Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 121/2012 (5.11.2012.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2634

Na temelju članka 28. stavka 8. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), a u vezi s člankom 1. stavkom 5. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 63/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 63/2012), u članku 4. stavku 2. iza riječi: »- korištenje energije tla i vode« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno dizalice topline.«.

U stavku 4. iza riječi: »u funkciji toplinskog sustava na OIE,« dodaju se riječi: »izgrađenog istovremeno«, a iza riječi: »u odnosu na instaliranu električnu snagu sunčane elektrane (Pel).« dodaje se nova rečenica koja glasi: »Instalirana toplinska snaga sunčanog kolektora (Pth) računa se s 0,7 kWth/m2.«.

U stavku 5. riječi: »10 kW« zamjenjuju se riječima: »30 kW«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »fiksnog dijela tarifne stavke« briše se točka, dodaje zarez i riječi: »a računa se kao pMAX = Ilz/Itot * 0,15.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Povlašteni proizvođač je odgovoran za točnost upisanih podataka u vjerodostojnoj ispravi i treba tijekom izgradnje postrojenja osigurati dobivanje računa i troškovnika od dobavljača (pružatelja usluge/izvoditelja radova/proizvođača robe) iz kojih će biti moguće utvrditi da je pružatelj usluge, odnosno izvođač radova registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj te koja je vrijednost dijela proizvedene robe (finalnog proizvoda) s podrijetlom na području lokalne zajednice.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. formula:

»Ctot = C * (1+ ILZ/ ITOT * pMAX)« zamjenjuje se formulom: »Ctot = C * (1+ pMAX)«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. iza riječi: »najmanje jednog« dodaju se riječi: »inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom, a nadzor se provodi od strane«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

(1) Oprema koja se instalira prilikom izgradnje elektrane ne smije biti prethodno ugrađivana niti korištena odnosno nije dozvoljeno instaliranje opreme starije od dvije godine od datuma njezine proizvodnje.

(2) Povlašteni proizvođač, odnosno vlasnik postrojenja, nakon isteka roka trajanja postrojenja, dužan je osigurati zbrinjavanje, odnosno reciklažu propisanu propisima iz područja zaštite okoliša za posebne kategorije otpada.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. iza riječi »odobrenje građenja« dodaje se točka, a riječi: »i/ili priključcima na elektroenergetsku mrežu« brišu se.

Članak 6.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije do 31. prosinca 2013. godine s nositeljem projekta iz postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3., sve dok ukupna snaga takvih postrojenja za koja je sklopljen ugovor o otkupu električne energije temeljem ovoga Tarifnog sustava, ne dosegne vrijednosti za tekuću godinu od:

integrirane sunčane elektrane

15 MW

sunčane elektrane koje nisu integrirane

10 MW

Zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zaprimljene u prethodnoj godini moguće je do 31. siječnja sljedeće godine, nadopuniti dokumentacijom koja nedostaje u zahtjevu, a za koje će ugovori biti sklopljeni unutar vrijednosti propisanih ovim stavkom.«.

Članak 7.

U članku 14. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Nositelj projekta koji nema potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3., iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- prethodnu elektroenergetsku suglasnost.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nositelj projekta za postrojenje planirane snage iznad 300 kW, osim za postrojenja za koje je sklopljen ugovor o korištenju mreže, obvezan je u roku od tri mjeseca računajući od dana zaključenja ugovora o otkupu električne energije, predati operatoru tržišta bankovnu garanciju, u iznosu od 10% od vrijednosti procijenjenih investicijskih troškova utvrđenih analizom opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja, koju nositelj projekta prilaže u postupku ishođenja energetskog odobrenja.

Bankovna garancija služi kao jamstvo da će nositelj projekta izgraditi postrojenje u rokovima koji su propisani u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Bankovna garancija važi do trenutka kada nositelj projekta dostavi operatoru tržišta ugovor o korištenju mreže da je nositelj projekta u svrhu izgradnje postrojenja utrošio trostruko veći iznos od vrijednosti bankovne garancije, a najduže dva mjeseca nakon isteka roka za izgradnju postrojenja, koji je za postrojenje propisan u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Ovlašćuje se operator tržišta da ugovorom o otkupu električne energije detaljno uredi sve uvjete po kojima je nositelj projekta obvezan predati operatoru tržišta bankovne garancije, pravne učinke propusta dostave bankovne garancije, kao i uvjete aktiviranja izdanih bankovnih garancija.

Sredstva prikupljena s osnove aktivirane bankovne garancije operator tržišta koristi isključivo za provedbu sustava poticanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi: »od važećeg PPC-a« briše se točka i dodaju se riječi: »u trenutku korekcije.«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. brišu se riječi: »valjani dokaz o izgrađenosti postrojenja«, a dodaju se riječi: »ugovor o korištenju mreže kojega je za postrojenje sklopio s nadležnim operatorom sustava«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 4. iza riječi »energije« briše se zarez i dodaje se točka, a riječi: »koji na dan stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava iznosi 0,53 kn/kWh« brišu se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 5. iza riječi: »cijene električne energije (PPC)« dodaju se riječi: »važeće u vrijeme obračuna«.

Članak 11.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

(1) Operator tržišta tijekom kalendarske godine plaća isporučenu električnu energiju iz postrojenja grupe 1.b i 2.a temeljem mjesečnih izmjerenih veličina po visini fiksne tarifne stavke sukladno definiranim granicama proizvodnje iz članka 4. stavka 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 63/2012) (u daljnjem tekstu: Tarifnog sustava).

(2) Prije svakog mjesečnog obračuna tijekom kalendarske godine operator tržišta će temeljem ukupne proizvodnje iz razdoblja koje prethodi razdoblju za koji se vrši obračun utvrditi po kojoj visini fiksne tarifne stavke se vrši obračun.

(3) U mjesečnom obračunu u kojem se utvrdi prijelaz definiranih granica proizvodnje iz članka 4. stavka 1. Tarifnog sustava operator tržišta obračunava dio isporučene električne energije unutar graničnih vrijednosti po visini fiksne tarifne stavke po kojoj je obračunata energija u proteklom razdoblju, a preostali dio po visini fiksne tarifne stavke određenoj za količinu iznad granične vrijednosti.«.

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 310-02/12-01/24

Urbroj: 50301-05/20-12-2

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

121 05.11.2012 Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije