Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 121/2012 (5.11.2012.), Poslovnik o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2635

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijela

POSLOVNIK

O DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2011), u članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko je, u skladu s posebnim propisom, odnosno Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prilikom upućivanja u proceduru Vlade, središnja tijela državne uprave uz nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata dužna su priložiti i odgovarajuća izvješća o provedenom savjetovanju. Ova odredba ne primjenjuje se u slučaju kad je savjetovanje provedeno u skladu s propisima iz područja procjene učinaka propisa.«.

Članak 2.

U članku 51. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim radnim tijelima, predstavnik Vlade može prihvatiti amandmane drugih predlagatelja, podnesene na konačni prijedlog zakona kojega je predlagatelj Vlada, samo uz prethodnu suglasnost Vlade. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Vlade dostavlja se Vladi u pisanom obliku zajedno s tekstom amandmana čije se prihvaćanje predlaže, i razlozima za to.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/29

Urbroj: 50301-09/09-12-22

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.