Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

NN 126/2012 (16.11.2012.), Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2706

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 16., 17. i 18. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH DRŽAVLJANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak državljana država članica Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP) i članova njihovih obitelji.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, prijave privremenog boravka za državljane država članica EEP-a, boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica EEP-a, odobrenja za stalni boravak državljana država članica EEP-a i članova njihovih obitelji te sadržaj i način vođenja zbirki podataka.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na državljane država članica EEP-a i članove njihove obitelji primjenjuju se i na državljane Švicarske Konfederacije i članove njihove obitelji.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EEP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana.

(5) Članovima obitelji iz ovoga Pravilnika smatraju se osobe određene člankom 162. Zakona o strancima.

(6) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako pojedinim odredbama ovoga Pravilnika drugačije određeno.

(7) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice; (SL L 158, 30. 4. 2004.).

Članak 2.

(1) Prijava privremenog boravka, zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice ili prijava stalnog boravka podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

(2) Prijave iz stavka 1. ovoga članka za maloljetno dijete podnosi njegov zakonski zastupnik uz suglasnost drugog roditelja, koja se daje vlastoručnim potpisom na zahtjevu, uz bilješku službene osobe o utvrđenom identitetu roditelja.

(3) Ukoliko je jedan od roditelja ili zakonski zastupnik odsutan, suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika.

(4) Isprave koje se prilažu uz prijavu i zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerene sukladno posebnim propisima.

II. ULAZAK DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EEP-a I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 3.

(1) Smatra se da državljanin države članice EEP-a prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. nisu upisani svi predviđeni podaci,

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

3. je oštećena,

4. nije priznata za prelazak državne granice,

5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njezin državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu,

6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe,

7. se utvrdi da je isprava krivotvorena.

(2) Smatra se da član obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne posjeduje valjanu putnu ispravu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. nisu upisani svi predviđeni podaci,

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

3. je oštećena,

4. nije priznata za prelazak državne granice,

5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njezin državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu,

6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe,

7. se utvrdi da je isprava krivotvorena,

8. nema mjesta za utiskivanje ulaznog štambilja, ako je posebnim propisom određeno utiskivanje ulaznog štambilja,

9. u putnu ispravu nije unijeta viza, ako je viza potrebna ili uz putovnicu nema boravišnu iskaznicu iz članka 169. stavka 3. Zakona o strancima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Članak 4.

(1) Državljaninu države članice EEP-a i članu njegove obitelji kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu uručuje rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku.

(2) Odbijanje ulaska unijet će se u putnu ispravu stranca na način propisan posebnim propisima kojima se uređuje prelazak državne granice.

(3) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za državljanina države članice EEP-a (Obrazac 6b) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

(4) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EEP-a koji nije državljanin države članice EEP-a (Obrazac 7b) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

III. BORAVAK DULJI OD TRI MJESECA

Članak 5.

(1) Državljanin države članice EEP-a koji želi boraviti u Republici Hrvatskoj dulje od 3 mjeseca dužan je prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka u roku propisanim člankom 157. stavkom 1. Zakona o strancima.

(2) Obrazac prijave privremenog boravka za državljanina države članice EEP-a (Obrazac 1b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je odmah po zaprimanju prijave privremenog boravka državljaninu države članice EEP-a izdati potvrdu o prijavi privremenog boravka (Obrazac 4b).

PRIJAVA PRIVREMENOG BORAVKA

Članak 6.

Uz prijavu privremenog boravka državljanin države članice EEP-a iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika prilaže presliku važeće osobne iskaznice ili putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original.

POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EEP-a U SVRHU RADA

Članak 7.

Uz prijavu privremenog boravka u svrhu rada (radnik ili samostalni djelatnik) državljanin države članice EEP-a dužan je, osim isprave iz članka 6. ovoga Pravilnika, priložiti i potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EEP-a U SVRHU STUDIRANJA ILI STRUKOVNE IZOBRAZBE

Članak 8.

Uz prijavu privremenog boravka u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe, državljanin države članice EEP-a, osim isprave iz članka 6. ovoga Pravilnika, dužan je priložiti i dokaz o upisu na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, izjavu o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi te dokaz o zdravstvenom osiguranju.

POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EEP-a U DRUGE SVRHE

Članak 9.

Uz prijavu privremenog boravka u druge svrhe, državljanin države članice EEP-a, osim isprave iz članka 6. ovoga Pravilnika, dužan je priložiti i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi te dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Članak 10.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju smatra se dokaz propisan važećim Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA ČLANA OBITELJI KOJI JE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EEP-a

Članak 11.

(1) Uz prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji, član obitelji – državljanin države članice EEP-a, dužan je priložiti ispravu iz članka 6. ovoga Pravilnika i dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EEP-a.

(2) Dokazom da se radi o članu uže obitelji državljanina države članice EEP-a smatra se:

1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci,

2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvodi iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ukoliko se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,

3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta.

4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji s državljaninom države članice EEP-a prilažu se i drugi dokazi koji će upućivati na potrebu spajanja zbog postojanja potrebe materijalne ili zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EEP-a s kojim se traži spajanje (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu itd.).

PRIVREMENI BORAVAK ČLANA OBITELJI KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EEP-a

Članak 12.

(1) Član obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a, a namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 3 mjeseca, dužan je u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina države članice EEP-a na Obrascu 2b, u roku propisanim člankom 169. stavkom 2. Zakona o strancima.

(2) Članu obitelji iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava, odnosno policijska postaja odmah će izdati potvrdu o podnijetom zahtjevu koja sadrži: prezime i ime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva nadležnom tijelu, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika važeće putovnice koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original i

– dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EEP-a, i to:

1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih,

2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvodi iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda iz matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ukoliko se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice, te drugi dokazi o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvanbračne drugove ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje,

3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta,

4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji s državljaninom države članice EEP-a prilaže se isprava koju je izdalo nadležno tijelo države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da se radi o uzdržavanom članu ili drugi dokazi koji će upućivati na potrebu spajanja zbog postojanja potrebe zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EEP-a s kojim se stranac spaja (medicinska dokumentacija).

IV. BORAVIŠNE ISPRAVE

Članak 13.

Obrazac zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a (Obrazac 2b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

Članak 14.

(1) Obrazac prijave stalnog boravka za državljanina države članice EEP-a i članove njegove obitelji (Obrazac 3b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(2) Prijavi iz stavka 1. ovog članka prilaže se preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ako je podnositelj zahtjeva državljanin države članice EEP-a, a član obitelji koji nije državljanin države članice EEP-a prilaže presliku važeće putovnice.

Članak 15.

(1) Potvrda o prijavi privremenog boravka za državljanina države članice EEP-a i članove njegove obitelji, iskaznica za stalni boravak te boravišna iskaznica i iskaznica za stalni boravak za člana obitelji državljanina EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a izdaju se kao boravišne isprave na Obrascu 4b.

(2) Državljaninu države članice EEP-a i članu njegove obitelji u Obrascu 4b u rubrici »vrsta odobrenja« upisuju se riječi: »Potvrda prijave privremenog boravka EEP«, a ukoliko im je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »Stalni boravak EEP«.

(3) Članu obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a, u Obrascu 4b u rubriku »vrsta odobrenja« upisuju se riječi: »Privremeni boravak – član obitelji državljanina Unije«, a ukoliko mu je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »Stalni boravak-član obitelji državljanina Unije«.

Članak 16.

(1) Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EEP-a izdaje se s rokom važenja do 5 godina, a iskaznica stalnog boravka bez naznake roka važenja.

(2) Boravišna iskaznica za člana obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a, izdaje se s rokom važenja do pet godina, odnosno kraće ukoliko državljanin države članice EEP-a namjerava boraviti kraće od 5 godina.

(3) Iskaznica stalnog boravka za člana obitelji državljanina države članice EEP-a, koji nije državljanin države članice EEP-a, izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

Članak 17.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje isprave iz članka 16. ovoga Pravilnika, a nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva, iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova ispisuju se podaci u Obrazac 5b, točnost kojih podnositelj zahtjeva potvrđuje vlastoručnim potpisom.

(2) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava, odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio Obrasca 5b i od njega se odvaja perforacijom.

(3) Zahtjev za izdavanje boravišne isprave (Obrazac 5b) bijele je boje, veličine 15x29 cm.

Članak 18.

(1) Uz zahtjev za izdavanje boravišne isprave iz članka 16. ovoga Pravilnika prilaže se fotografija veličine 3,5x4,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od osobe iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to nije moguće zbog trajnih medicinskih razloga koji nisu privremeni.

(3) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od stranca se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 19.

(1) Fotografije iz članka 18. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(4) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(5) Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole boravka glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

(6) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Članak 20.

(1) Obrazac boravišne isprave (Obrazac 4b) pravokutnog je oblika veličine 85,6x53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala.

(2) Obrazac boravišne isprave sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu boravka, oznaka države, broj boravišne isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju.

(3) U Obrazac 4b na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak »DB«.

(4) U Obrazac 4b podatak o spolu se upisuje oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

Članak 21.

Boravišnu ispravu izdanu na Obrascu 4b, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.), nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja je dužna poništiti te razlog poništenja evidentirati na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Poništenje boravišnih isprava obavlja se fizičkim bušenjem.

Članak 22.

(1) Gubitak, nestanak ili krađa boravišne isprave bez odgode se mora prijaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja će izgubljenu, nestalu ili ukradenu boravišnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka rješenjem proglasiti nevažećom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Članak 23.

Boravišna isprava čiji je gubitak, nestanak ili krađa prijavljen, a koja je u međuvremenu pronađena vratit će se državljaninu države članice EEP-a ili članu njegove obitelji, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o gubitku, nestanku ili krađi obustavit će se, ako isprava nije proglašena nevažećom.

V. ZBIRKE PODATAKA

Članak 24.

(1) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o izdanim boravišnim ispravama.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o strancu (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putovnici ili osobnoj iskaznici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– vrstu odobrenja boravka,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i načinu nestanka,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na RFID čipu iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 10 godina.

(5) Obrasci zahtjeva za izdavanje boravišne isprave (Obrazac 5b) vode se i u kartoteci.

(6) Nakon isteka roka važenja boravišne isprave ili prestanka važenja boravišne isprave iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe, Obrasci 5b odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Obrasci 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b i 7b tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar unutarnjih poslova utvrdit će cijenu obrasca 4b.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« br. 62/2008).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Broj: 511-01-152-55205-2012

Zagreb, 12. studenoga 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.


126 16.11.2012 Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana 126 16.11.2012 Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana