Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

NN 123/2012 (9.11.2012.), Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

123 09.11.2012 Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

2686

Na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O OPSEGU I SADRŽAJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA TE IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se opseg i sadržaj, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela kao i način odobravanja Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nositelja odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti te nositelja uporabne dozvole za nuklearni objekt.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

Opasni izvor je zatvoreni radioaktivni izvor 1., 2. ili 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora; opasnim izvorom smatraju se i zatvoreni radioaktivni izvori 4. kategorije koji se koriste u industrijskoj radiografiji, geološkim istraživanjima, na bušotinama, na jaružalima, pokretnim trakama te razinomjerima; opasnim izvorom smatraju se i prenosivi zatvoreni radioaktivni izvori za mjerenje debljine, gustoće i vlage; opasnim izvorima smatraju se i radioaktivni izvori koji se koriste u radioterapiji i nuklearnoj medicini te znanstveno--istraživačkom radu.

II. PLAN I PROGRAM MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA NOSITELJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 3.

(1) Planove i programe mjera za slučaj izvanrednog događaja (dalje u tekstu: Plan i program) obvezne su u skladu s ovim Pravilnikom izraditi pravne i fizičke osobe te tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koje uključuju opasne izvore (dalje u tekstu: podnositelji zahtjeva).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza i prodaje izvora ionizirajućeg zračenja.

(3) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može odrediti obvezu donošenja Plana i programa i za djelatnosti koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka, u skladu s analizom rizika.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može na temelju analize rizika podnositelja zahtjeva, na njegov zahtjev, izuzeti iz obveze donošenja Plana i programa.

1. OPSEG I SADRŽAJ PLANA I PROGRAMA

Članak 4.

Plan i program iz članka 3. ovoga Pravilnika sadrži sljedeća poglavlja:

– Uvod,

– Izvanredni događaji,

– Odziv na izvanredni događaj,

– Neposredne aktivnosti,

– Informiranje javnosti i nadležnih tijela,

– Održavanje pripravnosti,

– Prilozi.

Uvod

Članak 5.

Poglavlje Uvod iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

– opće podatke o podnositelju zahtjeva,

– opis djelatnosti s opasnim izvorom ionizirajućeg zračenja,

– podatke o opasnom izvoru ili izvorima,

– predviđeno vrijeme uporabe izvora,

– opis prostora u kojem se izvor koristi i

– druge podatke korisne za provođenje Plana i programa.

Izvanredni događaji

Članak 6.

Poglavlje Izvanredni događaji iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

– identifikaciju mogućih izvanrednih događaja (nezgoda, nesreća) pri obavljanju djelatnosti, uključujući požar, krađu i gubitak izvora,

– procjenu razmjera radioaktivnog onečišćenja (kontaminacije) prostora za svaki od mogućih izvanrednih događaja,

– procjenu potencijalnog ozračenja izloženih radnika (efektivna i ekvivalentna doza) za svaki od mogućih izvanrednih događaja,

– procjenu potencijalnog ozračenja stanovništva za svaki od mogućih izvanrednih događaja,

– procjenu potencijalnog onečišćenja prostora izvan kontrole podnositelja zahtjeva za svaki od mogućih izvanrednih događaja i

– druge podatke iz analize rizika, izrađene sukladno pravilniku kojim se utvrđuje popis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uvjeti za davanje i izmjene te rokovi važenja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozvola za nabavku, uvoz, izvoz, uporabu i drugu vrstu prometa izvora ionizirajućeg zračenja, korisne za provođenje Plana i programa.

Odziv na izvanredni događaj

Članak 7.

Poglavlje Odziv na izvanredni događaj iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži plan djelovanja i obveze pojedinaca u slučaju nastanka izvanrednog događaja.

Neposredne aktivnosti

Članak 8.

(1) Poglavlje Neposredne aktivnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži postupke provođenja potrebnih mjera za svaki od mogućih izvanrednih događaja u cilju sprečavanja i/ili umanjenja štetnih posljedica.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– pojedine aktivnosti i zadatke koje je potrebno poduzeti te njihov slijed,

– vremenski okvir provođenja pojedinih aktivnosti i zadataka,

– osobe odgovorne za provođenje pojedinih aktivnosti i zadataka,

– informacije o sigurnosnim mjerama i zaštitnoj opremi za provođenje pojedinih aktivnosti i zadataka te

– informacije o drugim važnim preduvjetima za uspješno provođenje pojedinih aktivnosti i zadataka.

(3) Postupak iz stavka 1. ovoga članka poziva se na podatke iz priloga Plana i programa (liste osoba za kontakt, izvori dodatnih informacija, obrasci i dr.).

Informiranje javnosti i nadležnih tijela

Članak 9.

Poglavlje Informiranje javnosti i nadležnih tijela iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

– podatke vezane za djelatnost i važne činjenice iz Plana i programa koje će, nakon odobrenja Plana i programa od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, biti obznanjene javnosti sukladno članku 13. ovoga Pravilnika,

– način žurnog informiranja Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Održavanje pripravnosti

Članak 10.

Poglavlje Održavanje pripravnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži podatke o načinu i rokovima provođenja:

– obuke,

– uvježbavanja,

– obnove podataka i informacija te

– drugih aktivnosti važnih za osiguranje učinkovitosti Plana i programa.

Prilozi

Članak 11.

Prilozi iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrže podatke i informacije koje je potrebno obnavljati češće od ostalih dijelova Plana i programa odnosno podatke i informacije koje nije prikladno izravno uvrstiti u operativna poglavlja kao što su:

– podaci o osobama odgovornim za poduzimanje aktivnosti i zadataka iz članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika (adresa, telefon i dr.),

– podaci o vanjskim kontaktima (adresa, telefon i dr.),

– stručne podloge za brzu procjenu pojedinih opasnosti,

– obrasci za mjerne i druge operativne podatke,

– fotografije izvora, kućišta i prostora u kojem se izvor čuva i/ili koristi te

– izvodi iz tehničkih priručnika i/ili uputa za korištenje opreme.

2. PROVJERA UČINKOVITOSTI

Članak 12.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je provoditi periodičnu provjeru učinkovitosti svog Plana i programa te poduzimati radnje za otklanjanje uočenih nedostataka.

(2) Provjera učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se vježbama pojedinih dijelova ili cjelovitog Plana i programa.

(3) Prva cjelovita vježba Plana i programa treba se provesti u roku 12 mjeseci od dana njegovoga odobrenja od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te se treba ponavljati najmanje svaka 24 mjeseca.

(4) Vježbe pojedinih dijelova Plana i programa provode se nakon svake kadrovske ili druge promjene koje mogu značajnije utjecati na učinkovitost provođenja Plana i programa.

(5) O svakoj provedenoj vježbi Plana i programa sastavlja se posebno izvješće u kojem su jasno prikazane uočene slabosti i/ili nepravilnosti.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka čuva se 5 godina od dana završetka vježbe.

(7) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je nakon svake vježbe bez odlaganja započeti otklanjanje slabosti i/ili nepravilnosti uočenih tijekom provođenja te vježbe Plana i programa.

(8) Ako otklanjanje slabosti i/ili nepravilnosti uočenih tijekom provođenja vježbi rezultira izmjenama i dopunama odobrenog Plana i programa, podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika o njima treba izvijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku 15 dana od internog odobrenja izmjena i dopuna.

(9) Ovisno o vrsti i opsegu izmjena i dopuna iz stavka 8. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može zatražiti da se izmijenjen i dopunjen Plan i program dostavi na odobrenje.

3. OPSEG I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

Javnost

Članak 13.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je informacije o svojoj djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš, kao i informacije o važnim činjenicama iz Plana i programa, učiniti dostupnim javnosti.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka sadrže: osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, jednostavan opis djelatnosti i rizika koji su vezani za tu djelatnost, jednostavan opis mogućih izvanrednih događaja i posljedica koje mogu nastati za radnike, stanovništvo, prostor i okoliš, pregled planiranih mjera za otklanjanje i/ili umanjenje posljedica izvanrednog događaja te radnje koje bi stanovništvo trebalo poduzeti u slučaju nastanka događaja s mogućim posljedicama na ljude i okoliš izvan prostora pod kontrolom podnositelja zahtjeva.

(3) Informacije iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se lokalnim medijima te trajno objavljuju na internetskoj stranici podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i internetskoj stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, nakon odobrenja Plana i programa od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i prije početka obavljanja djelatnosti.

Nadležna tijela

Članak 14.

(1) Podnositelj odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je u skladu sa svojim Planom i programom bez odgađanja o nastalom izvanrednom događaju telefonom izvijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost putem Službe 112.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o mjestu nastanka, vrsti izvanrednog događaju i posljedicama za radnike, prostor, stanovništvo i okoliš, kao i procjenu vrste potrebne vanjske pomoći koji su raspoloživi u vremenu spoznaje o nastanku izvanrednog događaja.

(3) Do dolaska predstavnika Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost na lokaciju izvanrednog događaja podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je telefonom izvijestiti Službu 112 u slučaju značajnijih promjena stanja izvanrednog događaja i provođenja mjera iz Plana i programa.

(4) Nakon što su provedene sve mjere predviđene Planom i programom i nakon prestanka svake daljnje opasnosti, podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je u roku 30 dana sastaviti izvješće o nastalom izvanrednom događaju, poduzetim mjerama i ostvarenim rezultatima s posebnim osvrtom na uzroke nastanka tog događaja i eventualno potrebnim korektivnim aktivnostima te izvješće dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

4. NAČIN ODOBRAVANJA PLANA I PROGRAMA MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Članak 15.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika dužan je svoj Plan i program dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na odobrenje.

(2) U postupku odobravanja Plana i programa Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost uzima u obzir vrstu izvora, vrstu djelatnosti i rizik vezan uz tu djelatnost te ocjenjuje udovoljava li Plan i program odredbama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, odredbama akata donesenih temeljem tog Zakona kao i preporukama iz međunarodne prakse.

(3) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će odobrenje Plana i programa izdati u roku 90 dana od primitka urednog zahtjeva za odobrenje Plana i programa ili će u tom roku izvijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim izmjenama i dopunama Plana i programa kao uvjetima za odobrenje.

III. PLAN I PROGRAM MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA NOSITELJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE DJELATNOSTI I NOSITELJA UPORABNE DOZVOLE ZA NUKLEARNI OBJEKT

Članak 16.

(1) Opseg i sadržaj, obveze, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja Plana i programa nositelja odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti određuju se u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti, sukladno vrsti djelatnosti.

(2) Opseg i sadržaj, obveze, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja nositelja uporabne dozvole za nuklearni objekt određuju se u postupku izdavanja uporabne dozvole, sukladno vrsti objekta.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Nositelji odobrenja za djelatnosti iz članka 3. ovoga Pravilnika, čija su odobrenja izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezni su izraditi Plan i program mjera sukladno odredbama ovoga Pravilnika i dostaviti ga Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na odobrenje u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/7
Urbroj: 542-01-12-1
Zagreb, 30. listopada 2012.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.