Odluka o postavljanju mr. sc. Aleksandra Heine za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Bernu

NN 122/2012 (7.11.2012.), Odluka o postavljanju mr. sc. Aleksandra Heine za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Bernu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2644

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/07, urbroj: 5030115/1-12-13 od 23. listopada 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ALEKSANDAR HEINA, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/53

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 25. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.