Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 124/2012 (14.11.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2694

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 32/2012 i 67/2012), članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

U Glavnom tajništvu obavljaju se pravni poslovi, upravni i stručni poslovi vezani za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala užeg dijela Ministarstva; priprema se i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; obavljaju se organizacijski, financijsko-planski i računovodstveni poslovi, poslovi financijskog upravljanja i kontrole te opći, pomoćni i tehnički poslovi; poslovi koji se odnose na usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; poslovi zaštite na radu, obrane i sigurnosti; koordiniraju se poslovi javne nabave svih ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu; Glavno tajništvo brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavljaju se poslovi organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava za uži dio Ministarstva; obavljaju se poslovi informiranja i odnosa s javnošću te drugi poslovi iz djelokruga Glavnog tajništva.

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i pravne poslove

2.2. Služba za opće poslove

2.3. Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove

2.4. Sektor za informatiku

2.5. Služba za informiranje.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i pravne poslove

Sektor za ljudske potencijale i pravne poslove obavlja pravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; kontrolira ugovore iz nadležnosti rada Ministarstva te pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa. Obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u Ministarstvu te poslove vezane uz izradu strategija; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu; vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; provodi postupke javne nabave te obavlja poslove vezane za donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i pravne poslove ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

2.1.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

2.1.3. Služba za pravne poslove.

2.1.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Ministarstvo; provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; obavlja poslove u vezi s prijmom osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; vodi osobne dosjee službenika i namještenika i druge evidencije o službenicima i namještenicima te na osnovi njih izdaje potvrde; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; obavlja poslove vezane za praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te za stjecanje znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; izrađuje analizu strukture i kompetencija državnih službenika te procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izrađuje godišnje planove izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u vezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva financija; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; objedinjava i obrađuje podatke iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove sudjeluje u izradi te izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; sudjeluje u izradi i davanju mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; daje očitovanja na pravna pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih ustrojstvenih jedinica; vodi evidenciju zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma u Ministarstvu; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u vezi imovinskopravnih odnosa; obavlja poslove obrade podataka i koordinacije aktivnosti javne nabave s Državnim uredom za središnju javnu nabavu i to: utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se obavljaju kroz sustav središnje javne nabave; brine o uspostavi baze podataka vezanih uz zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva po nabavnim kategorijama; koordinira aktivnosti između ustrojstvenih jedinica Ministarstva kao javnog naručitelja i Državnog ureda za središnju javnu nabavu; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; objedinjuje izvješća upravnih organizacija Ministarstva po nabavnim kategorijama robe koja se dostavljaju na daljnje postupanje Državnom uredu za središnju javnu nabavu; obavlja poslove pružanja stručne pomoći u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka javne nabave koje provode druge ustrojstvene jedinice za potrebe iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodi nadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenih od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima i otprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva; izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti u smislu propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane i sigurnosti; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala, pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja.

U Službi za opće poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za opće poslove

2.2.2. Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove.

2.2.1. Odjel za opće poslove

Odjel za opće poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodi nadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenim od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; vodi urudžbeni zapisnik povjerljive pošte, arhivira i čuva prema propisima o rukovanju s povjerljivom poštom, arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva.

U Odjelu za opće poslove ustrojava se Pododsjek pisarnica.

2.2.1.1. Pododsjek pisarnica

Prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; vodi urudžbeni zapisnik povjerljive pošte, arhivira i čuva prema propisima o rukovanju s povjerljivom poštom, arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva, dostavlja poštu na području Grada Zagreba.

2.2.2. Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine u sjedištu Ministarstva; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti. Obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Obavlja stručne tehničke poslove, poslove tehničke podrške kod provođenja javnih nadmetanja za investicijska održavanja, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, telefonske službe, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva, poslove čišćenja, te druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove ustrojava se Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove.

2.2.2.1. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove

Obavlja razne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja.

2.3. Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove

Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove obavlja računovodstvene poslove za uži dio Ministarstva; priprema prijedlog financijskog plana proračuna za trogodišnje razdoblje: upravlja područnom riznicom; koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola za uži dio Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

U Službi za financijsko-planske i računovodstvene poslove, ustrojavaju se:

2.3.1. Odjel za računovodstvene poslove

2.3.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole.

2.3.1. Odjel za računovodstvene poslove

Odjel za računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva vodi sve zakonom propisane poslovne knjige; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, izrađuje prijedlog financijskog plana; obavlja poslove likvidature; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknada plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; obavlja knjiženje dokumentacije; daje naloge za plaćanja na teret sredstava planiranih u državnom proračunu; kontrolira i prati izvršenje stavaka planiranih u državnom proračunu; po potrebi predlaže preraspodjelu sredstava; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi blagajničko poslovanje i obavlja druge poslove u okviru poslovanja područne riznice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; koordinira izradu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola; sudjeluje i pomaže rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim rukovoditeljima u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s ostalim rukovoditeljima osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenja realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata (naputaka, pravilnika) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim rukovoditeljima potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu rukovoditeljima u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravodobnog i učinkovitog financijskog upravljanja; upozorava na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija; dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.

2.4. Sektor za informatiku

Sektor za informatiku organizira, koordinira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane za informatizaciju, održavanje lokalne računalno-komunikacijske mreže, administriranje računala, poslužiteljske opreme, sistemsko održavanje infrastrukturnih servisa, udomljavanje korisničkih programskih rješenja Ministarstva, informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima; analizira i odabire raspoloživa infrastrukturna informatička rješenja koja će se primijeniti kao potpora informacijskom sustavu Ministarstva; određuje prioritete i prijedloge za nabavu računalno-komunikacijske opreme i operacijskih sustava; obavlja stručne poslove vezane za planiranje i modernizaciju informatičkog sustava Ministarstva; brine za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; primjenjuje suvremene informatičke tehnologije s ciljem osiguranja visoke dostupnosti usluga računalno-komunikacijskih servisa; organizira i upravlja procesom izrade, obrade i povrata sigurnosnih kopija podataka; nadzire ispravnost, raspoloživost, opterećenje i organizira popravak računalno-komunikacijskog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; nadzire i kontrolira sigurnost pristupa informatičkom sustavu; uspostavlja norme za interoperabilnost i kompatibilnost računalno-komunikacijskih sustava; organizira, primjenjuje i održava centralizirani pristup korisnika na lokalnoj i javnoj mreži; obavlja poslove planskog održavanja računalno-komunikacijske opreme, nadgleda sigurnost komunikacija i provodi mjere za zaštitu sigurnosti informatičkog sustava; upravlja računalno-komunikacijskom informatičkom infrastrukturom i podrška je svim procesima koji osiguravaju rad informatičkog sustava Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku ustrojavaju se:

2.4.1. Služba za informatičku podršku

2.4.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju.

2.4.1. Služba za informatičku podršku

Služba za informatičku podršku upravlja računalnom infrastrukturom Ministarstva i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; obavlja poslove koji uključuju dizajn, implementaciju, testiranje, instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; distribuira, instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima; prati i testira nove tehnologije, dokumentira i implementira u informatički sustav; organizira i upravlja procesom izrade sigurnosnih kopija, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; osigurava fizičku i tehničku sigurnost prostorija u kojoj se nalazi informatička oprema o kojoj skrbi Sektor za informatiku; nadzire i planira povećanja kapaciteta sustava za elektro energetsko napajanje i klimatizaciju, nadzire uvjete smještaja i predlaže poboljšanja sustava fizičke i tehničke zaštite i sustava zaštite od požara prostorija u kojima se nalazi informatička oprema o kojoj se brine Sektor za informatiku; planira, implementira i kontrolira primjenu sigurnosnih mjera korištenja informatičkog sustava i informatičke opreme na razini informatičke infrastrukture; nadzire i planira pristup internetu i intranetu; nadzire i provodi penetracijske testove operacijskog sustava, programske opreme i infrastrukturnih servisa na upad u informatički sustav; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju iz svoga djelokruga rada te sudjeluje u izradi, uvođenju i provođenju normi u području informatike; brine se za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa; nadzire ispravnost, raspoloživost i opterećenje te planira proširenje kapaciteta računalnog sustava; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.4.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju

Služba za komunikacijsku tehnologiju upravlja komunikacijskom infrastrukturom Ministarstva i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad komunikacijske mreže; uspostavlja norme za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava unutar Ministarstva; određuje prioritete i daje prijedloge za nabavu opreme iz područja komunikacijske tehnologije; planski održava informatičku opremu, nadgleda sigurnost komunikacija i provodi mjere zaštite sigurnosti komunikacijske infrastrukture; analizira korištenje, izgradnju, sigurnost i unaprjeđenja nepokretnog IP telefonskog sustava; uspostavlja i brine se o tehničkoj ispravnosti računalno-komunikacijske mreže; rješava i analizira sustavna pitanja korištenja, izgradnje, unaprjeđivanja i sigurnosti uređaja i sustava za prijenos podataka informatičke infrastrukture; uspostavlja i brine se o tehničkoj ispravnosti lokalnih računalnih mreža i osigurava razmjenu podataka s računalnim sustavima; uspostavlja i brine se o međusobnoj povezanosti lokalnih računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka; održava mrežne uređaje za prijenos podataka; organizira pristup, uspostavlja i brine se o centraliziranom pristupu prema intranetskoj mreži i prema javnoj internetskoj mreži; brine se o sigurnosti pristupa, nadzoru prometa, sprječavanju neželjenih napada računalno-komunikacijskoj mreži; nadzire i provodi penetracijske testove za upad u informatički sustav; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na Service Desku na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.5. Služba za informiranje

Služba za informiranje koordinira poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću za potrebe užeg dijela Ministarstva, Porezne uprave i Carinske uprave; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost Ministarstva; koordinira pripremu dnevnih izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; koordinira izradu i ažuriranje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; koordinira vođenje službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; surađuje s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama; obavlja poslove objedinjavanja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama te koordinira ustroj kataloga informacija za cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informiranje, ustrojavaju se:

2.5.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

2.5.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

2.5.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave.

2.5.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva

Odjel za odnose s javnošću i informiranje užeg dijela Ministarstva obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe ministra i ostalih dužnosnika užeg dijela Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti užeg dijela Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetske stranice Ministarstva; ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za uži dio Ministarstva, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.5.2. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Porezne uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Porezne uprave u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Porezne uprave; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu, ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.

2.5.3. Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave

Odjel za odnose s javnošću i informiranje Carinske uprave obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; priprema i koordinira nastupe ravnatelja Carinske uprave u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Carinske uprave; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetsku stranicu, ustrojava katalog informacija i poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga te izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Carinsku upravu, obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Carinsku upravu; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom.«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »Područni ured Zagreb« dodaju se riječi: »i Ured za velike porezne obveznike sa sjedištem u Zagrebu«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Sektor za porezni sustav

1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

1.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1.4. Služba za osobni identifikacijski broj

1.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

1.6. Služba za opći porezni zakon i nekretnine«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Sektor za informacijski sustav

3.1. Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja

3.2. Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Sektor za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu

9.1. Služba za prethodnu kontrolu

9.2. Služba za naknadnu kontrolu«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Sektor za strategiju i razvoj

11.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

11.2. Služba za upravljanje promjenama i praćenje učinkovitosti

11.3. Služba za upravljanje rizicima«.

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. Sektor za servis poreznim obveznicima

12.1. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

12.2. Služba za elektroničke servise i publikacije

12.3. Služba – Kontakt centar.«.

Članak 4.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV

Sektor za porezni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa u svezi s porezom na dodanu vrijednost radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno prati primjene poreznih propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; predlaže promjene porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi s porezom na dobit, dohodak i doprinosima radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima te osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; daje mišljenja o primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima u pojedinačnim poreznim predmetima; priprema i vodi pregovore za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavlja radnje predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenjuje obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; daje stručna mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupa u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu; predlaže promjene propisa o osobnom identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva; sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanima uz osobni identifikacijski broj; daje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima određivanja, dodjeljivanja, dostavljanja, korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama; izdaje potvrde o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; ažurira podatke u evidencijama; izrađuje analize i izvješća; obavlja poslove koji se odnose na suradnju i kontaktiranje s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja; vodi i organizira poslove oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva; prati i promiče razmjene podataka s pojedinim korisnicima; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) iz domene Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na promet nekretnina; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere s ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje poreza na promet nekretnina; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa; daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava; prati i proučava inozemne porezne sustave radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); utvrđuje, evidentira i naplaćuje druga javna davanja, što obuhvaća spomeničku rentu, komorski doprinos, turističku članarinu, što je u nadležnosti Porezne uprave te izdaje rješenja za maloprodaju državnih biljega pravnim i fizičkim osobama; daje mišljenja i upute propisa koji se odnose na upravne pristojbe, sudske pristojbe i javnobilježničke pristojbe koji su uređeni posebnim zakonima, a u kojima je uređeno postupanje Porezne uprave; daje mišljenja i upute ostalih propisa koji kroz zakonske odredbe traže postupanje Porezne uprave (primjerice Zakona o poljoprivrednom zemljištu).«.

U stavku 2. točka 1.3. mijenja se i glasi:

»1.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavlja radnje predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenjuje obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; daje stručna mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupa u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.«.

Iza točke 1.5. dodaje se točka 1.6. koja glasi:

»1.6. Služba za opći porezni zakon i nekretnine

Služba za opći porezni zakon i nekretnine obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) iz domene Općeg poreznog zakona; praćenje i analiziranje učinaka primjene zakona i drugih propisa te predlaganje mjera s ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje poreza na promet nekretnina, izradu odgovora na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa; davanje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava; praćenje i proučavanje inozemnih poreznih sustava radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); utvrđivanje, evidencija i naplata drugih javnih davanja, što obuhvaća spomeničku rentu, komorski doprinos, turističku članarinu, što je u nadležnosti Porezne uprave te izdavanje rješenja za maloprodaju državnih biljega pravnim i fizičkim osobama; daje mišljenja i upute koje se odnose na upravne pristojbe, sudske pristojbe i javnobilježničke pristojbe koji su uređeni posebnim zakonima, a u kojima je uređeno postupanje Porezne uprave; daje mišljenje i upute ostalih propisa koji kroz zakonske odredbe traže postupanje Porezne uprave (primjerice Zakona o poljoprivrednom zemljištu).«.

Članak 5.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za informacijski sustav obavlja za potrebe Porezne uprave stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog sustava; prati i razvija informacijske tehnologije na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabire i predlaže primjenu onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske podrške o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; koordinira zahtjeve za izradu informatičke podrške poslovnim procesima svih organizacijskih jedinica; sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja; razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja; predlaže metode rada sukladne novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za programsku podršku; prati i razvija informacijske tehnologije na području komunikacija te odabire i predlaže primjenu onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa, projektira, razvija, implementira i održava rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa zemljama Europske unije, kao što je organizacija sustava i komunikacijske mreže (u daljnjem tekstu: CCN/CSI), CLO, te podrška za sustave VIES i informacijski sustav za primjenu poreza na dodanu vrijednost na elektroničke transakcije (u daljnjem tekstu: VES); razvija tehničko--tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području komunikacija; obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osigurava pomoć korisnicima pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja; provodi redovitu izobrazbu djelatnika.«.

U stavku 2. točka 3.3. briše se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 36. mijenja se i glasi:

»7. Sektor za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala.«.

U stavku 1. riječi: »Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala« mijenjaju se i glase: »Sektor za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala.«

U stavku 2. riječi: »Sektora za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala« mijenjaju se i glase: »Sektora za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala«.

Članak 7.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola; neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole; računovodstvenu funkciju; funkciju financijskog izvještavanja; javnu nabavu; uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola; obradu i pohranu financijskih i ostalih dokumenata.«.

U stavku 2. točka 9.3. briše se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 38.b mijenja se i glasi: »11. SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ«.

Članak 38.b mijenja se i glasi:

»Članak 38.b

Sektor za strategiju i razvoj obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; daje stručna mišljenja na složena pravna pitanja te izrađuje ugovore i druge pravne akte za potrebe Porezne uprave; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te funkcionalno upravlja ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; radi na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unapređenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja; prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja Europske unije (bilteni, Internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unapređenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi donesenih uputa, naputaka i smjernica; obavlja poslove u svezi razvoja i unapređivanja sustava procjene rizika izvršenja poreznih obveza; formira strategiju unutrašnje komunikacije; utvrđuje kodeks ponašanja u odnosu prema poreznim obveznicima; procjenjuje opasnosti i planira postupke kao moguće posljedice negativnih efekata uvođenja novih zakonskih regulativa ili sankcija; izrađuje krizni plan koji obuhvaća pripremu službenika i organizacije za suočavanje s utvrđenim rizicima; sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unapređenju sustava procjene rizika.

Za obavljanje poslova Sektora za strategiju i razvoj ustrojavaju se sljedeće službe:

11.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

Služba za strateško planiranje i organizaciju obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; daje stručna mišljenja na složena pravna pitanja te izrađuje ugovore i druge pravne akte za potrebe Porezne uprave; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te funkcionalno upravlja ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; radi na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unaprjeđenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje s međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja.

11.2. Služba za upravljanje promjenama i praćenje učinkovitosti

Služba za upravljanje promjenama i praćenje učinkovitosti prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja Europske unije (bilteni, Internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unaprjeđenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi uputa, naputaka i smjernica.

11.3. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove u svezi razvoja i unapređivanja sustava procjene rizika izvršenja poreznih obveza; formira strategiju unutrašnje komunikacije; utvrđuje kodeks ponašanja u odnosu prema poreznim obveznicima; procjenjuje opasnosti i planira postupke kao moguće posljedice negativnih efekata uvođenja novih zakonskih regulativa ili sankcija; izrađuje krizni plan koji obuhvaća pripremu službenika i organizacije za suočavanje s utvrđenim rizicima; sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unaprjeđenju sustava procjene rizika.«.

Članak 9.

Iza članka 38.b dodaje se naslov koji glasi: »12. SEKTOR ZA SERVIS POREZNIM OBVEZNICIMA«.

Članak 10.

Članak 38.c mijenja se i glasi:

»Članak 38.c

»Sektor za servis poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organiziranje sustava horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja Porezne uprave i poreznih obveznika: izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; provodi edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; surađuje s poslovnim zajednicama (npr. strukovne komore) te koordinira rješavanje sporova u žalbenom i prekršajnom postupku; predlaže primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organizira sustave Internet/Intranet i predlaže sadržaje te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu publikacija; priprema sadržaje za Kontakt centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Kontakt centra – središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru.

Za potrebe Sektora za servis poreznim obveznicima ustrojavaju se sljedeće službe:

12.1. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

Služba za sustav servisa poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organiziranje sustava horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja Porezne uprave i poreznih obveznika: izradu i koordinaciju provođenje program usluga poreznim obveznicima/program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama (npr. strukovne komore) te koordiniranje rješavanja sporova u žalbenom i prekršajnom postupku.

12.2. Služba za elektroničke servise i publikacije

Služba za elektroničke servise i publikacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu publikacija.

12.3. Služba – Kontakt centar

Služba – Kontakt centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Kontakt centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Kontakt centra – središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru.«.

Članak 11.

Iza članka 38.c dodaje se članak 38.d koji glasi:

»Članak 38.d

Područni uredi Porezne uprave jesu:

a) Područni ured prve kategorije:

1. Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb

2. Ured za velike porezne obveznike sa sjedištem u Zagrebu, za područje Republike Hrvatske

b) Područni uredi druge kategorije:

3. Područni ured Split sa sjedištem u Splitu, za Splitsko-dalmatinsku županiju

4. Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci, za Primorsko-

-goransku županiju

5. Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku, za Osječko-

-baranjsku županiju

6. Područni ured Pazin sa sjedištem u Pazinu, za Istarsku županiju

c) Područni uredi treće kategorije:

7. Područni ured Krapina sa sjedištem u Krapini, za Krapinsko--zagorsku županiju

8. Područni ured Sisak sa sjedištem u Sisku, za Sisačko-moslavačku županiju

9. Područni ured Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, za Karlovačku županiju

10. Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, za Varaždinsku županiju

11. Područni ured Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici, za Koprivničko-križevačku županiju

12. Područni ured Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru, za Bjelovarsko-bilogorsku županiju

13. Područni ured Gospić sa sjedištem u Gospiću, za Ličko-

-senjsku županiju

14. Područni ured Virovitica sa sjedištem u Virovitici, za Virovitičko-podravsku županiju

15. Područni ured Požega sa sjedištem u Požegi, za Požeško-

-slavonsku županiju

16. Područni ured Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za Brodsko-posavsku županiju

17. Područni ured Zadar sa sjedištem u Zadru, za Zadarsku županiju

18. Područni ured Šibenik sa sjedištem u Šibeniku, za Šibensko-

-kninsku županiju

19. Područni ured Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, za Vukovarsko-srijemsku županiju

20. Područni ured Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku, za Dubrovačko-neretvansku županiju

21. Područni ured Čakovec sa sjedištem u Čakovcu, za Međimursku županiju.«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 1. točki 17. iza podtočke 17.2. dodaje se podtočka 17.3. koja glasi:

»17.3. Odjel za poreze građana III«.

Članak 13.

U članku 40. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor I

2.2. Služba za nadzor II

2.3. Služba za nadzor III

2.4. Služba za nadzor IV

2.5. Služba za nadzor V«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Ispostava Split

14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

14.5. Odjel za nekretnine i imovinske poreze«.

Točka 2. SEKTOR ZA NADZOR mijenja se i glasi:

»2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor III

Služba za nadzor III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4. Služba za nadzor IV

Služba za nadzor IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.5. Služba za nadzor V

Služba za nadzor V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.«.

U točki 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 14.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

U Ispostavi Split obavljaju se poslovi u odjelima:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

5. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 15.

U članku 41. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor I

2.2. Služba za nadzor II

2.3. Služba za nadzor III

2.4. Služba za nadzor IV

2.5. Služba za nadzor V«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Ispostava Rijeka

14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

14.5. Odjel za nekretnine i imovinske poreze«.

Točka 2. SEKTOR ZA NADZOR mijenja se i glasi:

»2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.3. Služba za nadzor III

Služba za nadzor III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.4. Služba za nadzor IV

Služba za nadzor IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.5. Služba za nadzor V

Služba za nadzor V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.«.

U točki 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 16.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

U ispostavama Rijeka i Opatija obavljaju se poslovi u odjelima:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja na zahtjev tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Rab i Vrbovsko obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 17.

U članku 42. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sektor za nadzor

2.1. Služba za nadzor I

2.2. Služba za nadzor II«.

Točka 2. SEKTOR ZA NADZOR mijenja se i glasi:

»2. SEKTOR ZA NADZOR

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor I

Služba za nadzor I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

2.2. Služba za nadzor II

Služba za nadzor II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.«.

U točki 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 18.

Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:

»Članak 42.a

U Ispostavi Osijek obavljaju se poslovi u odjelima:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 19.

U članku 43. točki 5. Služba za opće poslove stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 20.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

U ispostavama Poreč – Parenzo, Pula – Pola i Umag – Umago obavljaju se poslovi u odjelima:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.

U ispostavama Buzet, Labin, Pazin i Rovinj – Rovigno obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.«.

Članak 21.

U članku 44. stavku 1. Područni ured Zadar u točki 10. iza podtočke 10.2. dodaje se podtočka 10.3. koja glasi:

»10.3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze.«.

U članku 44. točki 4. Služba za prekršajni postupak stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 22.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi:

»Članak 44.a

U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni izvršitelji.

Samostalni izvršitelj osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom područnog ureda; obavlja poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove.

U ispostavama u ostalim područnim uredima Porezne uprave obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne snage poreznog obveznika; nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavljaju se i administrativno-tehnički poslovi, kao i poslovi u svezi osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama u ostalim područnim uredima u kojima su ustrojeni odjeli obavljaju se poslovi u odjelima:

1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze

Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na promet nekretnina te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze.«.

Članak 23.

Iza članka 44.a dodaje se naslov iznad članka i članak 44.b koji glasi:

»URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Članak 44.b

Ured za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, obavlja nadzor u uredu svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured; obavlja sve poslove za upravljanje kadrovskim, financijskim i robnim resursima; planira i surađuje kod uvođenja potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, pomaže u postupcima nadzora, surađuje u analizi rizika, poreznim pretragama i uvođenju odgovarajućih tehničko podržanih procesa; osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnih ureda vezanih uz upotrijebljenu podršku; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novo razvijenih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; surađuje u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja, podržava procese upravljanja ureda i odlučivanja; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom područnog ureda; poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove; vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; zaprimaju optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provode prekršajni postupak, donose odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreću postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vode evidencije i sastavljaju potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.«.

Članak 24.

Iza članka 44.b dodaje se novi članak 44.c koji glasi:

»Članak 44.c

Unutar Ureda za velike porezne obveznike ustrojavaju se:

1. Sektor za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike

1.1. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike I

1.2. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike II

1.3. Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika

2. Sektor za nadzor velikih poreznih obveznika

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika I

2.2. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika II

2.3. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika III

3. Služba za podršku poslovanju

4. Ispostava za velike porezne obveznike Osijek

5. Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka

6. Ispostava za velike porezne obveznike Split.

1. SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Sektor za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; podnošenje prijava za pokretanje optužnog prijedloga; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznike; vođenje i ažuriranje registara velikih poreznih obveznika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; davanje uputa i stručne pomoći velikim poreznim obveznicima; izradu mišljenja na upit poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama velikih poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, obavlja nadzor u Uredu svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

Za obavljanje poslova Sektora za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike ustrojavaju se sljedeće službe:

1.1. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike I

Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike I obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

1.2. Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike II

Služba za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike II obavlja upravne i druge stručne poslove za velike porezne obveznike koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

1.3. Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika

Služba za ovrhu velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe kod ove skupine poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

2. SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

Sektor za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor velikih poreznih obveznika ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika I

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika I je fokusirana na analizu rizika, transferne cijene, međunarodne poslove i porezne istrage; razvija i uvodi metode i tehnike nadzora; planira, usmjerava i koordinira aktivnosti nadzora za velike porezne obveznike; surađuje s drugim nadzornim tijelima; brine se za razvoj znanja s područja nadzora; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

2.2. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika II

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika II obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – financijskih institucija. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

2.3. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika III

Služba za nadzor velikih poreznih obveznika III obavlja nadzor velikih poreznih obveznika – ostale djelatnosti. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora, određivanje prioriteta nadzora, analizu rizika i provođenje nadzora svih vrsta poreza kod ove skupine poreznih obveznika.

3. SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

Služba za podršku poslovanju obavlja sve poslove vezano za upravljanje kadrovskim, financijskim i robnim resursima; planira i surađuje pri uvođenju potrebne informacijske podrške, alata, metoda i tehnika rada za potrebe ureda, pomaže u postupcima nadzora, surađuje u analizi rizika, poreznim pretragama i uvođenju odgovarajućih tehničko podržanih procesa; osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnih ureda vezanih uz upotrijebljenu podršku; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novorazvijenih programskih rješenja; koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; surađuje u analizi rada sustava i predlaže poboljšanja, podržava procese upravljanja ureda i odlučivanja; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom područnog ureda; poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove; vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; zaprimaju optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provode prekršajni postupak, donose odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreću postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vode evidencije i sastavljaju potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

4. – 6. ISPOSTAVE ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK, RIJEKA I SPLIT

U ispostavama za velike porezne obveznike Osijek, Rijeka i Split obavljaju se poslovi utvrđivanja i naplate poreza i doprinosa te nadzor velikih poreznih obveznika.

Ured za velike porezne obveznike obavlja poslove na teritoriju cijele države. Poslovi za velike porezne obveznike se obavljaju u sjedištu Ureda za velike porezne obveznike u Zagrebu i u tri ispostave za velike porezne obveznike Split, Rijeka i Osijek.

U sjedištu Ureda za velike porezne obveznike u Zagrebu unutar Sektora za utvrđivanje i naplatu poreza i doprinosa za velike porezne obveznike i Sektora za nadzor velikih poreznih obveznika obavljaju se poslovi utvrđivanja, naplate poreza i doprinosa, nadzora i ovrhe velikih poreznih obveznika sa sjedištem na teritoriju područnih ureda Bjelovar, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Sisak, Varaždin, Čakovec i Zagreb.

U Ispostavi za velike porezne obveznike Osijek obavljaju se poslovi za velike porezne obveznike sa sjedištem na teritoriju područnih ureda Osijek, Požega, Slavonski Brod, Virovitica i Vukovar.

U Ispostavi za velike porezne obveznike Rijeka obavljaju se poslovi za velike porezne obveznike sa sjedištem na teritoriju područnih ureda Gospić, Pazin i Rijeka.

U Ispostavi za velike porezne obveznike Split obavljaju se poslovi za velike porezne obveznike sa sjedištem na teritoriju područnih ureda Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar.

Teritorijalni područni uredi mogu voditi prekršajne postupke za ispostave za velike porezne obveznike Split, Rijeka i Osijek u prvom stupnju zbog povreda poreznih propisa, propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja i drugih posebnih propisa kojima je utvrđena njena nadležnost; zaprimaju optužne prijedloge od ovlaštenih tužitelja, provode prekršajni postupak, donose odluke o prekršajima i druge odluke koje su u vezi s postupkom, pokreću postupak prisilne naplate novčanih kazni i zamjene neplaćenih novčanih kazni kaznom zatvora kod nadležnog prekršajnog suda, vode evidencije i sastavljaju potrebna izvješća vezana za prekršajni postupak.

Teritorijalni područni uredi i njihove ispostave mogu obavljati pojedine upravne i druge stručne poslove za Ured za velike porezne obveznike (informiranje, zaprimanje prijava, izdavanje potvrda).«.

Članak 25.

U članku 79. stavku 7. iza riječi: »u područnom uredu Zagreb« dodaju se riječi: »i u Uredu za velike porezne obveznike«.

Članak 26.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 27.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/64

Urbroj: 50301-05/16-12-2

Zagreb, 8. studenoga 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

REDNI BROJ

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

1.

KABINET MINISTRA

15

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1

2.1.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

8

2.1.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

8

2.1.3.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

12

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

27

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

131

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

neposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE

1

neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I PROJEKCIJA

5

3.1.1.2.

ODJEL ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE VLASTITIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.2.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.2.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE – UKUPNO

25

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

6

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA, DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

8

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

29

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE, PLATNE SUSTAVE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO I PLATNE SUSTAVE

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA OSIGURANJE

5

3.3.1.3.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

5

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

5

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST, LICENCIRANJE I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST

5

3.3.3.2.

ODJEL ZA LICENCIRANJE I NADZOR

5

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKU UNIJU

1

3.4.1.1.

ODJEL ZA KOORDINACIJU POSLOVA EUROP-

SKE UNIJE

7

3.4.1.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE

6

3.4.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

1

3.4.2.1.

ODJEL ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

7

3.4.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA

6

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno

30

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU– ukupno

125

4.

DRŽAVNA RIZNICA

neposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

5

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

5

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO

5

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

41

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM

DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

6

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

7

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ

RIZNICI – ukupno

27

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I PRAĆENJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA PRETPRISTUPNIM PROGRAMIMA

6

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

156

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR

neposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

6

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5

FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

73

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

8

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

36

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

9

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

27

5.4.

SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR I NADZOR KONCESIJA

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

5

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.3.1.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

6

5.4.3.2.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA RIJEKA

6

5.4.3.3.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA ZADAR

6

5.4.3.4.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA SPLIT

6

5.4.3.5.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA OSIJEK

6

SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR I NADZOR KONCESIJA – ukupno

55

5.5.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1

neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

5

5.5.2.

ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

7

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

14

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1

neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

229

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1

neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE OD DJELATNOSTI I OVRHU

6

6.1.2.

ODJEL ZA IMOVINSKE I LOKALNE POREZE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI CARINSKI POSTUPAK

1

6.2.1.

ODJEL ZA TROŠARINSKI SUSTAV

5

6.2.2.

ODJEL ZA CARINSKI POSTUPAK

5

6.3.

SLUŽBA ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

POREZNI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

12

6.3.2.

CARINSKI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

3

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

53

7.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

7.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

7.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

7.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

719

POREZNA UPRAVA

 

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV

1

 

neposredno u sektoru

1

1.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

11

1.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

13

1.3.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

1.4.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ

8

1.5.

SLUŽBA ZA POSTUPKE, EVIDENCIJE I STATISTIKE SUSTAVA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

9

1.6.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON I NEKRETNINE

8

 

SEKTOR ZA POREZNI SUSTAVukupno

59

2.

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA ISPU

11

2.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

10

2.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

10

2.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

10

 

SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE – ukupno

43

3.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

SLUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, IZRADU I IMPLEMENTACIJU RJEŠENJA

11

3.2.

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA I POMOĆ KORISNICIMA

11

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAVukupno

24

4.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

11

4.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

11

4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR IGARA NA SREĆU, ZABAVNIH I NAGRADNIH IGARA

9

4.4.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

11

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

44

5.

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

11

5.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

5.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

11

5.4.

SLUŽBA ZA USKLAĐIVANJE I UJEDNAČAVANJE RADA OVRŠNOG POSTUPKA

11

 

SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK – ukupno

46

6.

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE

11

6.2.

SLUŽBA ZA LOKALNE POREZE

11

 

SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE – ukupno

24

7.

SEKTOR ZA PLANIRANJE, UPRAVLJANJE, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

15

7.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

10

 

SEKTOR ZA PLANIRANJE, UPRAVLJANJE, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA – ukupno

27

8.

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

10

8.1.1.

Odjel – Pisarnica

9

8.2.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

10

8.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

17

8.4.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

11

 

SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE – ukupno

59

9.

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

SLUŽBA ZA PRETHODNU KONTROLU

8

9.2.

SLUŽBA ZA NAKNADNU KONTROLU

14

 

SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU – ukupno

24

10.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

9

10.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

9

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA – ukupno

20

11.

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJU

8

11.2.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROMJENAMA I PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

8

11.3.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

8

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ – ukupno

26

12.

SEKTOR ZA SERVIS POREZNIM OBVEZNICIMA

1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

SLUŽBAZA SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

8

12.2.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE I PUBLIKACIJE

11

12.3.

SLUŽBA – KONTAKT CENTAR

11

SEKTOR ZA SERVIS POREZNIM OBVEZNICIMA – ukupno

32

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

436

 

PODRUČNI URED ZAGREB

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

1.1.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

9

1.2.

SLUŽBA ZA REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ I PBZO

14

1.3.

SLUŽBA ZA POVRAT PDV-a INOZEMNIM PODUZETNICIMA

14

 

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

56

2.

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZE NADZORA

1

2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIPREMU NADZORA

11

2.1.2.

ODJEL ZA ANALIZE NADZORA

12

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.2.1.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA I

15

2.2.2.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA II

15

2.2.3.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA III

14

2.2.4.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA IV

13

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

1

2.3.1.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA I

13

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA II

12

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA III

11

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR PDV-a

1

2.4.1.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a I

12

2.4.2.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a II

13

2.4.3.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a III

12

2.4.4.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a IV

11

2.4.5.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a V

10

 

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA – ukupno

191

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

1

3.1.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA I

7

3.2.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA II

7

3.3.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA III

8

3.4.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

7

 

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA – ukupno

30

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

1

4.1.

ODJEL ZA POKRETNINE I

19

4.2.

ODJEL ZA POKRETNINE II

18

4.3.

ODJEL ZA STEČAJEVE, LIKVIDACIJE I NEKRETNINE

22

 

SLUŽBA ZA OVRHU – ukupno

60

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

33

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

25

7.

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

15

7.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

7.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR – ukupno

55

8.

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

19

8.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK – ukupno

48

9.

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

14

9.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE III

13

9.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

9.5.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

13

9.6.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

9

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA – ukupno

83

10.

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA PRAVNE OSOBE

17

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

10.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE – ukupno

45

11.

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

14

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

11.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA –

ukupno

52

12.

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

12.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR – ukupno

47

13.

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

13

13.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

13.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

13.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD – ukupno

48

14.

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

14.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC – ukupno

40

15.

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

15.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

17

15.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

17

15.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB – ukupno

60

16.

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

16.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

13

16.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

5

 

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA – ukupno

36

17.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

17.1.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA I

20

17.2.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA II

20

17.3.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA III

20

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA – ukupno

65

18.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

18.1.

ODJEL ZA NEKRETNINE I

16

18.2.

ODJEL ZA NEKRETNINE II

16

18.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE III

16

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE – ukupno

54

19.

ISPOSTAVA DUGO SELO

22

20.

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD

22

21.

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

22

22.

ISPOSTAVA SAMOBOR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

22.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

22.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

22.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno

42

23.

ISPOSTAVA SESVETE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

23.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

23.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

23.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SESVETE – ukupno

45

24.

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

18

25.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

25.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

25.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

25.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno

40

26.

ISPOSTAVA VRBOVEC

18

27.

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

27.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

27.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

27.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno

34

 

UKUPNO PODRUČNI URED ZAGREB

1293

 

PODRUČNI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

18

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

18

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

18

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

19

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

18

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

92

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

21

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

28

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

11

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

14

7.

ISPOSTAVA HVAR

11

8.

ISPOSTAVA IMOTSKI

16

9.

ISPOSTAVA KAŠTELA

17

10.

ISPOSTAVA MAKARSKA

18

11.

ISPOSTAVA OMIŠ

16

12.

ISPOSTAVA SINJ

17

13.

ISPOSTAVA SOLIN

14

14.

ISPOSTAVA SPLIT

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

42

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

22

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

19

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

20

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

7

 

ISPOSTAVA SPLIT – ukupno

114

15.

ISPOSTAVA SUPETAR

11

16.

ISPOSTAVA TROGIR

16

17.

ISPOSTAVA VIS

6

18.

ISPOSTAVA VRGORAC

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SPLIT

442

 

PODRUČNI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

8

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

17

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

17

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

86

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

17

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

27

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

13

7.

ISPOSTAVA CRIKVENICA

20

8.

ISPOSTAVA ČABAR

5

9.

ISPOSTAVA DELNICE

9

10.

ISPOSTAVA KRK

20

11.

ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

11

12.

ISPOSTAVA OPATIJA

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

11

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno

24

13.

ISPOSTAVA RAB

10

14.

ISPOSTAVA RIJEKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

27

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

27

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

24

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

21

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

8

 

ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno

112

15.

ISPOSTAVA VRBOVSKO

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU RIJEKA

379

 

PODRUČNI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

35

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

11

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

17

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

10

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

7

7.

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

12

8.

ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC

9

9.

ISPOSTAVA ĐAKOVO

20

10.

ISPOSTAVA NAŠICE

12

11.

ISPOSTAVA OSIJEK

1

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

26

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

17

 

ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno

67

12.

ISPOSTAVA VALPOVO

12

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU OSIJEK

221

 

PODRUČNI URED PAZIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

14

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

14

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

14

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

55

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

19

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

6

5.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

10

6.

ISPOSTAVA BUZET

10

7.

ISPOSTAVA LABIN

17

8.

ISPOSTAVA PAZIN

13

9.

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

13

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno

29

10.

ISPOSTAVA PULA – POLA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

20

 

ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno

58

11.

ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO

18

12.

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

12

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno

26

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU PAZIN

273

 

PODRUČNI URED KRAPINA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

12

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DONJA STUBICA

14

6.

ISPOSTAVA KLANJEC

9

7.

ISPOSTAVA KRAPINA

15

8.

ISPOSTAVA PREGRADA

10

9.

ISPOSTAVA ZABOK

17

10.

ISPOSTAVA ZLATAR

13

 

UKUPNO PODRUČNI URED KRAPINA

134

 

 

PODRUČNI URED SISAK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

15

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DVOR

4

6.

ISPOSTAVA GLINA

6

7.

ISPOSTAVA GVOZD

4

8.

ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA

5

9.

ISPOSTAVA KUTINA

19

10.

ISPOSTAVA NOVSKA

11

11.

ISPOSTAVA PETRINJA

12

12.

ISPOSTAVA SISAK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA SISAK – ukupno

32

 

UKUPNO PODRUČNI URED SISAK

155

 

 

PODRUČNI URED KARLOVAC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

14

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DUGA RESA

11

6.

ISPOSTAVA KARLOVAC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno

35

7.

ISPOSTAVA OGULIN

11

8.

ISPOSTAVA OZALJ

8

9.

ISPOSTAVA SLUNJ

6

10.

ISPOSTAVA VOJNIĆ

4

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KARLOVAC

134

 

 

PODRUČNI URED VARAŽDIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

11

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA IVANEC

12

6.

ISPOSTAVA LUDBREG

10

7.

ISPOSTAVA NOVI MAROF

11

8.

ISPOSTAVA VARAŽDIN

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

23

 

ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno

50

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VARAŽDIN

146

 

 

PODRUČNI URED KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

12

6.

ISPOSTAVA KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno

27

7.

ISPOSTAVA KRIŽEVCI

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KOPRIVNICA

104

 

 

PODRUČNI URED BJELOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

22

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

12

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA BJELOVAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno

33

6.

ISPOSTAVA ČAZMA

7

7.

ISPOSTAVA DARUVAR

12

8.

ISPOSTAVA GAREŠNICA

9

9.

ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU BJELOVAR

117

 

 

PODRUČNI URED GOSPIĆ

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

9

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

9

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DONJI LAPAC

2

6.

ISPOSTAVA GOSPIĆ

15

7.

ISPOSTAVA KORENICA

4

8.

ISPOSTAVA OTOČAC

7

9.

ISPOSTAVA SENJ

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU GOSPIĆ

69

 

 

PODRUČNI URED VIROVITICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

14

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA ORAHOVICA

8

6.

ISPOSTAVA SLATINA

12

7.

ISPOSTAVA VIROVITICA

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno

27

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VIROVITICA

86

 

 

PODRUČNI URED POŽEGA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

12

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA PAKRAC

8

6.

ISPOSTAVA POŽEGA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno

33

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU POŽEGA

79

 

 

PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

16

6.

ISPOSTAVA OKUČANI

5

7.

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno

47

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SLAVONSKI BROD

126

 

 

PODRUČNI URED ZADAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

16

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

16

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

33

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

5

5.

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

11

6.

ISPOSTAVA BENKOVAC

6

7.

ISPOSTAVA GRAČAC

4

8.

ISPOSTAVA OBROVAC

6

9.

ISPOSTAVA PAG

6

10.

ISPOSTAVA ZADAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

25

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

15

 

ISPOSTAVA ZADAR – ukupno

60

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ZADAR

159

 

PODRUČNI URED ŠIBENIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

10

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

21

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DRNIŠ

8

6.

ISPOSTAVA KNIN

7

7.

ISPOSTAVA ŠIBENIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno

43

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ŠIBENIK

107

 

 

PODRUČNI URED VUKOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

13

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

26

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA VINKOVCI

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno

35

6.

ISPOSTAVA VUKOVAR

18

7.

ISPOSTAVA ŽUPANJA

18

8.

ISPOSTAVA ILOK

5

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VUKOVAR

136

 

 

PODRUČNI URED DUBROVNIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

24

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DUBROVNIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

22

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

 

ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno

42

6.

ISPOSTAVA KORČULA

15

7.

ISPOSTAVA LASTOVO

3

8.

ISPOSTAVA METKOVIĆ

12

9.

ISPOSTAVA PLOČE

8

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU DUBROVNIK

134

 

 

PODRUČNI URED ČAKOVEC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ČAKOVEC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno

44

6.

ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE

7

7.

ISPOSTAVA PRELOG

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ČAKOVEC

118

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

 

neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE I

13

1.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE II

11

1.3.

SLUŽBA ZA OVRHU VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

5

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – UKUPNO

30

2.

SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA II

16

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA III

15

SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA – UKUPNO

49

3.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

4.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK

15

5.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA

15

6.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT

17

 

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

134

POREZNA UPRAVA – ukupno

4982

CARINSKA UPRAVA

SREDIŠNJI URED

 1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SREDIŠNJEG UREDA – URED RAVNATELJA

1

 

neposredno u sektoru

1

1.1.

SLUŽBA ZA STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE, STRATEŠKO PLANIRANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

1

1.1.1.

ODJEL ZA STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE, STRATEŠKO PLANIRANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

10

1.1.2.

ODJEL ZA INTRASTAT

65

1.2.

SLUŽBA ZA OPERATIVNU KOMUNIKACIJU I PODRŠKU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIM SUSTAVIMA (HELP DESK)

50

 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SREDIŠNJEG UREDA – URED RAVNATELJA – ukupno

128

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u sektoru

1

2.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

8

2.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

8

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

18

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

neposredno u sektoru

2

3.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU ZAGREB

5

3.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU SPLIT

5

3.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU RIJEKA

5

3.4.

ODJEL ZA UNUTARNJU KONTROLU OSIJEK

5

3.5.

ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR

6

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

29

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE

1

 

neposredno u sektoru

1

4.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

30

4.2.

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I PRAVNE POSLOVE

11

4.3.

SLUŽBA – CARINSKI CENTAR ZA OBUKU

10

 

UKUPNO – SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, PRAVNE I ORGANIZACIJSKE POSLOVE

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

neposredno u sektoru

1

5.1.

SLUŽBA ZA OBVEZNA DAVANJA

1

5.1.1.

ODJEL ZA CARINSKA DAVANJA I TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA

6

5.1.2.

ODJEL ZA TROŠARINSKA I POREZNA DAVANJA

5

5.1.3.

ODJEL ZA OSIGURANJE DUGA

5

5.2.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO

15

5.3.

SLUŽBA ZA NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

1

5.3.1.

ODJEL ZA NABAVU

10

5.3.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

10

 

SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

neposredno u sektoru

2

6.1.

SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV

1

6.1.1.

ODJEL ZA CARINSKO-POREZNI SUSTAV

6

6.1.2.

ODJEL ZA CARINSKO-SIGURNOSNI SUSTAV

5

6.2.

SLUŽBA ZA CARINSKE PROCEDURE

1

6.2.1.

ODJEL ZA PROVEDBU CARINSKIH PROCEDURA

6

6.2.2.

ODJEL ZA POJEDNOSTAVNJENJA

5

6.2.3.

ODJEL ZA CARINSKO UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

5

6.3.

SLUŽBA ZA PROVOZNI POSTUPAK I GRANIČNE PROCEDURE

8

 

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I

PROCEDURE – ukupno

40

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

neposredno u sektoru

1

7.1.

SLUŽBA ZA TROŠARINSKI SUSTAV

1

7.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

6

7.1.2.

ODJEL ZA PROVEDBENE POSLOVE HARMONIZIRANOG TROŠARINSKOG SUSTAVA

5

7.2.

SLUŽBA ZA TROŠARINSKE POSTUPKE

1

7.2.1.

ODJEL ZA DUHANSKE PROIZVODE, ALKOHOL I OZNAČAVANJE MARKICAMA

7

7.2.2.

ODJEL ZA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

5

7.2.3.

TROŠARINSKI ODJEL ZA VEZU

5

7.3.

SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE

8

 

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

40

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

neposredno u sektoru

1

8.1.

SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU

1

8.1.1.

ODJEL ZA CARINSKU TARIFU

9

8.1.2.

ODJEL ZA TARIC I KVOTE

15

8.1.3.

ODJEL ZA AGRARNU I TRGOVINSKU POLITIKU

5

8.2.

SLUŽBA ZA CARINSKU VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

8.2.1.

ODJEL ZA CARINSKU VRIJEDNOST

6

8.2.2.

ODJEL ZA PODRIJETLO ROBE

9

8.3.

SLUŽBA ZA CARINSKI LABORATORIJ

22

8.4.

SLUŽBA ZA PROVEDBU TARIFNIH MJERA

1

8.4.1.

ODJEL ZA PROVEDBU TARIFNIH MJERA ZAGREB

10

8.4.2.

ODJEL ZA PROVEDBU TARIFNIH MJERA RIJEKA

8

8.4.3.

ODJEL ZA PROVEDBU TARIFNIH MJERA SPLIT

8

8.4.4.

ODJEL ZA PROVEDBU TARIFNIH MJERA OSIJEK

8

 

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO – ukupno

105

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u sektoru

3

9.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

12

9.2.

SLUŽBA ZA CARINSKE ISTRAGE

1

9.2.1.

ODJEL ZA ISTRAGE CARINSKIH PRIJEVARA

7

9.2.2.

ODJEL ZA KONTROLU ROBE SA OGRANIČENJIMA

15

9.3.

SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE

1

 

neposredno u službi

9

9.3.1.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE ZAGREB

40

9.3.2.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE RIJEKA

30

9.3.3.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE OSIJEK

35

9.3.4.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE SPLIT

25

9.3.5.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE PLOČE

30

9.3.6.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE ZADAR

15

9.3.7.

ODJEL ZA MOBILNE JEDINICE VARAŽDIN

15

9.4.

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I PROVJERE

9

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

248

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u sektoru

1

10.1.

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU I PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

11

10.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I UVOĐENJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA

13

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKE I ANALIZE – ukupno

26

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

747

1.

CARINARNICA I ZAGREB

1

 

NEPOSREDNO U CARINARNICI

5

1.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

16

1.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

16

1.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

1.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

12

1.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

18

1.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

9

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

40

1.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

1.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

20

1.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

14

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

35

1.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

1.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

22

1.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

20

1.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

10

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

53

1.6.

CENTRALNA SLUŽBA ZA PROVOZNI POSTUPAK

26

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

375

1

CARINSKA ISPOSTAVA MACELJ (GRANIČNA)

62

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I KLENOVAC HUMSKI (POGRANIČNI)

0

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I MALI TABOR (POGRANIČNI)

0

1.3.

CARINSKI ODJELJAK I LUKE POLJANSKE (POGRANIČNI)

0

1.4.

CARINSKI ODJELJAK I PLAVIĆ (POGRANIČNI)

0

1.5.

CARINSKI ODJELJAK I DRAŠE (POGRANIČNI)

0

2

CARINSKA ISPOSTAVA JANKOMIR (ROBNA)

55

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA ZAGREB (ROBNI)

5

3

CARINSKA ISPOSTAVA KRAPINA (ROBNA)

21

3.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA KRAPINA (ROBNI)

4

3.2.

CARINSKI ODJELJAK I LUKA (ROBNI)

4

4.

CARINSKA ISPOSTAVA ZAPADNI KOLODVOR (ROBNA)

25

5.

CARINSKA ISPOSTAVA ZRAČNA LUKA ZAGREB (ROBNO-GRANIČNA)

70

6.

CARINSKA ISPOSTAVA ŽITNJAK (ROBNA)

40

7.

CARINSKA ISPOSTAVA BREGANA (ROBNO-GRANIČNA)

72

7.1.

CARINSKI ODJELJAK I HARMICA (GRANIČNI)

10

7.2.

CARINSKI ODJELJAK I BREGANA NASELJE (GRANIČNI)

3

7.3.

CARINSKI ODJELJAK I DONJI ČEMEHOVEC (POGRANIČNI)

2

7.4.

CARINSKI ODJELJAK I KRAJ DONJI (POGRANIČNI)

1

7.5.

CARINSKI ODJELJAK I NOVO SELO ŽUMBERAČKO (POGRANIČNI)

1

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

234

1.

CARINSKA ISPOSTAVA JUROVSKI BROD (GRANIČNA)

26

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I VIVODINA (POGRANIČNI)

0

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I OBREŽ (POGRANIČNI)

0

1.3.

CARINSKI ODJELJAK I PRAVUTINA (POGRANIČNI)

0

1.4.

CARINSKI ODJELJAK I PRILIŠĆE (POGRANIČNI)

0

1.5.

CARINSKI ODJELJAK I BREZOVICA (POGRANIČNI)

0

1.6.

CARINSKI ODJELJAK I KAŠT (POGRANIČNI)

0

2.

CARINSKA ISPOSTAVA DVOR (ROBNO-GRANIČNA)

16

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I HRVATSKA KOSTAJNICA (GRANIČNI)

9

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I HRVATSKA DUBICA (GRANIČNI)

7

2.3.

CARINSKI ODJELJAK I VOLINJA (GRANIČNI)

5

2.4.

CARINSKI ODJELJAK I OBLJAJ (POGRANIČNI)

2

3.

CARINSKA ISPOSTAVA LUPINJAK (GRANIČNA)

21

3.1.

CARINSKI ODJELJAK I RAZVOR (GRANIČNI)

11

3.2.

CARINSKI ODJELJAK I HUM NA SUTLI (GRANIČNI)

3

3.3.

CARINSKI ODJELJAK I MIHANOVIĆ DOL (GRANIČNI)

0

3.4.

CARINSKI ODJELJAK I MILJANA (GRANIČNI)

0

4.

CARINSKA ISPOSTAVA MALJEVAC (GRANIČNA)

21

4.1.

CARINSKI ODJELJAK I GEJKOVAC (POGRANIČNI)

2

4.2.

CARINSKI ODJELJAK I PAŠIN POTOK (POGRANIČNI)

2

4.3.

CARINSKI ODJELJAK I BOGOVOLJA (POGRANIČNI)

2

4.4.

CARINSKI ODJELJAK I KORDUNSKI LJESKOVAC (POGRANIČNI)

2

5.

CARINSKA ISPOSTAVA KARLOVAC (ROBNA)

15

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I PRIBANJCI (GRANIČNA)

9

6.

CARINSKA ISPOSTAVA SISAK (ROBNA)

10

7.

CARINSKA ISPOSTAVA KUTINA (ROBNA)

10

8.

CARINSKA ISPOSTAVA POŠTA ZAGREB (ROBNO-GRANIČNA)

20

9.

CARINSKA ISPOSTAVA JASENOVAC (ROBNO-GRANIČNA)

21

10.

CARINSKA ISPOSTAVA ŽELJEZNIČKI KOLODVOR ZAGREB (ROBNO-GRANIČNA)

20

 

CARINARNICA I ZAGREB – ukupno

801

2.

CARINARNICA I RIJEKA

1

 

NEPOSREDNO U CARINARNICI

5

2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

10

2.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

10

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

7

2.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

10

2.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

7

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

2.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

2.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

8

2.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

9

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

18

2.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

27

2.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

12

2.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

11

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

51

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

234

1.

CARINSKA ISPOSTAVA PASJAK (GRANIČNA)

33

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I ŽELJEZNIČKI KOLODVOR ŠAPJANE (GRANIČNI)

6

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I VELE MUNE (POGRANIČNI)

1

2.

CARINSKA ISPOSTAVA KAŠTEL (GRANIČNA)

28

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I LUCIJA (POGRANIČNI)

0

3.

CARINSKA ISPOSTAVA ŠKRLJEVO (ROBNA)

34

4.

CARINSKA ISPOSTAVA RUPA (ROBNO-GRANIČNA)

46

4.1.

CARINSKI ODJELJAK I LIPA (POGRANIČNI)

1

5.

CARINSKA ISPOSTAVA LUKA RIJEKA (ROBNO-GRANIČNA)

77

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I BAKAR (ROBNO-GRANIČNI)

8

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

173

1.

CARINSKA ISPOSTAVA BROD NA KUPI (GRANIČNA)

10

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I BLAŽEVCI (POGRANIČNI)

2

2.

CARINSKA ISPOSTAVA POŽANE (GRANIČNA)

20

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I ŽELJEZNIČKI KOLODVOR LUPOGLAV (GRANIČNI)

0

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I SLUM (POGRANIČNI)

0

2.3.

CARINSKI ODJELJAK I JELOVICE (GRANIČNI)

4

3.

CARINSKA ISPOSTAVA PLOVANIJA (GRANIČNA)

20

4.

CARINSKA ISPOSTAVA PAZIN (ROBNA-GRANIČNA)

12

4.1.

CARINSKI ODJELJAK I POREČ – PARENZO (GRANIČNI)

4

4.2.

CARINSKI ODJELJAK I ZRAČNA LUKA VRSAR – ORSERA (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

5.

CARINSKA ISPOSTAVA POŠTA RIJEKA (ROBNA)

8

6.

CARINSKA ISPOSTAVA PREZID (ROBNO-GRANIČNA)

9

6.1.

CARINSKI ODJELJAK I ZAMOST (POGRANIČNI)

2

6.2.

CARINSKI ODJELJAK I ČABAR (POGRANIČNI)

2

6.3.

CARINSKI ODJELJAK I PREZID I (POGRANIČNI)

1

7.

CARINSKA ISPOSTAVA OMIŠALJ (ROBNO-GRANIČNA)

12

7.1.

CARINSKI ODJELJAK I MALI LOŠINJ (ROBNO-GRANIČNA)

4

8.

CARINSKA ISPOSTAVA ZRAČNA LUKA PULA – POLA (ROBNO-GRANIČNA)

10

8.1.

CARINSKI ODJELJAK I ROVINJ – ROVIGNO (GRANIČNI)

4

9.

CARINSKA ISPOSTAVA LABIN (ROBNO-GRANIČNA)

6

9.1.

CARINSKI ODJELJAK I BRŠICA (GRANIČNI)

5

9.2.

CARINSKI ODJELJAK I LUKA PLOMIN (GRANIČNI)

1

10.

CARINSKA ISPOSTAVA LUKA PULA – POLA (ROBNO-GRANIČNA)

15

10.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA PULA – POLA (ROBNI)

5

11.

CARINSKA ISPOSTAVA BUJE – BUIE (ROBNO-GRANIČNA)

12

11.1.

CARINSKI ODJELJAK I UMAG – UMAGO (ROBNO-GRANIČNI)

5

11.2.

CARINSKI ODJELJAK I NOVIGRAD – CITTANOVA (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

11.3.

CARINSKI ODJELJAK I MARINA UMAG – UMAGO (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

 

CARINARNICA I RIJEKA – ukupno

527

3.

CARINARNICA I OSIJEK

1

 

neposredno u carinarnici

5

3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

10

3.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

14

3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

3.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

7

3.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

7

3.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

3.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

3.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

5

3.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

3.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

3.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

23

3.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

11

3.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

10

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

45

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

306

1.

CARINSKA ISPOSTAVA BAJAKOVO (ROBNO-GRANIČNA)

100

2.

CARINSKA ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD (ROBNO-GRANIČNA)

36

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA SLAVONSKI BROD (ROBNI)

4

3.

CARINSKA ISPOSTAVA OSIJEK (ROBNO-GRANIČNA)

20

3.1.

CARINSKI ODJELJAK I POŠTA OSIJEK (ROBNI)

6

3.2.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA OSIJEK (ROBNI)

3

3.3.

CARINSKI ODJELJAK I ZRAČNA LUKA OSIJEK (ROBNO-GRANIČNI)

2

4.

CARINSKA ISPOSTAVA VINKOVCI – TOVARNIK (ROBNO-GRANIČNA)

21

5.

CARINSKA ISPOSTAVA ŽUPANJA – MOST (ROBNO-GRANIČNA)

35

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I BURUMI (POGRANIČNI, SEZONSKI)

1

6.

CARINSKA ISPOSTAVA STARA GRADIŠKA (ROBNO-GRANIČNA)

50

6.1.

CARINSKI ODJELJAK I DAVOR (POGRANIČNI)

1

7.

CARINSKA ISPOSTAVA ERDUT (ROBNO-GRANIČNA)

27

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

177

1.

CARINSKA ISPOSTAVA GUNJA (GRANIČNA)

18

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I STROŠINCI (POGRANIČNI)

1

2.

CARINSKA ISPOSTAVA DUBOŠEVICA (GRANIČNA)

20

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I BARANJSKO PETROVO SELO (GRANIČNI)

5

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I ŽELJEZNIČKI KOLODVOR BELI MANASTIR (ROBNO-GRANIČNI)

5

3.

CARINSKA ISPOSTAVA TOVARNIK (GRANIČNA)

19

4.

CARINSKA ISPOSTAVA BATINA (GRANIČNA)

9

5.

CARINSKA ISPOSTAVA VUKOVAR (ROBNO-GRANIČNA)

9

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA VUKOVAR (ROBNI)

4

6.

CARINSKA ISPOSTAVA ILOK (ROBNO-GRANIČNA)

18

6.1.

CARINSKI ODJELJAK I ILOK I (GRANIČNI)

5

6.2.

CARINSKI ODJELJAK I ILOK II (GRANIČNI)

5

6.3.

CARINSKI ODJELJAK I ILOK III (GRANIČNI)

5

6.4.

CARINSKI ODJELJAK I BAPSKA (GRANIČNI)

1

7.

CARINSKA ISPOSTAVA SLAVONSKI ŠAMAC (ROBNO-GRANIČNA)

32

7.1.

CARINSKI ODJELJAK I SVILAJ (POGRANIČNI)

4

7.2.

CARINSKI ODJELJAK I DUBOČICA (POGRANIČNI)

1

8.

CARINSKA ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC – MOST (ROBNO-GRANIČNA)

16

 

CARINARNICA I OSIJEK – ukupno

589

4.

CARINARNICA I SPLIT

1

 

– neposredno u carinarnici Split

5

4.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

10

4.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

11

4.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

4.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

7

4.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

7

4.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

4.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

4.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

5

4.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

4.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

4.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

13

4.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

7

4.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

8

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

29

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

98

1.

CARINSKA ISPOSTAVA SJEVERNA LUKA (ROBNA)

30

2.

CARINSKA ISPOSTAVA LUKA SPLIT (ROBNO-GRANIČNA)

30

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA SPLIT (ROBNI)

11

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I KOMIŽA (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

2.3.

CARINSKI ODJELJAK I VIS (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

2.4.

CARINSKI ODJELJAK I HVAR (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

2.5.

CARINSKI ODJELJAK I STARI GRAD (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

3.

CARINSKA ISPOSTAVA ŠIBENIK (ROBNO-GRANIČNA)

27

3.1.

CARINSKI ODJELJAK I PRIMOŠTEN (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

3.2.

CARINSKI ODJELJAK I ŽIRJE-MUNA (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

160

1.

CARINSKA ISPOSTAVA KAMENSKO (GRANIČNA)

21

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I ARŽANO (GRANIČNI)

13

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I BILI BRIG (POGRANIČNI)

1

1.3.

CARINSKI ODJELJAK I ARŽANO PAZAR (POGRANIČNI)

1

2.

CARINSKA ISPOSTAVA STRMICA (GRANIČNA)

16

3.

CARINSKA ISPOSTAVA POŠTA SPLIT (ROBNA)

6

4.

CARINSKA ISPOSTAVA DUGOPOLJE (ROBNA)

16

5.

CARINSKA ISPOSTAVA ZRAČNA LUKA SPLIT (ROBNO-GRANIČNA)

21

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I BRAČ (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

6.

CARINSKA ISPOSTAVA VINJANI DONJI (ROBNO-GRANIČNA)

35

6.1.

CARINSKI ODJELJAK I VINJANI GORNJI (GRANIČNI)

13

6.2.

CARINSKI ODJELJAK I DVORINE (POGRANIČNI)

1

6.3.

CARINSKI ODJELJAK I RIČICE (POGRANIČNI)

1

6.4.

CARINSKI ODJELJAK I JOVIĆA MOST (POGRANIČNI)

1

6.5.

CARINSKI ODJELJAK I SEBIŠINA (POGRANIČNI)

1

6.6.

CARINSKI ODJELJAK I SLIVNO (POGRANIČNI)

1

7.

CARINSKA ISPOSTAVA ORAH (GRANIČNA)

11

7.1.

CARINSKI ODJELJAK I PODPROLOG (POGRANIČNI)

1

 

CARINARNICA I SPLIT – ukupno

345

5.

CARINARNICA I PLOČE

1

 

neposredno u carinarnici Ploče

3

5.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

8

5.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

5.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

5.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

5

5.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

5

5.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

16

5.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

5.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

5

5.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

5.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

5.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

9

5.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

5

5.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

22

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

164

1.

CARINSKA ISPOSTAVA KARASOVIĆI (ROBNO-GRANIČNA)

31

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I VITALJINA (GRANIČNI)

5

2.

CARINSKA ISPOSTAVA METKOVIĆ (ROBNO-GRANIČNA)

88

3.

CARINSKA ISPOSTAVA LUKA PLOČE (ROBNO-GRANIČNA)

40

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

140

1.

CARINSKA ISPOSTAVA GORNJI BRGAT (GRANIČNA)

10

2.

CARINSKA ISPOSTAVA ZATON DOLI (GRANIČNA)

21

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I IMOTICA (POGRANIČNI)

1

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I ČEPIKUĆE (POGRANIČNI)

1

2.3.

CARINSKI ODJELJAK I SLANO (POGRANIČNI)

0

3.

CARINSKA ISPOSTAVA MALI PROLOG (GRANIČNA)

11

4.

CARINSKA ISPOSTAVA KLEK (GRANIČNA)

21

4.1.

CARINSKI ODJELJAK I VUKOV KLANAC (POGRANIČNI)

0

5.

CARINSKA ISPOSTAVA POŠTA DUBROVNIK (ROBNO-GRANIČNA)

4

6.

CARINSKA ISPOSTAVA DUBROVNIK (ROBNO-GRANIČNA)

17

7.

CARINSKA ISPOSTAVA ZRAČNA LUKA DUBROVNIK (ROBNO-GRANIČNA)

17

7.1.

CARINSKI ODJELJAK I CAVTAT (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

8.

CARINSKA ISPOSTAVA ŽELJEZNIČKI KOLODVOR I LUKA METKOVIĆ (ROBNO-GRANIČNA)

10

8.1.

CARINSKI ODJELJAK I GABELA (GRANIČNI)

9

8.2.

CARINSKI ODJELJAK I PRUD (GRANIČNI)

5

8.3.

CARINSKI ODJELJAK I GABELA (POGRANIČNI)

1

8.4.

CARINSKI ODJELJAK I UNKA (POGRANIČNI)

1

9.

CARINSKA ISPOSTAVA KORČULA (ROBNO-GRANIČNA)

6

9.1.

CARINSKI ODJELJAK I VELA LUKA (ROBNO-GRANIČNA)

4

9.2.

CARINSKI ODJELJAK I UBLI LASTOVO (GRANIČNI)

1

 

CARINARNICA I PLOČE – ukupno

373

6.

CARINARNICA I ZADAR

1

 

neposredno u carinarnici

3

6.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

8

6.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

6.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

6.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

5

6.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

5

6.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

16

6.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

6.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

5

6.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

5

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

11

6.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

6.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

12

6.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

5

6.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

5

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

23

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

32

1.

CARINSKA ISPOSTAVA ZADAR (ROBNO-GRANIČNA)

30

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I SALI (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I BOŽAVA (GRANIČNI, SEZONSKI)

0

1.3.

CARINSKI ODJELJAK I SENJ (ROBNO-GRANIČNI)

2

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

54

1.

CARINSKA ISPOSTAVA LIČKO PETROVO SELO (GRANIČNA)

30

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I UŽLJEBIĆ (GRANIČNI)

5

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I DONJI VAGANAC (POGRANIČNI, SEZONSKI)

0

1.3.

CARINSKI ODJELJAK I LIČKO DUGO POLJE (GRANIČNI)

3

1.4.

CARINSKI ODJELJAK I LIČKA KALDRMA (POGRANIČNI)

3

2.

CARINSKA ISPOSTAVA GOSPIĆ (ROBNA)

3

3.

CARINSKA ISPOSTAVA ZRAČNA LUKA ZADAR (ROBNO-GRANIČNA)

10

 

CARINARNICA I ZADAR – ukupno

156

7.

CARINARNICA I VARAŽDIN

1

 

neposredno u carinarnici

3

7.1.

SLUŽBA ZA UPRAVNI POSTUPAK

10

7.2.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

10

7.3.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

7.3.1.

ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

6

7.3.2.

ODJEL ZA PROVJERE

8

7.3.3.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA I ISTRAGE

5

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

20

7.4.

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

7.4.1.

ODJEL ZA TROŠARINE

8

7.4.2.

ODJEL ZA POSEBNE POREZE

7

 

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

16

7.5.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

1

7.5.1.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

19

7.5.2.

ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA

7

7.5.3.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO

8

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

35

A)

CARINSKE ISPOSTAVE I. KATEGORIJE

133

1.

CARINSKA ISPOSTAVA VARAŽDIN (ROBNA)

34

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I SLOBODNA ZONA VARAŽDIN (ROBNI)

4

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I POŠTA VARAŽDIN (ROBNI)

6

2.

CARINSKA ISPOSTAVA GORIČAN (ROBNO-GRANIČNA)

59

3.

CARINSKA ISPOSTAVA ČAKOVEC (ROBNO-GRANIČNA)

24

3.1.

CARINSKI ODJELJAK I MURAKERESZTUR (GRANIČNI)

6

B)

CARINSKE ISPOSTAVE II. KATEGORIJE

162

1.

CARINSKA ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE (GRANIČNA)

18

1.1.

CARINSKI ODJELJAK I BUKOVJE (GRANIČNI)

5

1.2.

CARINSKI ODJELJAK I SVETI MARTIN NA MURI (POGRANIČNI)

2

2.

CARINSKA ISPOSTAVA TRNOVEC (GRANIČNA)

21

2.1.

CARINSKI ODJELJAK I BANFI (POGRANIČNI)

5

2.2.

CARINSKI ODJELJAK I PRESEKA (POGRANIČNI)

2

3.

CARINSKA ISPOSTAVA GOLA (GRANIČNA)

13

4.

CARINSKA ISPOSTAVA TEREZINO POLJE (GRANIČNA)

15

5.

CARINSKA ISPOSTAVA DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA (GRANIČNA)

28

5.1.

CARINSKI ODJELJAK I OTOK VIRJE (GRANIČNI)

10

5.2.

CARINSKI ODJELJAK I CVETLIN (POGRANIČNI)

5

5.3.

CARINSKI ODJELJAK I GORNJA VOĆA (POGRANIČNI)

2

6.

CARINSKA ISPOSTAVA KOPRIVNICA (ROBNA)

12

6.1.

CARINSKI ODJELJAK I GYEKENYES (GRANIČNI)

9

6.2.

CARINSKI ODJELJAK I BJELOVAR (ROBNI)

7

7.

CARINSKA ISPOSTAVA VIROVITICA (ROBNA)

8

 

CARINARNICA I VARAŽDIN – ukupno

390

 

CARINARNICE – ukupno

3181

 

CARINSKA UPRAVA – ukupno

3928

MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno

9629