Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste

NN 123/2012 (9.11.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2683

Na temelju članka 50. stavka 3. i članka 56. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 61/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom graditeljstva i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRUGIH PROMETNICA I ZA SVOĐENJE I ODREĐIVANJE ZAJEDNIČKOGA MJESTA I NAČINA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine« br. 121/09) riječi »Agencija za sigurnost željezničkog prometa« zamjenjuju se riječima »nadležno ministarstvo«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novosagrađeni privremeni željezničko-cestovni prijelazi smiju se uspostavljati na željezničkim prugama od značaja za regionalni i lokalni promet, a samo iznimno uz odobrenje nadležnog ministra i na željezničkim prugama od značaja za međunarodni promet, i to za potrebe građenja novih te nadogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina.«

Članak 3.

Članak 27. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/73

Urbroj: 530-08-12-1

Zagreb, 24. listopada 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.