Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 124/2012 (14.11.2012.), Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

2696

Na temelju članka 26. stavka 1. i 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PSIHOSOCIJALNOJ ZAŠTITI ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se psihosocijalna zaštita zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), mjerila i način postupanja te koordinacija subjekata provedbe psihosocijalne zaštite.

Članak 2.

Psihosocijalna zaštita provodi se u cilju prevencije te suočavanja i prevladavanja poteškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju zaposlenika Ministarstva kao i radi psihološke pomoći zaposlenicima Ministarstva nakon posredne ili neposredne izloženosti traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji.

Članak 3.

Psihosocijalnu zaštitu zaposlenicima Ministarstva pružaju:

1. psiholozi ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za ljudske potencijale,

2. psiholozi i osobe srodnih zanimanja (socijalni radnici, socijalni pedagozi, defektolozi, pedagozi) u ustrojstvenim jedinicama nadležnim za ljudske potencijale u policijskim upravama,

3. koordinatori i voditelji postupka psihološke prve pomoći u policijskim upravama.

Organizaciju, koordinaciju i kontrolu postupanja osoba iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale.

U iznimnim okolnostima, u pružanje psihosocijalne zaštite mogu se uključiti i drugi zaposlenici Ministarstva posebno psiholozi i osobe srodnih zanimanja.

Članak 4.

Psihosocijalna zaštita zaposlenika Ministarstva obuhvaća:

– individualni i grupni savjetodavni rad,

– psihoedukativni rad putem prezentacija, radionica, publikacija i drugoga,

– grupe podrške,

– psihološke intervencije podrške i rasterećenja osobito za zaposlenike koji se zbog prirode svog posla učestalo suočavaju s ljudskim tragedijama (poslovi kriminalističke tehnike, rad sa žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja),

– provođenje psiholoških kriznih intervencija,

– provođenje preventivnih psiholoških priprema prije obavljanja zadataka s obilježjima visokog stresa te psihološka demobilizacija nakon njihova obavljanja.

Radi učinkovite provedbe postupaka iz stavka 1. ovoga članka u Ministarstvu se može provoditi ispitivanje psihosocijalne klime te drugi oblici istraživanja.

Članak 5.

Psihosocijalna zaštita zaposlenika Ministarstva može se zatražiti kad za to postoje opravdani razlozi, a osobito u slučaju:

– osobnog gubitka ili narušenih obiteljskih odnosa zaposlenika koji mogu biti od utjecaja na njegovu psihičku sposobnost za obavljanje posla,

– problema s konzumacijom alkohola i drugim ovisnostima,

– problema u profesionalnoj komunikaciji,

– značajnijih promjena u ponašanju ili izgledu zaposlenika.

Članak 6.

Psihosocijalnu zaštitu zaposlenika Ministarstva može zatražiti:

– nadležni rukovoditelj podnošenjem obrazloženog pisanog zahtjeva nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za ljudske potencijale, nakon što o namjeri traženja psihosocijalne zaštite prethodno obavijesti zaposlenika,

– zaposlenik osobno usmenim ili pisanim obraćanjem osobi iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe žurnog postupanja te u slučajevima izloženosti zaposlenika visoko stresnim i kriznim situacijama, zahtjev za psihosocijalnu zaštitu može se podnijeti usmeno, a može ga podnijeti i nadležna služba operativno-komunikacijskog centra.

Po zaprimanju zahtjeva, osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika, samostalno ili u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za ljudske potencijale, donosi plan psihosocijalne zaštite te o istome izvješćuje podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

O provedenoj psihosocijalnoj zaštiti, osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika pisanim će putem izvijestiti podnositelja zahtjeva.

Ukoliko, tijekom provedbe psihosocijalne zaštite, kod zaposlenika utvrdi značajne promjene koje mogu štetiti obavljanju posla, osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika dužna je o tome izvijestiti nadležnog rukovoditelja i predložiti daljnje postupanje.

Osoba iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika sastavlja protokol psihosocijalne zaštite na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Obrazac 1.).

O provedenim postupcima psihosocijalne zaštite, osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je, jednom godišnje, ili na njezin zahtjev, izvijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za ljudske potencijale.

II. POSTUPANJE U SLUČAJU POSREDNOG ILI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U TRAUMATSKOM DOGAĐAJU ILI DRUGOJ VISOKO STRESNOJ I KRIZNOJ SITUACIJI

Članak 8.

Traumatski događaji ili druge visoko stresne krizne situacije su događaji koji su iznenadni i/ili rijetki, izrazito uznemirujući i stresni za većinu ljudi zbog gubitka kontrole nad vlastitim životom i događajima oko sebe.

Traumatskim događajem ili drugom visoko stresnom kriznom situacijom smatraju se osobito:

– situacije u kojima je uporabljeno vatreno oružje,

– situacije u kojima je zaposlenik bio izložen ozbiljnoj prijetnji za život ili zdravlje,

– situacije koje za posljedicu imaju ranjavanje ili gubitak života,

– teže stradavanje u prometu u/ili povodom obavljanja službe,

– druge situacije koje imaju obilježja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

U slučaju kada je zaposlenik Ministarstva posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji pružit će mu se psihološka pomoć kroz psihološku kriznu intervenciju.

Psihološka krizna intervencija odvija se u 2 faze:

1. psihološka prva pomoć koju, neposredno po događaju ili najkasnije u roku od 24 sata od događaja, pružaju voditelji postupka psihološke prve pomoći u policijskim upravama,

2. psihološki postupci intervencija u kriznim situacijama i integracije traume koji se provode u roku od 24 sata do 10 dana od događaja.

Voditelji postupka psihološke prve pomoći o pruženoj psihološkoj prvoj pomoći dužni su izvijestiti nadležnog koordinatora na obrascu izvješća koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Obrazac 2.).

Članak 10.

Na prijedlog koordinatora nadležni rukovoditelj zatražit će od ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za ljudske potencijale provođenje psiholoških postupaka intervencija u kriznim situacijama i integracije traume.

Psihološke postupke iz stavka 1. ovoga članka organiziraju i sudjeluju u njihovoj provedbi, psiholozi ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za ljudske potencijale formiranjem tima od najmanje dvije stručno osposobljene osobe od kojih je jedna voditelj tima i to psiholog.

Postupanje tima uključuje odlazak na mjesto događaja, razgovor s rukovoditeljima o okolnostima događaja i provođenje postupaka iz stavka 1. ovoga članka sa zaposlenicima uključenim u događaj.

O provedenim postupcima iz stavka 1. ovoga članka voditelj tima podnosi pisano izvješće, s preporukom za daljnje postupanje i dostavlja je nadležnom rukovoditelju.

Neposredno nadređeni rukovoditelj zaposlenika, dužan je pratiti profesionalno funkcioniranje zaposlenika nakon povratka na posao te o eventualnim promjenama u ponašanju zaposlenika odmah izvijestiti nadređenog rukovoditelja, a u roku od 30 dana od dana početka praćenja, o tome je dužan izvijestiti nadređenog rukovoditelja te ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za ljudske potencijale, na obrascu izvješća koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Obrazac 3.).

Članak 11.

Osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika dužna je ponuditi psihološku pomoć i zaposleniku Ministarstva koji se nalazi na bolničkom liječenju zbog događaja iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Tijekom postupanja iz područja psihosocijalne zaštite zaposlenika, osoba iz članka 3. ovog Pravilnika može predložiti:

– savjetodavni rad,

– mjere za poboljšanje psihosocijalne klime u radnoj okolini,

– premještaj zaposlenika u drugu ustrojstvenu jedinicu,

– psihologijsku obradu i opservaciju zaposlenika,

– upućivanje zaposlenika koji je policijski službenik na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled,

– upućivanje zaposlenika u ustanove za pružanje zdravstvene i psihosocijalne pomoći,

– uključivanje zaposlenika u neki od profesionalno strukturiranih programa i drugo, sukladno utvrđenim potrebama i raspoloživim resursima.

Članak 13.

Psihološka pomoć može se omogućiti i članovima obitelji zaposlenika iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 14.

Tijekom provođenja postupaka psihosocijalne zaštite sudjelovanje zaposlenika je obvezno.

U slučaju da zaposlenik neopravdano izostaje ili odbija sudjelovati u postupku propisanom ovim Pravilnikom, osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika može nadležnom rukovoditelju predložiti njegovo upućivanje na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled.

Članak 15.

Osobe iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika obvezne su završiti pripremni edukacijski tečaj koji organizira i provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale.

Članak 16.

Podaci odnosno saznanja dobiveni tijekom postupanja iz psihosocijalne zaštite su tajni podaci, zaštićeni sukladno odredbama posebnih propisa.

Obrazac 1., Obrazac 2. i Obrazac 3. iz ovoga Pravilnika se, nakon popunjavanja, označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO«.

Obrasci iz stavka 2. ovoga članka te ostala pisana dokumentacija čuvaju se u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-48302-2012

Zagreb, 5. studenoga 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

OBRAZAC 1.

                                                                           OGRANIČENO
                                                                     nakon popunjavanja

PROTOKOL PSIHOSOCIJALNE ZAŠTITE

Ime i prezime: _______________Datum rođenja: _____________

Ustrojstvena jedinica: ___________________________________

Radno mjesto: ______________ Stupanj obrazovanja:__________

Kontakt telefon: _____________ Datum dolaska: _____________

I Podnositelj zahtjeva: 1) zaposlenik Ministarstva

                                  2) nadležni rukovoditelj

II Razlog:                   1) problemi u radnom okruženju:

                                  a) u odnosu s rukovoditeljima

                                  b) u odnosu s kolegama

                                  c) u odnosu sa strankama (građanima)

                                  2) nedisciplina i neurednost u izvršavanju
                                      zadataka

                                 3) problem s konzumacijom alkohola i
                                    druge ovisnosti

                                 4) problemi u obiteljskom okruženju

                                 5) stresni, traumatski i/ili krizni događaj

                                 6) disciplinski postupak

                                 7) ostalo: ________________________

III Opis problema kako ga vidi zaposlenik:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

IV Analiza problema, mišljenje i plan postupanja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

V Predložene mjere:

1) savjetodavni rad (broj sastanaka: _______)

2) uključivanje u grupe podrške

3) upućivanje u programe odvikavanja od ovisničkih ponašanja

4) upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled

5) upućivanje u ustanove za pružanje zdravstvene i psihosocijalne pomoći

koje: ______________________________________________

6) psihologijska obrada i opservacija

7) prijedlog za premještaj u drugu ustrojstvenu jedinicu

8) ostalo: ___________________________________________

VI Osvrt na uspješnost predloženih mjera:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

VII Mišljenje o daljnjem postupanju:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

U _____________, __________             Izvješće sastavio:
          (mjesto)             (datum)

                                                                 _________________
                                                                                (v.r.)


OBRAZAC 2.

                                                                           OGRANIČENO
                                                                     nakon popunjavanja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM POSTUPKU PSIHOLOŠKE PRVE POMOĆI

POLICIJSKA UPRAVA: _________________________________

USTROJSTVENA JEDINICA:_____________________________

Sažeti opis situacije u kojoj su policijski službenici (i/ili drugi zaposlenici) sudjelovali ili izvješće OKC-a:


Broj policijskih službenika (i/ili drugih zaposlenika) uključenih u psihološku prvu pomoć:

Policijski službenici:

Drugi zaposlenici:

Da li je bilo potrebno pružanje liječničke pomoći?

DA NE

Da li je otvoreno bolovanje nekog od uključenih

policijskih službenika(i/ili drugih zaposlenika)?

Kratko navesti razloge:

DA NE

Da li je bilo potrebno razgovarati s članovima obitelji?

DA NE

Da li je zatražena dodatna stručna psihološka pomoć?

policijski službenici: DA NE

drugi zaposlenici: DA NE

članovi obitelji: DA NE

Da li su odnosi između uključenih policijskih službenika (i/ili drugih zaposlenika) podržavajući?

DA NE

Ako NE, da li je potrebna stručna intervencija za poboljšanje međusobnih odnosa?

DA NE

Da li su se uključeni policijski službenici (i/ili drugi zaposlenici) drugi dan javili voditelju postupka?

DA NE

Da li je bio potreban ponovni susret?

DA NE

Ako DA, kratko opisati razloge:


Reakcije uključenih policijskih službenika (i/ili drugih zaposlenika)? Kratko opisati:


Dodatne napomene:


U _________, ____________ Voditelj postupka: __________
        (mjesto)         (datum)                                           (v.r.)


OBRAZAC 3.

                                                                           OGRANIČENO
                                                                     nakon popunjavanja

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU ZAPOSLENIKA NAKON SUDJELOVANJA U TRAUMATSKOM DOGAĐAJU ILI DRUGOJ VISOKO STRESNOJ I KRIZNOJ SITUACIJI

POLICIJSKA UPRAVA: _________________________________

USTROJSTVENA JEDINICA:_____________________________

Krizni događaj:


Da li netko od uključenih zaposlenika iskazuje zdravstvene poteškoće povezane s događajem?

DA NE

Ako DA, da li je zatražena liječnička pomoć? Navedite imena zaposlenika i razlog?


Da li netko od uključenih zaposlenika odstupa u svom izgledu i ponašanju u odnosu na ranije?

DA NE

Ako DA, navedite imena zaposlenika i kratko opišite:


Da li netko od uključenih zaposlenika ima problema u redovnom izvršavanju radnih obveza u odnosu na ranije, a koji se mogu povezati s kriznim događajem?

DA NE

Ako DA, navedite imena zaposlenika i kratko opišite:


Dodatne napomene i mišljenje o potrebi daljnjeg

postupanja iz područja psihosocijalne zaštite:


U ________, ________ Neposredni rukovoditelj: _________
      (mjesto)       (datum)                                              (v. r.)

124 14.11.2012 Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova 124 14.11.2012 Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova 124 14.11.2012 Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova 124 14.11.2012 Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova