Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 120/2012 (31.10.2012.), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

120 31.10.2012 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2606

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11 i 82/12), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene plaće), odnosno obračuna iznosa istih koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene plaće) i obračuna isplaćene otpremnine, odnosno iznosa otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako je na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene otpremnine).

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Obračun isplaćene plaće sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i žiro-račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro-račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, broj računa i naziv banke, ako se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje putem banke,

3) razdoblje odnosno mjesec za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje,

4) podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama ili podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade.

Članak 3.

(1) Podaci iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1) ostvarene sate rada odnosno druge podatke od kojih ovisi iznos plaće (sati redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću; sati prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću i drugo),

2) sate pripravnosti,

3) sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima:

– godišnjeg odmora,

– privremene spriječenosti za rad zbog bolesti,

– blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom,

– plaćenog dopusta,

– u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,

– prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

– u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom,

– u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran,

4) ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke,

5) vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

6) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,

7) utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće po osnovama iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka,

8) utvrđeni iznos i vrstu obustave,

9) utvrđeni iznos za isplatu,

10) datum određen za isplatu plaće.

(2) Poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka koji u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne postoje.

Članak 4.

Obračun isplaćene otpremnine sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, OIB i žiro-račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro-račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, broj računa i naziv banke, ako se otpremnina isplaćuje putem banke,

3) podatke o otpremnini,

Članak 5.

Podaci o otpremnini iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrže:

1) mjerila za utvrđivanje otpremnine, ako njen iznos ovisi o određenim mjerilima (broj godina rada za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu i iznos prosječne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, odnosno druga ugovorena ili utvrđena mjerila),

2) ukupni iznos bruto otpremnine i od toga:

– neoporezivi iznos,

– oporezivi iznos,

3) vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz oporezivog dijela otpremnine i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

4) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak iz oporezivog iznosa otpremnine,

5) iznos otpremnine za isplatu, kojeg čine zbroj neoporezivog iznosa i neto od oporezivog iznosa otpremnine,

6) datum određen za isplatu otpremnine.

Članak 6.

(1) Obračun isplaćene plaće radnika na izdvojenom mjestu rada, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatke o naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje ugovorenih poslova.

(2) Obračun isplaćene plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće te podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

(3) Obračun isplaćene plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće, o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak te iznos pomorskog dodatka i podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

Članak 7.

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti sadrži podatke iz članka 2. i 3., odnosno članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, s tim da umjesto podatka o datumu određenom za isplatu, sadrži podatak o danu dospjelosti te potpis ovlaštene osobe i pečat poslodavca.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene plaće sadrži i podatke o:

1) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,

3) primatelju, računu i pozivu na broj odobrenja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, obračun neisplaćene otpremnine sadrži i podatke o:

1) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

2) primatelju, žiro-računu i pozivu na broj odobrenja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope.

(4) Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine, u propisanom sadržaju.

Članak 8.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac u propisanom roku radniku nije dostavio obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos isplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da poslodavac radniku nije u propisanom roku dostavio obračun dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da ti obračuni nemaju propisani sadržaj, rješenjem će poslodavcu naložiti dostavu obračuna sa svim propisanim podacima.

Članak 9.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati najmanje četiri godine, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine« broj 37/11).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/150

Urbroj: 524-03-01-01/2-12-4

Zagreb, 25. listopada 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.