Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

NN 128/2012 (21.11.2012.), Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

128 21.11.2012 Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2740

Državno sudbeno vijeće na temelju članka 47. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11 i 130/11), na sjednici održanoj 30. listopada 2012. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Članak 1.

U Poslovniku Državnog sudbenog vijeća (»Narodne novine« br. 73/11) u članku 15. stavku 3. briše se:

»– razina B2«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 3. briše se:

»– razina B2«.

Članak 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Broj izvršitelja: 2«.

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a. koji glasi:

(1) Viši upravni savjetnik rješava upravne stvari, prati stanje u upravnom području vezanom uz rad Državnog sudbenog vijeća, radi na pripremi informacija i drugih stručnih materijala, radi stručnu obradu sustavnih pitanja od značenja za rad Državnog sudbenog vijeća, vodi evidenciju o sucima, pokrenutim stegovnim postupcima, zahtjevima za skidanje imuniteta, imovinskim karticama sudaca, očevidnicima te obavlja druge poslove po nalogu Vijeća i tajnika.

(2) Viši upravni savjetnik je za svoj rad odgovoran tajniku.

(3) Uvjeti za višeg upravnog savjetnika su:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– znanje engleskog jezika

– položen državni stručni ispit.

(4) Broj izvršitelja: 1.

Članak 4.

Članak 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Broj izvršitelja: 1«

Članak 5.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-59/11

Zagreb, 30. listopada 2012.

Predsjednik
Ranko Marijan, v. r.