Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

NN 120/2012 (31.10.2012.), Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2604

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za reguliranje boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih država (nositelja »EU plave karte«) i uvjeta za reguliranje boravka članova njihovih obitelji.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju i izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih država, obrasca »EU plava karta«, izgled i sadržaj obrasca za izdavanje odobrenja za stalni boravak, izgled i sadržaj obrasca za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak za članove obitelji, obrasca odobrenja boravka i način vođenja zbirki podataka.

(3) Državljanin treće države je stranac koji nema državljanstvo države članice Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP).

(4) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. godine o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih država u svrhu zapošljavanja visokokvalificirane radne snage; (SL L 155, 18. 6. 2009).

Članak 2.

(1) Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad i odobrenje za privremeni i stalni boravak moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerene sukladno posebnim propisima.

(2) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

II. BORAVAK DRŽAVLJANINA TREĆE DRŽAVE

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za boravak i rad (Obrazac 1) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21 × 29,7 cm.

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za boravak i rad prilaže se:

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,

– dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju i

– izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; Registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

(2) U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće koja se isplaćuje u grani djelatnosti u kojoj se državljanin treće države zapošljava prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

(3) Kod produženja odobrenja za boravak i rad državljanin treće države je dužan priložiti, uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka, i ovjerene preslike isplatnih lista za plaće isplaćene u posljednja 3 mjeseca.

(4) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad (»EU plave karte«).

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sadrži: ime i prezime državljanina treće države, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(6) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za dozvolu za boravak i rad podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, državljanin treće države može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja je zaprimila zahtjev. Dopunu zahtjeva može izvršiti i poslodavac u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, koja je dužna o tome obavijestiti diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured.

(7) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrdit će adresu boravka državljanina treće države u Republici Hrvatskoj odnosno ako se radi o reguliranju prve dozvole za boravak i rad (»EU plave karte«) adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(8) Radi utvrđivanja predstavlja li državljanin treće države opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Zdravstveno osiguranje

Članak 5.

Dokazima o zdravstvenom osiguranju smatraju se dokazi propisani važećim Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/2012).

Preseljenje nositelja »EU plave karte« u Republiku Hrvatsku

Članak 6.

(1) Državljanin treće države koji ima izdanu valjanu »EU plavu kartu« u drugoj državi članici Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP-a), a preselio je u Republiku Hrvatsku, može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se dokumentacija iz članka 4. ovoga Pravilnika i dokaz da je u drugoj državi članici EEP-a imao izdanu »EU plavu kartu« najmanje 18 mjeseci.

Privremeni boravak za članove obitelji nositelja »EU plave karte«

Članak 7.

Član obitelji nositelja »EU plave karte« zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnosi na Obrascu 1a, sukladno važećem Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Ako je član obitelji nositelja »EU plave karte« zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnio u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja je zaprimila zahtjev.

(2) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva utvrdit će adresu boravka člana obitelji nositelja »EU plave karte« u Republici Hrvatskoj odnosno ako se radi o reguliranju prvog privremenog boravka, adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(3) Radi utvrđivanja predstavlja li član obitelji nositelja »EU plave karte« opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Članak 9.

Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji dokazuje se sukladno odredbama važećeg Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za uzdržavanje člana obitelji

Članak 10.

Dokaz o sredstvima za uzdržavanje člana obitelji državljana treće države nositelja »EU plave karte« mora glasiti na ime državljanina treće države, člana njegove obitelji ili člana zajedničkog domaćinstva.

Privremeni boravak za člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« u Republiku Hrvatsku

Članak 11.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« prilaže:

– fotografiju u boji veličine 35 × 45 mm,

– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– dokaz kojim se opravdava svrha boravka i

– boravišnu dozvolu kojom se dokazuje da su kao članovi obitelji boravili na području druge države članice EEP-a.

(2) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte«, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(4) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaja koja je zaprimila zahtjev.

(5) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva utvrdit će adresu boravka člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« u Republici Hrvatskoj, odnosno ako se radi o reguliranju prvog privremenog boravka adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(6) Radi utvrđivanja predstavlja li član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Stalni boravak

Članak 12.

Na izdavanje odobrenja za stalni boravak nositelju »EU plave karte« i članovima njegove obitelji primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećeg Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

III. BORAVIŠNE ISPRAVE

Članak 13.

(1) Državljanin treće države nadleženoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice »EU plave karte« (Obrazac 2, bijele boje, veličine 15x29 cm).

(2) Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice (Obrazac 2) ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 2 i od njega se odvaja perforacijom.

Članak 14.

(1) Uz Obrazac 2 prilaže se fotografija veličine 3,5 × 4,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od osobe iz članka 13. ovoga Pravilnika uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju ne uzimaju se ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(3) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se priložiti fotografija osobe s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 15.

(1) Fotografije iz članka 14. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(4) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(5) Na fotografiji iz članka 14. ovoga Pravilnika (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

(6) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Članak 16.

(1) Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće države u obliku boravišne iskaznice (Obrazac 3).

(2) Obrazac 3 pravokutnog je oblika, veličine 85,6 × 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala.

(3) Državljaninu treće države u Obrascu 3 u rubrici »vrsta odobrenja« upisuju se riječi: »EU plava karta«, a ukoliko mu je odobren stalni boravak u rubriku«vrsta odobrenja« upisuju se riječi: »Stalni boravak – bivši nositelj EU plave karte«.

(4) Obrazac 3 sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju.

(5) U Obrazac 3 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se: »DB«.

(6) U Obrazac 3 podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

Članak 17.

Boravišnu iskaznicu, koja iz bilo kojeg razloga ne služi svojoj svrsi (radi isteka roka važenja, oštećenja, zamjene zbog promjene osobnih podataka i drugo), nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je poništiti te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva. Poništenje boravišne iskaznice obavlja se fizičkim bušenjem.

Članak 18.

(1) Gubitak, nestanak ili krađa boravišne iskaznice bez odgode se mora prijaviti policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izgubljenu, nestalu ili ukradenu boravišnu iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka rješenjem će proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Članak 19.

Boravišna iskaznica čiji je gubitak, nestanak ili krađa prijavljena, a koja je u međuvremenu pronađena vratit će se državljaninu treće države, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o gubitku, nestanku ili krađi obustavit će se, ako isprava nije proglašena nevažećom.

Članak 20.

Članu obitelji državljanina treće države kojemu je izdana »EU plava karta« izdaje se isprava sukladno važećem Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

IV. ZBIRKE PODATAKA

Članak 21.

(1) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o izdanim boravišnim iskaznicama (»EU plava karta«) Obrazac 3.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o državljaninu treće države (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putovnici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i način nestanka,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na čipu iz članka 16. stavka 4. ovog Pravilnika.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 15 godina.

(5) Obrasci zahtjeva za izdavanje boravišnih isprava (Obrazac 2) vode se i u kartoteci.

(6) Nakon isteka roka važenja boravišne iskaznice ili prestanka važenja boravišne iskaznice iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe Obrasci 2, odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Obrasci 1, 2 i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar unutarnjih poslova rješenjem će utvrditi cijenu Obrasca 3.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Broj: 511-01-152-52680-2012

Zagreb, 25. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Naziv tijela kojemu se zahtjev podnosi

Name of the authority to which the application is submitted

OBRAZAC 1

Form 1

PRIJAMNI PEČAT

STAMP OF RECEIPT

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA BORAVAK I RAD

APPLICATION FOR ISSUANCE OF STAY AND WORK PERMIT

prvo izdavanje produženje

First issuance ☐ Extension ☐

1. Prezime:

Surname:

2. Bivše, odnosno rođeno prezime:

Former or maiden surname:

3. Ime:

Given name(s):

4. Spol: ☐ Muško ☐ Žensko

Sex Male Female

OIB* /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

*upisuje se ukoliko je dodijeljen/to be entered if issued

5. Ime roditelja:                 Otac/Father:

Given names of parents:     Majka/Mother:

6. Datum, mjesto i država rođenja:

Date, place and state of birth:

7. Državljanstvo:

Nationality:

8. Bračno stanje:

Marital status:

☐ neoženjen/neudana    ☐ izvanbračna zajednica

    single                          common law relatinonship

☐ oženjen/udana ☐ udovac/udovica ☐ rastavljen(a)

   married               widow(er)            divorced

9. Podaci o djeci:

Details on children:

1. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

2. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

3. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

4. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality

Naziv i mjesto škole:

Name and place of school:

10. Adresa u Republici Hrvatskoj:

Address in the Republic of Croatia:

11. Adresa u inozemstvu:

Address in a foreign country:

12. Putna isprava podnositelja zahtjeva:

Travel document of the applicant:

Tijelo koje je izdalo putnu ispravu:

The authority that has issued the travel document:

Mjesto i datum izdavanja:

Place and date of issuance:

Broj: Isprava vrijedi do:

Number: Document valid until:

13. Ulazak u Republiku Hrvatsku:

Entry into the Republic of Croatia:

a) obveza posjedovanja vize:     ☐Da      ☐Ne

obligation to possess a visa:      Yes        No

b) viza broj:

visa number:

Vrijedi do: Tijelo koje je vizu izdalo:

Valid until: Issued by the authority:

14. Podaci o poslodavcu/information about the employer

1. Naziv poslodavca ____________________________

Name of the employer

2. Sjedište i adresa _________________________________

Seat and address of the employer

3. Registarski broj u Hrvatskom zavodu

za zdravstveno osiguranje /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Registration number in the Croatian Health Insurance Institute

4. Šifra djelatnosti /__/__/__/__/__/__/

OIB /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Business activity code

5. Razdoblje za koje se zahtijeva »EU plava karta« od

/__/__/__/__/__/__/ do /__/__/__/__/__/__/

Period for which the »EU blue card« is requested from to

6. Naziv radnog mjesta __________________________

Name of the job position

15. Podatak o zdravstvenom osiguranju:

Information about health insurance:

16. Zakonske obveze uzdržavanja druge osobe:

Legal obligations for supporting other person(s):

17. Stupanj naobrazbe i zanimanje:

Level of education and occupation:

18. Predviđeno trajanje boravka:      od:         do:

Anticipated period of stay:              From:     to:

19. Razlozi podnošenja zahtjeva:

Reasons for submitting the application:

20. Služenje vojnog roka:

Military service:

21. Završna izjava:

Final statement:

a) Ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u točkama 1. – 20. potpuni, te da odgovaraju istini i podacima u priloženim dokumentima. Potvrde koje su na drugom jeziku priložene su u hrvatskom prijevodu.

Hereby I confirm that all information given under Items 1. – 20. are complete, that they are true and correspond to the data contained in the documents attached. Certificates in another language are attached in the Croatian translation.

b) Ovim se obvezujem da ću svaku promjenu osobnih podataka prije ulaska u Republiku Hrvatsku, putem diplomatskih misija, odnosno konzularnih ureda Republike Hrvatske, dostaviti hrvatskim nadležnim tijelima.

Hereby I undertake, that I will communicate any change of my personal data to the Croatian competent authorities through diplomatic missions or consular offices of the Republic of Croatia before entering the Republic of Croatia.

c) Primam na znanje da su moji osobni podaci u svrhu sastavljanja zapisnika i arhiviranja informatički obrađeni.

I take note that my personal data are computer processed for the purpose of drawing up the minutes and of filing.

d) Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovome zahtjevu.

I hereby agree that all my personal data stated in this form may be submitted to the competent authorities of the Republic of Croatia for the purpose of verification when deciding on this application

e) Primam na znanje da moj zahtjev zbog nepotpunih i netočnih podataka, kao i zbog neispunjavanja točke 21. b, 21.c i 21.d može biti odbijen.

I take note that my application may be refused on account of incomplete and inaccurate data as well as noncompliance with the Subitems 21.b, 21.c and 21.d.

U                   dana

In                   Date:

Potpis podnositelja zahtjeva

Signature of the applicant:

Potpis službene osobe:

Signature of the official person:

Popunjava službena osoba kojoj je zahtjev podnesen:

To be filled out by the official person to whom the application was submitted:

Ishod postupka:

Result of the procedure:

Broj rješenja:

Number of decision:

Datum izdavanja odobrenja:

Date when the approval was issued:

Vrijedi do:

Valid until:

Potpis službene osobe:

Signature of the official person:

120 31.10.2012 Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj 120 31.10.2012 Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj