Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 121/2012 (5.11.2012.), Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2633

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96, 26/2002, 54/2002 i 72/2007), u točki IV. stavku 1. iza podtočke 1c) dodaje se podtočka 1d) koja glasi:

»Iz područja podtočke 1a), radi izgradnje i korištenja državne ceste D-404 Brajdica – čvor Draga, izuzimaju se sljedeće nekretnine:

K.O. TRSAT SUŠAK

k.č. broj

Površina ha a m2

2446/86 skladišta, ind. dvorište i otvoreno skladište

58 56

2221/167 stambena i gospodarska zgrada

69

2446/91 skladište

1 37

2446/92 skladište

3 94

2446/93 skladište

3 78

2446/27 skladište i zgrada

1 02

2221/175 skladište

34 10

2221/176 ind. dvorište

13 22

2221/80 stambena zgrada i gospodarstvena zgrada

4 82

2221/51 gospodarska zgrada (skladište)

22 88

2221/74 gospodarska zgrada

5 15

Iz područja podtočke 1a), radi izgradnje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Pećine, izuzima se područje na istočnom dijelu Brajdice, a čine ga sljedeće nekretnine u k.o. Trsat-Sušak:

– k.č.br. 2221/172;

– dio nekadašnje k.č.br. 2221/8, koji je prema Geodetskom elaboratu izrađenom od društva GEO V.V. d.o.o. i potvrđenom u Područnom uredu za katastar u Rijeci, klase: 932-06/10-02/399, od 4. siječnja 2011. godine, pripojen i čini sastavni dio k.č.br. 2221/158, već izuzete iz Lučkog područja luke Rijeka Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, broj 72/2007), kao i pripadajući dio akvatorija,

kako je označeno na kopijama katastarskog plana za k.o. Sušak i gruntovnog plana za k.o. Trsat-Sušak,u mjerilu 1:1000 u Geodetskom elaboratu izrađenom od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., od rujna 2011. godine, koji čini Prilog I. ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Iz područja podtočke 1a), radi izgradnje Zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica« izuzima se područje na sjevernom dijelu Žabice, a čine ga sljedeće nekretnine u k.o. Rijeka:

– k.č.br. 1228/48, 1228/47, 1228/49, 1251/9, 1251/10 i 892/6.«.

II.

U točki IV. stavku 1. iza podtočke 1d) dodaje se podtočka 1e) koja glasi:

»Bazenu Rijeka dodaje se Područje Mlaka – područje nekadašnje luke posebne namjene – industrijske luke Mlaka.

Granicu Područja Mlaka na dijelu k.o. Zamet čini poligon točaka od 1. do 10., od čega se na kopnenu granicu Područja Mlaka odnose točke od 1. do 8., dok se na morsku granicu Područja Mlaka, zajedno s točkama 1. i 8., koje se nalaze na morskoj obali, odnose točke 9. i 10.

Koordinate točaka iskazane su u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Broj točke

Y

X

1

5454401.527

5021106.033

2

5454394.246

5021109.301

3

5454428.752

5021183.597

4

5454245.443

5021281.036

5

5454242.349

5021259.145

6

5454247.254

5021256.852

7

5454184.301

5021250.772

8

5454180.158

5021244.158

9

5454097.553

5021094.888

10

5454363.142

5021025.839.

Navedeno kopneno područje pomorskog dobra čine k.č.br. 4399/3, 4400/1 i 4400/2, k.o. Zamet (gruntovno: k.č.br. 1348/5, k.č.br. 1355/4 i k.č.br. 1349, u k.o. Rijeka) i obuhvaća površinu od ukupno 8.335 m2, dok je morski prostor ukupne površine 41.226 m2, a što je označeno na kopijama katastarskog plana za k.o. Zamet i gruntovnog plana za k.o. Rijeka,u mjerilu 1:1000 u Geodetskom elaboratu izrađenom od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., od 29. lipnja 2011. godine, koji čini Prilog II. ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/12-01/08

Urbroj: 50301-05/20-12-2

Zagreb, 25. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

121 05.11.2012 Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka