Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

NN 120/2012 (31.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2607

Na temelju članka 19. stavaka 1. i 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09 i 22/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI I ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA, TRADICIONALNIM IZRAZIMA I OZNAČAVANJU VINA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZUT-u) (SL L 154, 17.06.2009.) i

– Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.07.2009.).

Članak 2.

U Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine« br. 141/10, 31/11 i 78/11) iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Uvjeti korištenja zaštićene oznake izvornosti u Republici Hrvatskoj

(1) Vina u Republici Hrvatskoj mogu nositi naziv ZOI ukoliko 100 % grožđa za proizvodnju tih vina potječe isključivo sa zemljopisnog područja kojim je određena ta ZOI i ukoliko zadovoljavaju uvjete za korištenje tradicionalnih izraza iz stavka 2. ovoga članka.

(2) U Republici Hrvatskoj izraz »ZOI« zamjenjuje se jednim od tradicionalnih izraza iz Priloga 12. dio (A) ovoga Pravilnika. Tablica tradicionalnih izraza koji se mogu koristiti za ZOI nalazi se u Prilogu 15. ovoga Pravilnika.

(3) Kod vina proizvedenih u Republici Hrvatskoj mogu se koristiti dodatni tradicionalni izrazi: »Mlado vino«, »Opolo« i »Plavac« sukladno Prilogu 12. dio (B) ovoga Pravilnika.

(4) Vina koja nose naziv ZOI mogu nositi naziv manje zemljopisne jedinice uz uvjet da 85 % grožđa za proizvodnju takvog vina potječe iz manje zemljopisne jedinice, a preostalih 15 % grožđa potječe iz zemljopisnog područja kojim je određena ZOI.

(5) Manje zemljopisne jedinice su vinogorja definirana važećim Pravilnikom o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze i vinogradarski položaji definirani važećom Listom zemljopisnih oznaka.

(6) Naziv određenog vinogradarskog položaja mogu nositi samo ona vina sa ZOI koja zadovoljavaju uvjete za označavanje tradicionalnim izrazom Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (vrhunsko vino KZP), čije grožđe potječe s tog vinogradarskog položaja.

(7) Proizvodnja vina sa ZOI odvija se u zemljopisnom području kojim je određena ta ZOI.«.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaju se novi članci 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e i 4.f koji glase:

»Članak 4.a

Zaprimanje zahtjeva

(1) Zahtjev za registraciju oznake izvornosti podnosi zainteresirana grupa proizvođača ili u iznimnim slučajevima samo jedan proizvođač.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.b

Podnošenje zahtjeva za registraciju ZOI u Republici Hrvatskoj

(1) Zahtjev za registraciju oznake izvornosti u Republici Hrvatskoj sadrži tehničku dokumentaciju koja se sastoji od:

(a) naziva koji se želi zaštititi

(b) naziva i adrese podnositelja zahtjeva

(c) specifikacije proizvoda iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za registraciju oznake izvornosti u Republici Hrvatskoj izrađuje se u skladu s obrascem iz Priloga 2.a ovoga Pravilnika.

Članak 4.c

Ocjenjivanje potpunosti zahtjeva

(1) Ministarstvo utvrđuje potpunost zahtjeva.

(2) Ukoliko je zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva se poziva da u roku od 30 dana dostavi dokumentaciju koja nedostaje.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi dokumentaciju, ministar poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem odbacuje zahtjev za registraciju.

Članak 4.d

Ocjenjivanje osnovanosti zahtjeva

(1) U slučaju potpunosti zahtjeva, Ministarstvo saziva Povjerenstvo za registraciju oznake izvornosti vina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje ministar na rok od pet godina.

(2) Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnika Ministarstva od kojih je jedan pravnik, predstavnika proizvođača vina i predstavnika stručno-znanstvenih institucija.

(3) Povjerenstvo utvrđuje da li je zahtjev osnovan te da li ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) Ukoliko se utvrdi da zahtjev ne udovoljava uvjetu iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva, ministar rješenjem odbija zahtjev.

Članak 4.e

Objava zahtjeva

(1) U slučaju da zahtjev ispunjava uvjet iz stavka 3. članka 4.d ovoga Pravilnika, na prijedlog Povjerenstva, Ministarstvo objavljuje isti u »Narodnim novinama«.

(2) Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od dana objave podnijeti propisno obrazloženi prigovor na objavljeni zahtjev.

(3) Ukoliko nema prigovora ili su prigovori neobrazloženi i ukoliko Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za zaštitu oznake izvornosti, objavit će jedinstveni dokument i specifikaciju proizvoda na internetskoj stranici Ministarstva (www.mps.hr) i poslati Europskoj komisiji zahtjev za zaštitu oznake izvornosti.

Članak 4.f

Postupak povodom prigovora na objavljeni zahtjev

(1) Povjerenstvo iz članka 4.d ovoga Pravilnika razmatra pristigle prigovore na način da:

(a) utvrđuje da li prigovor ispunjava formalne uvjete propisane stavkom 2. članka 4.e ovoga Pravilnika,

(b) provjerava da li prigovor sadrži razloge te njihovu opravdanost.

(2) Ako Povjerenstvo utvrdi da prigovor ne ispunjava sve uvjete, prigovor se odbacuje o čemu se obavještava podnositelj prigovora.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, postupa se u skladu sa stavkom 3. članka 4.e ovoga Pravilnika.

(4) Ako Povjerenstvo utvrdi da prigovor ispunjava sve uvjete iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja prigovor s priloženim dokazima podnositelju zahtjeva i poziva ga da u roku od 30 dana dostavi pisano očitovanje o prigovoru.

(5) Povjerenstvo može iz opravdanih razloga, a na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva, produžiti rok za očitovanje na prigovor za 30 dana.

(6) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dostavi očitovanje na prigovor, ministar, na prijedlog Povjerenstva, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(7) Ako se podnositelj zahtjeva očituje na podneseni prigovor, Povjerenstvo može zatražiti sastanak sa svim zainteresiranim stranama radi postizanja dogovora.

(8) Rok za postizanje dogovora, koji ne može biti duži od 90 dana, odredit će Povjerenstvo.

(9) U slučaju postizanja dogovora, postupa se u skladu sa stavkom 3. članka 4.e ovoga Pravilnika.

(10) Ukoliko zainteresirane strane ne postignu dogovor, Povjerenstvo predlaže ministru daljnje postupanje u pogledu zahtjeva uvažavajući mišljenje podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora.«.

Članak 4.

Iza članka 28. dodaju se novi članci 28.a i 28.b koji glase:

»Članak 28.a

Godišnje potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima specifikacije proizvoda

(1) Nadležno tijelo koje obavlja godišnje potvrđivanje sukladnosti sa zahtjevima specifikacije proizvoda je Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Godišnje potvrđivanje sukladnosti sastoji se od fizikalno-

-kemijske analize i organoleptičke (senzorne) ocjene.

(3) Godišnje potvrđivanje sukladnosti obavlja se u sklopu redovnog postupka izdavanja rješenja za stavljanje vina u promet sukladno odredbama važećeg Zakona o vinu i propisima donesenim na temelju njega.

(4) U svrhu provjere uvjeta iz specifikacije proizvoda Centar:

(a) provodi administrativnu provjeru sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda prije izdavanja rješenja za stavljanje vina u promet (vinogradi za proizvodnju tog vina unutar granica područja ZOI, maksimalni urod po hektaru, priznati kultivari vinove loze, važni enološki postupci, provjerava da li objekti u kojima se vrši proizvodnja i pakiranje zadovoljavaju minimalno tehničko-tehnološke uvjete propisane posebnim propisima),

(b) na temelju unaprijed napravljenog plana kontrole može provjeravati proizvod u bilo kojoj fazi proizvodnje uključujući i fazu pakiranja.

Članak 28.b

Iznimno od članka 28.a ovoga Pravilnika, potvrđivanje sukladnosti za ZOI koje se nalaze u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a do izrade specifikacije proizvoda, provodi se na način da se potvrđuje sukladnost proizvoda sa zahtjevima za korištenje tradicionalnih izraza iz Priloga 12. dio (A) ovoga Pravilnika, koji su propisani važećim Zakonom o vinu i provedbenim propisima.«.

Članak 5.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su u proizvodima prisutni jedan ili više sastojaka koji mogu izazvati alergije i/ili intolerancije sukladno posebnom propisu koji uređuje označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane, potrebno ih je označiti navodom »sadrži« iza čega slijedi naziv sastojka. Za sulfite koriste se sljedeći izrazi: »sulfiti« ili »sumporov dioksid«.

Za jaja i proizvode na bazi jaja koriste se sljedeći izrazi: »jaje«, »proteini iz jaja«, »proizvodi od jaja«, »lizozim iz jaja« ili »albumin iz jaja«.

Za mlijeko i proizvode na bazi mlijeka koriste se sljedeći izrazi: »mlijeko«, »mliječni proizvodi«, »kazein iz mlijeka« ili »mliječni proteini«.«.

Članak 6.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Izrazi koji označavaju mjesto punjenja vina sa ZOI

Kod vina proizvedenih u Republici Hrvatskoj koja nose tradicionalne izraze »kvalitetno vino KZP« i »vrhunsko vino KZP«, a čija se proizvodnja i punjenje odvija u vlastitom podrumu proizvođača, mogu se koristiti sljedeći izrazi:

– »proizvedeno i odnjegovano«,

– »punjeno na gospodarstvu«,

– »proizvodi i puni«.«.

Članak 7.

U članku 63. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj bez ZOI moraju biti u skladu sa zahtjevima iz članka 65.a ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 64. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Oznaku sorata vinove loze ili njihove sinonime u Republici Hrvatskoj mogu nositi ona vina koja se proizvode od sorata vinove loze koje se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze u važećem Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

(4) Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj bez ZOI moraju biti u skladu sa zahtjevima iz stavka 3. ovoga članka i članka 65.a ovoga Pravilnika.«.

Članak 9.

Iza članka 65. dodaje se novi članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj bez ZOI, a koja nose oznaku sorte vinove loze i godinu berbe

(1) Vina bez ZOI, a koja nose oznaku sorte i godinu berbe moraju biti organoleptički bez mana te u pogledu sorte i u pogledu godine berbe pokazivati svojstva karakteristična za oznake koje nose.

(2) Odobrenje za označavanje vina bez ZOI, oznakom sorte vinove loze i godine berbe obavlja se u sklopu redovnog postupka izdavanja rješenja za stavljanje vina u promet sukladno odredbama važećeg Zakona o vinu.

(3) U sklopu redovnog postupka izdavanja rješenja za stavljanje vina u promet temeljenog na fizikalno-kemijskoj analizi i organoleptičkoj (senzornoj) ocjeni primjenjuju se odredbe važećeg Pravilnika o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima i važećeg Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina.

(4) Proizvodnjom vina bez ZOI, a koja nose oznaku sorte vinove loze i godinu berbe mogu se baviti proizvođači upisani u Vinogradarski registar koji u izjavi o proizvodnji prijave proizvodnju takvih vina.«.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Iza Priloga 2. dodaje se Prilog 2.a koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Dosadašnji Prilog 12. zamjenjuje se novim Prilogom 12. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Iza Priloga 14. dodaje se Prilog 15. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 11.

Vina koja nisu označena sukladno članku 5. ovoga Pravilnika, a koja imaju Rješenje za stavljanje u promet izdano prije stupanja na snagu odredbe članka 5. ovoga Pravilnika, mogu se nalaziti na tržištu do iskorištenja zaliha.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim odredbe članka 5. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) U Pravilniku o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine« br. 141/10, 31/11 i 78/11) s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 2. stavka 1., odredbe članaka 3. – 52., članka 53. stavka 2., odredbe članaka 54. – 62., članka 63. stavaka 1., 2. i 3., članka 64. stavaka 1. i 2., odredbe članaka 65. – 72. te prilozi: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. i 14. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u članku 2. stavku 2. tekst »ZOI« mijenja se i glasi: »Zaštićena oznaka izvornosti« (u daljnjem tekstu: ZOI)«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-12-30

Zagreb, 24. listopada 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 2.a

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Podnositelj zahtjeva

Ime fizičke ili pravne osobe ..................................................................

Puna adresa (naziv ulice i broj, mjesto/grad i poštanski broj, država) ..........

..........................................................................................................

Pravni status, veličina i sastav (u slučaju pravne osobe) ............................

...........................................................................................................

Telefon, fax, e-mail ...............................................................................

Naziv koji se želi registrirati ...................................................................

Kategorija proizvoda od grožđa i vina ......................................................

Specifikacija proizvoda

Broj stranica ..........................................................................................

Ime(na) potpisnika .................................................................................

Potpis(i) ................................................................................................


PRILOG 12.

TRADICIONALNI IZRAZI

DIO A – Tradicionalni izrazi u Republici Hrvatskoj sukladno članku 2.a stavku 2. ovoga Pravilnika

1. Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (kvalitetno vino KZP), koje se može dopuniti izrazom:

– Mlado vino

– Arhivsko vino

– Desertno vino

2. Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (vrhunsko vino KZP) koje se može dopuniti izrazom:

– Arhivsko vino

– Desertno vino

– Kasna berba

– Izborna berba

– Izborna berba bobica

– Izborna berba prosušenih bobica

– Ledeno vino

3. Vrhunsko pjenušavo vino

4. Kvalitetno biser vino

DIO B – Tradicionalni izrazi u Republici Hrvatskoj sukladno članku 2.a stavku 3. ovoga Pravilnika

1. Mlado vino

2. Opolo

3. Plavac


PRILOG 15.

TABLICA TRADICIONALNIH IZRAZA KOJI SE MOGU KORISTITI ZA ZOI

TRADICIONALNI IZRAZ IZ PRILOGA 12. DIO (A)

ZOI

Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (kvalitetno vino KZP), koje se može dopuniti izrazom:

– Mlado vino

– Arhivsko vino

– Desertno vino

Može se koristiti za sve ZOI iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ukoliko vino zadovoljava uvjete za označavanje ovim tradicionalnim izrazom.

Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (vrhunsko vino KZP) koje se može dopuniti izrazom:

– Arhivsko vino

– Desertno vino

– Kasna berba

– Izborna berba

– Izborna berba bobica

– Izborna berba prosušenih bobica

– Ledeno vino

Može se koristiti za sve ZOI iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ukoliko vino zadovoljava uvjete za označavanje ovim tradicionalnim izrazom.

Vrhunsko pjenušavo vino

Može se koristiti za sve ZOI iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ukoliko vino zadovoljava uvjete za označavanje ovim tradicionalnim izrazom.

Kvalitetno biser vino

Može se koristiti za sve ZOI iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ukoliko vino zadovoljava uvjete za označavanje ovim tradicionalnim izrazom.

TRADICIONALNI IZRAZ IZ PRILOGA 12. DIO (B)

ZOI

Mlado vino

Može se koristiti za sve ZOI iz Priloga 1. ovoga Pravilnika ukoliko vino zadovoljava uvjete za označavanje ovim tradicionalnim izrazom.

Opolo

Primorska Hrvatska, Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Sjeverna Dalmacija, Dalmatinska zagora i Srednja i Južna Dalmacija

Plavac

Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija, Srednja i Južna Dalmacija i Dingač

120 31.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina