Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

NN 122/2012 (7.11.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2662

Na temelju članka 28., stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07 i 61/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OVLAŠTENE ZA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 99/2011), u članku 4., iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»2) Postupak provjere o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odobrenja iz stavka 1.ovog članka obavlja Povjerenstvo kojeg imenuje Ministarstvo.

3) Podnositelj zahtjeva je na traženje Povjerenstva dužan omogućiti izravan uvid u svoje radne postupke te predočiti sve potrebne dokumente.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavcima 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 8., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»2) Na troškove postupka koji prethode izdavanju odobrenja, a odnose se na obračun troškova prijevoza, dnevnica, smještaja i visine naknade za rad službenih osoba koje sudjeluju u provođenju postupka, u cijelosti se primjenjuje Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila objavljena u (»Narodne novine«, broj. 95/2010).«.

Članak 3.

U članku 9., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»3) Za izdavanje odobrenja za održavanje željezničkih vozila održavatelj odnosno specijalizirana radionica dužna je primjenjivati norme i UIC objave iz Dodatka ovog Pravilnika, a koje se primjenjuju za područje održavanja za koje se traži odobrenje.«.

Članak 4.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»1) Popis normi i UIC objava koje se primjenjuju za pojedino područje održavanja koje mora primjenjivati održavatelj i specijalizirana radionica nalazi se u dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

2) Do izdavanja odobrenja za održavanje željezničkih vozila od strane Ministarstva sukladno odredbama ovog Pravilnika, radove na održavanju željezničkih vozila mogu obavljati upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe te druge pravne osobe koje imaju odobrenje izdano od strane društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o., a najkasnije do 1. lipnja 2013. godine.«.

Članak 5.

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/37

Urbroj: 530-08-12-15

Zagreb, 23. listopada 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK

Popis normi i UIC objava

Vrsta propisa

Naziv propisa

HRN EN 3 – 7

Prijenosni vatrogasni aparati – 7. dio: značajke, zahtjevi za svojstva i metode ispitivanja

HRN EN 286-3:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 3. dio: Tlačne posude od čelika za zračne kočione i pomoćne pneumatske sustave tračnih vozila (EN 286-3:1994)

HRN EN 286-4:2001

Jednostavne neložene tlačne posude za zrak ili dušik – 4. dio: Tlačne posude od aluminijskih slitina za zračne kočione i pomoćne pneumatske sustave tračnih vozila (EN 286-4:1994)

HRN EN

287-1:2004/AC:2007

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 473/A1:2007

Nerazorno ispitivanje – Kvalifikacija i potvrđivanje osoblja u nerazornom ispitivanju – Opća načela (EN 473:2000/A1:2005)

HRN EN 473:2008

Nerazorno ispitivanje – Kvalifikacija i potvrđivanje NDT-osoblja – Opća načela (EN 473:2008)

HRN EN 1363-1:2002

Ispitivanja otpornosti na požar – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999)

HRN EN 1363-2:2002

Ispitivanja otpornosti na požar – 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

HRN EN ISO 2813:2004

Boje i lakovi – Određivanje sjaja nemetalnih prevlaka pri 20 stupnjeva, 60 stupnjeva i 85 stupnjeva (ISO 2813:1994+Cor 1:1997; EN ISO 2813:1999)

HRN ISO 3538:2003

Cestovna vozila – Sigurnosna stakla – Metode ispitivanja optičkih svojstava (ISO 3538:1997)

HRN EN ISO 3834-2:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala – 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005)

HRN EN ISO 3834-3:2007

Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)

HRN EN ISO 9606-1:2007

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelik (ISO 9606-1:2007)

HRN EN ISO 9606-2:2007

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 2. dio: Aluminij i aluminijske legure (ISO 9606-2:2004; EN ISO 9606-2:2004)

HRN EN ISO 9606-3:2001

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 3. dio: Bakar i bakrene legure (ISO 9606-3:1999; EN ISO 9606-3:1999)

HRN EN ISO 9606-4:2001

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 4. dio: Nikal i niklene legure (ISO 9606-4:1999; EN ISO 9606-4:1999)

HRN EN ISO 9606-5:2001

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 5. dio: Titan i titanove legure, cirkonij i cirkonijeve legure (ISO 9606-5:2000; EN ISO 9606-5:2000)

HRN EN 12080:2011

Osovinska ležišta – Kotrljajući ležajevi

(EN 12080:2007+A1:2010)

HRN EN 12081:2008

Osovinska ležišta – Sredstva za podmazivanje (EN 12081:2007)

HRN EN 12082:2008

Osovinska ležišta – Ispitivanje radnih značajki (EN 12082:2007)

HRN EN 12299:2009

Udobnost vožnje putnika – Mjerenje i vrednovanje (EN 12299:2009)

HRN EN 12663-1:2010

Konstrukcijski zahtjevi za sanduk željezničkih vozila – 1. dio: Lokomotive i putnička željeznička vozila (i alternativna metoda za teretne vagone) (EN 12663-1:2010)

HRN EN 12663-2:2010

Konstrukcijski zahtjevi za sanduk željezničkih vozila – 2. dio: Teretni vagoni (EN 12663-2:2010)

HRN EN 13103:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Slobodne osovine – Metode konstruiranja (EN 13103:2009+A1:2010)

HRN EN 13104:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Pogonske osovine – Metode konstruiranja (EN 13104:2009+A1:2010)

HRN EN 13260:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja– Osovinski sklopovi – Zahtjevi za proizvod (EN 13260:2009+A1:2010)

HRN EN 13261:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Osovine – Zahtjevi za proizvod (EN 13261:2009+A1:2010)

HRN EN 13262:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Kotači – Zahtjevi za proizvod (EN 13262:2004+A2:2011)

HRN EN 13715:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Kotači – Profil kotača (EN 13715:2006+A1:2010)

HRN EN 13749:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Metode definiranja zahtjeva za oblikovanje okvira okretnih postolja (EN 13749:2011)

HRN EN 13979-1:2011

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Monoblok kotači – Postupak tehničkog odobravanja – 1. dio: Kovani i valjani kotači (EN 13979-1:2003+A2:2011)

HRS CEN/TS 13979-2:2012

Osovinski sklopovi i okretna postolja – Monoblok kotači – Postupak tehničkog odobrenja – 2. dio: Lijevani kotači (CEN/TS 13979-2:2011)

HRN EN 14067-1:2008

Aerodinamika – 1. dio: Simboli i jedinice (EN 14067-1:2003)

HRN EN 14067-2:2008

Aerodinamika – 2. dio: Aerodinamika na otvorenoj pruzi (EN 14067-2:2003)

HRN EN 14067-3:2008

Aerodinamika – 3. dio: Aerodinamika u tunelima (EN 14067-3:2003)

HRN EN 14067-4:2009

Aerodinamika – 4. dio: Zahtjevi i ispitni postupci za aerodinamiku na otvorenoj pruzi (EN 14067-4:2005+A1:2009)

HRN EN 14067-5:2011

Aerodinamika – 5. dio: Zahtjevi i ispitni postupci za aerodinamiku u tunelima (EN 14067-5:2006+A1:2010)

HRN EN 14067-6:2011

Aerodinamika – 6. dio: Zahtjevi i postupci ispitivanja za udare bočnog vjetra (EN 14067-6:2010)

HRN EN 14363:2007

Ispitivanja za odobravanje voznih svojstava željezničkih vozila – Ispitivanja ponašanja u vožnji i stacionarna ispitivanja (EN 14363:2005)

HRN EN 14531-1:2008

Metode proračuna zaustavnih puteva, razmaka usporavanja i pritvrdnog kočenja – 1. dio: Osnovni algoritmi (EN 14531-1:2005)

HRN EN 14531-6:2009

Metode proračuna zaustavnih puteva, razmaka usporenja i pritvrdnog kočenja – 6. dio: Korak-po-korak proračun za motorne vlakove ili pojedinačna vozila (EN 14531-6:2009)

HRN EN 14535-1:2011

Kočni diskovi za vozni park – 1. dio: Kočni diskovi, naprešani ili toplo navučeni na osovine ili vratila, dimenzije i zahtjevi za kvalitetu (EN 14535-1:2005+A1:2011)

HRN EN 14535-2:2011

Kočni diskovi za vozni park – 2. dio: Kočni diskovi, postavljeni na kotače, dimenzije i zahtjevi za kvalitetu (EN 14535-2:2011)

HRN EN 14601:2011

Ravna i kutna završna crijeva za slavine kočnice i glavnog spremnika zraka (EN 14601:2005+A1:2010)

HRN EN 15020:2011

Pomoćno kvačilo – Zahtjevi za radne značajke, posebna utjecajna geometrija i metode ispitivanja (EN 15020:2006+A1:2010)

HRN EN 15085-1:2008

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 1. dio: Općenito (EN 15085-1:2007)

HRN EN 15085-2:2008

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 2. dio: Zahtjevi za kvalitetu i certificiranje proizvođača (EN 15085-2:2007)

HRN EN 15085-3:2008

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 3. dio: Zahtjevi za projektiranje (EN 15085-3:2007)

HRN EN 15085-3:2008/Ispr.1:2010

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 3. dio: Zahtjevi za projektiranje (EN 15085-3:2007/AC:2009)

HRN EN 15085-4:2008

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 4. dio: Zahtjevi za proizvodnju (EN 15085-4:2007)

HRN EN 15085-5:2008

Zavarivanje željezničkih vozila i sastavnih dijelova – 5. dio: Nadzor, ispitivanje i dokumentacija (EN 15085-5:2007)

HRN EN 15153-1:2008

Uređaji za vanjska vizualna i zvučna upozorenja za vlakove velikih brzina – 1. dio: Glavna, signalna i završna rasvjeta

(EN 15153-1:2007)

HRN EN 15153-2:2008

Uređaji za vanjska vizualna i zvučna upozorenja za vlakove velikih brzina – 2. dio: Upozoravajuće sirene (EN 15153-2:2007)

HRN EN 15179:2008

Kočenje – Zahtjevi za kočne sustave vagona (EN 15179:2007)

HRN EN 15220-1:2011

Pokazivači kočnice – 1. dio: Pneumatski upravljani pokazivači kočnice (EN 15220-1:2008+A1:2011)

HRN EN 15227:2011

Zahtjevi za otpornost na sudare sanduka željezničkih vozila (EN 15227:2008+A1:2010)

HRN EN 15273-1:2010

Profili – 1. dio: Općenito – Zajednička pravila za infrastrukturu i željeznička vozila (EN 15273-1:2009)

HRN EN 15273-2:2010

Profili – 2. dio: Profil željezničkih vozila (EN 15273-2:2009)

HRN EN 15273-3:2010

Profili – 3. dio: Slobodni profili (EN 15273-3:2009)

HRN EN 15313:2011

Zahtijevani postupci za eksploataciju osovinskih sklopova – Održavanje osovinskih sklopova u eksploataciji i skladištenju (EN 15313:2010)

HRN EN 15437-1:2009

Praćenje stanja osovinskih kućišta – Sučelje i konstrukcijski zahtjevi – 1. dio: Pružna oprema i osovinsko kućište voznog parka (EN 15437-1:2009)

HRN EN 15551:2011

Željeznička vozila – Odbojnici (EN 15551:2009+A1:2010)

HRN EN 15566:2011

Željeznička vozila – Vučni uređaj i vijčano kvačilo (EN 15566:2009+A1:2010)

HRN EN 15595:2011

Kočenje – Zaštita od proklizavanja (EN 15595:2009+A1:2011)

HRN CR ISO 15608:2001

Zavarivanje – Upute za sustav razvrstavanja metalnih materijala (ISO/TR 15608:2000; CR ISO 15608:2000)

HRN EN ISO 15609-1:2008

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 1. dio: Elektrolučno zavarivanje (ISO 15609-1:2004; EN ISO 15609-1:2004)

HRN EN ISO 15609-2/

A1:2008

Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 2. dio: Plinsko zavarivanje (EN ISO 15609-2:2001/A1:2003)

HRN EN ISO 15609-3:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 3. dio: Zavarivanje elektronskim snopom (ISO 15609-3:2004; EN ISO 15609-3:2004)

HRN EN ISO 15609-4:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 4. dio: Zavarivanje laserom (ISO 15609-4:2004; EN ISO 15609-4:2004)

HRN EN ISO 15609-5:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja – 5. dio: Elektrootporno zavarivanje (ISO 15609-5:2004; EN ISO 15609-5:2004)

HRN EN ISO 15614-1:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla

(ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-1:2004)

HRN EN ISO 15614-2:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 2. dio: Elektrolučno zavarivanje aluminija i njegovih legura

(ISO 15614-2:2005; EN ISO 15614-2:2005)

HRN EN ISO 15614-3:2008

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 3. dio: Zavarivanje taljenjem nelegiranog i niskolegiranog lijevanog željeza (ISO 15614-3:2008; EN ISO 15614-3:2008)

HRN EN ISO 15614-4:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 4. dio: Završno zavarivanje aluminijskih odljevaka

(ISO 15614-4:2005; EN ISO 15614-4:2005)

HRN EN ISO 15614-7:2008

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 7. dio: Navarivanje (ISO 15614-7:2007; EN ISO 15614-7:2007)

HRN EN ISO 15614-8:2003

Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 8. dio: Zavarivanje cijevi na cijevnu stijenu (ISO 15614-8:2002; EN ISO 15614-8:2002)

HRN EN ISO 15614-12:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 12. dio: Elektrootporno točkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje (ISO 15614-12:2004; EN ISO 15614-12:2004)

HRN EN ISO 15614-13:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Ispitivanje postupka zavarivanja – 13. dio: Elektrootporno sučeljeno zavarivanje i zavarivanje iskrenjem (ISO 15614-13:2005; EN ISO 15614-13:2005)

HRN EN 15663:2009

Definicija referentne mase vozila (EN 15663:2009)

HRN EN 15663:2009/Ispr.1:2010

Definicija referentne mase vozila (EN 15663:2009/AC:2010)

HRS CEN/TS 45545-2:2012

Zaštita od požara na željezničkim vozilima – 2. dio: Zahtjevi za ponašanje materijala i komponenti kod požara (CEN/TS 45545-2:2009)

CEN/TS 45545-6:2009 en

Zaštita od požara na željezničkim vozilima – 6. dio: Kontrola požara i sustav upravljanja

HRN EN 50121-1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost – 1. dio: Općenito (EN 50121-1:2006)

HRN EN 50121-2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost – 2. dio: Emisija cjelokupnog željezničkog sustava u vanjski svijet (EN 50121-2:2006)

HRN EN 50121-5:2008

Elektromagnetska kompatibilnost – 5. dio: Emisija i otpornost stabilnih postrojenja za napajanje i uređaja (EN 50121-5:2006)

HRN EN 50125-1:2001

Uvjeti okoliša za opremu – 1. dio: Oprema u željezničkim vozilima (EN 50125-1:1999)

HRN EN 50125-2:2007

Uvjeti okoliša za opremu – 2. dio: Stabilna električna postrojenja (EN 50125-2:2002)

HRN EN 50125-3:2007

Uvjeti okoliša za opremu – 3. dio: Signalna i telekomunikacijska oprema (EN 50125-3:2003)

HRN EN 50153:2007

Željeznička vozila – Odredbe o zaštiti od opasnosti od električnog udara (EN 50153:2002)

HRN EN 50206-1:2011

Željeznička vozila – Pantografi: Karakteristike i ispitivanja – 1. dio: Pantografi za vozila za otvorenu prugu (EN 50206-1:2010)

HRN EN 50367:2008

Sustavi oduzimača struje – Tehnički uvjeti za međusobno djelovanje pantografa i kontaktnog voda (omogućavanje slobodnog pristupa) (EN 50367:2006)

HRN EN 50388:2007

Opskrba električnom energijom i željeznička vozila – Tehnički kriteriji za koordinaciju između napajanja (podstanica) i željezničkih vozila (EN 50388:2005)

HRN EN 50405:2008

Sustavi oduzimača struje – Pantografi, načini ispitivanja grafitnih klizača (EN 50405:2006)

HRN EN 60721-3-3:2008

Razredba uvjeta okoliša – 3. dio: Razredba skupina utjecaja okoliša i njihove strogosti – Uporaba na stalnome mjestu zaštićenu od vremenskih utjecaja (IEC 60721-3-3:1994+am2:1996; EN 60721-3-3:1995+A2:1997)

HRN EN 60721-3-4:2008

Razredba uvjeta okoliša – 3. dio: Razredba skupina utjecaja okoliša i njihove strogosti – Uporaba na stalnome mjestu nezaštićenu od vremenskih utjecaja (IEC 60721-3-4:1995+am1:1996; EN 60721-3-4:1995+A1:1997)

HRN EN 60721-3-5:2008

Razredba uvjeta okoliša – 3. dio: Razredba skupina utjecaja okoliša i njihove strogosti – Odjeljak 5: Intalacija vozila (IEC 60721-3-5:1997; EN 60721-3-5:1997)

HRN EN 60721-3-7:2008

Razredba uvjeta okoliša – 3. dio: Razredba skupina utjecaja okoliša i njihove strogosti – Odjeljak 7: Prijenosno i nestacionarno korištenje (IEC 60721-3-7:1995+am1:1996; EN 60721-3-7:1995+A1:1997)

HRN ISO 7000:2004

Grafički simboli koji se upotrebljavaju na opremi – Kazalo i pregled (ISO 7000:2004)

CIE S 004/E-2001

Boje svjetlosnih signala

UIC 432

Teretni vagoni – Vozna brzina

UIC 510-2

Željeznička vozila – Kotači i razmak između kotačâ na istoj osovini – Uvjeti za uporabu kotačâ različitih promjera kod voznih postroja sagrađenih na različite načine

UIC 510-3

Teretni vagoni – Pokusne provjere na okvirima okretnih postolja teretnih vagona s dvjema i trima osovinama

UIC 515-1

Putnički vagoni – Vozna postolja – Vozni postroj – Opće odredbe koje se tiču sastavnih dijelova voznoga postolja

UIC 515-5

Pogonska vozila i vagoni – Okretna postolja – Vozni postroj

– Provjeravanje osovinskih ležaja

UIC 517

Teretni vagoni – Dijelovi opružnoga ovjesa – Normizacija

UIC 518

Provjeravanje i homologacija željezničkih vozila sa stanovišta dinamičnoga ponašanja – Vozna sigurnost – Opterećenost pruge – Vozna kakvoća

UIC 521

Putnički, prtljažni i teretni vagoni – Motorni vlakovi – Slobodan prostor na krajevima vagona

UIC 530-2

Teretni vagoni – Prometna sigurnost

UIC 535-3

Opremanje teretnih vagona prijelaznicama i ručnim (vijčanim) kočnicama

UIC 538

Teretni vagoni – Sigurnosni propisi za opremanje teretnih vagona radnim i pogonskim strojevima s vlastitim ili s vanjskim energetskim izvorom

UIC 540

Kočnice – Zračne kočnice za teretne i putničke vlakove

UIC 541-03

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

– Kočnik

UIC 541-04

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

– Automatski rasporednik kočne sile i automatski mjenjač kočne sile »prazno-tovareno«

UIC 541-05

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

– Protuklizni uređaji

UIC 541-06

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

– Magnetna kočnica

UIC 541-07

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

– Jednostavni nezapaljivi čelični tlačni spremnik za zračni kočnički uređaj i zračni pomoćni uređaji na tračničkim vozilima

UIC 541-1

Kočnice – Propisi za izradbu različitih dijelova kočnice

UIC 541-3

Kočnice – Kočnički umetci i disk-kočnice – Opći uvjeti za provjeru

UIC 541-4

Kočnice – Kočnice s kočničkim umetcima od kompozitnoga materijala

UIC 541-5

Kočnice – Elektrozračne kočnice – Elektrozračno premošćivanje kočnice u slučaju opasnosti

UIC 542

Dijelovi kočnice – Zamjenjivost

UIC 543

Kočnice – Propisi za opremanje i primjenu na vozilima

UIC 544-1

Kočnice – Kočna snaga

UIC 544-2

Uvjeti kojima moraju udovoljavati dinamične kočnice lokomotiva i motornih garnitura da bi se njihova djelotvornost mogla uračunati u kočnu masu

UIC 545

Kočnice – Natpisi, oznake i znakovi

UIC 550-1-2-3

Opskrba putničkih vagona električnom energijom

UIC 552

Napajanje vlakova električnom energijom – Tehničke značajke za glavni vod

UIC 554-2

Napajanje električnom energijom motornih hladnjača koje voze u sastavu vlaka – Sigurnosne mjere i električni uređaji

UIC 567-4

Unificirani otvoreni prtljažni vagoni s okretnim postoljima prilagođeni za prijevoz automobila – Značajke

UIC 571-4

Unificirani teretni vagoni – Vagoni za kombinirani prijevoz

– Značajke

UIC 572

Vagoni sastavljeni od više stalno spojenih elemenata (višedijelni vagoni) i zglobni vagoni

UIC 573

Tehnički uvjeti za izgradnju vagona cisterna

UIC 575

Teretni vagoni – Okviri za listiće (zamjenjivost)

UIC 579-1

Teretni vagoni – Periodični pregled – Metodologija za određivanje vremena i obujma pregleda

UIC 580

Natpisi i oznake, putokazne i brojčane ploče za putnička vozila u međunarodnome putničkom prijevozu

UIC 581

Teretni vagoni: podizanje i postavljanje na kolosijek

UIC 597

Kombinirani željezničko-cestovni prijevoz – Poluprikolica na postolju – Značajke

UIC 615-1

Vučna vozila – Okretno postolje i vozni postroj

– Opći propisi za sastavne dijelove

UIC 627-2

Uređaji za punjenje gorivom vozila opremljenih motorima s unutarnjim izgaranjem

UIC 640

Motorna vozila – Natpisi, oznake i znakovi

UIC 651

Konstrukcija upravljačnica lokomotiva, motornih vagona, motornih vagona u sastavu vlaka i prikolica s upravljačnicom

UIC 810-1

Tehnički uvjeti za isporuku neobrađenih obruča od nelegiranoga valjanog čelika za vučna i vučena vozila

UIC 810-2

Tehnički uvjeti za isporuku neobrađenih obruča za vučna i vučena vozila – Tolerancije

UIC 810-3

Tehnički uvjeti za nelegirane plosnate i oblikovane čelike za pokretne obruče

UIC 812-1

Tehnički uvjeti za isporuku valjanih ili kovanih tijela kotača, za kotače s obručima za vučena vozila

UIC 812-2

Monoblok-kotači za vučna i vučena vozila – Tolerancije

UIC 812-3

Tehnički uvjeti za isporuku monoblok-kotača od nelegiranoga valjanog čelika za vučna i vučena vozila

UIC 812-4

Tehnički uvjeti za isporuku obloženih kotača za vagone i vučna vozila – Oblaganje i tolerancije

UIC 812-5

Tehnički uvjeti za isporuku valjanih i kovanih tijela kotača za vučna vozila i vagone – Tolerancije i točnost određivanja gornjih graničnih mjera

UIC 813

Tehnički uvjeti za isporuku – Razmak između kotača za vučna vozila i vagone – Tolerancije i konstrukcija

UIC 834

Tehnički uvjeti za isporuku – Jedinstveni nezapaljivi čelični tlačni spremnik za kočne uređaje na zbijeni zrak i za zračne pomoćne uređaje na tračničkim vozilima

UIC 846

Tehnički uvjeti za isporuku kućišta osovinskih ležišta od sferoidnoga lijeva za kuglične ležajeve

UIC 897-1

Tehnički uvjeti za odobravanje i isporuku elektroda za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika

UIC 897-2

Tehnički uvjeti za označavanje elektroda za ručno električno zavarivanje nelegiranih ili niskolegiranih čelika

UIC 897-4

Tehnički uvjeti za odobravanje i isporuku kombinacija elektrodnih žica i praška za automatsko zavarivanje pod praškom nelegiranih i niskolegiranih čelika

UIC 897-5

Tehnički uvjeti za označavanje elektrodnih žica i prašaka za automatsko zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika

UIC 897-6

Tehnički uvjeti za odobravanje i isporuku kombinacija punih i punjenih elektrodnih žica i plina za automatsko i poluautomatsko zavarivanje pod zaštitom plina nelegiranih i niskolegiranih čelika

UIC 897-7

Tehnički uvjeti za označavanje punih i punjenih elektrodnih žica i plinova, kao i njihove kombinacije za automatsko i poluautomatsko zavarivanje pod zaštitom plina nelegiranih ili niskolegiranih čelika

UIC 897-8

Tehnički uvjeti za određivanje koeficijenta iskoristivosti i konstante topljenja punjenih elektroda za automatsko i poluautomatsko zavarivanje pod zaštitom plina nelegiranih ili niskolegiranih čelika

UIC 897-9

Tehnički uvjeti za pripremanje stranica žljebova proizvoda izvaljanih od nelegiranih ili niskolegiranih čelika za elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama i za poluautomatsko elektrolučno zavarivanje

UIC 897-11

Tehnički uvjeti za potvrdu o osposobljenosti zavarivača za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čeličnih proizvoda

UIC 897-12

Tehnički uvjeti za potvrdu o načinu zavarivanja dijelova voznih sredstava od nelegiranih ili niskolegiranih čelika

UIC 897-13

Tehnički uvjeti za zavarivanje i provjeravanje dijelova za prijevozna sredstva od nelegiranoga ili niskolegiranog čelika

UIC 897-14

Tehnički uvjeti za izvedbu i provjeru varenoga spoja na čeliku – Radna provjera

UIC 897-20

Tehnički uvjeti dopuštenih varova za spajanje aluminija i aluminijskih legura

UIC 897-21

Tehnički uvjeti za dopuštanje postupka elektrolučnoga zavarivanja aluminija i aluminijskih slitina

UIC 897-22

Tehnički uvjeti za kakvoću spojeva varenih na dijelovima prijevoznih sredstava od aluminija i aluminijskih slitina

UIC 897-23

Tehnički uvjeti za izvedbu i provjeru varenih spojeva aluminija i aluminijskih slitina (radna provjera)

UIC 960

Kvalifikacija i certifikacija osoblja za nerazarajuće provjere kod održavanja na dijelovima i skupinama dijelova vozila

122 07.11.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila