pšenica i suražica

1002

Raž

1003

Ječam

1004

Zob

1005

Kukuruz

1006

Riža

1007

Sirak u zrnu

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice

1001 11 00

1001 19 00

Tvrda pšenica

1101 00

Brašno od pšenice ili suražice

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

1104

Zrna žitarica, drukčije obrađene (npr. oljuštena, valjana, u pahuljicama, perlirana, rezana ili drobljena), osim riže iz tarifnog broja 1006; klice žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1107

Slad, pržen ili nepržen

1108

Škrob, inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, neovisno je li osušen ili ne

2302

Posije i ostali ostaci, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica

2303 10

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

2303 30 00

Talozi i otpaci iz pivovara i destilerija

2306 90 05

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od klica kukuruza

ŠEĆER

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1212 91

Šećerna repa

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne; karamel

1703

Melasa dobivena pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

2106 90 30

Izoglukozni sirupi

2303 20

Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

HMELJ

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1210

Hmelj, svjež ili osušen, neovisno je li mljeven, u obliku praha ili peleta ili ne; lupulin

1302 13 00

Biljni sokovi i ekstrakti od hmelja

MASLINOVO ULJE I STOLNE MASLINE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 92 10

Masline, svježe ili rashlađene, za uporabe različite od proizvodnje ulja

0709 92 90

Ostale masline, svježe ili rashlađene

0710 80 10

Masline (nekuhane ili kuhane u pari ili vodi), smrznute

0711 20

Masline privremeno konzervirane (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju

ex 0712 90 90

Suhe masline, cijele, rezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samljevene, ali dalje nepripremljene

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, neovisno jesu li rafinirana ili ne, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1522 00 31

1522 00 39

Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova, sa sadržajem ulja koje ima značajke maslinovog ulja

2001 90 65

Masline, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 90 30

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, smrznute

2005 70 00

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

2306 90 11

2306 90 19

Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja

VOĆE I POVRĆE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703

Crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, svježi ili rashlađeni

0704

Kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađeno

0705

Zelena salata (Lactuca sativa), radič i endivija (Cichorium spp.), svježi ili rashlađeni

0706

Mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

Mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno, svježe ili rashlađeno

0709

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno

ex 0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, osim areke i kola oraha (Cola spp.) iz podbroja 0802 70 00 i 0802 80 00

0803

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe

0804 20 10

Smokve, svježe

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango, mangostin

0805

Agrumi, svježi ili suhi

0806 10 10

Svježe stolno grožđe

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

Marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810

Ostalo voće, svježe

0813 50 31

0813 50 39

Mješavine isključivo suhih orašastih plodova iz tarifnih brojeva 0801 i 0802

0910 20

Šafran

ex 0910 99

Majčina dušica, svježa ili rashlađena

ex 1211 90 85

Bosiljak, matičnjak, metvica, Origanum vulgare (origano/divlja mažurana), ružmarin, kadulja, svježi ili rashlađeni

1212 92 00

Rogač

PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, osim kukuruza šećerca iz podbroja 0710 40 00 i maslina iz podbroja 0710 80 10

ex 0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju, osim maslina iz podbroja 0711 20 i kukuruza šećerca iz podbroja 0711 90 30

ex 0712

Povrće, suho, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim umjetno osušenog krumpira neprikladnog za ljudsku prehranu iz podbroja ex 0712 90 05, slatkog kukuruza iz podbrojeva ex 0712 90 11 i 0712 90 19 i maslina iz podbroja ex 0712 90 90

0804 20 90

Suhe smokve

0806 20

Suho grožđe

ex 0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju

ex 0813

Voće, suho, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja, osim mješavina isključivo suhih orašastih plodova iz tarifnih brojeva 0801 i 0802 iz podbrojeva 0813 50 31 i 0813 50 39

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0904 21 10

Suha slatka paprika (Capsicum annuum), nedrobljena niti mljevena

ex 1302 20

Pektinske tvari i pektinati

ex 2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini, osim:

– kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2001 90 30

– jama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba, iz podbroja 2001 90 40

– palminih jezgri iz podbroja 2001 90 92 10

– maslina iz podbroja 2001 90 65

– listova vinove loze, izdanaka hmelja i sličnih jestivih dijelova biljaka iz podbroja ex 2001 90 97

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2003

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

ex 2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2004 90 10, masline iz podbroja ex 2004 90 30 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2004 10 91

ex 2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući masline iz podbroja 2005 70 00, kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2005 80 00 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2005 20 10

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani ili šećer ili druga sladila ili ne

ex 2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, isključujući:

– maslac od kikirikija iz podbroja 2008 11 10

– palmine jezgre iz podbroja 2008 91 00

– kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. Saccharata) iz podbroja 2008 99 85

– jam, slatki krumpir i slične jestive dijelove biljaka, s masenim udjelom škroba 5% ili većim iz podbroja 2008 99 91

– listove vinove loze, izdanke hmelja i slične jestive dijelove biljaka iz podbroja ex 2008 99 99

2009

Voćni sokovi (isključujući sok od grožđa i mošt od grožđa iz podbrojeva 2009 61 i 2009 69) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne

VINO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0806 10 90

Svježe grožđe, osim stolnog

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačano vino; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Vinski talog

2308 00 11

2308 00 19

Komina od grožđa

2209 00 11

2209 00 19

Vinski ocat

ŽIVO BILJE I CVIJEĆE

Što se tiče živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, ovaj Zakon obuhvaća sve proizvode iz poglavlja 6. Carinske tarife.

GOVEĐE MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0102 21

Žive čistokrvne rasplodne životinje vrste goveda

0102 29

Žive životinje vrsta goveda, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

0206 10 95

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, od životinja vrste goveda, svježa ili rashlađena

0206 10 98

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, ostali, svježi ili rashlađeni

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda ostali, smrznuti

0206 29 91

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, od životinja vrste goveda, smrznuta

0210 20

Meso od životinja vrste goveda, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

0210 99 51

Unutarnja prepona, mišićna i tetivna, od životinja vrste goveda, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

0210 99 59

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, ostali

0210 99 90

Jestivo brašno i krupica od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda

ex 1502 10 90

Masti od životinja vrste goveda, osim onih iz tarifnog broja 1503

1602 50

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od životinja vrste goveda

1602 90 61

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa sa sadržajem mesa ili klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda

SVINJSKO MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0103

Žive svinje domaćih vrsta, osim čistokrvnih rasplodnih životinja

ex 0203

Meso domaćih svinja, svježe, rashlađeno ili smrznuto

ex 0206

Jestivi klaonički proizvodi od domaćih svinja, svježi, rashlađeni ili smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

ex 0209

Svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

ex 0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi od domaćih svinja, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

1501 10 10

1501 10 90

1501 20 10

1501 20 90

Svinjska mast (uključujući salo)

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1602 10 00

Homogenizirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

1602 20 90

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od jetri bilo koje životinje, osim od jetri guske ili patke

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 do 1602 49 50;

1602 90 10

1602 90 51

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od domaćih svinja

1902 20 30

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne, s masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i mesnih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20%

OVČJE I KOZJE MESO

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0104 10

Žive ovce

0104 20

Žive koze

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206 80 99

Jestivi klaonički proizvodi od ovaca i koza, svježi ili rashlađeni, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0206 90 99

Jestivi klaonički proizvodi od ovaca i koza, smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0210 99 21

0210 99 29

Ostalo meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, od ovaca ili koza, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

ex 1502 10 90

ex 1502 90 90

Masti od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

1602 90 91

1602 90 95

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, od ovaca ili koza

MESO PERADI

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

ex 0209 90 00

Masnoća od peradi, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

ex 1501 90 00

Mast peradi

1602 20 10

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od jetri guske ili patke

1602 31

1602 32

1602 39

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105

JAJA

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Jaja peradi, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih, osim onih koja su neuporabljiva za ljudsku prehranu

MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, nearomatizirani niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

ex 0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi s udjelom masti većim od 75%, ali manjim od 80%

0406

Sir i skuta

PROIZVODI PČELARSTVA

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0409 00 00

Prirodni med

ex 0410 00 00

Matična mliječ i propolis, jestivi

ex 0511 99 85

Matična mliječ i propolis, nejestivi

ex 1212 99 95

Pelud

ex 1521 90

Pčelinji vosak

OSTALI PROIZVODI

Tarifna

oznaka

Opis proizvoda

0712 90 11

Kukuruz šećerac, sjemenski hibridi

0713 10 10

Grašak (Pisum sativum), sjemenski

ex 0713 20 00

Slani grašak (Garbanzos), za sjetvu

ex 0713 31 00

Grah vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek, za sjetvu

ex 0713 32 00

Sitni crveni (Adzuki) grah (Phaseolus ili Vigna angularis), za sjetvu

0713 33 10

Obični grah uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), sjemenski

ex 0713 39 00

Ostali grah, za sjetvu

ex 0713 40 00

Leća, za sjetvu

ex 0713 50 00

Bob (Vicia faba var. major) i konjski bob (Vicia faba var. eguina, Vicia faba var. minor), za sjetvu

ex. 0713 90 00

Ostalo suho mahunasto povrće, za sjetvu

1001 91 10

Pir, za sjetvu

ex 1005 10

Kukuruz za sjetvu, hibridni

1006 10 10

Riža u ljusci (neoljuštena ili sirova), za sjetvu

1007 10 10

Sirak u zrnu, hibridni, za sjetvu

1201 10 00

Soja u zrnu, uključujući i lomljenu, za sjetvu

1202 30 00

Kikiriki, nepržen niti drukčije pripremljen, za sjetvu

1204 00 10

Laneno sjeme, cijelo ili lomljeno, za sjetvu

1205 10 10

ex 1205 90 00

Sjeme uljane repice, uključujući i lomljeno, za sjetvu

1206 00 10

Suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno, za sjetvu

ex 1207

Ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, uključujući i lomljeno, za sjetvu

1209

Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu

ex 1214 10 00

Krupica i pelete od lucerne umjetno sušene toplinom; krupica i pelete od lucerne drugačije sušene i samljevene

ex 1214 90 90

Lucerna, esparzeta, djetelina, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, umjetno sušeni toplinom, osim sijena i krmnog kelja i proizvoda koji sadrže sijeno te lucerna, esparzeta, djetelina, lupine, grahorice, kokotac, sjetvena graholika i smiljkita, drugačije sušeni i samljeveni

ex 2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2207 20 00

Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2208 90 91

ex 2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%, dobiven od poljoprivrednih proizvoda

ex 2309 90 96

Koncentrati bjelančevina dobiveni od soka lucerne i soka trave te dehidrirani proizvodi dobiveni isključivo od krutih ostataka i soka koji nastaju pri pripremi gore navedenih koncentrata

5301

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)

120 31.10.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda