Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

NN 123/2012 (9.11.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2684

Na temelju članka 4. stavka 4. i članka 6. stavaka 2. i 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04, 130/04, 140/05, 143/05, 83/09), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU BRAŠNA EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/04., 124/04. i 135/09.) u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Evidencijskim markicama ne moraju se obilježavati pretpakovine pojedinačne mase do (uključivo) 5 kilograma – brašna, namjenskih smjesa (gotove) i koncentrata.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

(1) Obveznik obilježavanja pretpakovina brašna evidencijskim markicama (u daljnjem tekstu: obveznik) dužan je evidencijsku markicu zalijepiti na mjesto otvaranja ambalaže, odnosno na vidno mjesto na pretpakovini.

(2) Evidencijskim markicama obilježavaju se sve pojedinačne pretpakovine brašna, namjenskih smjesa (gotove smjese), te koncentrati pojedinačne mase veće od 5 kilograma.

(3) Evidencijske markice za pretpakovine od 10, 25, 40, 45 i 50 kilograma sadrže oznaku mase.

(4) Svako odstupanje u masi pojedinačnog pakiranja od odredaba iz stavka 3. ovoga članka zahtjeva posebnu narudžbu evidencijskih markica od strane obveznika.

Članak 3.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje se novim obrascem (A1) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/04., 124/04., i 135/09.) riječ: »pakovina« zamjenjuje se riječi: »pretpakovina« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-02/12-01/172

Urbroj: 525-07/0027-12-1

Zagreb, 24. listopada 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

123 09.11.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama 123 09.11.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama