Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka

NN 121/2012 (5.11.2012.), Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2636

Na temelju članka 232. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta, donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA U POSTUPKU ODOBRENJA STALNOG BORAVKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: ispit), prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ukoliko je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.

(2) Program polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenog 2003. godine o statusu državljana trećih država koji imaju stalni boravak; (SL L 16, 23.1.2004.).

II. PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA

Članak 2.

(1) Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge osobe, najkasnije 10 dana od dana objavljivanja ispitnog roka od strane ustanove koja provodi ispit.

(2) Ispit se prijavljuje u tajništvu ustanove koja provodi ispit prijavnicom uz koju se uplaćuju troškovi ispita.

(3) Izvornu potvrdu o plaćanju troškova ispita pristupnik je dužan priložiti prijavi ispita, a presliku potvrde sačuvati te predočiti prilikom pristupanja ispitu.

(4) Troškovi ispita uključuju troškove provođenja ispita, troškove potvrde odnosno obavijesti o obavljenom ispitu i rezultatima te poštanske troškove slanja obavijesti pristupnicima.

(5) Visinu troškova ispita za svaku kalendarsku godinu određuje nadležno tijelo ustanove koja provodi ispit.

(6) Pristupnici mogu povući prijavnicu za ispit najkasnije tri dana prije ispitnoga roka.

(7) Ukoliko pristupnik povuče prijavnicu u roku iz stavka 6. ovoga članka, uplaćeni troškovi ispita vraćaju se u cijelosti.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u dogovoru s pristupnikom, mogu se uplaćeni troškovi ispita smatrati uplatom za jedan od sljedećih ispitnih rokova u idućih 12 mjeseci.

(9) Ako pristupnik ne povuče prijavnicu za ispit u roku iz stavka 6. ovoga članka ili ne dođe na ispit, nema pravo na povrat uplaćenih troškova.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, nadležno tijelo ustanove koja provodi ispit, na temelju pisanog zahtjeva pristupnika, može odlučiti da se uplaćeni troškovi ispita vrate pristupniku odnosno da se smatraju uplatom za jedan od sljedećih ispitnih rokova u idućih 12 mjeseci.

(11) Pristupnik koji povuče prijavu ispita ne može pristupiti ispitu u tom ispitnom roku.

III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA

Članak 3.

(1) Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom ustanove koja provodi ispit (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Sastav povjerenstva određuje ustanova koja provodi ispit.

(3) Ispit se sastoji od 5 dijelova:

1. razumijevanje slušanoga teksta,

2. razumijevanje čitanoga teksta,

3. poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika,

4. pisano sporazumijevanje,

5. usmeno sporazumijevanje.

(4) Dijelovi ispita iz stavka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka polažu se pisanim putem, a dio ispita iz stavka 3. podstavka 5. ovoga članka polaže se usmeno.

(5) Razumijevanje slušanoga teksta, razumijevanje čitanoga teksta i poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika ocjenjuje se u postocima, a pisano i usmeno sporazumijevanje ocjenama zadovoljio/zadovoljila ili nije zadovoljio/nije zadovoljila.

(6) Da bi pristupnik položio ispit, na dijelovima ispita – razumijevanje slušanoga teksta, razumijevanje čitanoga teksta, poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika treba ostvariti najmanje 60% bodova, a na dijelovima ispita – pisano sporazumijevanje i usmeno sporazumijevanje treba dobiti ocjenu zadovoljio/zadovoljila.

Članak 4.

(1) Smatra se da je pristupnik položio ispit ako je na pisanom dijelu ispita ostvario najmanje 60% bodova i ako je pozitivno ocijenjen na usmenom dijelu ispita.

(2) Nakon provedenog ispitnog postupka, pristupniku se izdaje Potvrda o ispitu, koja mora sadržavati točnu naznaku je li pristupnik položio ili ne ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

Članak 5.

(1) Potvrdu o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu ustanova koja provodi ispit dostavlja pristupniku poštom preporučenom pošiljkom.

(2) Potvrdu odnosno obavijest iz stavka 1. ovoga članka pristupnik može preuzeti i osobno, uz predočenje valjanog osobnog dokumenta i potvrdu primitka vlastitim potpisom.

(3) Potvrda odnosno obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: naziv ustanove koja je provela ispitivanje, broj potvrde/obavijesti, mjesto i datum izdavanja potvrde/obavijesti, ime, prezime, datum, mjesto, državu rođenja i OIB pristupnika, datum polaganja ispita, da li je pristupnik položio (potvrda) ili nije položio (obavijest) ispit provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, svrhu za koju se potvrda izdaje te potpis ovlaštene osobe i pečat ustanove.

(4) Ukoliko, u postupku rješavanja statusnih pitanja stranca, Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdi da stranac ne poznaje hrvatski ili latinično pismo, neće prihvatiti potvrdu iz stavka 1. ovoga članka kao dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma te može od pristupnika zatražiti ponovno polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

IV. PRISTUPNICI S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 6.

(1) Pristupnik s posebnim potrebama je osoba koja zbog određenih psihofizičkih osobina ne može samostalno popuniti ispitne listove.

(2) Pristupnik s posebnim potrebama upućuje se samo na ispit usmenog sporazumijevanja.

(3) Ustanova koja provodi ispit pristupniku iz ovog članka koji je položio ispit usmenog sporazumijevanja dostavlja posebnu potvrdu o položenom ispitu, a pristupnicima koji nisu zadovoljili obavijest o nepoloženom ispitu.

(4) Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo da, kroz usporedbu s ostalim raspoloživim podacima o pristupniku, ne prihvati posebnu potvrdu kao dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ukoliko utvrdi da se ne radi o pristupniku iz stavka 1. ovoga članka.

V. PRAVILA PRI PROVOĐENJU ISPITA

Članak 7.

Pristupnik koji pristupa ispitu mora povjerenstvu predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu za stranca kao identifikacijski dokument.

Članak 8.

Na početku ispita predsjednik povjerenstva objasnit će pristup-nicima strukturu i način rješavanja zadataka pisanog dijela ispita.

Članak 9.

Za vrijeme trajanja pisanog dijela ispita pristupnik smije kod sebe imati samo ispitne listove i olovku.

Članak 10.

(1) Ukoliko pristupnik koristi nedopuštena sredstva ili na drugi način ometa nesmetan tijek ispita, predsjednik povjerenstva će upozoriti pristupnika te će ga u slučaju ponavljanja takvog ponašanja udaljiti s ispita.

(2) Za pristupnika koji je udaljen s ispita smatra se da ispit nije položio.

VI. PRAVA PRISTUPNIKA

Članak 11.

(1) Nakon primitka potvrde o položenom ispitu odnosno obavijesti o nepoloženom ispitu pristupnik može, uz predočenje osobnog dokumenta, zatražiti da mu ustanova koja provodi ispit omogući uvid u ispitnu dokumentaciju.

(2) U slučaju da nije zadovoljan ocjenom postignutom na ispitu, pristupnik ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka potvrde o položenom ispitu odnosno obavijesti o nepoloženom ispitu.

(3) O žalbi iz stavka 2. ovoga članka odlučuje žalbeno povjerenstvo ustanove koja provodi ispit u roku od 30 dana od njena primitka.

(4) Žalbeno povjerenstvo sastoji se od ispitivača koji nisu bili u sastavu povjerenstva koje je provodilo ispit.

(5) Odluka žalbenoga povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka jest konačna.

Članak 12.

(1) Pristupnik koji nije položio ispit može ponovo pristupiti ispitu.

(2) Broj ponovnih polaganja ispita nije ograničen.

(3) Svaki ponovni izlazak na ispit pristupnik mora platiti u cijelosti.

VII. ISPITNI ROKOVI

Članak 13.

(1) Ustanova koja provodi ispit raspisuje ispitne rokove svakih šest mjeseci u kalendarskoj godini.

(2) Informacije o raspisanim ispitnim rokovima oglašavaju se putem oglasnih mjesta u prostorijama ustanove koja provodi ispit i na njezinim internetskim stranicama.

(3) Ustanova koja provodi ispit imenuje članove povjerenstva za provođenje ispita za svaku akademsku godinu.

VIII. ČUVANJE I UVID U DOKUMENTACIJU

Članak 14.

(1) O polaganju ispita vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik i članovi povjerenstva.

(2) Ispitnu dokumentaciju čini zapisnik iz stavka 1. ovoga članka, pisani dijelovi ispita iz članka 3. stavka 3. točke 1. – 4. ovoga Pravilnika te evidencijska knjiga u koju se upisuju izdane potvrde o položenom ispitu.

(3) Zapisnik o polaganju ispita i pisani dijelovi ispita čuvaju se tri godine od dana ispitnog roka.

Članak 15.

Povjerenstvo je dužno na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova omogućiti uvid u ispitnu dokumentaciju te, po potrebi, dostaviti presliku ispitne dokumentacije za stranca koji je podnio zahtjev za odobrenje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i troškovima polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma (»Narodne novine« br. 98/2010).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-48067-2012

Zagreb, 29. listopada 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG

PROGRAM ISPITA POZNAVANJA HRVATSKOGA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE NA RAZINI B1 U SKLOPU POSTUPKA ZA STJECANJE DOZVOLE STALNOGA BORAVKA

RAZUMIJEVANJE SLUŠANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih emisija o tekućim događajima ili temama ako su iskazane polako i razumljivo.

RAZUMIJEVANJE PROČITANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti poznate tekstove koji su pisani prilagođenim i jednostavnim jezikom. Može razumjeti opis događaja, stvari i situacija.

GOVORNA
INTERAKCIJA I
PRODUKCIJA

Pristupnik se može snaći u većini svakodnevnih situacija te spontano razgovarati o poznatim temama (obitelj, posao, obrazovanje, slobodno vrijeme, društvo, novac, hrana, piće, stanovanje).

Pristupnik može u jednostavnim crtama ispričati svoje planove, doživljaje, događaje te može sažeto prepričati priču, knjigu ili film.

PISANA PRODUKCIJA

Pristupnik može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi, osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opis slike.

POZNAVANJE
JEZIČNIH STRUKTURA

Na ispitu se provjerava praktična uporaba jezika za koju ne trebaju teorijska znanja.

Provjerava se osnovno poznavanje:

– morfologije imenica, zamjenica

– pridjeva i glagola

– uporaba padeža

– uporaba prezenta, perfekta, futura 1. i imperativa

– uporaba prijedloga.

Opisnik za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razini B1 napravljen je po uzoru na opisnik za razinu B1 iz Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (Školska knjiga i Vijeće Europe, 2001).

121 05.11.2012 Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka 121 05.11.2012 Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka 121 05.11.2012 Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka