Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti

NN 123/2012 (9.11.2012.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2681

Na temelju članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 59/2012), a u svezi članka 22.e Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 124/2009 i 59/2012) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za obranu, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE UKRCAJA OSOBA ZA NAORUŽANU PRATNJU NA BRODOVE HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti, te isprave i podaci koji se prilažu zahtjevu za dopuštenje ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeća značenja:

1) osoba za naoružanu pratnju je osoba koja nije član posade broda, a koja je ukrcana na brod za obavljanje neposredne sigurnosne zaštite posade, broda, tereta i druge imovine na brodu od piratstva i oružane pljačke i prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje,

2) osoba za nenaoružanu pratnju je osoba koja nije član posade broda, a koja je ukrcana na brod za obavljanje neposredne sigurnosne zaštite posade, broda, tereta i druge imovine na brodu od piratstva i oružane pljačke i koja za vrijeme svog ukrcaja na brodu nema vatreno oružje,

3) pravna osoba za naoružanu pratnju je pravna osoba koja ukrcava osobe za naoružanu pratnju,

4) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

5) Ministar je ministar nadležan za pomorstvo.

Članak 3.

(1) Ukrcaj osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti može obavljati domaća ili strana pravna osoba kojoj je izdana Dopusnica.

(2) Dopusnicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo uz prethodno mišljenje Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka imenuje Ministar, a sastoji se od dva predstavnika Ministarstva od kojih je jedan voditelj Povjerenstva, jednog predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, jednog predstavnika Ministarstva obrane, jednog predstavnika udruge brodara i jednog predstavnika sindikata pomoraca.

(4) Povjerenstvo mora biti nepristrano, a članovi povjerenstva ne smiju imati nikakav gospodarski interes u svezi obavljanja poslova vezano za naoružanu pratnju.

(5) Dopusnicu iz stavka 1. ovoga članka ne moraju imati strane pravne osobe koje je neka od država članica Europske unije sukladno svom zakonodavstvu izričito ovlastila za pružanje usluga naoružane pratnje na brodovima svoje državne pripadnosti i koje Ministarstvu dostave dokaze o postojanju takvog izričitog ovlaštenja.

(6) Pravne osobe koje imaju Dopusnicu iz stavka 1. ovoga članka smiju ukrcavati i osobe za nenaoružanu pratnju.

UVJETI ZA IZDAVANJE DOPUSNICE

Članak 4.

Ministarstvo će izdati Dopusnicu iz članka 3. ovog Pravilnika domaćoj ili stranoj pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) obavljala je djelatnost privatne zaštite najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva,

2) registrirana je za obavljanje djelatnosti ukrcaja osoba za naoružanu pratnju brodova,

3) posjeduje važeću policu osiguranja od profesionalne odgovornosti prema trećima u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna po štetnom događaju,

4) ima uveden i održavan sustav upravljanja kvalitetom, sukladno ISO ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim standardima, kojim su obuhvaćeni poslovi vezani za naoružanu pratnju brodova i koji mora biti ocijenjen od nezavisne certifikacijske ustanove,

5) ispunjava uvjete navedene u članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Pravna osoba za naoružanu pratnju mora za obavljanje poslova ukrcaja naoružane pratnje imati sklopljene ugovore o radu ili druge odgovarajuće ugovore s najmanje 10 osoba za koje je prethodno utvrdila da udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1) da su navršile 18 godina života

2) valjane osobne identifikacijske isprave i putne isprave.

3) dokaz o nekažnjavanju

4) dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koji obuhvaća opće zdravstveno stanje, fizičku i psihičku spremnost,

5) provedeno testiranje na upotrebu droga i alkohola,

6) iskustvo u vojsci, policiji ili obavljanju poslova zaštitara ne kraće od 2 godine,

7) provedena provjera vojnog i/ili policijskog iskustva,

8) svjedodžbe i potvrde o završenim programima izobrazbe iz članka 8. ovog Pravilnika,

9) dokaz o osposobljenosti za rukovanje i upotrebu oružja koje će se koristiti.

(2) Pravna osoba za naoružanu pratnju mora u sklopu sustava upravljanja kvalitetom imati propisan postupak odabira i zapošljavanja osoba za ukrcaj radi obavljanja poslova naoružane pratnje, te neprekinuto praćenje sposobnosti tih osoba za kvalitetno obavljanje posla i postupke njihovog uvježbavanja i usavršavanja.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka može se dokazivati odgovarajućim izvatkom iz sustava upravljanja kvalitetom sukladno ISO ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim standardima, iz kojeg je vidljivo na koji način i u kojem postupku je osigurana provjera ispunjavanja tih uvjeta.

(4) Uvjet iz stavka 1. ovog članka koji se odnosi na sklopljene ugovore o radu ili druge odgovarajuće ugovore s najmanje 10 osoba, dokazuje se preslikom tih ugovora.

ZAHTJEV ZA DOPUSNICU

Članak 6.

(1) Zahtjev za Dopusnicu iz članka 3. ovog Pravilnika Ministarstvu može podnijeti domaća ili strana pravna osoba koja pruža usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju, odnosno kompanija za pravnu osobu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. potrebno je priložiti dokaze da pravna osoba ispunjava uvjete iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika kao i:

1) izvadak iz domaćeg ili stranog registra pravnih osoba,

2) dokaz o vlasničkoj strukturi pravne osobe,

3) prikaz financijskog poslovanja,

4) izjavu o profesionalnom iskustvu članova uprave,

5) ugovor o zaposlenju ili suradnji sklopljen s najmanje jednom osobom koja ima pomorsko iskustvo od najmanje 2 godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika broda,

6) preslika priručnika o postupanju s pisanim procedurama, djelatnim postupcima i obrascima vezanim za obavljanje djelatnosti ukrcaja osoba za naoružanu pratnju, u skladu s člankom 7. ovog Pravilnika,

7) dokaz da pravna osoba ima organizirano dežurstvo s neprekinutim radnim vremenom,

8) dokaz da pravna osoba ima osigurano pružanje pravnih savjeta vezano za obavljanje djelatnosti,

9) izjavu o poznavanju i razumijevanju hrvatskih propisa vezano za nošenje i upotrebu oružja i da se obvezuje s istima upoznati osobe za naoružanu pratnju,

10) dokaz o legalnoj nabavci, transportu, ukrcaju i iskrcaju oružja,

11) izjavu o poznavanju stanja u područjima povećanog rizika od piratskih napada i oružane pljačke te poznavanje vojnih djelovanja u tom području.

(3) Domaća pravna osoba koja pruža usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju uz zahtjev iz stavka 1. prilaže, odnosno najkasnije do trenutka izdavanja Dopusnice, dostavlja Ministarstvu i odobrenje koje joj je za nabavu oružja kategorije B Zakona o oružju izdalo nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova, a strana pravna osoba dostavlja pisani dokaz o legalnoj nabavci oružja iz kategorije B Zakona o oružju u skladu sa zakonodavstvom u državi svog sjedišta.

PRIRUČNIK O POSTUPANJU

Članak 7.

(1) Priručnik o postupanju mora sadržavati:

1) postupak provjere, zapošljavanja i praćenja osoba za naoružanu pratnju,

2) postupke uvježbavanja i neprekinutog usavršavanja osoba za naoružanu pratnju,

3) postupak izrade procjene rizika od napada pirata i drugih nezakonitih djela,

4) postupak organizacije, transporta, ukrcaja/iskrcaja i provođenja naoružane pratnje brodova, uključujući komunikaciju,

5) postupak organizacije grupe za naoružanu pratnju broda, imenovanja vođe grupe, jednoznačno definiranu hijerarhiju u grupi, podjelu obveza i odgovornosti,

6) postupke po ukrcaju na brod, uključujući procjenu rizika, mjere samozaštite i osiguranje nesmetanog obavljanja poslova posade broda i osoba za naoružanu pratnju;

7) postupak u slučaju piratskog napada ili oružane pljačke, uvjete u kojima se smije upotrijebiti vatreno oružje i postupak u slučaju upotrebe vatrenog oružja,

8) postupak u slučaju zarobljavanja pirata ili druge osobe koja je pokazala namjeru počiniti ili je počinila piratstvo ili oružanu pljačku,

9) postupak osiguranja mjesta zločina i čuvanja dokaza za istražitelje,

10) postupke u slučaju otmice broda od strane pirata,

11) način prijave bilo kakvog oblika kaznenog djela, prekršaja, neprikladnog ponašanja ili prekomjerne upotrebe sile,

12) postupke u slučaju kršenja pravila propisanih priručnikom,

13) potrebne obrasce izvješća, i to za:

a) izvješće u slučaju napada pirata ili oružane pljačke,

b) izvješće u slučaju zarobljavanja pirata ili osobe koja je pokušala ili počinila oružanu pljačku,

c) izvješće u slučaju otmice broda od strane pirata,

d) izvješće o obavljenoj pratnji,

14) ostale postupke koji će doprinijeti obavljanju posla na siguran način i obrasce izvješća koji doprinose kvaliteti nadzora obavljene usluge.

(2) Odredbe Priručnika o postupanju moraju poznavati sve osobe za naoružanu pratnju neovisno o vrsti i trajanju ugovora o zapošljavanju.

(3) O poznavanju odredbi Priručnika mora postojati pisana izjava koju potpisuje svaka osoba za naoružanu pratnju posebno.

IZOBRAZBA

Članak 8.

(1) Osobe za naoružanu pratnju moraju završiti izobrazbu sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena, te steći svjedodžbu o osposobljenosti Temeljna sigurnost na brodu/Basic Training (STCW A-VI/1) ili potvrdnicu Postupci u slučaju opasnosti na brodu/Safety Familiarization Training (STCW A-VI/1), te izobrazbu u pružanju prve pomoći u skladu sa primjenjivim međunarodnim standardima.

(2) Pravne osobe za naoružanu pratnju moraju osigurati provođenje izobrazbe osoba za naoružanu pratnju koja se odnosi na:

1) specijalističku obuku rukovanja i upotrebe varenog oružja,

2) taktičku zaštitu brodova u prolasku područjima visokog rizika,

3) upoznavanje s odredbama važećeg priručnika o najboljoj utvrđenoj praksi za prevenciju i postupanje u slučaju piratskih napada (BMP priručnik),

4) upoznavanje s posebnostima brodova prema vrsti brodova,

5) upoznavanje sa sustavom upravljanja na brodovima,

6) upoznavanje s odredbama Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik),

7) upoznavanje s odredbama Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik),

8) ostali programi koji svoji sadržajem doprinose većoj sigurnosti i kvaliteti pruženih usluga.

POSTUPAK NA BRODU

Članak 9.

(1) Zapovjednik broda, ili od njega određen časnik dužan je ukrcane osobe za naoružanu pratnju upoznati sa sustavom odlučivanja, posebnostima broda, propisanim postupcima za slučaj opasnosti, a posebno odredbama plana sigurnosne zaštite broda.

(2) Po ukrcaju na brod vođa grupe potpisuje izjavu (obrazac u Prilogu I.) da je upoznat da smije upotrijebiti vatreno oružje isključivo uz suglasnost zapovjednika i u najmanjoj mjeri koja je potrebna da se odbije napad u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

(3) Vođa grupe osoba za naoružanu pratnju dužan je upoznati zapovjednika i posadu broda s podjelom odgovornosti i obveza u grupi, sa svim postupcima i procedurama propisanim Priručnikom o postupanju, mjerama samozaštite koje će se upotrijebiti i preporukama za posadu o postupanju u prolasku područjima visokog rizika.

(4) Vođa grupe, uz prethodnu suglasnost Zapovjednika, ustrojava sustav držanja straže osoba za naoružanu pratnju za vrijeme prolaska područjima visokog rizika i obavljanja sigurnosne pratnje.

OPREMA

Članak 10.

(1) Opremu, sredstva i uređaje koje koriste osobe za naoružanu ili nenaoružanu pratnju brodova čine osobna oprema te ostala sredstva, oprema i uređaji.

(2) Osobna oprema obuhvaća uniformu, zaštitni balistički prsluk, kacigu, oružje i streljivo te ostalu opremu koja omogućuje sigurno obavljanje djelatnosti.

(3) Ostala sredstva, oprema i uređaji su dalekozori, sredstva za gledanje noću, žičana ograda sa žiletima, dimne bombe, medicinska oprema za hitne slučajeve, uređaj za satelitsku telefonsku vezu i ostala oprema koja omogućuje sigurno obavljanje djelatnosti.

Članak 11.

(1) Oprema, sredstva i uređaji moraju biti čuvani i transportirani na odgovarajući način, a posebice oružje i streljivo.

(2) Oružje i streljivo čuva se na način kako je propisano propisima Republike Hrvatske, propisima obalnih država i propisima države luke.

(3) Način transporta oružja i streljiva mora biti u skladu s međunarodnim propisima koji se odnose na siguran prijevoz oružja i streljiva.

Članak 12.

Oprema i sredstva, a posebice oružje i streljivo, nabavljeno u svrhu naoružane pratnje brodova može se upotrijebiti isključivo u tu svrhu, i ne može se upotrijebiti u bilo koje druge svrhe u Republici Hrvatskoj.

EVIDENCIJE

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o pravnim osobama za naoružanu pratnju kojima je izdalo Dopusnicu.

(2) Popis pravnih osoba za naoružanu pratnju kojima je Ministarstvo izdalo Dopusnicu objavljuje se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 14.

(1) Pravne osobe za naoružanu pratnju moraju o osobama za sigurnosnu pratnju koje zapošljavaju temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa voditi osobne evidencije koje sadrže potrebne dokumente i dozvole, preslike svjedodžbi o osposobljenosti ili potvrdnice iz stavka 1. članka 8., potvrde o obavljenoj izobrazbi iz stavka 2. članka 8., potvrde o obavljenim liječničkim pregledima, izjavu o poznavanju odredbi Priručnika o postupanju i sve ostale dokumente važne za kvalitetno obavljanje djelatnosti.

(2) Pravne osobe za naoružanu pratnju dužne su dati na uvid osobne evidencije iz stavka 1. za potrebe nadzora nad provođenjem ovog Pravilnika.

NADZOR

Članak 15.

(1) Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika provodi Ministarstvo.

(2) Ministarstvo je nadležno za zaprimanje prigovora na rad pravnih osoba za naoružanu pratnju.

(3) Ministarstvo može tražiti stručnu pomoć Povjerenstva iz članka 3. u postupanju po prigovorima ili sudjelovanje članova Povjerenstva u obavljanju nadzora.

Članak 16.

Kada se nadzorom utvrde nepravilnosti ili nedostaci u primjeni ovog Pravilnika, osoba koja provodi nadzor može:

1) naložiti otklanjanje nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku,

2) privremeno zabraniti obavljanje ukrcaja naoružane pratnje,

3) predložiti oduzimanje Dopusnice.

Članak 17.

Ministarstvo će oduzeti Dopusnicu pravnoj osobi za naoružanu pratnju ako utvrdi da više ne udovoljava uvjetima za izdavanje Dopusnice ili da obavlja poslove protivno odredbama ovog Pravilnika, Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, te smjernicama i preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Pravnoj osobi za naoružanu pratnju koja nema uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom može se izdati Dopusnica uz uvjet nak-nadne uspostave sustava upravljanja kvalitetom u roku ne dužem od jedne godine.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/68

Urbroj: 530-04-12-29

Zagreb, 29. listopada 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG I.

IZJAVA/
STATEMENT

(Članak 9. stavak 2. Pravilnika/Article 9 Paragraph 2 of the Regulation)

Svojim potpisom na ovoj Izjavi potvrđujem da sam upoznat da se vatreno oružje na brodovima hrvatske državne pripadnosti smije upotrijebiti isključivo uz suglasnost zapovjednika broda i u najmanjoj mjeri koja je potrebna da se odbije napad u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske./

With my signature on this Statement I confirm that I am aware that onboard of Croatian flagged ships firearms may be used excluively with consent of the Ship’s master and to the minnimum extent necessary to repel the attack in accordance with the Croatian criminal law.

      Potpis vođe grupe/                        Potpis zapovjednika broda/
Signature of the Group leader             Signature of the Ship’s master

______________________            ________________________

123 09.11.2012 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti 123 09.11.2012 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti