Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava

NN 124/2012 (14.11.2012.), Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2695

Na temelju članka 99. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. studenoga 2012. godine donijela

ODLUKU

O DRAŽBOVATELJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRAŽBE EMISIJSKIH JEDINICA I IZBORU DRAŽBENOG SUSTAVA

I.

Ministarstvo financija određuje se za dražbovatelja koji će u ime Republike Hrvatske obavljati poslove dražbe emisijskih jedinica stakleničkih plinova u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Europske unije, a prema posebnom propisu kojim se uređuje dražba emisijskih jedinica stakleničkih plinova i u skladu s ugovorom iz točke IV. ove Odluke.

II.

Ovom se Odlukom utvrđuje okvir za provedbu sljedećeg akta Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi kvota emisija stakleničkih plinova, prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18. 11. 2010.).

III.

Utvrđuje se da će se Republika Hrvatska od 1. siječnja 2013. godine priključiti na europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te će kao dražbeni sustav za provođenje dražbe iz točke I. ove Odluke koristiti zajedničku dražbenu platformu Europske unije.

IV.

Zadužuju se Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo financija, da bez odlaganja, sklope ugovor kojim će pobliže urediti prava i obveze u vezi s obavljanjem poslova dražbe iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-01/11

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 8. studenoga 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.