Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN 123/2012 (9.11.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2677

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. listopada 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/138

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12. i 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) članak 53. mijenja se i glasi:

»Prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja su:

1) doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,

2) doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

3) doprinos za nezaposlene osobe iz članka 6. stavka 1. točaka 12., 14., 15. i 17. i članka 9. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju,

4) doprinosi drugih obveznika plaćanja doprinosa utvrđenih ovim i drugim zakonom,

5) posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

6) prihodi iz državnog proračuna,

7) prihodi od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih osoba, odnosno njihovih osiguravatelja u dopunskom zdravstvenom osiguranju,

8) prihodi od dividendi, kamata i drugih prihoda,

9) prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine,

10) prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Prihod iz stavka 1. točke 9. ovoga članka u visini od 32% od ukupnog prihoda od posebnog poreza na duhanske prerađevine doznačuje se iz državnog proračuna na račun Zavoda do 5. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Prihod iz stavka 1. točke 10. ovoga članka uplaćuju društva za osiguranje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Navedeni iznos predstavlja predujam naknade prouzročene štete Zavodu u slučajevima iz članka 113. ovoga Zakona koju su prouzročili vlasnici, odnosno korisnici osiguranoga motornog vozila.

Društva za osiguranje obvezna su sredstva na ime prihoda iz stavka 1. točke 10. ovoga članka na način propisan stavkom 3. ovoga članka uplatiti do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u korist računa Zavoda.

Društva za osiguranje obvezna su za svako obračunsko razdoblje (mjesec) podnijeti izvješće o obračunatim i uplaćenim mjesečnim sredstvima na ime prihoda iz stavka 1. točke 10. ovoga članka do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Društva za osiguranje i Zavod obvezni su izvršiti konačan obračun uplaćenih sredstava i stvarnih troškova iz stavka 3. ovoga članka i godišnje izvješće o izvršenom konačnom obračunu uplaćenih sredstava i stvarnih troškova iz stavka 3. ovoga članka podnijeti do 30. travnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ako društva za osiguranje i Zavod ne izvrše konačni obračun uplate sredstava i stvarnih troškova u roku utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, Porezna uprava rješenjem će utvrditi obvezu uplate sredstava od strane društava za osiguranje Zavodu, odnosno povrata uplaćenih sredstava društvima za osiguranje od strane Zavoda na osnovi podataka Zavoda o stvarnim troškovima.

Način plaćanja, obračunavanja i izvješćivanja, način izrade godišnjeg obračuna i izvješća uplaćenih sredstava i stvarnih troškova, kao i postupak te ovlaštenje za nadzor nad provedbom odredbi stavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka, utvrdit će pravilnikom ministar financija.

Na obračun zatezne kamate, zastaru prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, povrat više uplaćenih sredstava, postupak nadzora, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona u dijelu kojim se uređuje prihod obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi prihoda od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti provodi Porezna uprava.

Doprinosi i ostali prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja utvrđeni u stavku 1. ovoga članka uplaćuju se u korist računa Zavoda i prihod su Zavoda.«.

Članak 2.

U članku 83. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– regionalnim ustrojstvenim jedinicama.«.

Članak 3.

U članku 84. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Regionalne ustrojstvene jedinice Zavoda su regionalni uredi Zavoda.«.

Članak 4.

U članku 98. riječ: »područnog« zamjenjuje se riječju: »regionalnog«.

Članak 5.

U članku 99. riječ: »područnog« zamjenjuje se riječju: »regionalnog«.

Članak 6.

Članak 125.a mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje u propisanom roku ne uplati prihod u visini od 4% na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (članak 53. stavci 3. i 4.).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u društvu za osiguranje.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje u propisanom roku ne dostavi mjesečno izvješće iz članka 53. stavka 5. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje u propisanom roku ne dostavi godišnje izvješće iz članka 53. stavka 6. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavaka 3. i 4. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u društvu za osiguranje.«.

Članak 7.

Pravilnik za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar financija donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ostale opće akte Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/06

Zagreb, 26. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.