Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

NN 126/2012 (16.11.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2708

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 3., 4. i 5., članka 27. stavka 3. te članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09, 22/11, 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 78/11, 106/12) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 299, 16. 11. 2007.);

– Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkom uređenju tržišta u sektoru šećera, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 58, 28.2.2006.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 o proizvodnji šećera unutar kvote, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 178, 1.7. 2006.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 o proizvodnji šećera izvan kvote, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 176, 30. 6. 2006.).«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »ribarstva i ruralnog razvoja« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Popis odobrenih proizvođača šećera Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji najkasnije do 31. siječnja svake tržišne godine.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije izdavanja rješenja iz članka 3. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja na zahtjev Ministarstva provodi administrativnu kontrolu podataka sadržanih u zahtjevu za odobrenje iz članka 4. ovoga Pravilnika te kontrolu na terenu.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nakon obavljenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja Ministarstvu dostavlja izvješće.«

Članak 4.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju ukidanja rješenja iz članka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo o tome izvješćuje Europsku komisiju i Agenciju za plaćanja bez odgode.«

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se s riječi: »Europskoj komisiji«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja i Ministarstvu sukladno naznačenom roku.«

Članak 6.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo će bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja o ukidanju rješenja o odobrenju tvrtke za preradu šećera.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Godišnje izvješće o provedenoj kontroli na terenu odobrenih tvrtki za preradu šećera, Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 30. ožujka za prethodnu tržišnu godinu.«

Članak 8.

U članku 15. stavku 3. riječi: »15. listopada 2012. godine« zamjenjuju se riječima: »30. studenoga 2012. godine«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obavijest o veličini proizvodne kvote iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji najkasnije do 31. siječnja za svaku tržišnu godinu.«

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »šećera« dodaju se riječi: »u skladu sa Prilogom 9. ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministarstvo će bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja o preraspodijeli proizvodnih kvota.«

Članak 11.

U članku 21. iza riječi: »kvotu« dodaju se riječi: »na obrascu iz Priloga 10. ovoga Pravilnika«.

Članak 12.

U članku 23. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Podatke o količinama isporučenog industrijskog šećera i količinama industrijskog šećera namijenjenih u svrhu prerade, Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 30. studenoga za prethodnu tržišnu godinu.«

Članak 13.

U članku 24. stavku 5. podstavku 1. iza riječi »repe« dodaju se riječi: »na obrascu iz Priloga 11. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Količine iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 30. lipnja za prethodnu tržišnu godinu.«

Članak 14.

U članku 26. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Podatke o ukupnom iznosu pristojbe za prekoračene količine Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 30. lipnja za prethodnu tržišnu godinu.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Iza Priloga 8. dodaju se Prilozi 9., 10. i 11. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 2., članka 4., članka 5. stavka 1., članka 7., članka 8. stavka 2., članka 12., članka 13. stavka 2. i članka 14. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/12-01/160

Urbroj: 525-07/0005-12-3

Zagreb, 12. studenoga 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 9.

UVJETI ZA OTKUP ŠEĆERNE REPE IZ ČLANKA 17. PRAVILNIKA O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA (»Narodne novine« broj 78/11, 106/12)

TOČKA I.

U smislu ovog Priloga izraz »ugovorne stranke« označava:

(a) poduzeća za proizvodnju šećera (u daljnjem tekstu: proizvođači šećera)

i

(b) proizvođače šećerne repe

TOČKA II.

1. Ugovori o proizvodnji i isporuci šećerne repe (u daljnjem tekstu: ugovori) zaključuju se u pisanom obliku za određenu količinu šećerne repe unutar kvote.

2. U ugovorima se navodi može li se isporučiti dodatna količina šećerne repe i pod kojim uvjetima.

TOČKA III.

1. U ugovorima se navode otkupne cijene za količine šećerne repe iz prvog i, prema potrebi, drugog podstavka članka 17. stavka 2. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 78/11, 106/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnika). Ako se radi o količinama iz članka 17. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika, te cijene ne smiju biti niže od najmanje cijene šećerne repe za proizvodnju šećera unutar dodijeljene proizvodne kvote iz članka 16.a stavka 1. Pravilnika.

2. U ugovorima se utvrđuje udio šećera u šećernoj repi. Oni sadrže pretvorbene tablice s različitim udjelima šećera i koeficijentima za pretvaranje količina šećerne repe u količine koje odgovaraju udjelu šećera koji je naveden u ugovoru.

Tablica se temelji na prinosu koji odgovara pojedinim udjelima šećera.

3. Ako je proizvođač šećerne repe zaključio s proizvođačem šećera ugovor o isporuci šećerne repe za proizvodnju šećera unutar dodijeljene proizvodne kvote sukladno članku 17. stavku 2. podstavku 1. Pravilnika, sve isporuke tog proizvođača šećerne repe, pretvorene u skladu sa stavkom 2. ove točke, smatraju se isporukama u smislu članka 17. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika, i to do količine šećerne repe koja je navedena u ugovoru.

4. Proizvođači šećera koji proizvedu količinu šećera koja je manja od njihove kvote za šećernu repu za koju su zaključili ugovore prije sjetve sukladno članku 17. stavku 2. podstavku 1. Pravilnika, obvezni su da količinu šećerne repe koja odgovara eventualnoj dodatnoj proizvodnji, do iznosa svoje kvote, raspodijele među proizvođačima šećerne repe s kojima su zaključili ugovore.

Sporazumom unutar sektora može se predvidjeti odstupanje od ove odredbe.

TOČKA IV.

1. Ugovori sadrže odredbe o vremenskom rasporedu i uobičajenom trajanju isporuke šećerne repe.

2. Odredbe iz stavka 1. ove točke jesu one koje su se primjenjivale u prethodnoj tržišnoj godini, uzimajući u obzir razinu stvarne proizvodnje; sporazumom unutar sektora može se predvidjeti odstupanje od ove odredbe.

TOČKA V.

1. U ugovorima treba navesti sabirna mjesta za šećernu repu.

2. Ako su proizvođač šećerne repe i proizvođač šećera već zaključili ugovor za prethodnu tržišnu godinu, sabirna mjesta koja su dogovorili za isporuke tijekom te tržišne godine i dalje vrijede. Sporazumom unutar sektora može se predvidjeti odstupanje od ove odredbe.

3. Ugovor predviđa da troškove utovara i prijevoza od sabirnog mjesta snosi proizvođač šećera poštujući posebne sporazume koji se temelje na lokalnim pravilima ili običajima koji su bili na snazi prije prethodne tržišne godine.

TOČKA VI.

1. U ugovorima treba navesti mjesta preuzimanja šećerne repe.

2. Ako su proizvođač šećerne repe i proizvođač šećera već zaključili ugovor za prethodnu tržišnu godinu, mjesta preuzimanja koja su dogovorili za isporuke tijekom te tržišne godine i dalje vrijede. Sporazumom unutar sektora može se predvidjeti odstupanje od ove odredbe.

TOČKA VII.

1. U ugovorima treba navesti da se udio šećera određuje polarimetrijskom metodom. Uzorak šećerne repe uzima se pri preuzimanju.

2. Sporazumima unutar sektora može se predvidjeti uzimanje uzoraka u nekoj drugoj fazi. U tom slučaju ugovor treba predvidjeti mogućnost korekcije kako bi se nadoknadilo svako smanjenje udjela šećera između preuzimanja šećerne repe i uzimanja uzorka.

TOČKA VIII.

U ugovorima treba predvidjeti da se bruto težina, tara i udio šećera određuju primjenom jednog od sljedećih postupaka:

(a) zajednički od strane proizvođača šećerne repe i trgovinskog udruženja uzgajivača šećerne repe, ako je to predviđeno sporazumom unutar sektora;

(b) od strane proizvođača šećera, pod nadzorom trgovinskog udruženja uzgajivača šećerne repe;

(c) od strane proizvođača šećera, pod nadzorom stručnjaka kojega priznaje dotična država članica, pod uvjetom da troškove snosi proizvođač šećerne repe.

TOČKA IX.

1. Ugovori moraju zahtijevati od proizvođača šećera da izvrše jednu ili više sljedećih obveza u odnosu na cijelu količinu isporučene šećerne repe:

(a) da proizvođaču šećerne repe besplatno vrate, franko iz tvornice, svježe rezance dobivene iz ukupne tonaže isporučene šećerne repe;

(b) da proizvođaču šećerne repe besplatno vrate, franko iz tvornice, dio tih rezanaca u prešanom, sušenom ili sušenom i melasiranom obliku;

(c) da proizvođaču šećerne repe vrate rezance u prešanom ili sušenom obliku, franko iz tvornice; u tom slučaju proizvođač šećera može zahtijevati od proizvođača šećerne repe da snosi troškove prešanja ili sušenja;

(d) da proizvođaču šećerne repe isplati nadoknadu uzimajući u obzir mogućnost prodaje dotičnih rezanaca.

Ako se pojedini dijelovi ukupne količine isporučene šećerne repe različito obrađuju, ugovorom se može zahtijevati izvršavanje više od jedne obveze iz prvog podstavka.

2. Sporazumima unutar sektora može se predvidjeti isporuka rezanaca u nekoj drugoj fazi osim one koja je navedena u stavku 1. (a), (b) i (c) ove točke.

TOČKA X.

1. U ugovorima treba utvrditi rokove za isplatu predujmova i za isplatu otkupne cijene šećerne repe.

2. Rokovi iz stavka 1. ove točke jesu rokovi koji su vrijedili tijekom prethodne tržišne godine. Sporazumom unutar sektora može se predvidjeti odstupanje od ove odredbe.

TOČKA XI.

Ako ugovori određuju pravila koja obuhvaćanju pitanja kojima se bavi ovaj Prilog ili ako sadrže odredbe koje uređuju druga pitanja, njihove odredbe i učinci ne smiju biti u suprotnosti s ovim Prilogom.

TOČKA XII.

1. Sporazumi unutar sektora sadržavaju arbitražne klauzule.

2. Ako sporazumi unutar sektora na razini Zajednice ili na regionalnoj ili lokalnoj razini određuju pravila koja obuhvaćanju pitanja koja su uređena Pravilnikom ili ako sadrže odredbe koje uređuju druga pitanja, njihove odredbe i učinci ne smiju biti u suprotnosti s ovim Prilogom.

3. Sporazumi iz stavka 2. ove točke naročito određuju:

(a) pravila prema kojima se među proizvođačima šećerne repe raspoređuju količine šećerne repe za koje proizvođač šećera prije sjetve odluči da će ih otkupiti za proizvodnju šećera u okviru kvote;

(b) pravila o raspodjeli iz točke III. stavka 4. ovoga Priloga;

(c) pretvorbenu tablicu iz točke III. stavka 2. ovoga Priloga;

(d) pravila o izboru i isporuci sjemena sorti šećerne repe koje će se proizvoditi;

(e) najniži udio šećera u šećernoj repi koja će se isporučivati;

(f) uvjet da se proizvođač šećera i predstavnik proizvođača šećerne repe moraju savjetovati prije određivanja datuma isporuka šećerne repe;

(g) plaćanje premija proizvođačima šećerne repe za rane ili kasne isporuke;

(h) pojedinosti o:

(i) dijelu rezanaca šećerne repe iz točke IX. stavka 1. (b) ovoga Priloga,

(ii) troškovima iz točke IX. stavka 1. (c) ovoga Priloga,

(iii) nadoknadi iz točke IX. stavka 1. (d) ovoga Priloga;

(i) uklanjanje rezanaca šećerne repe od strane proizvođača šećerne repe;

(j) ne dovodeći u pitanje članak 16.a stavak 1. Pravilnika, pravila o tome kako se moguća razlika između referentne cijene i stvarne prodajne cijene šećera dijeli između proizvođača šećera i proizvođača šećerne repe.

TOČKA XIII.

Ako nije sklopljen sporazum unutar sektora o tome kako se količine šećerne repe namijenjene proizvodnji šećera u okviru kvote, za koju proizvođač šećera prije sjetve nudi otkup, dijele između proizvođača šećerne repe, predmetna država članica može sama odrediti pravila o toj podjeli.

Isto tako, ta pravila mogu proizvođačima šećerne repe koji šećernu repu tradicionalno prodaju zadrugama odobriti prava vezana uz isporuku koja su drugačija od prava koja bi uživali da pripadaju tim zadrugama.

PRILOG 10.

IZVJEŠĆE O KOLIČINI ŠEĆERA PROIZVEDENOG U KOLIČINI VEĆOJ OD DODIJELJENE PROIZVODNE KVOTE

Šećerana:


Tržišna godina:


Referenca:

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, članak 21.

Rok za dostavljanje izvješća:

1. veljače tekuće tržišne godine

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer, suha tvar

Ukupna proizvodnja šećera u količini većoj od dodijeljene proizvodne kvote (1. + 2.+ 3. + 4. + 5.)

 

od toga:


1. Isporuka na preradu u industrijske proizvode (industrijski šećer)

 

2. Prijenos u iduću tržišnu godinu

 

3. Izvoz

 

4. Uništeno


UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4.)


5. Prekoračene količine2


Datum:                                     Odgovorna osoba:
                                               _______________

2 Proizvodnja šećera u količini većoj od dodijeljene proizvodne kvote, a s kojom nije postupno u skladu s člankom 22. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 78/2011)

PRILOG 11.

OBAVIJEST O PRIJENOSU PREKORAČENIH KOLIČINA ŠEĆERA OD ŠEĆERNE REPE U IDUĆU TRŽIŠNU GODINU

Šećerana:


Tržišna godina:


Referenca:

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, članak 24.

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer, suha tvar

Prekoračena količina (preneseno, neopozivo)

 

IZJAVA

Prihvaćam skladištiti gore navedenu količinu šećera na vlastiti trošak do kraja tekuće tržišne godine, u skladu sa člankom 24. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera.

Datum:                                           Odgovorna osoba:

126 16.11.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera