Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 126/2012 (16.11.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2711

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12. i 57/12.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09, 33/10. i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine« broj 1/11, 153/11. i 51/12.), u članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovog članka prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine, time da su prava i obveze osnovom iste uvjetovani nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 21. stavku 3. riječ »bolesti« na kraju stavka zamjenjuje se riječima: »od datuma utvrđivanja profesionalne bolesti«.

Članak 3.

U članku 38. stavku 1. tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti« koje su sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim tiskanicama koje su tiskane uz ovaj Pravilnik.

Članak 4.

Iza članka 38. dodaje se novi članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

(1) Obveznici podnošenja prijave iz članka 38. ovog Pravilnika, koji raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i koji posjeduju elektronički potpis u skladu s odredbama važećeg Zakona o elektroničkom potpisu te koji su u Zavodu osnovom pristupnog lista Zavoda registrirani kao korisnici e-usluge mogu prijavu iz članka 38. ovog Pravilnika podnijeti i elektroničkim putem kao elektroničku ispravu sukladno odredbama važećeg Zakona o elektroničkoj ispravi (u daljnjem tekstu e-prijava o ozljedi na radu i e-prijava o profesionalnoj bolesti).

(2) Pristupni list Zavoda iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz Pravilnik o načinu prijavljivanja odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, a može se preuzeti s Internet stranice Zavoda na adresi: www.hzzo.hr pod »e-zdravstveno«.

(3) Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu na način iz stavka 1. ovog članka odgovorna je ovlaštena osoba pravne odnosno fizičke osobe navedena u pristupnom listu Zavoda iz stavka 2. ovog članka koja je podnijela prijavu na način iz stavka 1. ovog članka i potpisala ju elektroničkim potpisom kojim ujedno jamči i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

(4) Podnošenje e-prijave o ozljedi na radu i e-prijave o profesionalnoj bolesti obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac koji sadržajem odgovara tiskanicama iz članka 38. ovog Pravilnika.

(5) Izvješće izabranog doktora opće/obiteljske medicine, koje je sastavni dio prijave iz stavka 1. ovog članka, popunjava i dostavlja Zavodu izabrani doktor ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe u elektroničkom obliku sukladno odredbama važećeg Zakona o elektroničkoj ispravi.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« te stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine, osim članka 4. koji stupa na snagu 1. srpnja 2013.

Klasa: 025-04/12-01/212

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

126 16.11.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti