Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 128/2012 (21.11.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

128 21.11.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2725

Na temelju članka 43. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/2010 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA I PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 78/2011), u članku 9. iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

»– odredbu o kriterijima za ocjenu ponude, njihovom rangiranju i bodovanju (vrednovanju);«.

Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 9.

U dosadašnjoj alineji 9. koja postaje alineja 10. riječi: »ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade za osnovano pravo građenja uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja« zamjenjuju se riječima: »najpovoljniji ponuditelj«.

Dosadašnje alineje 10. do 19. postaju alineje 11. do 20.

Iza dosadašnje alineje 20., koja postaje alineja 21. dodaje se alineja 22. koja glasi:

»– napomenu da obveze ispunjavanja uvjeta iz ponude i njihovi rokovi predstavljaju bitne sastojke ugovora;«.

Dosadašnja alineja 21. postaje alineja 23.

Članak 2.

U članku 10. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koji glasi:

»– dokumentaciju koja sadrži podatke odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i kriterija za ocjenu ponude navedenih u oglasu o javnom prikupljanju ponuda sukladno članku 15. stavku 1. ove Uredbe;«.

Dosadašnje alineje 2. do 7. postaju alineje 3. do 8.

Članak 3.

U članku 15. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»Kriteriji za ocjenu ponude, njihovo rangiranje i bodovanje (vrednovanje) mogu biti: značaj programa ulaganja u odnosu na prioritete države odnosno sektora, doprinos projekta razvoju lokalne sredine, iznos ulaganja i novostvorena vrijednost projekta, broj novozaposlenih, poštivanje održivosti (pametnog razvoja), uvođenje brendova, uvođenje novih tehnologija, inovacije, bonitet i reference investitora i drugi kriteriji ovisno o pojedinom projektu.

Kriterije iz stavka 1. ovoga članka za osnivanje prava građenja na pojedinoj nekretnini utvrđuje tijelo koje je Zakonom ovlašteno raspolagati nekretninom.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 3. riječi: »ponudi najviši iznos naknade, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja« zamjenjuju se riječima: »ispuni sve uvjete natječaja uključivo kriterije za ocjenu ponude navedene u oglasu o javnom prikupljanju ponuda sukladno stavku 1. ovoga članka i ponudi najviši iznos naknade«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. riječi: »ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade« zamjenjuju se riječima: »najpovoljniji ponuditelj«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »1., 2., 3., 4. i 5.«.

Članak 4.

U članku 17. riječi: »50 (slovima: pedeset)« zamjenjuju se riječima: »99 (slovima: devedesetdevet)«.

Članak 5.

U članku 19. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U ugovoru o osnivanju prava građenja mora biti ugovoreno da ispunjavanje uvjeta iz ponude temeljem kojih je sklopljen ugovor predstavlja bitan sastojak ugovora, te da osnivač prava građenja ima pravo, ukoliko utvrdi da nositelj prava građenja više ne ispunjava te uvjete, raskinuti ugovor.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 6.

Postupci osnivanja prava građenja započeti do stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 78/2011).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-01/12-01/02

Urbroj: 50301-05/05-12-3

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.