Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

NN 121/2012 (5.11.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

121 05.11.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2637

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 24a. stavka 2., članka 41., članka 45. stavka 9., članka 46. stavka 5., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5., članka 58. i članka 60a. stavka 4. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNIH PLAĆANJA I POJEDINIH MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (»Narodne novine«, br. 25/12 i 51/12) u članku 1., stavku 1., točki 1., podstavku 2. briše se riječ »te« i dodaje novi podstavak 3. koji glasi: »posebna proizvodno vezana potpora, te«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 2.

U članku 3., iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. Posebna proizvodno vezana potpora, i to:

– potpora za mliječne krave, krave dojilje i tov goveda;«

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 3.

Iza članka 32. dodaju se članci 32a., 32b. i 32c. koji glase:

»2.4.1. Posebna proizvodno vezana potpora u 2012. godini

Članak 32a.

(1) Zbog posebno nepovoljnih utjecaja suše u 2012. godini na stanje u proizvodnji mlijeka i proizvodnji goveđeg mesa, kako bi se u tim sektorima osigurali uvjeti za održavanje postojeće razine proizvodnje, Korisniku se dodjeljuje posebna proizvodno vezana potpora za proizvodnu 2012. godinu u obliku dodatnih godišnjih plaćanja za mliječne krave, krave dojilje i tov goveda.

(2) Posebnu proizvodno vezanu potporu u 2012. godini može ostvariti Korisnik koji je u 2012. godini ostvario pravo na potporu za mliječne krave, krave dojilje ili je u referentnoj 2011. godini ostvario pravo na potporu za držanje i/ili klanje i/ili pravo na potporu za tov goveda. Iznimno pravo na posebnu proizvodno vezanu potporu mogu ostvariti Korisnici kojima je odobrena referentna 2010. godina za osobito osjetljiv sektor tov goveda.

(3) Pravo na potporu za tov goveda i/ili za držanje i/ili klanje ostvaruje se po grlu odobrenom za isplatu temeljem Zahtjeva podnesenog u 2011. godini i Zahtjeva podnesenog sukladno članku 59. Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 12/11, 54/11, 81/11, 129/11, 148/11).

Članak 32b.

(1) Obračun iznosa posebne proizvodno vezane potpore u sektoru mlijeka Agencija za plaćanja će po korisnicima provesti na temelju broja krava koje se koriste u proizvodnji mlijeka odobrenih za obračun prava na potporu za mliječne krave u 2012. godini.

(2) Maksimalni jedinični iznos posebne proizvodno vezane potpore za mliječne krave iznosi 800,00 kuna/grlu.

Članak 32c.

(1) Pravo na posebnu proizvodno vezanu potporu u sektoru goveđeg mesa mogu ostvariti proizvođači koji su u 2012. godini podnijeli zahtjev za premije za krave dojilje i/ili zahtjev za dodatno i/ili posebno pravo na plaćanje za tov goveda.

(2) Obračun iznosa posebne proizvodno vezane potpore za krave dojilje Agencija za plaćanja će po korisnicima provesti na temelju broja krava dojilja odobrenih za obračun prava na potporu za krave dojilje u 2012. godini.

(3) Maksimalni jedinični iznos posebne proizvodno vezane potpore za krave dojilje iznosi 500,00 kuna/grlu.

(4) Obračun iznosa posebne proizvodno vezane potpore za tov goveda Agencija za plaćanja će po korisnicima provesti na temelju podataka o broju junadi isporučenih na klanje u referentnoj 2011. godini. Iznimno za Korisnike kojima je odobrena referentna 2010. godina u obračun posebne prozvodno vezane potpore uzet će se podatak o broju junadi isporučenih na klanje u referentnoj 2010. godini.

(5) Maksimalni jedinični iznos posebne proizvodno vezane potpore za tov goveda iznosi 416,00 kuna/grlu.

Članak 4.

U članku 50. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Omotnica za regionalno plaćanje dobije se na način da se od nacionalne omotnice oduzmu vrijednosti omotnice za nacionalnu rezervu, vrijednost omotnice za proizvodno vezana plaćanja i vrijednost posebne proizvodno vezane potpore koja za 2012. godinu, sukladno članku 57. Zakona, iznosi 6% od nacionalne omotnice.

(3) U slučaju da se inicijalna godišnja vrijednost sredstava iz omotnice za nacionalnu rezervu utvrđenu u točki 3. Dodatka 3a. Zakona, i omotnice za proizvodno vezana plaćanja utvrđenu u točki 2. Dodatka 3a. Zakona kao i vrijednost posebne proizvodno vezane potpore iz stavka 2. ovoga članka ne iskoriste mogu se preraspodijeliti u Omotnicu za regionalno plaćanje.«

Članak 5.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Članak 51.

(1) Broj Prava na regionalno plaćanje po Korisniku jednak je broju prihvatljivih hektara iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika koje je Korisnik prijavio u Zahtjevu za 2012. godinu.

(2) Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračunava se zasebno za livade i pašnjake i zasebno za ostale vrste korištenja zemljišta, i to na sljedeći način:

1. Broj prihvatljivih hektara iz stavka 1. ovoga članka pomnoži se s prosječnim odobrenim iznosom osnovnog plaćanja u 2011. godini radi dobivanja minimalno mogućeg iznosa Omotnice za regionalno plaćanje.

2. Ukoliko dobiveni iznos iz točke 1. ovoga stavka premašuje iznos Omotnice za regionalno plaćanje utvrđen člankom 50. ovoga Pravilnika tada se dobivena razlika podmiruje preraspodjelom neiskorištenih sredstava sukladno članku 50. stavku 3. ovoga Pravilnika.

3. Ukoliko je dobiveni iznos iz točke 1. ovoga stavka manji od inicijalnog iznosa Omotnice za regionalno plaćanje utvrđenog točkom 1. iz Dodatka 3a. Zakona, tada se iznos Omotnice za regionalno plaćanje povećava do inicijalne razine, te dodatno povećava u slučaju iz članka 50. stavka 3. za iznos neiskorištenih sredstava Omotnice za proizvodno vezana plaćanja.

4. Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje izračuna se tako da se u ovisnosti o tome koji je od dobivenih iznosa između točaka 2. ili 3. ovoga stavka primjenjiv za daljnji izračun podijeli s brojem prihvatljivih hektara iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Jedinični iznos Prava na regionalno plaćanje za livade i pašnjake iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ne može biti veći od jedne četvrtine vrijednosti jediničnog iznosa prava na regionalno plaćanje za ostale vrste korištenja zemljišta.«

Članak 6.

Članak 52. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/173

Urbroj: 525-07/0217-12-6

Zagreb, 31. listopada 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.