Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine

NN 127/2012 (20.11.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine

HRVATSKI SABOR

2720

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 19. listopada 2012. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine.

Klasa: 400-06/12-01/06

Zagreb, 19. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA

ZA 1. – 6. 2012. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PLAN 2012.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2012.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

650.468.082

44,84

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

89.431

-

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

504.229.237

38,11

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.267.770.000

526.406.620

41,52

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-1.140.000.000

-380.078.344

33,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

PLAN 2012.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2012.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

892.846.689

41,85

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

725.533.189

73,03

PROMJENE U STANJU DEPOZITA

0

212.764.844

-

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

380.078.344

33,34

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

NAZIV

PLAN 2012.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2012.

INDEKS

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

650.468.082

44,84

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.403.643.224

625.135.484

44,54

633

Pomoći iz proračuna

1.403.643.224

625.135.484

44,54

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

625.135.484

64

Prihodi od imovine

39.880.000

21.980.832

55,12

641

Prihodi od financijske imovine

7.400.000

7.285.562

98,45

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

4.414.847

6414

Prihodi od zateznih kamata

6.968

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

2.842.069

6416

Prihodi od dividendi

21.678

642

Prihodi od nefinancijske imovine

32.480.000

14.695.270

45,24

6424

Naknade za ceste

14.695.270

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

6.356.776

2.963.478

46,62

652

Prihodi po posebnim propisima

6.356.776

2.963.478

46,62

6526

Ostali nespomenuti prihodi

2.963.478

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

820.000

388.288

47,35

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

820.000

388.288

47,35

6615

Prihodi od pruženih usuga

388.288

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

89.431

-

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

0

89.431

-

723

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

0

89.431

-

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

89.431

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

 

NAZIV

PLAN 2012.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2012.

INDEKS

3

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

504.229.237

38,11

31

Rashodi za zaposlene

93.159.600

41.542.802

44,59

311

Plaće (Bruto)

77.708.800

34.781.936

44,76

3111

Plaće za redovan rad

34.781.936

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000

1.013.104

48,59

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.013.104

313

Doprinosi na plaće

13.365.800

5.747.762

43,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

5.156.475

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

591.287

32

Materijalni rashodi

543.193.400

253.544.520

46,68

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400

1.773.420

38,22

3211

Službena putovanja

432.026

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.068.462

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

272.932

322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000

6.366.179

49,06

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

803.508

3223

Energija

5.317.032

3225

Sitni inventar i autogume

59.547

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća

186.092

323

Rashodi za usluge

520.565.000

243.364.916

46,75

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.215.684

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

233.460.049

3233

Usluge promidžbe i informiranja

306.679

3234

Komunalne usluge

3.199.190

3235

Zakupnine i najamnine

548.520

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

83.077

3237

Intelektualne i osobne usluge

11.903.000

2.418.439

3239

Ostale usluge

1.133.278

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000

2.040.005

40,69

3291

Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

150.926

3292

Premije i osiguranja

396.165

3293

Reprezentacija

129.563

3294

Članarine

44.580

3295

Pristojbe i naknade

233.261

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.085.510

34

Financijski rashodi

435.627.000

100.840.323

23,15

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

396.050.000

73.990.872

18,68

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

73.990.872

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000

26.849.451

67,84

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

141.018

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula

6.764.077

3433

Zatezne kamate

9.496.289

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

10.448.067

38

Ostali rashodi

250.950.000

108.301.592

43,16

382

Kapitalne donacije - Ž U C

240.000.000

102.506.800

42,71

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC

102.506.800

383

Kazne, penali i naknade štete

10.950.000

5.794.792

52,92

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

5.794.792

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.267.770.000

526.406.620

41,52

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

117.200.000

45.503.497

38,83

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

115.000.000

44.265.756

38,49

4111

Zemljište

44.265.756

412

Nematerijalna imovina

2.200.000

1.237.741

56,26

4123

Licence

1.237.741

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.150.570.000

480.903.123

41,80

421

Građevinski objekti

1.137.670.000

478.048.040

42,02

4212

Poslovni objekti

1.101.811

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

476.014.093

4214

Ostali građevinski objekti

932.136

422

Postrojenja i oprema

7.600.000

1.778.811

23,41

4221

Uredska oprema i namještaj

50.809

4222

Komunikacijska oprema

28.991

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

890

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.698.121

423

Prijevozna sredstva

1.600.000

571.773

35,74

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

571.773

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000

504.499

13,64

4262

Ulaganja u računalne programe

504.499

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

NAZIV

PLAN 2012.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2012.

INDEKS

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

167.313.500

14,68

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

892.846.689

41,85

84

Primici od zaduživanja

2.133.410.000

892.846.689

41,85

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.133.410.000

892.846.689

41,85

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

832.228.985

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

60.617.704

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

725.533.189

73,03

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

993.410.000

725.533.189

73,03

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

993.410.000

725.533.189

73,03

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

681.347.642

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

44.185.547

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2012.

Izvršenje I. – VI. 2012.

Indeks

03

HRVATSKE CESTE

3.584.110.000

1.756.169.046

49,00

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

231.380.000

102.899.543

44,47

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

207.380.000

96.772.772

46,66

31

Rashodi za zaposlene

93.159.600

41.542.802

44,59

311

Plaće (Bruto)

77.708.800

34.781.936

44,76

3111

Plaće za redovan rad

34.781.936

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000

1.013.104

48,59

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.013.104

313

Doprinosi na plaće

13.365.800

5.747.762

43,00

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

5.156.475

3133

Doprinosi za zapošljavanje

591.287

32

Materijalni rashodi

63.693.400

22.585.727

35,46

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400

1.773.420

38,22

3211

Službena putovanja

432.026

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.068.462

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

272.932

322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000

6.366.179

49,06

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

803.508

3223

Energija

5.317.032

3225

Sitni inventar i autogume

59.547

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

186.092

323

Rashodi za usluge

41.065.000

12.406.123

30,21

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.215.684

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.758.833

3233

Usluge promidžbe i informiranja

306.679

3234

Komunalne usluge

3.199.190

3235

Zakupnine i najamnine

548.520

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

83.077

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.160.862

3239

Ostale usluge

1.133.278

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000

2.040.005

40,69

3291

Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.

150.926

3292

Premije i osiguranja

396.165

3293

Reprezentacija

129.563

3294

Članarine

44.580

3295

Pristojbe i naknade

233.261

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.085.510

34

Financijski rashodi

39.577.000

26.849.451

67,84

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000

26.849.451

67,84

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

141.018

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

6.764.077

3433

Zatezne kamate

9.496.289

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

10.448.067

38

Ostali rashodi

10.950.000

5.794.792

52,92

383

Kazne, penali i naknade šteta

10.950.000

5.794.792

52,92

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

5.794.792

K2000

OPREMANJE

7.600.000

1.778.811

23,41

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.600.000

1.778.811

23,41

422

Postrojenja i oprema

7.600.000

1.778.811

23,41

4221

Uredska oprema i namještaj

50.809

4222

Komunikacijska oprema

28.991

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

890

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

1.698.121

K2001

INFORMATIZACIJA

5.900.000

1.742.240

29,53

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.200.000

1.237.741

56,26

412

Nematerijalna imovina

2.200.000

1.237.741

56,26

4123

Licence

1.237.741

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

504.499

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000

504.499

13,64

4262

Ulaganja u računalne programe

504.499

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.600.000

571.773

35,74

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.600.000

571.773

35,74

423

Prijevozna sredstva

1.600.000

571.773

35,74

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

571.773

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.900.000

2.033.947

22,85

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.900.000

2.033.947

22,85

421

Građevinski objekti

8.900.000

2.033.947

22,85

4212

Poslovni objekti

1.101.811

4214

Ostali građevinski objekti

932.136

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.249.920.000

738.512.009

59,08

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.249.920.000

738.512.009

59,08

34

Financijski rashodi

347.150.000

57.164.367

16,47

342

Kamate za primljene zajmove

347.150.000

57.164.367

16,47

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

57.164.367

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

902.770.000

681.347.642

75,47

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

902.770.000

681.347.642

75,47

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

681.347.642

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

139.540.000

61.012.052

43,72

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

139.540.000

61.012.052

43,72

34

Financijski rashodi

48.900.000

16.826.505

34,41

342

Kamate za primljene zajmove

48.900.000

16.826.505

34,41

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.826.505

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

90.640.000

44.185.547

48,75

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.640.000

44.185.547

48,75

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

44.185.547

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.243.770.000

520.279.849

41,83

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

97.650.000

7.672.529

7,86

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

7.313

0,15

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.000.000

7.313

0,15

4111

Zemljište

7.313

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

92.650.000

7.665.216

8,27

421

Građevinski objekti

92.650.000

7.665.216

8,27

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

7.665.216

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

588.010.000

219.620.617

37,35

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

23.638.432

157,59

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

15.000.000

23.638.432

157,59

4111

Zemljište

23.638.432

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

573.010.000

195.982.185

34,20

421

Građevinski objekti

573.010.000

195.982.185

34,20

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

193.117.632

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

2.864.552

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

172.530.000

74.677.284

43,28

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

67.500.000

13.500.381

20,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

67.500.000

13.500.381

20,00

4111

Zemljište

13.500.381

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

105.030.000

61.176.903

58,25

421

Građevinski objekti

105.030.000

61.176.903

58,25

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

61.176.903

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

18.400.000

137.397.879

746,73

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

19.215

0,38

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

19.215

0,38

4111

Zemljište

19.215

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.400.000

137.378.664

1.025,21

421

Građevinski objekti

13.400.000

137.378.664

1.025,21

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

137.378.664

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

15.500.000

1.571.289

10,14

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

0

-

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.000

0

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.500.000

1.571.289

11,64

421

Građevinski objekti

13.500.000

1.571.289

11,64

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

1.571.289

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

1.410.000

0

0,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

0

0,00

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

0

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

910.000

0

0,00

421

Građevinski objekti

910.000

0

0,00

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

20.270.000

2.101.151

10,37

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

1.302.431

26,05

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.000.000

1.302.431

26,05

4111

Zemljište

1.302.431

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.270.000

798.720

5,23

421

Građevinski objekti

15.270.000

798.720

5,23

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

798.720

K2010

BETTERMENT

330.000.000

77.239.101

23,41

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

5.797.983

38,65

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

5.797.983

38,65

4111

Zemljište

5.797.983

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

315.000.000

71.441.118

22,68

421

Građevinski objekti

315.000.000

71.441.118

22,68

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

68.718.878

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

2.722.240

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

479.500.000

230.958.793

48,17

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

350.000.000

179.755.033

51,36

32

Materijalni rashodi

350.000.000

179.755.033

51,36

323

Rashodi za usluge

350.000.000

179.755.033

51,36

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

179.755.033

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

120.000.000

49.946.183

41,62

32

Materijalni rashodi

120.000.000

49.946.183

41,62

323

Rashodi za usluge

120.000.000

49.946.183

41,62

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

49.946.183

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

9.500.000

1.257.577

13,24

32

Materijalni rashodi

9.500.000

1.257.577

13,24

323

Rashodi za usluge

9.500.000

1.257.577

13,24

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.257.577

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

102.506.800

42,71

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

102.506.800

42,71

38

Ostali rashodi

240.000.000

102.506.800

42,71

382

Kapitalne donacije

240.000.000

102.506.800

42,71

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

102.506.800