Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 124/2012 (14.11.2012.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2693

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002-ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004-ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012 i 100/2012) u članku 4. podstavku b) Radna mjesta III. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. vozač pratitelj                                               1,10«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 3., broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

Članak 2.

U članku 7. podstavku a) Položaji I. vrste, dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske
za unutarnju reviziju                                               3,50«.

Dosadašnje točke 3. – 7. postaju točke 4. – 8.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 3.

U članku 17. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe – veleposlanik                            2,45

2. voditelj službe – opunomoćeni ministar              2,40

3. voditelj službe – ministar savjetnik                     2,35

4. voditelj službe – diplomatski savjetnik               2,30

5. voditelj službe – I. tajnik                                   2,25

6. voditelj odjela – opunomoćeni ministar              2,05

7. voditelj odjela – ministar savjetnik                     2,00

8. voditelj odjela – diplomatski savjetnik               1,95

9. voditelj odjela – I. tajnik                                   1,80

Stručni uvjeti za točke 1.–9. kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, Profesionalni diplomati u zvanju, u stručnim uvjetima iza točke 8. riječ: »VSS« zamjenjuje se riječima: »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke«.

U podstavku Ostali, u stručnim uvjetima iza točke 4. riječi: »diplomski sveučilišni studij« zamjenjuju se riječima: »preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij«.

Članak 4.

Radna mjesta vozača pratitelja iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe su radna mjesta osobnih vozača državnih dužnosnika I. i II. skupine, sukladno Odluci o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (»Narodne novine«, broj 5/2012) i drugih državnih dužnosnika koji imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila, s osobnim službenim vozačem 24 sata dnevno.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03
Urbroj: 50301-09/06-12-36
Zagreb, 8. studenoga 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

124 14.11.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 124 14.11.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi