Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

NN 126/2012 (16.11.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

126 16.11.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2707

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) ministar poljoprivrede, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH RADOVA, PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA, TE UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, broj 83/10) u članku 4. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: »1. da ima najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije ili rudarstva s položenim stručnim ispitom ili jednog diplomiranog inženjera fizike, zaposlenog na neodređeno vrijeme i puno radno vrijeme, s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima geofizičkih istraživanja.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »branjeno područje 11: područje malog sliva Kupa« dodaju se riječi: »i jugoistočni dio područja malog sliva »Zagrebačko Prisavlje« što uključuje: Grad Jastrebarsko i općine Žumberak, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točki 7. riječi: »glavnoga izvođača« zamjenjuju se riječima: »drugoga investitora«.

Članak 4.

U Prilogu 1 (Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava) Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika, na branjenom području broj 19 u rubrici »ukupno ostalih struka« broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

Članak 5.

U Prilogu 2 (Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava) Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika, na branjenom području broj 17 u rubrici »bageri klasični do 120 kW« broj: »0« zamjenjuje se brojem: »6«, a u rubrici »bager klasični veći od 120 kW« broj : »6« zamjenjuje se brojem: »0«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/02

Urbroj: 525-12/0990-12-2

Zagreb, 9. studenoga 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.