Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 122/2012 (7.11.2012.), Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2661

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način označavanja eksplozivnih tvari.

U smislu ovoga Pravilnika eksplozivne tvari su one propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima.

Članak 2.

Eksplozivne tvari pakiraju se u odgovarajuću unutarnju i vanjsku ambalažu.

Vanjska ambalaža mora sadržavati sve oznake sukladno propisima koji se odnose na prijevoz opasnih tvari.

Osim oznaka iz stavka 2. ovoga članka, ambalaža mora sadržavati sljedeće oznake:

1. Unutarnja ambalaža (sanduk, kutija, vreća, svežanj ili kolut) mora nositi oznaku sa sljedećim podacima:

– naziv eksplozivne tvari,

– neto masa,

– naziv proizvođača i uvoznika,

– mjesec i godina proizvodnje,

– rok uporabe.

2. Vanjska ambalaža mora nositi oznaku sa sljedećim podacima:

– naziv eksplozivne tvari,

– neto masa,

– bruto masa,

– naziv proizvođača i uvoznika,

– mjesec i godina proizvodnje,

– rok uporabe,

– uputa za sigurnu uporabu i uništavanje,

– identifikacijski broj opasnosti,

– UN broj,

– broj sanduka kutije ili vreće.

Eksplozivne tvari koje su zapakirane samo u vanjsku ambalažu moraju na sebi imati i oznake s podacima propisanim za označavanje unutarnje ambalaže.

Osim oznaka iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, vanjska i unutarnja ambalaža mora sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari, koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.). Identifikacijska oznaka eksplozivne tvari se stavlja ili pričvršćuje na predmetni proizvod tako da je neizbrisiva i jasno čitljiva. Identifikacijska oznaka eksplozivne tvari se stavlja ili pričvršćuje na unutarnju i vanjsku ambalažu.

Identifikacijska oznaka eksplozivnih tvari ne odnosi se na označavanje:

– streljiva

– eksplozive proizvedene na mjestu miniranja (in situ proizvodnja) i odmah po izradi dozirane u minsku bušotinu

– pirotehničkih sredstava

– štapini, koji su neeksplozivne naprave za paljenje u obliku vrpce

– sporogoreći štapini, koji se sastoje od jezgre od fino zrnatog crnog baruta koji je ovijen savitljivom tkaninom s jednim ili više zaštitnih vanjskih ovoja i koji kad se upali, gori unaprijed utvrđenom brzinom bez ikakvoga vanjskoga eksplozivnog učinka

– kapisle u obliku kapice, koje se sastoje od metalne ili plastične kapice u kojoj je sadržana mala količina primarne eksplozivne smjese koja se lako pali udarcem a koji služe kao elementi paljenja u patronama za mala (ručna) oružja ili u kapicama kapisla za eksplozivna (potisna) punjenja.

Članak 3.

Ukoliko je eksplozivna tvar predmet daljnjega proizvodnog procesa, proizvođač nije dužan dodijeliti novu identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari, osim ako originalna identifikacijska oznaka eksplozivne tvari više nije jasno vidljiva sukladno članku 2. ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo zemlje članice u kojoj je proizvodni pogon uspostavljen dodijelit će troznamenkastu oznaku tom proizvodnom pogonu.

Ako je proizvodni pogon smješten izvan Europske unije i proizvođač je registriran u Europskoj uniji, proizvođač mora zatražiti od nadležnog tijela države uvoznice dodjelu oznake za taj proizvodni pogon.

Ako je proizvodni pogon smješten izvan Europske unije i proizvođač nije registriran u Europskoj uniji, uvoznik eksplozivne tvari mora kontaktirati nadležno tijelo države uvoznice kako bi se tom proizvođaču dodijelila oznaka.

Dobavljač koji prepakira eksplozivne tvari mora staviti jedinstvenu identifikacijsku oznaku eksplozivne tvari na svako jedinično pakiranje.

Osim jedinstvene identifikacijske oznake, za označavanje eksplozivnih tvari, pravna osoba ili obrtnik mogu koristiti pasivnu inertnu elektronsku oznaku.

Članak 4.

Eksplozivne tvari moraju biti označene oznakom CE o sukladnosti eksplozivne tvari s tehničkim propisima.

Uz CE oznaku sukladnosti eksplozivne tvari moraju biti označene identifikacijskom oznakom ovlaštenog tijela koje je ispitalo sukladnost eksplozivne tvari provedbom jedne od radnji ispitivanja (modul C, D, E, F i G).

Oznaka CE mora biti utisnuta na vidljivom mjestu, lako čitljiva, neizbrisiva, i to na samoj eksplozivnoj tvari, ili ukoliko to nije moguće, može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj tvari.

Oznaka CE može se staviti i na ambalažu ukoliko se ne može utisnuti na način iz stavka 1. ovoga članka, a etiketa na kojoj se nalazi oznaka mora biti izvedena tako da se ne može ponovo upotrijebiti.

Na eksplozivne tvari se ne smiju utisnuti oznake i natpisi koji bi mogli dovesti do zablude u pogledu značenja i načina pisanja oznake CE, a sve druge oznake mogu se utisnuti na eksplozivnu tvar pod uvjetom da njima nije umanjena uočljivost i čitkost CE oznake sukladnosti.

Izgled CE oznake sukladnosti propisan je u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

II. OZNAČAVANJE GOSPODARSKIH EKSPLOZIVA

Članak 5.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika gospodarski eksplozivi moraju biti označeni i rednim brojem na svakoj patroni ili vreći ukoliko se nalaze u rasutom stanju.

Ovisno o namjeni gospodarskog eksploziva redni brojevi se ispisuju odgovarajućom bojom, i to:

– crnom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obavljanje nadzemnih miniranja;

– crvenom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obavljanje podzemnih miniranja;

– zelenom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obavljanje podzemnih miniranja pri kojima je moguća pojava metana i eksplozivne ugljene prašine.

Oznaka unutarnje i vanjske ambalaže mora sadržavati i dimenzije patrone (promjer, dužina i masa) ukoliko je eksploziv patroniran.

Pored oznaka iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, gospodarski plastični eksplozivi moraju se označavati dodatkom detekcijskog sredstva u masu eksploziva prilikom njihove proizvodnje, na način da se postigne homogena raspodjela u gotovom proizvodu.

Detekcijsko sredstvo za označavanje gospodarskog plastičnog eksploziva je jedno od sredstava navedenih u tablici iz Priloga 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Identifikacijska oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika za eksplozivne tvari u patronama i plastičnim vrećama nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svaku patronu ili vrećicu.

Za upakirane dvokomponentne eksplozivne tvari jedinstvena identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svako najmanje pakiranje koje sadrži dvije komponente.

III. OZNAČAVANJE SREDSTAVA ZA INICIRANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 6.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari koja se stavlja na unutarnju i vanjsku ambalažu, mora sadržavati i sljedeće podatke:

– nazivni interval zakašnjenja detonacije,

– vrsta i dužina vodiča ili cjevčice,

– broj serije.

Za inicijalna sredstva, osim inicijalnih sredstava navedenih u članku 2. stavku 6., jedinstvena identifikacijska oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na svako tijelo (košuljicu) inicijalnog sredstva, odnosno naljepnica se lijepi na žice ili cjevčicu inicijalnog sredstva.

Za pojačnike (bustere) identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili izravno tiskana na pojačniku.

Za detonirajuće štapine identifikacijska oznaka eksplozivne tvari nalazi se na naljepnici ili izravno otisnuta na kolut. Elektronički čitljiva identifikacija u obliku bar-koda i/ili matričnog koda mora se nalaziti i na svakom petom dužnom metru plastičnog omotača štapina ili plastičnom razvučenom sloju ispod vanjskog vlakna štapina.

IV. OZNAČAVANJE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

Članak 7.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje pirotehničkih sredstava koja se stavlja na unutarnju i vanjsku ambalažu, mora sadržavati i sljedeće podatke:

– naziv i razred pirotehničkog sredstva,

– količina u komadima.

V. OZNAČAVANJE STRELJIVA

Članak 8.

Svaka vanjska i unutarnja ambalaža, kao i svaki pojedinačni naboj, mora biti označen oznakama propisanim odredbama Međunarodnog stalnog odbora za provjeru ručnog vatrenog oružja (Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes a Feu portatives – C.I.P.-a).

VI. OZNAČAVANJE BARUTA

Članak 9.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, svako unutarnje i vanjsko pakiranje baruta mora imati i oznaku sa sljedećim podacima:

– vrsta baruta,

– serija proizvodnje.

Identifikacijska oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika za barute nalazi se na naljepnici ili se izravno otiskuje na jedinično pakiranje.

VII. OZNAČAVANJE PROIZVODA PUNJENIH EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 10.

Svako unutarnje i vanjsko pakiranje proizvoda punjenih eksplozivnim tvarima mora imati oznaku koja sadrži podatke iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Za proizvode punjene eksplozivnim tvarima identifikacijska oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika nalazi se na naljepnici ili je izravno otisnuta na kućište proizvoda.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Do stjecanja prava da se u Republici Hrvatskoj za označavanje sukladnosti eksplozivnih tvari primjenjuje CE oznaka, primjenjivat će se C potvrdbeni (certifikacijski) znak, čiji je izgled i sadržaj propisan posebnim propisom koji regulira izgled i uporabu potvrdbenog (certifikacijskog znaka).

Članak 12.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na označavanje onih količina eksplozivnih tvari koje su stavljene u promet prije njegovoga stupanja na snagu.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (»Narodne novine« br. 121/05 i 139/10).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 2. stavaka 5. i 6., članka 3., članka 5. stavaka 6. i 7., članka 6. stavaka 2., 3. i 4., članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Broj: 511-01-152-54887/3-2012.

Zagreb, 30. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1.

Oznaka sukladnosti sastoji se od inicijala »CE« u sljedećem obliku:

U slučaju umanjenja ili uvećanja oznake moraju se poštivati odnosi navedeni na gornjem crtežu.

PRILOG 2.

Naziv detekcijskog sredstva

Molekulska formula

Molekulska težina

Minimalna koncentracija po masi

Etilen glikol dinitrat (EGDN)

C2H4(NO3)2

152

0,2%%

2,3-dimetil-2,3-dinitrobutan (DMNB)

C6H12(NO7)2

176

0,1%%

Para-mononitro-toluen (p-MNT)

C7H7NO7

137

0,5%%

Orto-mononitro-toluen (o-MNT)

C7H7NO7

137

0,5%%

PRILOG 3.

Jedinstvena identifikacijska oznaka uključuje:

1. čitljiv dio identifikacijske oznake koji sadrži sljedeće:

a) naziv proizvođača;

b) slovno-brojčanu oznaku koja sadrži:

i) dva slova koja označavaju državu članicu (mjesto proizvodnje ili uvoza na tržište Europske unije, npr. AT=Austrija)

ii) tri znamenke koje označavaju proizvodni pogon (propisuju ih nacionalna tijela)

iii) jedinstvenu oznaku proizvoda i logističke informacije koje određuje proizvođač

2. elektronički čitljivu identifikaciju u obliku bar-koda i/ili matričnog koda, koji se izravno odnosi na slovno-brojčanu identifikacijsku oznaku.

Primjer:

3. Za proizvode koji su premali da se na njih pričvrsti jedinstvena oznaka proizvoda i logističke informacije koje određuje proizvođač, informacije iz 1.(b)(i), 1.(b)(ii) i 2. smatraju se dostatnim.

Za proizvode koji su premali na koje se ne mogu staviti podaci prema stavku 1. točki (b) podtočkama (i) i (ii) i stavku 2., ili kad god je tehnički nemoguće zbog njihovog oblika ili izvedbe pričvrstiti jedinstvenu oznaku, jedinstvena se oznaka stavlja na svaku najmanju jedinicu pakiranja.

Svaka se najmanja jedinica pakiranja pečati.

Svaka detonatorska kapisla ili svaki pojačnik (buster) koji potpadaju u okvir izuzeća navedenog u drugom stavku moraju biti označeni na trajan način tako da se osigura da su podaci prema stavku 1. točki (b) podtočkama (i) i (ii) jasno čitljivi. Na najmanjoj jedinici pakiranja utiskuje se broj detonatorskih kapisla i pojačnika koje ona sadrži.

Svaki detonatorski štapin koji potpada u okvir izuzeća navedenog u drugom stavku mora biti označen jedinstvenom oznakom na roli ili kolutu i prema potrebi, na najmanjoj jedinici pakiranja.

122 07.11.2012 Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari