Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje kojim se provode uredbe Europske komisije o izmjenama Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

NN 124/2012 (14.11.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje kojim se provode uredbe Europske komisije o izmjenama Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2700

Na temelju članka 65. alineja 6. i članka 127. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NEPOŽELJNIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE KOJIM SE PROVODE UREDBE EUROPSKE KOMISIJE O IZMJENAMA DIREKTIVE 2002/32/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 7. SVIBNJA 2002. O NEPOŽELJNIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom mijenjaju odredbe Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10)[1] i preuzimaju sljedeće uredbe Europske unije:

– Uredba Komisije (EU) br. 574/2011 od 16. lipnja 2011. o izmjeni Priloga I. Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrite, melamin, Ambrosia spp. i prijenosu nekih kokcidiostatika i histomonostatika i o konsolidaciji Priloga I. i II. Direktive (SL L 159, 17. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 574/2011),

– Uredba Komisije (EU) br. 277/2012 od 28. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. i II. Direktive 2002/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina i utvrđivanja pragova za pokretanje postupka za dioksine i poliklorirane bifenile (SL L 91, 29. 3. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 277/2012) i

– Uredba Komisije (EU) br. 744/2012 od 16. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. i II. Direktive 2002/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za arsen, fluor, olovo, živu, endosulfan, dioksine, Ambrosia spp., diklazuril i lasalocid A natrij i utvrđivanja pragova za pokretanje postupka za dioksine (SL L 219, 17. 8. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 744/2012).

Članak 2.

(1) U Pravilniku o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje, članak 2. točka (m) mijenja se i glasi:

»nadležno tijelo – Uprava ministarstva nadležna za poslove veterinarstva«.

(2) U članku 2. točki (n) brišu se riječi »osim Republike Hrvatske«.

(3) Prilozi I. i II. zamjenjuju se novim prilozima I. i II. koji su tiskani u dodatku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

U članku 1. Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Nadležno tijelo za provedbu i nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 574/2011, Uredbe (EU) br. 277/2012 i Uredbe (EU) br. 744/2012 je Uprava ministarstva nadležna za poslove veterinarstva«.

Članak 4.

(1) Nazivi sljedećih propisa Republike Hrvatske u svim padežima u Pravilniku o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje, osim u njegovoj preambuli, brišu se i zamjenjuju nazivima sljedećih akata Europske unije u odgovarajućem padežu:

– Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 178/2002[2];

– Pravilnik o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 9/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 1831/2003[3];

– Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 156/09) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 767/2009[4];

– Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 148/08, 49/09, 118/09 i 36/10) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 396/2005[5];

– Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 882/2004[6].

(2) Tekst u člancima Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10) koji glasi»Prilog I. ovog Pravilnika« i »Prilog II. ovog Pravilnika« u svim padežima briše se i zamjenjuje se sljedećim tekstom: »Prilozi u Uredbi (EU) br. 574/2011, Uredbi (EU) br. 277/2012 i Uredbi (EU) br. 744/2012« u odgovarajućem padežu.

(3) Članak 11. u Pravilniku o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10) briše se.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje koji su proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u skladu s zahtjevima propisanim u prilozima I. i II. Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10), a prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu ostati na tržištu do isteka minimalnog roka trajanja.

Prestanak važenja

Članak 6.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije prestaju važiti sljedeće odredbe:

– Prilozi I. i II. ovoga Pravilnika,

– Prilozi I. i II. Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10).

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 2., članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/95

Urbroj: 525-10/0261-12-10

Zagreb, 5. studenoga 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari iz članka 3. stavka 2. Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje1

ODJELJAK I.: ANORGANSKI KONTAMINANTI I DUŠIKOVI SPOJEVI

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Arsen(1)

Krmiva

2

osim:

– brašna dobivenog od trava, sušene lucerne i sušene djeteline te sušenih repinih rezanaca i sušenih melasiranih repinih rezanaca,

4

– pogače od palminih koštica,

4(2)

– fosfata i kalcificiranih morskih algi,

10

– kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata(10),

15

– magnezijevog oksida i magnezijevog karbonata,

20

– ribe, drugih akvatičnih životinja i od njih prerađenih proizvoda,

25(2)

– brašna morskih algi i krmiva dobivenih preradom morskih algi.

40(2)

Čestice željeza koje se koriste kao markeri.

50

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima

30

osim:

– bakrenog sulfata pentahidrata; bakrenog karbonata; dibakrenog klorid trihidroksida,

50

– cinkovog oksida; manganovog oksida; bakrenog oksida.

100

Dopunske krmne smjese

4

osim:

– mineralnih mješavina,

12

– dopunskih krmnih smjesa za kućne ljubimce koje sadrže ribu, druge akvatične životinje i od njih prerađene proizvode i/ili brašno morskih algi i krmiva dobivenih od morskih algi.

10(2)

Potpune krmne smjese

2

osim:

– potpunih krmnih smjesa za ribe i krznaše,

10(2)

– potpunih krmnih smjesa za kućne ljubimce koje sadrže ribu, druge akvatične životinje i od njih prerađene proizvode i/ili brašno morskih algi i krmiva dobivenih preradom morskih algi.

10(2)

2. Kadmij

Krmiva biljnog podrijetla.

1

Krmiva životinjskog podrijetla.

2

Krmiva mineralnog podrijetla

2

osim:

– fosfata.

10

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima

10

osim:

– bakrenog oksida, manganovog oksida, cinkovog oksida i manganovog sulfat monohidrata.

30

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

2

Premiksi(6).

15

Dopunske krmne smjese

0,5

osim:

– mineralnih mješavina

– koje sadrže < 7% fosfora(8),

5

– koje sadrže ≥ 7% fosfora(8),

0,75 za svakih 1% fosfora(8) s najvećom dopuštenom količinom od 7,5

– dopunskih krmnih smjesa za kućne ljubimce.

2

Potpune krmne smjese

0,5

osim:

– potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi), ovce (osim janjadi), koze (osim jaradi) i ribe,

1

– potpunih krmnih smjesa za kućne ljubimce.

2

3. Fluor(7)

Krmiva

150

osim:

– krmiva životinjskog podrijetla osim morskih rakova kao što su morski krili,

500

– morskih rakova kao što su morski krili,

3000

– fosfata,

2000

– kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata(10),

350

– magnezijevog oksida,

600

– kalcificiranih morskih algi.

1000

Vermikulit (E 561).

3000

Dopunske krmne smjese:

– koje sadrže ≤ 4% fosfora(8),

500

– koje sadrže > 4% fosfora(8).

125 za svakih 1% fosfora(8)

Potpune krmne smjese

150

osim:

– potpunih krmnih smjesa za svinje,

100

– potpunih krmnih smjesa za perad (osim pilića) i ribe,

350

– potpunih krmnih smjesa za piliće,

250

– potpunih krmnih smjesa za goveda, ovce i koze:

– u laktaciji,

30

– ostale.

50

4. Olovo

Krmiva

10

osim:

– voluminoznih krmiva(3),

30

– fosfata i kalcificiranih morskih algi,

15

– kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata(10),

20

– kvasaca.

5

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima

100

osim:

– cinkovog oksida,

400

– manganovog oksida, željeznog karbonata, bakrenog karbonata.

200

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda

30

osim:

– klinoptiolita vulkanskog podrijetla; natrolit fonolita.

60

Premiksi(6).

200

Dopunske krmne smjese

10

osim:

– mineralnih mješavina.

15

Potpune krmne smjese.

5

5. Živa(4)

Krmiva

0,1

osim:

– ribe, drugih akvatičnih životinja i od njih prerađenih proizvoda,

0,5

– kalcijevog karbonata; kalcijevog i magnezijevog karbonata(10).

0,3

Krmne smjese

0,1

osim:

– mineralnih mješavina,

0,2

– krmnih smjesa za ribe,

0,2

– krmnih smjesa za pse, mačke i krznaše.

0,3

6. Nitriti(5)

Krmiva

15

osim:

– ribljeg brašna,

30

– silaže,

_

– proizvoda i nusproizvoda od šećerne repe i šećerne trske te iz proizvodnje škroba.

_

Potpune krmne smjese

15

osim:

– potpunih krmnih smjesa za pse i mačke sa sadržajem vlage većim od 20%.

_

7. Melamin(9)

Hrana za životinje

2,5

osim dodataka hrani za životinje:

– gvanidin octene kiseline (GAA),

_

– uree,

_

– biureta.

_

(1) Najveće dopuštene količine odnose se na ukupni arsen.

(2) Na zahtjev nadležnog tijela subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za označavanje, dužan je provesti analizu kojom dokazuje da je sadržaj anorganskog arsena manji od 2 ppm. Ova analiza posebno je važna kod morske alge vrste Hizikia fusiforme.

(3) Voluminozna krmiva uključuju proizvode namijenjene hranidbi životinja kao što su sijeno, silaža, svježa trava, itd.

(4) Najveće dopuštene količine odnose se na ukupnu živu.

(5) Najveće dopuštene količine su izražene kao natrijev nitrit.

(6) Najveća dopuštena količina utvrđena za premikse uzima u obzir dodatke hrani za životinje s najvišom količinom olova i kadmija, a ne osjetljivost različitih vrsta životinja na olovo i kadmij. Proizvođač premiksa sukladno članku 14. Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 86/11), kojim je preuzeta odredba članka 16. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje, zbog zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja ima obvezu, pored sukladnosti s najvećim dopuštenim količinama za premikse, osigurati upute za korištenje premiksa u skladu s najvećim dopuštenim količinama za dopunske i potpune krmne smjese.

(7) Najveće dopuštene količine odnose se na analitičko utvrđivanje fluora, ekstrakcijom s 1 N hidrokloridnom kiselinom tijekom 20 minuta na sobnoj temperaturi. Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost.

(8) Postotak fosfora odnosi se na hranu za životinje kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%.

(9) Najveća dopuštena količina odnosi se samo na melamin. Uvrštenje najveće dopuštene količine strukturalno povezanih spojeva cijanurične kiseline, amelina i amelida razmotrit će se u kasnijoj fazi.

(10) Kalcijev i magnezijev karbonat odnosi se na prirodnu mješavinu kalcijevog karbonata i magnezijevog karbonata kako je opisano u Pravilniku o katalogu krmiva (»Narodne novine«, broj 76/10) kojim su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 575/2011 od 16. lipnja 2011. o Katalogu krmiva.

ODJELJAK II.: MIKOTOKSINI

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Aflatoksin B1

Krmiva.

0,02

Dopunske i potpune krmne smjese

0,01

osim:

– krmnih smjesa za mliječna goveda i telad, mliječne ovce i janjad, mliječne koze i jarad, prasad i mladu perad,

0,005

– krmnih smjesa za goveda (osim mliječnih goveda i teladi), ovce (osim mliječnih ovaca i janjadi), koze (osim mliječnih koza i jaradi), svinje (osim prasadi) i perad (osim mlade peradi).

0,02

2. Glavnica raži (Claviceps purpurea)

Krmiva i krmne smjese koje se sastoje od nemljevenih žitarica.

1000

ODJELJAK III.: PRIRODNI BILJNI TOKSINI

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Slobodni gosipol

Krmiva

20

osim:

– sjemenki pamuka,

5000

– pogača i brašna od sjemenki pamuka.

1200

Potpune krmne smjese

20

osim:

– potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi),

500

– potpunih krmnih smjesa za ovce (osim janjadi) i koze (osim jaradi),

300

– potpunih krmnih smjesa za perad (osim nesilica) i telad,

100

– potpunih krmnih smjesa za kuniće, janjad, jarad i svinje (osim prasadi).

60

2. Cijanovodična kiselina

Krmiva

50

osim:

– lanenih sjemenki,

250

– pogača od lanenih sjemenki,

350

– proizvoda od manioke i pogača od badema.

100

Potpune krmne smjese

50

osim:

– potpunih krmnih smjesa za piliće (< 6 tjedana).

10

3. Teobromin

Potpune krmne smjese

300

osim:

– potpunih krmnih smjesa za svinje,

200

– potpunih krmnih smjesa za pse, kuniće, konje i krznaše.

50

4. Vinil tiooksazolidon

(5-viniloksazolidin-2-tion)

Potpune krmne smjese za perad

1000

osim:

– potpunih krmnih smjesa za nesilice.

500

5. Eterično ulje gorušice(1)

Krmiva

100

osim:

– pogača od sjemenki uljane repice.

4000

Potpune krmne smjese

150

osim:

– potpunih krmnih smjesa za goveda (osim teladi), ovce (osim janjadi) i koze (osim jaradi),

1000

– potpunih krmnih smjesa za svinje (osim prasadi) i perad.

500

(1) Najveće dopuštene količine su izražene kao alil izotiocijanat.

ODJELJAK IV.: ORGANSKI SPOJEVI KLORA (OSIM DIOKSINA I PCB-a)

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Aldrin(1)

2. Dieldrin(1)

Krmiva i krmne smjese

0,01(2)

osim:

– masti i ulja,

0,1(2)

– krmnih smjesa za ribe.

0,02(2)

3. Kamfeklor (toksafen) – zbroj indikatora srodnika (kongenera) CHB 26, 50 i 62(3)

Ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi

0,02

osim:

– ribljeg ulja.

0,2

Potpune krmne smjese za ribu.

0,05

4. Klordan (zbroj cis– i trans–izomera i oksiklordana, izraženog kao klordan)

Krmiva i krmne smjese

0,02

osim:

– masti i ulja.

0,05

5. DDT (zbroj DDT-, DDD– (ili TDE-) i DDE-izomera, izraženih kao DDT)

Krmiva i krmne smjese

0,05

osim:

– masti i ulja.

0,5

6. Endosulfan (zbroj alfa– i beta-izomera i endosulfansulfata, izraženog kao endosulfan)

Krmiva i krmne smjese

0,1

osim:

– kukuruza i proizvoda dobivenih preradom kukuruza,

0,2

– sjemenki uljarica i proizvoda dobivenih njihovom preradom, osim sirovog biljnog ulja,

0,5

– sirovog biljnog ulja,

1,0

– potpunih krmnih smjesa za ribe osim za salmonide,

0,005

– potpunih krmnih smjesa za salmonide.

0,05

7. Endrin (zbroj endrina i delta-ketoendrina, izražen kao endrin)

Krmiva i krmne smjese

0,01

osim:

– masti i ulja.

0,05

8. Heptaklor (zbroj heptaklora i heptaklorepoksida, izražen kao heptaklor)

Krmiva i krmne smjese

0,01

osim:

– masti i ulja.

0,2

9. Heksaklorbenzen (HCB)

Krmiva i krmne smjese

0,01

osim:

– masti i ulja.

0,2

10. Heksaklorcikloheksan (HCH)

– alfa-izomeri

Krmiva i krmne smjese

0,02

osim:

– masti i ulja.

0,2

– beta-izomeri

Krmiva

0,01

osim:

– masti i ulja.

0,1

Krmne smjese

0,01

osim:

– krmnih smjesa za mliječna goveda.

0,005

– gama-izomeri

Krmiva i krmne smjese

0,2

osim:

– masti i ulja.

2,0

(1) Pojedinačno ili skupno izraženi kao dieldrin.

(2) Najveća dopuštena količina aldrina i dieldrina, pojedinačno ili skupno izraženi kao dieldrin.

(3) Sustav brojčanog označavanja po Parlaru, sa prefiksom CHB ili »Parlar«:

– CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktoklorobornan,

– CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nanoklorobornan,

– CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nanoklorobornan.

ODJELJAK V.: DIOKSINI I PCB-i

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Dioksini [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD-a) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]

Krmiva biljnog podrijetla

0,75

osim:

– biljnih ulja i njihovih nusproizvoda.

0,75

Krmiva mineralnog podrijetla.

0,75

Krmiva životinjskog podrijetla:

– životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja,

1,50

– ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja,

0,75

– riblje ulje,

5,0

– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja, hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(3) i brašna od rakova,

1,25

– hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti; brašno od rakova.

1,75

Dodaci hrani za životinje kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog podrijetla koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

0,75

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima.

1,0

Premiksi.

1,0

Krmne smjese

0,75

osim:

– krmnih smjesa za kućne ljubimce i ribe,

1,75

– krmnih smjesa za krznaše.

2. Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCB-a [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD-a), polikloriranih dibenzo-furana (PCDF-a) i polikloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]

Krmiva biljnog podrijetla

1,25

osim:

– biljnih ulja i njihovih nusproizvoda.

1,5

Krmiva mineralnog podrijetla.

1,0

Krmiva životinjskog podrijetla:

– životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja,

2,0

– ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja,

1,25

– riblje ulje,

20,0

– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(3),

4,0

– hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti.

9,0

Dodaci hrani za životinje kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog podrijetla koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

1,5

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima.

1,5

Premiksi.

1,5

Krmne smjese

1,5

osim:

– krmnih smjesa za kućne ljubimce i ribe,

5,5

– krmnih smjesa za krznaše.

3. PCB-i koji nisu slični dioksinu [zbroj PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES – 6) (1)]

Krmiva biljnog podrijetla.

10

Krmiva mineralnog podrijetla.

10

Krmiva životinjskog podrijetla:

– životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja,

10

– ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja,

10

– riblje ulje,

175

– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(4),

30

– hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti.

50

Dodaci hrani za životinje kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetski kalcijevi aluminati i klinoptioliti sedimentnog podrijetla koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

10

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima.

10

Premiksi.

10

Krmne smjese

10

osim:

– krmnih smjesa za kućne ljubimce i ribe,

40

– krmnih smjesa za krznaše.

(1) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija se izračunavaju pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera ispod granice kvantifikacije jednake granici kvantifikacije.

(2) Tablica TEF (= toksični ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu slične PCB-e:

WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost kemikalija (IPCS) održanog u Ženevi u lipnju 2005. [Martin van den Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i dioksinu slične spojeve kod ljudi i sisavaca, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikološke znanosti 93(2), 223-241 (2006)].

Kongener

TEF

vrijednost

Kongener

TEF

vrijednost

Dibenzo-para-dioksini (»PCDD-i«) i dibenzo– para-furani (PCDF-i)

»Dioksinu slični« PCB-i: Ne-orto PCB-i + Mono– orto PCB-i

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Ne-orto PCB-i

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

Mono-orto PCB-i

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Korištene kratice: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = heksa; »Hp« = hepta; »O« = okta; »CDD« = klordibenzodioksin; »CDF« = klordibenzofuran; »CB« = klorbifenil.

(3) Svježa riba i druge akvatične životinje koje se direktno isporučuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju hrane za krznaše nisu predmet ograničenja. Najveće dopuštene količine od 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnose se na svježu ribu i 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg proizvoda odnosi se na riblju jetru kada se upotrebljavaju za direktno hranjenje kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i cirkuskih životinja ili kada se upotrebljavaju kao krmivo za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili prerađene životinjske bjelančevine proizvedene od ovih životinja (krznaši, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju koristiti za hranidbu farmskih životinja koje se drže, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.

(4) Svježa riba i druge akvatične životinje koje se direktno isporučuju i koriste bez prethodne obrade za proizvodnju hrane za krznaše nisu predmet ograničenja. Najveće dopuštene količine od 75 µg/kg proizvoda odnose se na svježu ribu i 200 µg/kg proizvoda odnose se na riblju jetru kada se upotrebljavaju za direktno hranjenje kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i cirkuskih životinja ili kada se upotrebljavaju kao krmivo za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili prerađene životinjske bjelančevine proizvedene od ovih životinja (krznaši, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne smiju se koristiti u prehrambenom lancu niti se smiju koristiti za hranidbu farmskih životinja koje se drže, tove ili uzgajaju za proizvodnju hrane.

ODJELJAK VI.: ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Sjeme korova te nemljeveni i neoljušteni plodovi koji sadrže alkaloide, glukozide ili druge toksične tvari, pojedinačno ili u kombinaciji, uključujući:

Krmiva i krmne smjese.

3000

– Datura sp.

1000

2. Crotalaria spp.

Krmiva i krmne smjese.

100

3. Sjemenke i ljuske ricinusa – Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., te njihove prerađevine(1), pojedinačno ili u kombinaciji

Krmiva i krmne smjese.

10(2)

4. Neoljušteni plod bukve (bukvica) Fagus silvatica L.

Krmiva i krmne smjese.

Sjemenke i plodovi biljnih vrsta navedenih u stupcu lijevo kao i njihovi derivati mogu biti prisutni u hrani za životinje samo u tragovima koje nije moguće količinski utvrditi

5. Jatropha curcas L.

6. Indijska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. spp. integrifolia (West.) Thell.

7. Sareptska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

8. Kineska gorušica – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9. Crna gorušica – Brassica nigra (L.) Koch

10. Etiopijska gorušica – Brassica carinata A. Braun

11. Sjeme Ambrosia spp.

Krmiva(3)

50

osim:

– prosa (zrnje Panicum miliaceum L.) i sirka (zrnje Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) koji se ne koriste za izravno hranjenje životinja(3).

200

Krmne smjese koje sadrže nemljevene žitarice i sjemenke.

50

(1) Odredivo mikroskopskom pretragom.

(2) Sadrži, također dijelove ljuske sjemenki.

(3) Ukoliko postoje nedvosmisleni dokazi da su žitarice i sjemenke namijenjene mljevenju ili drobljenju, nije potrebno provoditi čišćenje žitarica i sjemenki koje sadrže nesukladne količine sjemena Ambrosia spp. prije mljevenja ili drobljenja. Potrebno je poduzeti preventivne mjere za sprečavanje širenja sjemena Ambrosia spp. u okoliš tijekom prijevoza, skladištenja ili prerade tih sjemenki i žitarica.

ODJELJAK VII.: ODOBRENI DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE KAO NEIZBJEŽNI ONEČIŠĆIVAČI HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA JE NAMIJENJENA ZA VRSTE I/ILI KATEGORIJE ŽIVOTINJA ZA KOJE TI DODACI NISU ODOBRENI ZA UPOTREBU

Kokcidiostatik

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje(1)

Najveća dopuštena količina u mg/kg (ppm), kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

1. Dekokvinat

Krmiva.

0,4

Krmne smjese za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,4

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti dekokvinat (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,4

– druge životinjske vrste.

1,2

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj dekokvinat nije odobren za upotrebu.

(2)

2. Diklazuril

Krmiva.

0,01

Krmne smjese za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,01

– kuniće za tov i uzgoj za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti diklazuril (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,01

– druge životinjske vrste osim pilenki koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana), piliće za tov, biserke i purane za tov.

0,03

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj diklazuril nije odobren za upotrebu.

(2)

3. Halofuginon hidrobromid

Krmiva.

0,03

Krmne smjese za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje i purane (> 12 tjedana),

0,03

– piliće za tov i purane (< 12 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti halofuginon hidrobromid (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,03

– druge životinjske vrste.

0,09

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj halofuginon hidrobromid nije odobren za upotrebu.

(2)

4. Lasalocid A natrij

Krmiva.

1,25

Krmne smjese za:

– pse, telad, kuniće, kopitare, životinje za proizvodnju mlijeka, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, purane (> 16 tjedana) i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

1,25

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti lasalocid A natrij (hrana za životinje s propisanom karencijom),

1,25

– fazane, biserke, prepelice i jarebice (osim peradi koja služi za proizvodnju jaja) za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti lasalocid A natrij (hrana za životinje s propisanom karencijom),

1,25

– druge životinjske vrste.

3,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj lasalocid A natrij nije odobren za upotrebu.

(2)

5. Maduramicin amonij alfa

Krmiva.

0,05

Krmne smjese za:

– kopitare, kuniće, purane (> 16 tjedana), svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,05

– piliće za tov i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti maduramicin amonij alfa (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,05

– druge životinjske vrste.

0,15

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj maduramicin amonij alfa nije odobren za upotrebu.

(2)

6. Monensin natrij

Krmiva.

1,25

Krmne smjese za:

– kopitare, pse, male preživače (ovce i koze), patke,

goveda, mliječne krave, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana) i purane (> 16 tjedana),

1,25

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 16 tjedana) i purane (< 16 tjedana) za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti monensin natrij (hrana za životinje s propisanom karencijom),

1,25

– druge životinjske vrste.

3,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj monensin natrij nije odobren za upotrebu.

(2)

7. Narazin

Krmiva.

0,7

Krmne smjese za:

– purane, kuniće, kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,7

– druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj narazin nije odobren za upotrebu.

(2)

8. Nikarbazin

Krmiva.

1,25

Krmne smjese za:

– kopitare, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

1,25

– druge životinjske vrste.

3,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj nikarbazin nije odobren za upotrebu,

(sam ili u kombinaciji s narazinom).

(2)

9. Robenidin hidroklorid

Krmiva.

0,7

Krmne smjese za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,7

– piliće za tov, kuniće za tov i uzgoj i purane za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti robenidin hidroklorid (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,7

– druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj robenidin hidroklorid nije odobren za upotrebu.

(2)

10. Salinomicin natrij

Krmiva.

0,7

Krmne smjese za:

– kopitare, purane, svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 12 tjedana),

0,7

– piliće za tov, pilenke koje se uzgajaju za nesenje (< 12 tjedana) i kuniće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti salinomicin natrij (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,7

– druge životinjske vrste.

2,1

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj salinomicin natrij nije odobren za upotrebu.

(2)

11. Semduramicin natrij

Krmiva.

0,25

Krmne smjese za:

– svu perad koja služi za proizvodnju jaja i pilenke koje se uzgajaju za nesenje (> 16 tjedana),

0,25

– piliće za tov za razdoblje prije klanja u kojem je zabranjeno koristiti semduramicin natrij (hrana za životinje s propisanom karencijom),

0,25

– druge životinjske vrste.

0,75

Premiksi namijenjeni za hranu za životinje u kojoj semduramicin natrij nije odobren za upotrebu.

(2)

(1) Ne dovodeći u pitanje količine odobrene u okviru Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 86/11) kojim su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje.

(2) Najveća dopuštena količina tvari u premiksima je koncentracija koja neće rezultirati količinom te tvari većom od 50% najveće dopuštene količine utvrđene za hranu za životinje prema uputama za korištenje premiksa.

PRILOG II.

Pragovi za pokretanje postupaka u skladu s člankom 4. stavcima 2. – 4. Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje1

ODJELJAK: DIOKSINI I PCB-i

Nepoželjne tvari

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje

Prag za pokretanje postupka u ng WHO-PCDD/F– TEQ/kg (ppt) (2) kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12%

Napomene i dodatne informacije (npr. način postupanja koji je potrebno provesti)

1. Dioksini [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD-a), polikloriranih dibenzofurana (PCDF-a), izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(1)]

Krmiva biljnog podrijetla

0,5

(3)

osim:

– biljnih ulja i njihovih nusproizvoda.

0,5

(3)

Krmiva mineralnog podrijetla.

0,5

(3)

Krmiva životinjskog podrijetla:

– životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja,

0,75

(3)

– ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja,

0,5

(3)

– riblje ulje,

4,0

(4)

– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja, hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti i brašna od rakova,

0,75

(4)

– hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti; brašno od rakova.

1,25

(4)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

0,5

(3)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima.

0,5

(3)

Premiksi.

0,5

(3)

Krmne smjese

0,5

(3)

osim:

– krmnih smjesa za kućne ljubimce i ribe,

1,25

(4)

– krmnih smjesa za krznaše.

2. Dioksinu slični PCB-i [zbroj polikloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(1)]

Krmiva biljnog podrijetla

0,35

(3)

osim:

– biljnih ulja i njihovih nusproizvoda.

0,5

(3)

Krmiva mineralnog podrijetla.

0,35

(3)

Krmiva životinjskog podrijetla:

– životinjska mast, uključujući mliječnu mast i mast iz jaja,

0,75

(3)

– ostali proizvodi podrijetlom od kopnenih životinja uključujući mlijeko i mliječne proizvode te jaja i proizvode od jaja,

0,35

(3)

– riblje ulje,

11,0

(4)

– ribe, druge akvatične životinje i od njih prerađeni proizvodi osim ribljeg ulja i hidroliziranih ribljih bjelančevina koje sadrže više od 20% masti(3),

2,0

(4)

– hidrolizirane riblje bjelančevine koje sadrže više od 20% masti.

5,0

(4)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini veziva i tvari za sprečavanje stvaranja gruda.

0,5

(3)

Dodaci hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini mješavine elemenata u tragovima.

0,35

(3)

Premiksi.

0,35

(3)

Krmne smjese

0,5

(3)

osim:

– krmnih smjesa za kućne ljubimce i ribe,

2,5

(4)

– krmnih smjesa za krznaše.

(1) Tablica TEF (= toksični ekvivalentni faktori) za dioksine, furane i dioksinu slične PCB-e:

WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost kemikalija (IPCS) održanog u Ženevi u lipnju 2005. [Martin van den Berg i dr., Ponovna ocjena faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i dioksinu slične spojeve kod ljudi i sisavaca, Svjetska zdravstvena organizacija, 2005. Toksikološke znanosti 93(2), 223-241 (2006)].

Kongener

TEF

vrijednost

Kongener

TEF

vrijednost

Dibenzo-para-dioksini (»PCDD-i«) i dibenzo– para-furani (PCDF-i)

»Dioksinima slični« PCB-i: Ne-orto PCB-i + Mono– orto PCB-i

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Ne-orto PCB-i

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

Mono-orto PCB-i

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Korištene kratice: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = heksa; »Hp« = hepta; »O« = okta; »CDD« = klordibenzodioksin; »CDF« = klordibenzofuran; »CB« = klorbifenil.

(2) Gornje granice koncentracija; gornje granice koncentracija se izračunavaju pod pretpostavkom da su sve vrijednosti različitih kongenera ispod granice kvantifikacije jednake granici kvantifikacije.

(3) Identifikacija izvora kontaminacije. Kada se utvrdi izvor, ukoliko je moguće, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju smanjivanja ili uklanjanja izvora kontaminacije.

(4) U mnogim slučajevima nije potrebno provesti istragu o izvoru kontaminacije jer je razina prisutnosti u nekim područjima blizu praga za pokretanje postupka ili iznad njega. Međutim, u slučajevima kada je razina iznad praga za pokretanje postupka potrebno je evidentirati sve podatke, kao što su vrijeme uzimanja uzoraka, geografsko podrijetlo, vrstu ribe itd., a u cilju budućeg poduzimanja mjera za smanjenje količine dioksina i dioksinu sličnih spojeva u tim sirovinama za hranidbu životinja.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002. – u daljnjem tekstu: Direktiva 2002/32/EZ).

[2] Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti Zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane te se utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002.)

[3]Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003.)

[4] Uredba (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, s izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktive Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1.9.2009.)

[5] Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani te hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005.) s posljednjom izmjenom i dopunom: Uredbom Komisije (EZ) br. 1097/2009 od 16. studenoga 2009. (SL L 301, 17.11.2009.)

[6]Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja (SL L 165, 30.4.2004.)